Khoa Tâm lí giáo dục - www.dhsptn.edu.vn

 

KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC

 

I. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ

Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 856 841.

Email: Khoatamlygiaoduc@dhsptn.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

Vào mùa thu năm 1966, tại huyện Đại Từ - một vùng chiến khu xưa của tỉnh Thái Nguyên, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được ra đời. Lúc này đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ rất khốc liệt. Miền Bắc vừa hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trước tình hình đó, sự ra đời của một trường Đại học Sư phạm là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Trường gồm 7 khoa: Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh và một tổ bộ môn chung trực thuộc trường, trong đó có bộ môn Tâm lý - Giáo dục. Đến năm 1970, trường dời từ huyện Đại Từ về khu Mỏ Bạch, TP Thái Nguyên. 

Từ ngày đầu thành lập, trong suốt những năm tháng chiến tranh, cán bộ giảng dạy tổ bộ môn Tâm lý - Giáo dục đã cố gắng vượt bậc, vượt qua khó khăn gian khổ, tham gia tốt vào hoạt động đào tạo của nhà trường. Các thế hệ sinh viên lần lượt trưởng thành. Những tri thức về lĩnh vực Tâm lý - Giáo dục trở thành một phần của "hành trang" nghề nghiệp, giúp họ thành công trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

Ngày 26 tháng 03 năm 1996, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên ra quyết định thành lập Khoa Tâm lý - Giáo dục thuộc trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của khoa Tâm lý - Giáo dục.

Từ năm 1996 đến nay khoa Tâm lý - Giáo dục ngày một lớn mạnh. Cùng với việc góp phần đào tạo đội ngũ giáo viên phổ thông và hệ cử nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của trường và Đại học Thái Nguyên, khoa Tâm lý - Giáo dục đã đào tạo được nhiều cán bộ giảng dạy chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục cho các trường Cao đẳng và Đại học, đào tạo cán bộ có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ thuộc các lĩnh vực Quản lý giáo dục, Giáo dục học. Khoa Tâm lý - Giáo dục nói riêng, trường ĐH Sư phạm nói chung đã cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của nước nhà nhiều nhà Giáo dục, Quản lý Giáo dục, cán bộ khoa học tâm huyết và giàu năng lực, nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị…

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO KHOA

1. Bộ máy lãnh đạo khoa 

TT

Ảnh

Họ tên

Chức vụ/ nhiệm vụ đảm nhiệm

Số điện thoại

Email

1 PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng khoa/ Bí thư chi bộ

 Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Nghiên cứu khoa học; Đào tạo Nghiên cứu sinh.

0983856727

 thanhhuyen191177@dhsptn.edu.vn

2

 

ThS. Đầu Thị Thu

Phó trưởng khoa
Phụ trách công tác Quản lý sinh viên; Thực tế, Thực tập

0915462446

dauthusp@gmail.com

3 TS. Hà Thị Kim Linh Phó trưởng khoa
Phụ trách Đào tạo chính quy; Vừa làm vừa học; Đào tạo Thạc sỹ; Thanh tra khảo thí.
0982207398
htklinh266@gmail.com
 

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Tâm lý - Giáo dục;

b) Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Tâm lý - Giáo dục; Quản lý giáo dục;

d) Quản lý, tổ chức đào tạo, phát triển các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Tâm lý - Giáo dục;

đ) Tổ chức giảng dạy các môn Tâm lý học và Giáo dục học trong toàn Trường;

e) Phối hợp với Phòng Đào tạo  xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ngành Tâm lý – Giáo dục; Quản lý Giáo dục;

g) Phối hợp với các khoa Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Khoa Giáo dục Chính trị tổ chức, quản lý và phát triển chương trình dạy học các môn học thuộc ngành Tâm lý – Giáo dục;

h) Tham gia bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho các địa phương;

i) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, các địa phương, Trường thực hành tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Tâm lý - Giáo dục và Quản lý giáo dục; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục và Quản lý giáo dục;

 k) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục;

l) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

m) Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục, Quản lý giáo dục;

n) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

0) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện tại khoa có 23 cán bộ, trong đó:

              - Có 01 cán bộ, giảng viên có học hàm Giáo sư

- Có 04 cán bộ, giảng viên có học hàm Phó giáo sư

- Có 11 cán bộ, giảng viên có học vị Tiến sĩ

- Có 12 cán bộ, giảng viên có học vị Thạc sĩ

- Số cán bộ có chức danh giảng viên chính: 07

- Số cán bộ đang đi học nghiên cứu sinh: 03.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

1. Đào tạo Đại học

- Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường ĐHSP - ĐHTN có nhiệm vụ đào tạo giảng viên giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học cho các Trường ĐHSP, CĐSP và các cơ sở giáo dục - đào tạo khác.

