CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
 
I - Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo.

II - Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo của toàn trường
- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học, Xây dựng chương trình, tổ chức tuyển sinh, triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập: bao gồm cả thực tế chuyên môn, thực tập sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm). Chủ trì dự thảo các hợp đồng đào tạo, phối hợp quản lý và thanh lý.
- Phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo năm học trên cơ sở các quy định chung của ĐHTN và phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương.
- Phối hợp với các Khoa triển khai tổ chức kiểm tra, thi giữa học phần, thi hết học phần, thi cuối khoá và làm khoá luận tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo đại học, cao đẳng của Trường; quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ điểm các loại của sinh viên.
- Chủ trì soạn thảo, quản lý, tổ chức thực hiện các hợp đồng đào tạo trong và ngoài trường.

2. Chủ trì xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo
- Phối hợp với các Khoa và đơn vị liên quan trong việc đổi mới chương trình, quy trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập:
- Tổ chức việc xây dựng các chương trình đào tạo của nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và hướng dẫn của ĐHTN.
- Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường và các tiểu ban xây dựng chương trình của từng ngành đào tạo.
- Triển khai việc thực hiện chương trình đào tạo ở các đơn vị đào tạo cơ sở (Khoa, Bộ môn) theo thời gian quy định.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên phổ thông
- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch mở các chuyên ngành mới về đào tạo đại học, và cao đẳng.
- Xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH của đơn vị trong từng năm học và tổ chức thực hiện lế hoạch đã xây dựng.

3. Phối hợp với các Khoa và đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng
- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tài vụ trong việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy của Nhà trường.
- Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ, Phòng Thanh tra - Khảo thí - ĐBCLGD, Phòng Công nghệ TT và Thư viên và các đơn vị liên quan khác trong việc đảm bảo điều kiện tổ chức hoạt động dạy và học.
- Phối hợp, cung cấp các thông tin đào tạo cho Phòng Công tác HSSV, phục vụ cấp phát bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ, chứng nhận khác cho sinh viên.

4. Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác đào tạo trong trường; chủ trì việc rà soát hệ thống các văn bản quản lý công tác đào tạo trong trường.