Bộ môn Ngoại ngữ 2018 - www.dhsptn.edu.vn

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

1. Địa chỉ liên hệ

·        Tầng 4, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

·        Tel: 02083655046;

·        Email: khoangoạingu@dhsptn.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo

·        Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

·        Cử nhânSư phạm Tiếng Anh văn bằng 2

b) Bồi dưỡng:

·        Giáo viên phổ thông theo chương trình giáo dục mới

·        Nâng bậc trình độ giáo viên theo khung VTEP

c) Nghiên cứu khoa học

·        Nghiên cứu thực hành ứng dụng.

·        Nghiên cứu hành động

d) Phát triển chương trình

          Phát triển chương trình dạy học tiếng Anh

3. Đội ngũ cán bộ

          Tính đến tháng 12/2017, Bộ môn Ngoại ngữcó 20 giảng viên, trong đó có 6 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ . Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt trên 30%.

4. Thành tích nổi bật

·        Tổ chức “ring the bell” cho sv toàn trường

 

 

·        Tổ chức “ Miss and Mr Foreigner” cho sv toàn trường

 

 

·        Tổ chức “ Ngày hội cha mẹ và chào sv K52”

 

 

·        Tổ chức “ Chào năm mới