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục có thể làm chuyên gia tư vấn, tham vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục, trung tâm tư vấn trong các trường học và trong cộng đồng.

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục có thể làm cán bộ phụ trách hoạt động văn hoá trong các tổ chức đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước; cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu, các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ...

2. Đào tạo Sau đại học

2.1. Thạc sĩ Giáo dục học:

- Từ năm 2001 Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học, đến nay khoa đã và đang đào tạo tổng số 70 học viên cao học, hiện đang đào tạo 16 học viên.

-  Đối tưọng dự thi:

+ Cán bộ giảng dạy Giáo dục học của các trường đã qua 2 năm công tác, có bằng cử nhân TL - GD.

+ Thí sinh tự do có bằng cử nhân TL - GD từ loại Khá trở lên.

2.2. Thạc sĩ Quản lý giáo dục:

- Từ năm 2006 Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 60-14-05. Đến nay khoa đã đào tạo được tổng số 610 học viên tốt nghiệp, hiện đang đào tạo 298 học viên (tính đến tháng 3/2014).

- Đối tưọng dự thi là Cán bộ Quản lý Giáo dục của các Trường, Sở, Phòng, có trình độ cử nhân Quản lý Giáo dục hoặc cử nhân Giáo dục học, nếu có bằng cử nhân của các khoa học khác phải chuẩn hoá đầu vào (học một số môn học chuyển đổi theo quy định bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo) trước khi dự thi.

2.3. Tiến sĩ Lý luận & lịch sử Giáo dục

Từ năm 2004 khoa được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử Giáo dục, Mã số 62.14.01.01.

Đối tượng dự thi là giáo viên giảng dạy Giáo dục học của các trường ĐH, CĐ, THCN cán bộ các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở giáo dục... có trình độ thạc sĩ Giáo dục học, Tâm lý học, Quản lý giáo dục.

Đến nay đã có 20 học viên bảo vệ thành công luận án cấp Nhà nước và cấp Đại học. Hiện đang đào tạo 23 học viên.

2.4 Tiến sĩ Quản lý Giáo dục

Năm 2012 được cấp quyết định đào tạo trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, tính đến nay đã được 03 khóa với 23 học viên (tính đến năm tháng 11/2014)

V. CÁC BỘ MÔN

1. Bộ môn Tâm lý học

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ /
Nhiệm vụ đảm nhiệm

Số điện thoại/ Email

1

Description: P Hoa

TS. Lê Thị Phương Hoa

Trưởng bộ môn/ Giảng viên
 

0986167716
lephuonghoadhsptn@gmail.com

2

Description: Hang

PGS. TS. Phùng Thị Hằng

Giảng viên

0978378399
hangdhsptn62@gmail.com

3

Description: Co Chuc

ThS. Nguyễn Thị Chúc

Chủ tịch Công đoàn/Giảng viên

0982724600
chuc.sptn@gmail.com

4

Description: Cuong

ThS. Phạm Văn Cường

Giảng viên

0982030680
pvc.dhsptn@gmail.com

5

Description: U Sau

TS. Nguyễn Thị Út Sáu

Trợ lý khoa học/Giảng viên

0922516166
sau_dhsp@yahoo.com.vn

6

Description: Nhu Hoa

ThS. Lê Như Hoa

Trợ lý sinh viên - Bí thư Chi đoàn cán bộ/Giảng viên

0976759693
hoa.2207@gmail.com

7

Description: Nhung

ThS. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung

Giảng viên

0974262648
nhungndh@gmail.com

 

2. Bộ môn giáo dục học

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ /
Nhiệm vụ đảm nhiệm

Số điện thoại/ Email

1

Description: Thay Thanh

ThS. Nguyễn Công Thành

Trưởng bộ môn/Giảng viên

0987141756

2

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng khoa
Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Nghiên cứu khoa học; Đào tạo Nghiên cứu sinh.

0983856727
thanhhuyen191177
@dhsptn.edu.vn

3

 

TS. Hà Thị Kim Linh

Phó trưởng khoa/
Phụ trách Đào tạo chính quy; Vừa làm vừa học; Đào tạo Thạc sỹ; Thanh tra khảo thí.

0982207398
htklinh266@gmail.com

4

 

Description: Le Linh

TS. Lê Thùy Linh

Trợ lý đào tạo/Giảng viên

0979438777
lethuylinhsptn@gmail.com

5

Description: Thao

ThS. Đặng Thị Phương Thảo

Bí thư Liên chi/Giảng viên

0983280884
phuongthao.dhsptn@gmail.com

6

 

Description: Thang

ThS. Hoàng Trung Thắng

Cố vấn học tập/Giảng viên

0987615775
caycanhtrungthang@gmail.com

7

 

Description: Hieu

ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Cố vấn học tập/Giảng viên

0972752000/
0915212911
nguyenngochieutlgd@gmail.com

8

Description: D Thu

ThS. Đàm Thị Kim Thu

Trợ lý Thanh tra Khảo thí/Giảng viên

0904244476
linh.thudtk@gmail.com

9

PGS.TS.NGƯT. Phạm Hồng Quang

Hiệu trưởng/Giảng viên

02803750740
quangdhsptn@yahoo.com

3. Bộ môn Quản lý và Phương pháp giảng dạy

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ /
Nhiệm vụ đảm nhiệm

Số điện thoại/ Email

1

Description: P Hieu

TS. Phí Thị Hiếu

Trưởng bộ môn/Giảng viên

01656634388
hieusptn@gmail.com

2

ThS. Đầu Thị Thu

Phó trưởng khoa
Phụ trách công tác Quản lý sinh viên; Thực tế, Thực tập.

0915462446
dauthusp@gmail.com

3

Description: Ngoc

TS. Nguyễn Thị Ngọc

Trợ lý Sau đại học-Cố vấn học tập/Giảng viên

0912024817
violetsptn@gmail.com

4

Description: Son

ThS. Lê Hồng Sơn

Cố vấn học tập/Giảng viên

01699037047
sonle.tlgd@gmail.com

5

Description: Hung Linh

TS. Phạm Hùng Linh

Giảng viên

0917893289
hunglinhp@dhsptn.edu.vn

6

Description: Thanh

ThS. Nguyễn Thị Thanh

Văn phòng khoa

0988346505

7

PGS. TS. Nguyễn Thị Tính

Phó Hiệu trưởng/Giảng viên

02803856886
tinh1964@gmail.com

VI. CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

- Kết quả đào tạo Đại học:

+ Tham gia đào tạo 49 khoá chính quy và nhiều khoá tại chức khác thuộc các khoa cơ bản của Trường.

+ Số lượng khoá đã đào tạo thuộc chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục: 15

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 11

Số lượng sinh viên đã đào tạo: 803

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 668

Đại đa số sinh viên tốt nghiệp ra trường đã tìm được việc làm đúng ngành, nghề đào tạo.

- Kết quả đào tạo Sau đại học:

Hiện nay khoa đang đào tạo Thạc sĩ với 2 chuyên ngành: Quản lý giáo dục và Giáo dục học.

Số khoá đào tạo thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục: 23

Số khoá đào tạo thuộc chuyên ngành Giáo dục học: 15

Số khoá đào tạo Tiến sĩ với chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Giáo dục học: 11; Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 03.

VII. CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CỦA KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC TỪ NHỮNG NĂM ĐẦU THÀNH LẬP CHO ĐẾN 2010

1. Nhà giáo ưu tú Phùng Đức Hải

- Ngày tháng năm sinh: 08/08/ 1935

- Nơi cư trú: xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 - Qúa trình công tác:

Thầy Phùng Đức Hải là Tổ trưởng tổ Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (tiền thân của Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN hiện nay) từ năm 1966 đến năm 1990. Thầy đã gắn bó và có nhiểu đóng góp cho sự nghiệp Gi áo dục - Đào tạo của Trường, cho sự phát triển của Tổ bộ môn cho đến khi nghỉ hưu (năm 1990). Thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đầu tiên của Trường vào năm 1990.

2. PGS. TS. Nguyễn Bá Dương

- Ngày tháng năm sinh: 24/02/1952

- Nơi cư trú: số nhà 16, ngõ 93, phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Qúa trình công tác:

PGS.TS. Nguyễn Bá Dương là Tổ trưởng tổ Tâm lý - Gi áo dục, Trường ĐHSP Việt Bắc từ năm 1990 đến năm 1992. Từ năm 1993 Thầy chuyển công tác về Học viện Chính trị Hành chính Khu vực I, Hà Nội và đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Khoa Tâm lý học (từ 1993 đến 1997), Trưởng phòng Quản lý Đào tạo (từ 1997 đến 2000), Trưởng Khoa Tâm lý học (từ 2001 đến 2006), Trưởng Khoa Xã hội học - Tâm lý lãnh đạo, quản lý (từ 2006 đến 2012).

3. TS. Phan Hữu Tham

- Ngày tháng năm sinh: 12/04/1946

- Nơi cư trú: Tổ 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Qúa trình công tác:

TS. Phan Hữu Tham là Tổ trưởng tổ Tâm lý - Gi áo dục, trường ĐHSP Việt Bắc từ năm 1993 đến 1996. Từ năm 1996 đến 2005, Thầy là Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Gi áo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN. Thầy có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo của Khoa, đặc biệt là lĩnh vực giảng dạy Tâm lý học.

4. PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

- Ngày tháng năm sinh: 11/10/1964

- Nơi cư trú: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Nhân văn miền núi, Trường ĐHSP - ĐHTN

- Qúa trình công tác ở Khoa:

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính là Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN từ năm 2005 đến năm 2010. Cô đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Khoa, của Trường, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo Sau đại học.

5. PGS.TS. Phùng Thị Hằng

- Ngày tháng năm sinh: 25/8/1962

- Nơi cư trú: Tổ 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Chức vụ hiện tại: Bí thư chi bộ Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN

Description: Hang

- Qúa trình công tác ở Khoa:

PGS.TS. Phùng Thị Hằng là Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN từ năm 2010 đến năm 2015. Cô đã có nhiều
đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Khoa, của Trường, đặc biệt trong lĩnh giảng dạy, nghiên cứu Tâm lý học, đào tạo Sau đại học.

6. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

- Ngày tháng năm sinh: 19/11/1977

- Nơi cư trú: Thái Nguyên.

- Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN

- Qúa trình công tác ở Khoa:

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền là Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN từ năm 8/2015 đến nay. Cô đã có

nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Khoa, của Trường, đặc biệt trong lĩnh giảng dạy, nghiên cứu Giáo dục học, đào tạo Sau đại học.

VIII. CÁC THẦY, CÔ GIÁO CỦA KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC ĐÃ HOẶC ĐANG ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CẤP TRƯỜNG

1. GS. TSKH - NGND Nguyễn Văn Hộ

- Ngày tháng năm sinh: 19/12/1943

- Nơi cư trú: Tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 - Qúa trình tham gia công tác lãnh đạo cấp Trường:

GS.TSKH - NGND Nguyễn Văn Hộ là Hiệu trưởng Trường Đại học Đại cương - ĐHTN nhiệm kỳ 1995 - 1996, là Hiệu trưởng Trường ĐHSP - ĐHTN nhiệm kỳ 1996 - 2001. Thầy có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, cho sự phát triển của Khoa, của Trường, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo Sau đại học. Có nhiều công trình nghiên cứu của Thầy đã được vận dụng vào thực tiễn dạy học và giáo dục. Với những đóng góp to lớn ấy, thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú vào năm 1998, đến năm 2006 thầy tiếp tục được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo nhân dân.

2. PGS.TS - NGUT. Phạm Hồng Quang

- Ngày tháng năm sinh: 18/02/1964

- Nơi cư trú: Tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Qúa trình tham gia công tác lãnh đạo cấp Trường:

PGS.TS - NGUT. Phạm Hồng Quang là Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP - ĐHTN nhiệm kỳ 2005 - 2010, là Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2010 - 2015. Thầy có rất nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo của Khoa, cho sự phát triển chung của nhà trường. Năm 2008 thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Hiện nay, với vai trò lãnh đạo trong Ban Gi ám hiệu nhà trường, thầy tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực Gi áo dục - Đào tạo của Khoa, đặc biệt là đào tạo Sau đại học. Nhiều công trình nghiên cứu của thầy trở thành tài liệu giảng dạy, học tập hữu ích cho giảng viên, học viên, sinh viên chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục, Quản lý giáo dục.

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Tính

- Ngày tháng năm sinh: 11/10/1964

- Nơi cư trú: Tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Nhân văn miền núi, Trường ĐHSP - ĐHTN

- Qúa trình công tác ở Khoa:

PGS.TS. Nguyễn Thị Tính là Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP - ĐHTN từ năm 2005 đến năm 2010. Cô đã có nhiều

đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của Khoa, của Trường, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo Sau đại học. Hiện nay, với vai trò lãnh đạo trong Ban Giám hiệu nhà trường, cô tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo của Khoa, đặc biệt là đào tạo Sau đại học. Nhiều công trình nghiên cứu của cô trở thành tài liệu giảng dạy, học tập hữu ích cho giảng viên, học viên, sinh viên chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục, Quản lý giáo dục. 

