.
Thông báo từ Hệ thống
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: session_start() [function.session-start]: open(D:/Domain/dhsptn.edu.vn/httpdocs/congdoan/sess/\sess_18c538e3f2a6aa4a3c0b1623909b003d920688408, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in file /includes/class/request.class.php on line 564
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_put_contents(D:/Domain/dhsptn.edu.vn/httpdocs/congdoan/logs/ip_logs/920688408.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in file /includes/class/flood.class.php on line 104
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: row in file /modules/news/funcs/detail.php on line 184

Trang nhất » Tin tức » Nhiệm kỳ 2010 - 2012 (XXIII)

Hướng dẫn tổng kết công tác hoạt động công đoàn năm học 2010-2011

Thứ tư - 18/05/2011 07:38

CĐ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                   Độc lập-  Tự do- Hạnh phúc
          
Số:      15       / BC-CĐ

                                                           Thái Nguyên, ngày 13 tháng 5 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010-2011

 

           Kính gửi : Các Công đoàn bộ phận.

 

       Để chuẩn bị cho tổng kết các hoạt động công đoàn năm học 2010-2011,  Công đoàn  Trường đề nghị các Công đoàn bộ phận triển khai tổng kết hoạt động theo các nội dung chính sau:

1.Tổng kết các công tác công đoàn của đơn vị năm học 2010- 2011

  • Mục đích yêu cầu:

- Đánh giá phong trào hoạt động của cán bộ, công chức và lao động của đơn vị trong năm học.

- Nêu bật các cách làm cụ thể, thành tích nổi bật, phong trào điển hình tiên tiến và những khó khăn vướng mắc, những giải pháp, những bài học kinh nghiệm trong trong hoạt động Công đoàn.

-  Báo cáo cụ thể bằng số liệu, minh chứng xác thực cho thành tích hoạt động của đơn vị.

1.2 Nội dung báo cáo tổng kết

Phần 1: Đánh giá phong trào cán bộ công chức trong năm học

- Đặc điểm tình hình đơn vị với chủ đề năm học “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội”

- Tình hình cán bộ, công chức: Đời sống, thu nhập, việc thực hiện chế độ chính sách, tư tưởng, tâm trạng trước tình hình của đất nước, của xã hội, của ngành …

Phần 2. Đánh giá hoạt động công đoàn, tập trung vào các chương trình hoạt động của công đoàn .

1.2.1 Đánh giá kết quả hoạt động của các chương trình:

 Chương trình I: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH- HĐH đất nước .

- Về phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra giám sát và kiến nghị những chính sách  hiện hành đối với nhà giáo và lao động được thực hiện đúng, đủ, kịp thời, số lần kiểm tra, nội dung kiểm tra, kết quả cụ thể.

-  Công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các đơn vị.

- Hoạt động chăm  lo và tự chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên (các hình thức……. và số lần cụ thể)

-  Các chế độ chính sách của địa phương, đơn vị đang thực hiện.

- Tình hình thực hiện các chế độ chính  sách của Nhà giáo, lao động thuận lợi khó khăn.

- Công tác kiểm tra bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh trong đơn vị

 Chương trình II. Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ “ Đổi mới, phát triển nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành.

-  Phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện Chỉ thị 40/CT-TƯ của Ban Bí thư và QĐ 09/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ về “ Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”

- Phối hợp với chính quyền triển khai đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục.

- Phối hợp với chính quyền tham gia có hiệu quả về xây dựng quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, công nhân viên chức.

- Công tác tuyên truyền nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức …

    - Tham gia xây dựng đổi mới  công tác tài chính, nội quy, quy chế cơ quan đơn vị , quy chế chi tiêu nộ bộ.

- Tham gia xây dựng chương trình hành động, thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết 05/NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “ Đổi mới quản lý Giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012”

Chương trình III: Vận động và tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực  tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vân động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành

- Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Vai trò của công đoàn trong việc thực hiện cuộc vận động: “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và “ Thực hiện kỳ thi nghiêm túc” Tổng kết 5 năm cuộc vận động “ Dân chủ -kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm”, sơ kết 3 năm thực hiện  cuộc vận động “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương về đạo đức ,tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

-  Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “ Hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa” 2 năm thực hiện cuộc vận động “ Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh, giáo viên vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”

-  Công tác nữ :Việc tham gia với công đoàn trường triển khai các phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà ”; phong trào “ Phụ nữ tích cực, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; triển khai luật  “Chống bạo lực gia đình”… được thực hiện như thế nào.

-  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm.

-  Kết quả triển khai công đoàn bộ phận.

Chương trình IV: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

- Về công tác củng cố, ổn định về tổ chức công đoàn, Sự phối hợp làm việc giữa BCHCĐ bộ phận với BCN khoa, lãnh đạo phòng … sinh hoạt công đoàn bộ phận …

 ( có đánh giá xếp loại )

- Kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem  xét kết nạp.

   - Phát huy quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CBCC cơ quan đơn vị.

- Vai trò của công đoàn trong lĩnh vực tham gia quản lý, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với chuyên môn.

- Quy chế hoạt động của Ban chấp hành CĐBP.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho từng năm.

1.2.2 Đánh giá chung

 - Nêu những thành tích nổi bật của đơn vị.

 - Những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện.

 - Những khó khăn bất cập chế độ hợp pháp hiện chưa được giải quyết

 - Những kiến nghị

1.2.3 Kết quả bình xét thi đua của năm học cho tập thể và cá nhân

a. Kết quả bình xét đê nghị công đoàn cấp trên công nhận danh hiệu:

  Tập thể : Công đoàn bộ phận xuất sắc, tổ Công đoàn xuất sắc

   Cá nhân: Đoàn viên công đoàn viên xuất sắc, phụ nữ “Giỏi việc trường- Đảm việc  nhà” phụ nữ “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà xuất sắc”

b. Đề nghị khen thưởng cho các cá nhân và tập thể ở các cấp:

 - Công đoàn Đại  học Thái Nguyên tặng giấy khen (số lượng cá nhân và tập thể không quá 5% toàn đơn vị)

 - Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen

 - Công đoàn Giáo dục tặng Bằng khen.

 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

      Đối với 3 mức khen trên số lượng không vượt quá 0,7 % toàn đơn vị

   2.Tiêu chuẩn xét khen thưởng

2.1 . Điều kiện xét khen thưởng:

- Cá nhân nếu trong một năm nghỉ làm việc từ 2 tháng ( tính từ 40 ngày làm việc trở lên) sẽ không thuộc diện tham gia bình xét các danh hiệu thi đua theo quy định.            Trường hợp nữ cán bộ viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định nếu không vi phạm kế hoạch hoá gia đình mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì vẫn được xét.

- Trường hợp chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm bình xét các danh hiệu thi đua trên cơ sở ý kiến nhận xét của dơn vị cũ. Trường hợp có thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên (trong một năm ) tại đơn vị cũ rồi chuyển công tác đến đơn vị mới thì đơn vị cũ bình xét các danh hiệu thi đua.

    - Trường hợp đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm nếu đạt kết quả loại khá trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thỡ kết hợp với thời gian cụng tỏc tại cơ quan, đơn vị để bỡnh xột cỏc danh hiệu thi đua.

    - Trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên có kết quả học tập Từ loại khá trở lên thỡ năm đó được xếp tương đương lao động tiên tiến để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác.

2. 2. Tiêu chuẩn danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc

Danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

  - Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên theo Quy định tại Điều 4(Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X)

- Đạt lao động tiên tiến trở lên.

2.3 Tiờu chuẩn Giấy khen của Cụng đoàn Đại học Thái nguyên

  a. Giấy khen của Ban chấp hành công đoàn Đại học Thái Nguyên được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

 - Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn việt nam khoá X);

  - Là điển hỡnh của đơn vị.

b. Giấy khen của ban chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

 - Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại điều lệ Công đoàn Việt nam khoá X;

  - Là tập thể điển hỡnh của đơn vị.          

2.4 Tiêu chuẩn Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục Việt nam.

       - Bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành trung ương tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

       - Cú thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, Là gương tốt trong CNVCLĐ của địa phương, ngành;

      - Đó được tặng giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

b. Bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

-  Đạt thành tích xuất sắc  tiêu biểu trong hoạt động của LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương;

     - Đă  được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở, đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

2.5 Tiêu chuẩn Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

a. Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được xét tặng cho các nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

    - Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong hệ thống công đoàn;

    - Đã được tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 3 năm trở lên.

b. Bằng khen của Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được xét tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

      - Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức, có tác dụng nêu gương và ảnh hưởng tốt trong hệ thống Công đoàn.

      - Đã được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung ương, đạt danh  hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên.

2.6 Tiêu chuẩn danh hiệu:

 *  “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”    

  a. Đối với cá nhân:

 Nữ cán bộ viên chức có các điều kiện sau được bình xét danh hiệu  “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”       

- Có đăng ký danh hiệu thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

- Được địa phương công nhận “Gia đình văn hoá”

- Đối với các trường hợp sau đây được bình xét danh hiệu “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” như những cán bộ viên chức khác.

+ Nữ CBVC nghỉ sinh con thứ nhất và thứ hai, trước và sau khi hết thời gian

- Nghỉ thai sản theo chế độ vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”

-  Nữ thanh niên hoặc nữ cán bộ viên chức chưa có con: Đạt Lao động tiên tiến,thực hiện tốt trách nhiệm người con, người vợ, chị, em trong gia đình, xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”

- Nữ CBVC có thuê người giúp việc : Đạt lao động tiên tiến, biết tổ chức quản lý gia đình, thực hiện vai trò người  vợ, người mẹ, bà nội, bà ngoại, xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”

b.Đối với tập thể:

  Các tập thể có điều kiện sau, được bình xét tập thể đạt danh  hiệu “ Giỏi việc trường - đảm việc nhà”

- Đơn vị có phát động, tổ chức cho nữ cán bộ viên chức đăng ký danh  hiệu thi đua “ Giỏi việc trường - đảm việc nhà”, có sơ kết bình bầu cuối năm

- Không có nữ cán bộ viên chức vi phạm kỷ luật

- Có số nữ CBVC chiếm tỷ lệ trên 25% trong tổng số CBVC. Kết quả bình xét năm học có trên 70% nữ CBVC đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường - đảm việc nhà”

 * “ Giỏi việc trường - đảm việc nhà xuất sắc ”

 Các công đoàn bộ phận tổ chức bình xét danh hiệu“ Giỏi việc trường - đảm việc nhà” xuất sắc cho các tập thể, cá nhân cấp trường và đề nghị các cấp trên cơ sở khen thưởng (Từ cấp Đại học Thái Nguyên tặng giấy khen không vượt quá 5% cán bộ nữ trong đơn vị)

a. Cá nhân:

     Nữ cán bộ viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” và đạt một trong các thành tích sau:

     - Đạt chiến sỹ thi đua các cấp và các hình thức khen cao như Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ….

     - Có sáng kiến cải tiến  trong công tác chuyên môn, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy … (đối với cán bộ giảng dạy)

      -  Đạt thành tích đột xuất khác trong quá trình  công tác được các cấp có thẩm quyển ghi nhận…

b.Tập thể đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường - đảm việc nhà” mà có các thành tích sau:

     - Đạt tập thể Lao động xuất sắc

     - Có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể.

     - Tỷ lệ nữ CBVC đạt danh hiệu “ Hai giỏi” là 100%

     - Tỷ lệ nữ CBVC đạt danh hiệu “ Hai giỏi” xuất sắc và được đề nghị khen thưởng các cấp trên cơ sở là: 3%

  1. Tổ chức thực hiện:  Các công đoàn tổ chức tổng kết, nộp báo cáo tổng kết, danh sách đề nghị khen thưởng tại Văn phòng Công đoàn trước ngày 10/6/2011 (đơn vị nào không nộp đúng thời hạn sẽ không xét khen thưởng)

          Chú ý: Các Công đoàn bộ phận đề nghị khen thưởng các cá nhân và tập thể  từ cấp ĐHTN trở lên đều phải có bản báo cáo thành tích kèm theo. Công đoàn trường sẽ tổng hợp và họp Hội đồng xét thi đua và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng theo tiêu chuẩn và số lượng cụ thể theo hướng  dẫn của Công đoàn ngành.

 

                                                                                                                     TM. BTV CÔNG ĐOÀN

 

                                                                                                                                (đã ký)

                                                                                                                        ThS. Dương Duy Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 74

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3446

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1032746