Trung tâm Phát triển kĩ năng sư phạm - www.dhsptn.edu.vn

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SƯ PHẠM

 

       Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1529/QĐ-HCTC ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, có chức năng tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên; tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục; tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển kỹ năng sư phạm; chủ trì nghiên cứu các vấn đề về phát triển kỹ năng sư phạm, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; tổ chức dịch vụ tư vấn; phát triển học liệu đào tạo và bồi dưỡng; và tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về chương trình phát triển kỹ năng sư phạm.

I-  Cơ cấu tổ chức:

1.Giám đốc

mai-xuan-truong

Họ tên:          PGS.TS. MAI XUÂN TRƯỜNG

Điện thoại:   0912.739.257

Email:    maixuantruong@dhsptn.edu.vn

 

 

2. Phó Giám đốc

nguyen-danh-nam

Họ tên:          PGS.TS. NGUYỄN DANH NAM 

Điện thoại:   0979.446.224

Email:   danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn 

 

 

3. Giảng viên

q5xzyqva

Họ tên:       TS. NGUYỄN QUANG LINH

Điện thoại:    0975.128.846

Email:    nguyenquanglinh@dhsptn.edu.vn

 

 

 

4. Chuyên viên

p.dt-nong-thi-thuy2028150258

Họ tên:   Ths. NÔNG THỊ THÚY

Điện thoại:   0912.798.209 – 0208.3855.226

Email:   nongthithuydt@gmail.com

 

 

5. Chuyên viên

21731246_124193144902370_2855524299522899631_nHọ tên:    NGUYỄN THÀNH LUÂN

Điện thoại:  0982.020.250

Email:  thanhluan.nguyen@dhsptn.edu.vn

 

 

6. Chuyên viên

21751876_124193121569039_3851583020880981569_n

Họ tên:   NGÔ THỊ MINH NGUYỆT

Điện thoại:  0965.225.592

Email:   minhnguyet.ngo@dhsptn.edu.vn

 

 

II- Nhiệm vụ 

  1. Tổ chức thử nghiệm các phương pháp dạy học mới.
  2. Tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên.
  3. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.
  4. Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học về phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên.
  5. Phát triển học liệu về phát triển kỹ năng sư phạm phục vụ quá trình đào tạo và bồi dưỡng.
  6. Tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu.
  7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học