IX. CÁC THẦY CÔ GIÁO CỦA KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC ĐÃ HOẶC ĐANG ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TẠI CÁC ĐƠN VỊ, TRƯỜNG KHÁC

1. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

- Ngày tháng năm sinh: 30/08/1958

- Nơi cư trú: số nhà 25, ngách 19, ngõ 120, Trần Cung, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1979 đến 1996

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Vụ trưởng Vụ các trường Chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

2. PGS.TS. Trần Thị Tuyết Oanh

- Ngày tháng năm sinh: 06/11/1957

- Nơi cư trú: 124 Lilama, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1979 đến 1988

- Chức vụ đã đảm nhận tại đơn vị công tác hiện nay: Phó Trưởng khoa Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội.

3. Th.s. Nguyễn Thị Mẫn

- Ngày tháng năm sinh: 01/07/1961

- Nơi cư trú: Tổ 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1990 đến 2005

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP – ĐHTN.

4. TS. Trần Thị Minh Huế

- Ngày tháng năm sinh: 01/07/1977

- Nơi cư trú: Tổ 11, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1999 đến 2011

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP – ĐHTN.

5. TS. Đinh Đức Hợi

- Ngày tháng năm sinh: 29/01/1977

- Nơi cư trú: Tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Thời gian công tác ở Khoa: Từ năm 1999 đến 2012

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non.

 X. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC

1. GIẢNG VIÊN

1.1. Đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên

*  Đề tài cấp Bộ

Đã thực hiện: 21
Đang thực hiện: 07

*  Đề tài cấp cơ sở

Đã thực hiện: 28
Đang thực hiện: 01

* Các công trình nghiên cứu tập trung vào các vấn đề chính sau:

- Xây dựng kế hoạch và bài giảng điện tử cho các môn học, xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

- Nghiên cứu trình độ, năng lực, các phẩm chất nhân cách của giáo viên.

- Nghiên cứu trình độ, năng lực, khả năng, đặc điểm đặc trưng tâm lý, bản sắc văn hoá dân tộc của học sinh, sinh viên.

- Nghiên cứu đạo đức, lối sống, tình bạn, tình yêu, đặc điểm và môi trường giao tiếp, hoạt động, những khó khăn và khả năng thích ứng của học sinh, sinh viên trong hoạt động và trong quá trình phát triển khi thay đổi môi trường sống.

- NC xây dựng mô hình đào tạo giáo viên, mô hình hướng nghiệp và các biện pháp hình thành, phát triển các kỹ năng, năng lực của giáo viên và học sinh

- NC xây dựng bộ tiêu chí đánh giá học sinh, các trường học

1.2. Biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng và sách tham khảo

Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa đã xuất bản hơn 60 đầu sách chuyên khảo, giáo trình.Hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng hơn 100 tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trường Đại học sư phạm và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

1.3. Các bài báo đã được đăng tải trên các tạp chí:

- Báo Quốc tế: 03

- Báo Trung ương: 150

- Báo khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên: 100

2. SINH VIÊN

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đã thực hiện: 260

Đang thực hiện: 23

Hướng dẫn và chấm bài tập Tâm lý - Giáo dục cho tất cả sinh viên năm thứ 2 và thứ 3 thuộc các hệ cao đẳng và đại học trong đợt kiến tập sư phạm.

Khen thưởng, thành tích: 03 công trình đạt giải khuyến khích (cấp bộ) và 01 công trình đạt giải ba (cấp tỉnh)

Các công trình nghiên cứu của sinh viên tập trung vào những vấn đề:

- Đặc điểm tâm lý, nhân cách của con người qua các thời kỳ phát triển (Từ lọt lòng đến thanh niên học sinh, sinh viên).

- Đặc điểm tâm lý, nhân cách, phẩm chất, năng lực của giáo viên các cấp (từ mầm non đến đại học).

- NC nội dung chương trình, phương pháp, các hình thức tổ chức dạy học và giáo dục ở trường mầm non, tiểu học, trung học và đại học.

- NC các hiện tượng tâm lý xã hội như: Phong tục, tập quán, truyền thống, những đặc trưng tâm lý các dân tộc thiểu số và địa phương.

