Phòng Công tác HSSV - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

I.Thông tin chung

 Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn  

+ Trưởng phòng: Tiến sỹ  Nguyễn Hữu Toàn

ĐT: 02083.851.634; 0912.386.627

+ Phó trưởng phòng:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên

ĐT: 02083.851.692; 0914.322.834

+ Chủ tịch Công đoàn:Cử nhân Hoàng Thị  Bích Vân

ĐT:  0945.515.066

+ Bộ phận Công tác chính trị:  0208. 3858657 - Nhà A2

+ Bộ phận Quản lý hồ sơ sinh viên:  0208.3851634 - Nhà A2


II. Quá trình hình thành và phát triển

   Cùng với sự hình thành và phát triển của nhà trường, phòng Công tác HSSV hiện nay đã trải qua nhiều thay đổi, có thể tóm lược theo một số giai đoạn sau đây:

Giai đoạn thành lập Trường 1966-1968: Trường thành lập Ban Tuyên huấn trực thuộc Ban Giám hiệu. Trưởng ban là một đồng chí trong Đảng uỷ Trường. Đồng chí Nguyễn Trường Thanh làm cán bộ chuyên trách và đồng chí Phạm Huy Vân cán bộ giảng dạy chính trị kiêm nhiệm.

Năm 1968 thành lập phòng Tuyên huấn, đồng chí Phạm Ngọc Hoài được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng. Nhiệm vụ quản lý sinh viên do phòng Tổ chức thực hiện. Đ/c Hoàng Khải Loan làm tổ trưởng. Ban bảo vệ, quân sự trực thuộc Ban Giám hiệu.

Năm 1975 Đ/c Phạm Ngọc Hoài chuyển công tác về Uỷ ban Dân tộc Chính phủ, Đ/c Nguyễn Thế Long được bổ nhiệm thay. Năm 1980 Đ/c Long chuyển công tác về Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục- Bộ Giáo dục, Đ/c Ma Văn Cương được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng.

Năm 1984 Đ/c Nguyễn Ngọc Giao được bổ nhiệm làm trưởng phòng Tuyên huấn, Đ/c Ma Văn Cương giữ chức phó trưởng phòng cho tới năm 1990.

Giai đoạn 1975-1989: Công tác quản lý sinh viên có thời kỳ giao về cho các khoa, sau đó lại được tập trung về phòng Đào tạo quản lý.

Năm 1989 trường thành lập phòng Quản lý sinh viên, Đ/c Hoàng Khải Loan được bổ nhiệm là trưởng phòng, Đ/c Hà Thắng Nhân làm phó trưởng phòng.

Năm 1991, sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc vào Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Trường thành lập phòng Công tác chính trị Học sinh sinh viên trên cơ sở sáp nhập phòng Tuyên huấn và phòng Quản lý sinh viên. Đ/c Hoàng Khải Loan là trưởng phòng, đ/c Hà Thắng Nhân phó trưởng phòng phụ trách công tác quản lý sinh viên, đ/c Đỗ Phượng phó trưởng phòng phụ trách công tác Chính trị tư tưởng. Ban bảo vệ trực thuộc Ban giám hiệu do đ/c Trần Quang Xuân làm trưởng ban, đ/c Phan Thanh Hải làm phó ban.

Năm 1996 trường quyết định giao nhiệm vụ quản lý ký túc xá từ phòng quản trị cho phòng CTCT- HSSV, đ/c Hà Thắng Nhân phụ trách.

Năm 1998 theo Quyết định của Đại học Thái Nguyên, các trường thành viên có 3 phòng: CTCT-HSSV, Đào tạo-NCKH-QHQT, Tổng hợp nên Ban Bảo vệ sáp nhập vào phòng CTCT- HSSV, từ đây phòng có 4 bộ phận: CTCT, QLSV, Bảo vệ, Ký túc xá.

Năm 2001 cùng với nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng, đ/c Hứa Ngọc Quyến được bổ nhiệm là trưởng phòng phụ trách quản lý sinh viên, đ/c Đỗ Phượng phó phòng phụ trách Công tác chính trị, đ/c Nguyễn Xuân Tiến phó phòng phụ trách ký túc xá, đ/c Nguyễn Duy Chiến phó phòng phụ trách bảo vệ.

Tháng 10 năm 2005, nhiệm kỳ công tác mới, đ/c Nguyễn Trường Kháng được bổ nhiệm làm trưởng phòng, các phó phòng như nhiệm kì trước và có thêm đ/c Lê Xuân Phương được bổ nhiệm là phó trưởng phòng phụ trách công tác Huấn học. Tháng 4 năm 2007 đ/c Đỗ Vũ Sơn được bổ nhiệm phó trưởng phòng phụ trách Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ sinh viên.

Tháng 6 năm 2010, nhiệm kỳ công tác mới, đ/c Nguyễn Xuân Tiến được bổ nhiệm là trưởng phòng; Các phó phòng: đ/c Đỗ Vũ Sơn phụ trách Công tác chính trị và Trung tâm tư vần Hỗ trợ sinh viên, đ/c Nguyễn Văn Tuyên phụ trách công tác KTX sinh viên. Đầu năm 2012 nhà trường cơ cấu lại biên chế tổ chức phòng CT-HSSV, đ/c Nguyễn Văn Tuyên chuyển sang phụ trách công tác chinh trị tư tưởng, huấn học và Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên, đ/c Đỗ Vũ Sơn phụ trách  Ban QL-KTX. Tháng 11 năm 2012, đ/c Nguyễn Hữu Toàn được bổ nhiệm trưởng phòng CT-HSSV. Tháng 7 năm 2013 đ/c Phạm Danh Vũ được bổ nhiệm phó trưởng phòng CT-HSSV phụ trách văn thể.

* Theo Quyết định số 242/QĐ/CTCT-HSSV ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên đổi tên các phòng CTCT-HSSV các trường thành viên thành phòng Công tác HSSV kèm theo Quy định về nhiệm vụ và chức năng của phòng.

III. Chức năng - nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp cho Hiệu trưởng thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực chính trị tư tưởng; quản lý; tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (sau đây gọi là người học) theo nhiệm vụ được giao trong thời gian học tập tại Trường.

2. Nhiệm vụ

- Giúp việc cho Hiệu trưởng làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền:

*Giáo dục tư tưởng chính trị

+ Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, viên chức và người học;

+ Giáo dục, tuyên truyền đểcán bộ, viên chứcvà người họcnắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những luận điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước;

+ Nắm vững tình hình chính trị tư tưởng của người học để có những đề xuất các biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp, hiệu quả;

+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí MinhTrường, Hội Sinh viên Trường và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của người học. Tạo môi trường để người học rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Giáo dục đạo đức, lối sống

+ Giáo dục, tuyên truyền cho người học những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức;

+ Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân người học đối với tập thể và cộng đồng;

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin nội bộ những hoạt động của Trường và những gương người tốt việc tốt trong cán bộ, viên chức và người học.

* Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

+ Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật trong người học;

+ Nội dung giáo dục pháp luật đối với người học tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan.

* Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,...

+ Phối hợp với Khoa Giáo dục Chính trị, Khoa Tâm lý – Giáo dục, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường, Hội sinh viên Trường và các đơn vị khác tổ chức các hoạt động, các cuộc thi, các phong trào đáp ứng nhu cầu hoạt động chính trị - xã hội - văn hoá - văn nghệ - thể thao của người học phù hợp với mục tiêu giáo dục và đào tạo;

+ Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường, Hội Sinh viên Trường và các Khoa/Bộ môntuyên truyền, giáo dục người học tham gia bảo vệ môi trường Trường luôn xanh, sạch, đẹp.

* Giáo dục thể chất

+ Giáo dục, hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật, phương pháp luyện tập và tổ chức cho người học tham gia các hoạt động thể dục, thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người học về ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện; kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích,…; phối hợp tổ chức và triển khai hoạt động của Trạm Y tế trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Giáo dục thẩm mỹ

+ Giáo dục kiến thức, kỹ năng để người học biết yêu và cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, cuộc sống xã hội và trong nghệ thuật;

+ Hình thành năng lực phán đoán và đánh giá thẩm mỹ; hình thành thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn; hình thành năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng ham muốn và khả năng chuyển tải cái đẹp vào đời sống học tập, lao động và ứng xử. Có thái độ phê phán cái xấu, phản thẩm mỹ trong tâm hồn, trong hành vi ứng xử, hình dáng, trang phục... đối với người học;

+ Tham mưu và triển khai kế hoạch xây dựng nếp sống văn hóa học đường trong Trường đối với người học;

- Giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác quản lý người học:

* Công tác hành chính

+ Trên cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành Quy định cụ thể về quản lý người học trong Trường;

+ Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí người học vào các lớp; chỉ định Ban Cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ học viên, sinh viên, thẻ thư viện; quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ của người học;

+ Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến người học; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến người học.

+ Theo dõi việc phát triển Đảng đối với người học;

+ Quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng theo yêu cầu nhiệm vụ của Trường.

+ Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” cho người học vào đầu mỗi năm học, khóa học và cuối khóa học;

+ Xác nhận các giấy tờ liên quan đến người học (trừ các giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo); phối hợp với các đơn vị giải quyết các thủ tục chuyển trường, chuyển về địa phương đối với người học;

+ Phối hợp với các đơn vị cử người học đi du học ở nước ngoài; tham gia xét tiến độ học tập của người học;

+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp, Lễ chào cờ đầu tháng;

+ Đánh giá kết quả rèn luyện của người học. Đề xuất các danh hiệu thi đua khen thưởng và xử lý các vi phạm kỉ luật của người học trong hoạt động đào tạo và trong rèn luyện;

+ Phối hợp với Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại Trường;

+ Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường với đại diện người học hàng năm; giải quyết các khiếu nại của người học theo thẩm quyền;

+ Thực hiện công tác của Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên. Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên.

* Công tác khen thưởng và kỷ luật

+ Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của người học; phân loại, xếp loại người học cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong người học; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân người học đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; phối hợp tổ chức cho người học nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với người học;

+ Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật người học vi phạm theo quy định.

* Công tác nội trú, ngoại trú

+ Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác nội trú, ngoại trú đối với người học theo quy định.

+ Phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá (KTX), các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường và chính quyền địa phương trong công tác nội, ngoại trú của người học.

* Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

+ Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong người học. Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, Ban Quản lý KTX, Ban Bảo vệ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an nơi Trường trú đóng để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra đối với người học;

+ Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của người học. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của người học để có sự định hướng, giáo dục; phối hợp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo người học tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến người học ở trong và ngoài Trường.

* Thực hiện các chế độ, chính sách

Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến người học theo quy định như: học bổng (kể cả học bổng do các tổ chức và cá nhân tài trợ), trợ cấp xã hội, chi phí hỗ trợ học tập...

- Giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác hỗ trợ và dịch vụ cho người học:

+ Tư vấn, hỗ trợ người học xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn người học tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả;

+ Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Phối hợp với các Khoa/ Bộ môn thiết lập và giữ mối liên hệ với người học sau khi ra trường để thống kê tình hình việc làm của người học sau tốt nghiệp;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học các khóa đào tạo của Trường;

+ Tư vấn, hỗ trợ người học khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;

+ Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho người học; tư vấn, tổ chức cho người học thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho người học;

+ Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho người học xuất sắc, người học có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

+ Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo điều kiện giúp đỡ người học khuyết tật, người học diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

+ Phối hợp tổ chức dịch vụ cho người học như: internet, điện thoại, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa,... tạo môi trường sống, học tập, rèn luyện lành mạnh.

IV. Đội ngũ cán bộ phòng                                                                                                                           

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC NĂNG/NHIỆM VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL - GHI CHÚ

1

 

Nguyễn Hữu Toàn

Trưởng phòng

0912.386.627

nguyenhuutoan@dhsptn.edu.vn

2

Nguyễn Văn Tuyên

Phó trưỏng phòng

0914.322.834

nguyenvantuyen@dhsptn.edu.vn

3

 

Lâm Tú Anh

Chuyên viên

0975.279.317

lamtuanh@dhsptn.edu.vn

4

 

Ngân Bá Cúm

Chuyên viên

0916.059.817

nganbacum@dhsptn.edu.vn

5

 

Đỗ Trần Dũng

Chuyên viên

0912.454.666

dotrandung@dhsptn.edu.vn

6

 

Nguyễn Thuý Hằng

Chuyên viên

0912.789.479

nguyenthithuyhang@dhsptn.edu.vn

7

 

Nguyễn Thanh Nga

Chuyên viên

0913.402.869

nguyenthanhnga@dhsptn.edu.vn

8

 

Nguyễn Văn Quang

Chuyên viên

0987.365.888

nguyenvanquang@dhsptn.edu.vn

9

 

Trần Quang Tú

Hoạ sỹ

0914.602.743

tranquangtu@dhsptn.edu.vn

10

 

Hoàng Thị Bích Vân

Chuyên viên

0945.515.066

hoangthibichvan@dhsptn.edu.vn

11

 

Nông Thi Thu Hoài

Chuyên viên

0972.752.466

nongthithuhoai@dhsptn.edu.vn

12

 

Vũ Thị Hậu

Chuyên viên

0986.052.576 vuthihau@dhsptn.edu.vn

 

V. Những thành tích nổi bật của đơn vị:

          Trong 50 năm xây dựng và trưởng thành, các cán bộ làm công tác tuyên huấn, công tác quản lý sinh viên, bảo vệ, ký túc xá đã đóng góp to lớn vào thành tích chung của Trường, xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, giáo dục, giữ gìn sự ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo của nhà trường.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo  các năm học : 2002- 2003; 2003 -2004; 2004 -2005; 2005 -2006.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006.

- Bằng khen của Công đoàn nghành Giáo dục Việt nam năm 2002.

- Nhiều cá nhân được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen, Huy chương, Giấy khen của các cấp, các ngành.