I - LÃNH ĐẠO PHÒNG


1. Trưởng phòng: Phụ trách chung, tuyển sinh, chương trình, kế hoạch tổng thể, đào tạo hệ vừa làm vừa học
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Website:

Phòng:
PGS.TS. NGUYỄN PHÚC CHỈNH
0982 116 208 - 0280 3 653 559
phuchinks@gmail.com
http://tnu.edu.vn/sites/chinhnp

A1.302


2. Phó Trưởng phòng: Phụ trách đào tạo đại học hệ chính quy, bồi dưỡng, nghiệp vụ sư phạm
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
PGS.TS. NGUYỄN DANH NAM
0979 446 224 -
0280 3 841 027
danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn
A1.311
 

3. Phó Trưởng phòng: Phụ trách đào tạo sau đại học
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
TS. TỪ QUANG TÂN
0913 218 112 - 0280 3 855 785
tandhtn@gmail.com 

A2.202
 

II - ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY


4. Chương trình đào tạo
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
ThS. PHÙNG VĂN TÂN
0984 344 527 - 0280
3 841 027
tanvandhsp@gmail.com
A1.311


5. Thời khoá biểu, đăng ký môn học, kế hoạch thực tập sư phạm
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
ThS. NGUYỄN VĂN QUYẾT
0972 443 448 -
0280 3 857 446
nvquyet79@yahoo.com
A1.310

 

6. Thời khoá biểu, đăng ký môn học, kế hoạch thực tập sư phạm
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
ThS. NGUYỄN DUY PHƯƠNG
0914 967 168 - 0280 3 857 446
nguyenduyphuong@dhsptn.edu.vn

A1.310


7. Kế hoạch thi học kỳ
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
BÙI THÁI HẢI
0942 009 777 - 0280 3 841 027
buithaihai@gmail.com

A1.311


8. Kiểm tra nề nếp giảng dạy
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
ĐÀO VĂN THÀNH
0912 117 929 -
0280 3 841 027

A1.311


9. Xử lý kết quả học tập, lưu trữ bảng điểm
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
HOÀNG THỊ THẢO
0912 158 904 -
0280 3 857 446
thaodaotao76@gmail.com
A1.310

10. Xử lý kết quả học tập, lưu trữ bảng điểm
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
NGUYỄN THỊ MINH
0982 902 268 - 0280 3 851 014
nguyenkhanhminh68@gmail.com

A1.310

11. Xử lý kết quả học tập, lưu trữ bảng điểm
  Họ tên:
Điện thoại:
Email:

Phòng:
 
LÊ THỊ MINH NGUYỆT
01689 958 742 - 0280
 3 857 446
minhnguyet.dttn@gmail.com.vn
A1.310
 

III - ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


12. Phụ trách nghiên cứu sinh
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
ThS. BÙI THỊ THÀNH THÁI
0977 831 483 - 0280 3 855 785
buithaisp@gmail.com

A2.202

13. Phụ trách đào tạo thạc sĩ
  Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
DOÃN THỊ BÍCH LIÊN
0972489868 - 0280 3 855 785
doanlien.dhsptn@gmail.com
A2.202

14. Phụ trách đào tạo thạc sĩ
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
ThS. PHAN HỮU DŨNG
0984 792 268 - 0280 3 855 785
dungphanhuu@gmail.com
A2.202

 

IV - ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC15. Theo dõi hợp đồng đào tạo VLVH, quản lý điểm và kế hoạch đào đào tạo ngành GD Mầm non
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
ThS. ĐINH THỊ HẢI YẾN
0982 561 126 - 0280 3 851 014
haiyendhsp.yen@gmail.com

A1.301

16. Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, phụ trách các ngành SP Ngữ văn, SP Sinh học, SP Toán học
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
ThS. ĐỒNG DUY KHÁNH
0988 302 798 - 0280 3 851 014
duykhanhdk@gmail.com

A1.301

17. Kiểm tra hồ sơ
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng
:
NÔNG THỊ THẢN
0977 306 273 - 0280 3 857 446
nongthithan@gmail.com

A1.301


V - BỒI DƯỠNG, NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM


18. Công tác bồi dưỡng, tổ chức thực tập sư phạm
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng:
ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH
0989 743 707 - 0280 3 8
51 014
chinhnguyen1272@gmail.com
A1.311
 

19. Tổ chức thực tập sư phạm
Họ tên:
Điện thoại:
Email:
Phòng:
NÔNG THỊ THUÝ
0912 798 209 - 0280 
3 851 014
nongthithuydt@gmail.com
A1.311