Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII và tuyên truyền 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII và tuyên truyền 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh
Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XII và tuyên truyền 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh