.

Trang nhất » Tin tức » Giới Thiệu Chung

QUY ĐỊNH QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

Thứ năm - 17/02/2011 16:28

 


CÔNG ĐOÀN  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

                                  Số:  06/QyĐ-CĐCS                                                                Thái Nguyên, ngày  22  tháng 02 năm 2017

 

 

QUY ĐỊNH QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH QUYỀN VÀ

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN

 

 

Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ "Quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn Đại học Thái Nguyên".

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường và Công đoàn cơ sở;

Để phối hợp hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn khoá XXIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Chính quyền Nhà trường xây dựng “Quy định quan hệ phối hợp công tác giữa Chính quyền và Công đoàn trường” bao gồm các nội dung sau đây:

I. Những vấn đề chung:

          1. Mối quan hệ giữa Công đoàn và Chính quyền được xây dựng trên quan điểm: Công đoàn là yếu tố cấu thành hệ thống chính trị, là tổ chức chính trị- xã hội của người lao động, cùng với Chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng (gọi chung là cán bộ, viên chức hoặc người lao động), tổ chức động viên người lao động thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ công tác của của đơn vị. Mối quan hệ giữa Chính quyền và Công đoàn là mối quan hệ trong đó thể hiện sự tôn trọng tính độc lập trong hoạt động của mỗi tổ chức, do đó cần có sự phối hợp, bàn bạc tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         2. Hoạt động của Chính quyền và Công đoàn được đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên, Chính quyền và Công đoàn trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ trường, Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên.

II. Những vấn  đề cụ thể:

          1. Vấn đề thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường:

          - Công đoàn tham gia với Chính quyền thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của Nhà trường, đảm bảo dân chủ hoá, công khai hoá các hoạt động trong Nhà trường như: Quản lý tài chính, các nguồn thu phúc lợi, tuyển dụng cán bộ, chọn, cử, bầu, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ quản lý các cấp theo quy định của Đảng, quy trình của Đại học Thái Nguyên và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Hiệu trưởng và Công đoàn trường có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết  Hội nghị. Ban thường vụ Công đoàn là cơ quan thường trực của Hội nghị cán bộ,viên chức nhà trường.

          - Khi xét thấy cần thiết, Công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể người lao động  với Hiệu trưởng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

          - Khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Nhà trường cần được thảo luận và bàn bạc giữa Hiệu trưởng và Công đoàn trường.

         2. Tổ chức phong trào thi đua:

          - Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua của đơn vị. Công đoàn có trách nhiệm  động viên cán bộ,viên chức tham gia một cách tích cực nhất, có hiệu quả nhất vào những phong trào đó.

          - Sau khi bàn bạc với Công đoàn, Hiệu trưởng quyết định chế độ khen thưởng đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích; phối hợp với Công đoàn sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua đã được thực hiện, để từ đó rút kinh nghiệm nhân điển hình tiên tiến.

        3. Về chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động:

          - Chính quyền và Công đoàn có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành đến người lao động. Trước khi quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp  đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động, Hiệu trưởng cần có sự thảo luận với Công đoàn. Nếu là vấn đề có liên quan đến giới thì có đại diện của giới cùng tham gia.

          - Công đoàn là thành viên tham gia các Hội đồng: tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật ... với tư cách là đại diện cho những người lao động. Trước khi Hiệu trưởng quyết định, cần thảo luận với Công đoàn, trong trường hợp không nhất trí thì 2 bên cần báo cáo với cấp trên của mình để nghiên cứu giải quyết. Nếu vẫn không thống nhất được thì Hiệu trưởng quyết định và tự chịu trách nhiệm.

          - Công đoàn có quyền  tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức có liên quan để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ, bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội, sử dụng quỹ phúc lợi và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến nghĩa vụ, quyền, lợi ích của người lao động. Hiệu trưởng có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu của việc kiểm tra và xem xét, giải quyết các kiến nghị.

          - Ban Thanh tra nhân dân do Đại hội cán bộ, viên chức bầu ra. Ban Chấp hành Công đoàn có trách nhiệm chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo Luật thanh tra và Nghị định 99/2005/NĐ - CP, ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

          - Công đoàn tham gia ý kiến với Hiệu trưởng và phòng, ban chức năng về việc bổ   sung, sửa đổi những chính sách nội bộ liên quan đến nghề nghiệp, quyền lợi và đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động.

          - Công đoàn thảo luận với Hiệu trưởng về tổ chức lập kế hoạch xây dựng và sử dụng quỹ phúc lợi do lao động của cán bộ, viên chức trong đơn vị làm ra. Chịu trách nhiệm  trước cán bộ,viên chức về việc quản lý, sử dụng cho đúng mục đích.

        4. Công đoàn tham gia quản lý chuyên môn:

          - Lấy việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo làm mục tiêu chính, Công đoàn có trách nhiệm động viên cán bộ,viên chức chức tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với đặc trưng nghề nghiệp và không trái pháp luật .

          - Công đoàn phối hợp với Chính quyền trong việc giám sát việc thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn trong trường.

          - Công đoàn chủ động đề xuất các nội dung hoạt động chuyên môn, thường xuyên tìm tòi các biện pháp để cải tiến nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của CBVC, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ.

        5. Về đảm bảo điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động Công đoàn:

          - Chính quyền, Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp các phương tiện làm việc cho Công đoàn theo quy định của Đảng, Luật công đoàn và Điều lệ Công đoàn. Căn cứ vào khả năng tài chính của đơn vị, hàng năm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phong trào Công đoàn.

          - Văn phòng Công đoàn được trang bị máy vi tính, báo chí, nội thất, nhiệm sở, được lĩnh văn phòng phẩm phục vụ cho các hoạt động của Công đoàn.

          - Cán bộ Công đoàn đi công tác, đi họp, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn v.v.. theo giấy triệu tập của Công đoàn cấp trên được hưởng công tác phí theo chế độ hiện hành; được miễn giảm giờ chuẩn giảng dạy theo quy định để làm công tác công đoàn.

III. Lề lối làm việc:

          1. Việc trao đổi, bàn bạc, thảo luận giữa Chính quyền và Công đoàn là việc làm thường xuyên.

         2. Công đoàn tham dự các cuộc giao ban định kỳ và hội nghị sơ kết, tổng kết, phổ biến những công tác của Chính quyền để đóng góp ý kiến và cùng quán triệt nhiệm vụ công tác.

         3. Hiệu trưởng và lãnh đạo chính quyền được mời tham dự các hội nghị định kỳ của Ban chấp hành Công đoàn để thông báo và phối hợp những chủ trương, kế hoạch công tác của Chính quyền và đóng góp ý kiến cho hoạt động của Công đoàn.

         4. Các văn bản có liên quan đến quyền lợi và lợi ích trực tiếp của người lao động trước khi ban hành, Chính quyền cần thông báo để có ý kiến tham gia của Công đoàn.

 IV. Điều khoản thi hành:

          1. Hiệu trưởng và Chính quyền Nhà trường cùng Công đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này.

          2. Công đoàn có trách nhiệm thường xuyên giám sát việc thực hiện những điều khoản trong quy định này.

          3. Bản quy định này được thực hiện từ ngày ký.           

 

T/M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Đồng Văn Quân

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Hồng Quang

 

Nơi nhận:

            - CĐ Đại học Thái Nguyên (để b/c);

            - BTV Đảng uỷ (để b/c);

            - Ban giám hiệu (phối hợp t/h);

            - Các CĐBP;  uỷ viên BCH CĐ XXIV;

            - Lưu VPCĐ, VT, Website CĐ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 35

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3781

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1038814