- Xác định trình độ nhận thức, thái độ, hành vi của các lứa tuổi và những vấn đề xá hội như: Giới tính, bình đẳng giới, tình bạn, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, an toàn khi tham gia giao thông, tài nguyên, môi trường...

- NC thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên, các tệ nạn xã hội, xây dựng các nội dung, biện pháp giáo dục, giáo dưỡng cho học sinh, sinh viên

XI. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN, HỌC VIÊN KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC

Là một trong những Khoa có số lượng sinh viên không nhiều so với các khoa khác trong trường, các thế hệ thầy trò khoa TL - GD đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GD - ĐT. Đến nay Khoa đã đào tạo được 10 khóa sinh viên (từ K34 đến K43) với hơn 500 sinh viên tốt nghiệp ra trường. Về học tập, hàng năm tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc và giỏi chiếm tỷ lệ 5%; khá: 45%; về rèn luyện: 80% số sinh viên xếp loại tốt và khá; về NCKH nhiều sinh viên đạt giải cao. Sinh viên khoa TL - GD tốt nghiệp ra trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên nhiều cương vị công tác khác nhau ở khắp các vùng miền của Tổ quốc. Nhiều sinh viên tốt nghiệp từ Khoa đã phát huy được khả năng của mình, luôn học tập, phấn đấu và rèn luyện để trở thành những giảng viên giỏi, những nhà khoa học lớn, những nhà quản lý thành công, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Hiện nay số sinh viên trong Khoa đang được đào tạo là 198 sinh viên (K44: 23 SV; K45: 59 SV; K46: 69 SV; K47: 47 SV)

Khác với sinh viên các khoa khác, sinh viên khoa TL - GD sau khi tốt nghiệp ra trường có rất nhiều cơ hội việc làm. Ví dụ như:

- Là giảng viên giảng dạy TLH, GDH tại các trường CĐSP, ĐHSP, khoa SP và các cơ sở GD - ĐT khác.

- Là cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu, các cơ quan đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia kiểm định chương trình giáo dục tại các Sở GD-ĐT, các trường CĐ, ĐH.

- Chuyên gia tư vấn, tham vấn tâm lý tại các cơ sở giáo dục, trung tâm tư vấn trong trường học và trong cộng đồng.

- Cán bộ phụ trách hoạt động văn hóa trong các tổ chức, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước.

- Có khả năng học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

Thực tế hiện nay, sinh viên khoa TL-GD tốt nghiêp ra trường đã và đang là giảng viên giảng dạy TLH, GDH...ở các trường chuyên nghiệp như CĐSP, ĐHSP, các cơ sở GD khác như: Học viện Biên Phòng, học viện Lục quân, Trung cấp Cảnh Sát, An ninh, các chuyên gia tâm lý trong các trung tâm tư vấn tâm lý, trung tâm dạy trẻ tự kỷ, các cán bộ ở các TTGDTX, Sở LĐ-TB&XH...

Sinh viên Khoa TL-GD khi ra trường ngoài việc giảng dạy tại các trường sư phạm, an ninh, quân đội…Họ còn có khả năng tham gia vào nhiều lĩnh vực khác, nhiều sinh viên bước đầu đã khẳng định được mình và có những thành công trong cuộc sống.

Dưới đây là một số chân dung một số sinh viên, học viên từng học tập tại Khoa Tâm lý – Giáo dục:

1. Cựu sinh viên Lê Ngọc Linh

- Khóa học: Lớp K34 Tâm lý giáo dục (1999 - 2003)

- Đơn vị công tác: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên

- Chức vụ: Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn; Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.

 

2. Cựu sinh viên Vũ Tuấn Anh

- Khóa học: Lớp K34 Tâm lý giáo dục (1999 - 2003)

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Phong Thổ tỉnh Lai Châu

- Chức vụ: Phó chánh văn phòng Huyện ủy Phong Thổ tỉnh Lai Châu

 

3. Cựu sinh viên Trương Xuân Việt

- Khóa học: Lớp K34 Tâm lý giáo dục (1999 - 2003)

- Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động huyện Phong Thổ, Lai Châu

- Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động

 

4. Cựu Nghiên cứu sinh Đào Hoàng Nam

- Khóa học: Khóa 1 (2004 -2008)

- Đơn vị công tác: Đại học Bạc Liêu

- Chức vụ: Hiệu trưởng

 

5. Cựu Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Kỉnh

- Khóa học: Khóa 3 (2006 - 2010)

- Đơn vị công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

- Chức vụ: Phó Gi ám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo