.
Thông báo từ Hệ thống
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: session_start() [function.session-start]: open(D:/Domain/dhsptn.edu.vn/httpdocs/congdoan/sess/\sess_a2fc1be8a93472e126397f39c2453d6d920688408, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in file /includes/class/request.class.php on line 564
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_put_contents(D:/Domain/dhsptn.edu.vn/httpdocs/congdoan/logs/ip_logs/920688408.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in file /includes/class/flood.class.php on line 104

Trang nhất » Tin tức » Nhiệm kỳ 2010 - 2012 (XXIII)

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

Thứ tư - 29/08/2012 09:14

 

      CÔNG ĐOÀN ĐH THÁI NGUYÊN                                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH  SƯ PHẠM                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       

  Số:     45 /HD-CĐ                                                                                              Thái Nguyên, ngày 22 tháng 8 năm 2012

                                                                                   

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN  VÀ KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

         "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"

 

                     Kính gửi:  Các Công đoàn bộ phận

 

            Căn cứ Công văn 547/HD-BGDĐT- CĐGDVN ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Công đoàn Giáo dục  Việt Nam, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm hướng dẫn các đơn vị tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện và phương hướng tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vân động  "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích

       - Tổng kết, đánh giá tình hình  tổ chức triển khai Cuộc vận động: Những kết quả đạt được; những hạn chế tồn tại; rút ra những bài học kinh nghiệm; biểu dương, khen  thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

     - Đề xuất mục tiêu, nội dung và các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động trong thời gian tới, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của ngành.

2. Yêu cầu

     - Các công đoàn bộ phận tổ chức tổng kết Cuộc vận động nghiêm túc, đúng mục đích, tiến độ, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo về nội dung.

     - Phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động.

 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1.      Bình bầu những nhà giáo tiêu biểu của đơn vị dựa vào cỏc tiờu chớ sau:

1.1. Về đạo đức nhà giáo:

          - Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục   vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục.

         - Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học sinh, sinh viên.

       - Đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp.

* Kết qủa rèn luyện đạo đức nhà giáo thể hiện như sau::

      - Không vi phạm khuyết điểm trong công tác, trong sáng, không vụ lợi trong lối sống, quan hệ với đồng nghiệp, với sinh viên và mọi người trong và ngoài ngành. Chấp hành tốt  các quy định của nhà trường về các mặt công tác.

      - Được đồng nghiệp đánh giá tốt về phẩm chất nhà giáo

      - Được sinh viên ủng hộ, đánh giá tốt qua các đợt lấy ý kiến phản hồi

      - Được cấp uỷ đảng ( nếu là đảng viên), chính quyền , công đoàn đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học,  được các cấp chính quyền địa phuơng đánh giá tốt.

1.2. Về việc tự học của nhà giáo:

      - Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ  và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục với nhiệm vụ được giao, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Khắc phục khó khăn  có ý thức tự học và  ý trí  vươn lên rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm.

      - Việc tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình, vừa là để nêu gương cho người học.

      * Kết quả về tự học của giảng viên thể hiện ở các mặt:

      - Có trình độ chuyên môn theo chuẩn giảng viên đại học (Theo Điều lệ trường ĐH; theo quy định của Bộ GD &ĐT về trình độ chuẩn giảng viên đại học).

      - Có năng lực ngoại ngữ sử dụng vào dịch, đọc tài liệu chuyên môn và giao tiếp.

      - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác nghiên cứu giảng dạy và quản lý thể hiện ở bài giảng điện tử đã giảng dạy.

      - Hàng năm có tài liệu mới bổ sung vào bài giảng .

      - Đối với giảng viên đang đi học, bồi dưỡng có kết quả học tập tốt, đúng tiến độ.

1.3. Về tính sáng tạo của nhà giáo:

      - Sáng tạo của nhà giáo là sự đổi mới, tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản ký giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

      - Sáng tạo trong vận động tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

      - Tích cực nghiên cứu và tự làm thêm đồ dùng dạy học mới hoặc cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và người học.

      - Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém.

      - Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh, sinh viên và người học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo.

* Kết quả về tính sáng tạo của giảng viên thể hiện ở các mặt:

      -  Giảng viên có giáo án được bổ sung nội dung mới thường xuyên, có bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. 

