.

Trang nhất » Tin tức » Giới Thiệu Chung

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOÁ XXIV (NHIỆM KỲ 2012 - 2015)

Thứ năm - 17/02/2011 16:27

 


CÔNG ĐOÀN  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        


                                SỐ:    64   -  QĐ /BCH                                                                                          Thái Nguyên, ngày  8 tháng 10 năm 2012

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH

VỀ TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG  CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  KHOÁ XXIV

(NHIỆM KỲ 2012 - 2015)

         

- Căn cứ vào Luật Công đoàn năm2012và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban chấp hành Công đoàn trường;

- Căn cứ "Quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Chính quyền và BCH Công đoàn" đã được thống nhất giữa BCH Công đoàn và Hiệu trưởng nhà trường.

          Để phối hợp hoạt động có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động công tác Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn khoá XXIV ban hành Quy chế  làm việc của Ban chấp hành Công đoàn trường và mối quan hệ giữa Ban chấp hành công đoàn Trường với các Công đoàn bộ phận như sau:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

1. Những vấn đề chung

 Ban chấp hành Công đoàn là cơ quan lãnh đạo của Công đoàn, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ và Công đoàn cấp trên, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của Công đoàn giữa 2 kỳ Đại hội.

          1.1. Ban chấp hành Công đoàn trường có trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể, triển khai các công việc trong Nghị quyết của Đại hội đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2012 - 2015 đã được Đại hội thông qua ngày 22 tháng 9 năm 2012.

          1.2. Ban chấp hành Công đoàn trường phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng uỷ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

          1.3. Ban chấp hành Công đoàn trường quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của công đoàn cấp trên. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên và người lao động.

          1.4. Ban chấp hành Công đoàn trường phối hợp với chính quyền để hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ viên chức hàng năm và tổ chức Hội nghị cấp trường.

          1.5. Ban chấp hành công đoàn lãnh đạo thực hiện các giải pháp nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên thực hiện công bằng xã hội, công khai về tài chính và phân phối, chống tham nhũng, trù dập ức hiếp quần chúng.

          1.6. Các ban công tác của công đoàn, BCH công đoàn bộ phận có trách nhiệm triển khai công tác công đoàn theo Nghị quyết, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn và Ban thường vụ công đoàn.

2. Những vấn  đề cụ thể

2.1.Công tác giáo dục chính trị t­ư tưởng:

          - Công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy; Ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên;  Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức cho các cán bộ, đoàn viên tham gia học tập các chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  một cách nghiêm túc.

          - Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tạo điều kiện cho mọi đoàn viên trong Công đoàn tham gia đầy đủ vào các đợt sinh hoạt chính trị và các ngày lễ lớn trong năm học. Tổ chức tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",  cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam về các chương trình hành động của Ngành.

          - Coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, bồi d­ưỡng đội ngũ cán bộ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Giáo dục cán bộ công đoàn, từ công đoàn bộ phận trở lên có phẩm chất đạo đức, nhiệt tình có trách nhiệm trong công tác công đoàn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

2.2. Công tác thi đua khen thưởng:

      Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức xét danh hiệu thi đua  của công đoàn, đề nghị khen thưởng  hàng năm theo kế hoạch của năm học và các đợt thi đua đột xuất khác.

2.3. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:

          - Ban chấp hành Công đoàn tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn, tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn do Công đoàn Đại học Thái Nguyên; Công đoàn ngành tổ chức.

          - Ban chấp hành Công đoàn trường có trách nhiệm hướng dẫn các Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của đơn vị mình cũng như việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội.

          - Ban chấp hành Công đoàn trường có trách nhiệm cùng với chính quyền tổ chức Đại hội cán bộ viên chức nhà trường hàng năm vào đầu năm học.

          - Hướng dẫn các Công đoàn bộ phận Đại hội Công đoàn theo Điều lệ, đồng thời hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng từng năm học.

          - Khi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành Công đoàn cần được thảo luận, bàn bạc giữa Ban chấp hành Công đoàn và các Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

2.4. Công  tác tham gia quản lý chuyên môn:

          - Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Công đoàn bộ phận có trách nhiệm động viên cán bộ công chức tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học,  giảng dạy, phục vụ giảng dạy, các hoạt động dịch vụ khác phù hợp với đặc trưng nghề nghiệp và không trái pháp luật. Lấy việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo làm mục tiêu chính.

          - Động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, có các biện pháp để cải tiến nội dung, chương trình, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức giỏi chuyên môn, nghiệp vụ để góp phần hoàn thành tốt nhiệm  vụ được giao.

          - Động viên công đoàn viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VỚI CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

          - Căn cứ điều lệ Công đoàn và điều kiện cụ thể của Công đoàn trường thành lập các Ban của Ban chấp hành để điều hành công việc.

          - Sau  Hội nghị Ban chấp hành hàng tháng, Ban thường vụ công đoàn có Nghị quyết chỉ đạo tới các công đoàn bộ phận trong trường để triển khai và tổ chức thực hiện.

          -  Ban chấp hành công đoàn, các ban công tác của công đoàn lãnh đạo, triển khai công tác đối với công đoàn bộ phận bằng Nghị quyết, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Ban thường vụ công đoàn.

          - Ban chấp hành công đoàn bộ phận định kỳ báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của công đoàn, các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban chấp hành công đoàn,  phán ánh kịp thời những thông tin, những đề nghị của đoàn viên và người lao động với Ban thường vụ công đoàn trường.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn trong từng năm, từng quý và hàng tháng.

          - Định kỳ báo cáo công tác với Ban thường vụ Đảng ủy để xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo.

          - Duyệt chương trình kế hoạch hoạt động của các ban, phân công trách nhiệm cho các ủy viên Ban chấp hành.

          - Họp Ban thường vụ định kỳ 1 tháng 1 lần, khi có việc đột xuất hội ý để giải quyết (đảm bảo 2/3 số ủy viên Ban thường vụ có mặt)

          - Khi đồng chí Chủ tịch đi công tác, đồng chí phó Chủ tịch đảm nhiệm công việc chung theo sự uỷ nhiệm của đồng chí Chủ tịch.

          - Chủ tịch Công đoàn chịu trách nhiệm về tài chính của công đoàn.

          - Phân công nhiệm vụ cho cán bộ văn phòng. Cán bộ văn phòng quản lý công văn, tài liệu của công đoàn, soạn thảo các văn bản khi được phân công.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

        1. Ban chấp hành Công đoàn trường,  các Công đoàn bộ phận có trách nhiệm tổ chức thực hiện và thường xuyên giám sát thực hiện quy định này.

        2. Chỉ có Ban chấp hành công đoàn trường mới có quyền sửa chữa, thay đổi quy định này.

        3. Bản quy định về trách nhiệm trong hoạt động công tác Công đoàn của Ban chấp hành Công đoànnhiệm kỳ  2012 - 2015 được thông qua ngày… tháng 10  năm 2012 và được phổ biến đến các đồng chí trong Ban chấp hành, các công đoàn bộ phận trong trường để thực hiện.

 

 

Nơi gửi:

- BTV CĐ ĐHTN (để b/c);

- BTV ĐU (để b/c);

- Các đ/c uỷ viên BCH (để t/h);

- Các CĐBP (để t/h);

- Lưu VPCĐ, Website CĐ

 

T/M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Dương Duy Hùng

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 58

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2963

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1027959