      - Có kết quả nghiên cứu khoa học (từ cấp cơ sở trở lên...) được nghiệm thu có kết quả tốt, ứng dụng vào dạy học và quản lý; có bài báo khoa học được công bố có chất lượng; có giáo trình được xuất bản; hướng dẫn sinh viên làm khoá luận, nghiên cứu khoa học có chất lượng.

      - Đối với giảng viên đang đi học kết qủa thực hiện ở tiến độ  luận văn, luận án, kết quả học tập, số lượng bài báo được công bố.

      - Có sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả vào giảng dạy và quản lý tại trường.

* Năng lực sáng tạo của giảng viên thể hiện chủ yếu ở các bài báo, bài báo khoa học, tài liệu được xuất bản, đề tài có ứng dụng vào giảng dạy, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (thi olimpic, NCKH và khoá luận tốt nghiệp ); có ý kiến đề xuất đổi mới quản lý và các mặt hoạt động của khoa, trường có hiệu quả.

2.      Bình bầu các nhà giáo tiêu biểu

3.      Bình bầu các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc ( 30% số nhà giáo tiêu biểu của đơn vị)            

 

III. KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN CUỘC VẬN  ĐỘNG

 1. Mục tiêu

       Tiếp tục làm cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành nhận thức sâu sắc nội dung và ý nghĩa về "tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"  của mỗi thày, cô giáo ; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh  mẽ trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động về ý thức thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lương tâm nhà giáo; tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa,xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

2. Nội dung

      Gắn Cuộc vận động với việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện các  nội dung đã được nêu trong Nghị quyết số 442/NQ-CĐN, ngày 01/11/2007 của Ban thường vụ CĐGD Việt Nam; Kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGDĐT-CĐGDVN, ngày 05/5/2009 giữa Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch CĐGD Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động; Quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT, ngày 16/4/2008 quy định tiêu chuẩn đạo đức nhà  giáo. Trong đó tập trung nhấn mạnh ở các nội dung, tiêu chuẩn cụ thể như sau:

2.1.Về  đạo đức của nhà giáo:

- Có ý thức tổ chức  kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giáo dục, nhất là việc dạy thêm, chạy trường chạy điểm, chạy bằng cấp, chạy chức vụ.

- Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, học sinh và sinh viên. Mỗi nhà giáo và CBQLCSGD đồng thời phải là nhà giáo dục.

- Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động.

2.2. Về việc tự học của nhà giáo:

- Thường xuyên và không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị; đạt tiêu chuẩn, trên chuẩn và thực chất năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu công tác và hoạt động giáo dục.

- Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học,  rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu, lĩnh hội tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm.

2.3. Về tính sáng tạo của nhà giáo:

- Sáng tạo trong vận dụng tri thức, công nghệ mới vào quá trình giảng dạy. nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

- Tích cực nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học mới cải tiến đồ  dùng dạy học  đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và người học.

- Áp dụng  công nghệ thông tin đổi  mới phương pháp giảng dạy, xử lý tốt các tinh huống sư phạm; pháp hiện, bồi dưỡng  người học có năng khiếu, học giỏi và phụ đạo người học yếu kém; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

- Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà  trường, quản lý học sinh, sinh viên.

-  Tích cực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tổng kết áp dụng các sáng kiến  kinh nghiệm của đồng nghiệp và bản thân, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Các Công đoàn bộ phận tiến hành tổng kết Cuộc vận động bình bầu nhà giao  tiêu biểu của đơn vị, nộp báo cáo và danh sách nhà giáo  tiêu biểu, nhà giáo tiêu biểu xuất sắc

 (kèm theo bản kê khai thành tích cá nhân) tại Văn phòng Công đoàn trước ngày   30/8/2012.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về  Ban thường vụ Công đoàn trường phối hợp  giải quyết.      

 

                                                                                                                                                                                     T/M BCH CÔNG ĐOÀN  

 Nơi gửi:                                                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- Các công đoàn bộ phận;                                                                                                                                                    (Đã ký)

- Lưu VPCĐ.                                                                                                                                                               ThS. Dương Duy Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 75

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3447

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1032747