Lịch công tác tháng 06 năm 2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tháng 06 năm 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 01/06/2017 07:10 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 06 năm 2017 như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Sáu

Ngày 02/6/2017

9h00

VP Viện NCXHNV

MN

- Kiểm tra Hành chính toàn diện tại Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn miền núi.

- Đoàn kiểm tra theo quyết định;

- Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn miền núi.

Trưởng đoàn

Ban Thanh tra

Thứ Bẩy

Ngày 03/6/2017

14h00

HTC1

- Khai mạc đánh giá ngoài.

- Lãnh đạo ĐHTN;

- Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Đoàn ĐGN;

- Ban Giám hiệu; Trưởng và phó các Phòng/Ban/Khoa/Trung tâm;

- Toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên;

- Chuyên viên các Phòng/Ban/Trung tâm được cử tham gia phỏng vấn; trợ lý Đào tạo các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường.

- Cán bộ đoàn thể: Văn phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh.

Hiệu trưởng

Phòng KT&ĐBCLGD

15h00-17h30

PH104-A4

 

-Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC; đào tạo; KH-CN&HTQT; CTHSSV; KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra – pháp chế; thông tin – thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h30-18h00

PH104-A4

 

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Chủ Nhật

Ngày 04/6/2017

8h00-9h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

9h00-10h30

PHA1A

-Thảo luận, phỏng vấn Lãnh đạo trường.

- Đoàn đánh giá ngoài; lãnh đạo Trường tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

10h30-12h00

PH104-A4

-Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00-15h30

PH 606,706,806

A4

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà sử dụng lao động tại PH606-A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm nhà sử dụng tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Nghiên cứu sinh tại PH706 - A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm cựu NCS tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Học viên cao học tại PH806- A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm cựu học viên cao học tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

15h45-17h00 PH606,706,806 A4

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV các hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2tại PH606 - A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm sinh viên  các hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2 tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV ĐH chính quytại PH706 - A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Cựu SV ĐH chính quytham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nghiên cứu sinhPH806 -A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Nghiên cứu sinhtham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h00-18h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ;

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Hai

Ngày 05/6/2017

06h20

Sảnhnhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- Đại diện lãnh đạo Trường; đại diện CĐ, ĐTN, HSV; đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm;

 - Đại diện sinh viên Khoa Sinh học.

Trưởng phòng

Phòng

CTHSSV

8h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra – pháp chế, thông tin – thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

8h00

PH701

TTPTKNSP

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS Nguyễn Thị Hải Anh, chuyên ngành Văn học Việt Nam.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

9h45

PH104-A4

- Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

10h00-11h15

PH606,706,

806 -A4

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm Học viên cao học tại PHA4-606.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Học viên cao học tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV ĐH hệ chính quy tại PHA4-706.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm SV ĐH hệ chính quy tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2 tại PHA4-806.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm SV hệ VLVH. LKĐT, liên thông, văn bằng 2 tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

11h15-12h00

PHA4-104

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

13h30-14h00

PHA4-104

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00-15h15

PH606,706,

806- A4

-Thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên và NCV tại PH606 –A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Giảng viên và NCV tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm Quản lý chuyên môn tại PH706 –A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Quản lý chuyên môn tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể tai PH806 –A4.

- Đoàn đánh giá ngoài; nhóm Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể tham dự phỏng vấn.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

15h15-15h30

PH104-A4

- Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

15h30-17h30

Theo kế hoạch

- Thăm/quan sát Thư viện trường, các phòng tư liệu của khoa/viện/trung tâm

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thăm/quan sát các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành; các điểm đào tạo.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

- Thăm/quan sát một số lớp học, sân bãi, kí túc xá, căn tin, các cơ sở vật chất khác của Trường.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h30-18h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

Ngày 06/6/2017

8h00-12h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

13h30-16h30

PH104-A4

- Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện..

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

16h30-17h30

PHA1A

- Đoàn ĐGN làm việc với Ban Giám hiệu (lần 2).

- Đoàn đánh giá ngoài;

- Ban Giám hiệu.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

17h30-18h00

PH104-A4

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Tư

Ngày 07/6/2017

8h00-12h00

PH104-A4

-  Đoàn làm việc nội bộ.

-  Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá.

- Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá.

- Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát chính thức.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

13h30-14h30

PH104-A4

- Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn và làm việc nội bộ.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

14h30-16h50

HTC1

- Bế mạc đánh giá ngoài.

-Lãnh đạo ĐHTN;

- Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Đoàn ĐGN;

- Ban Giám hiệu; Trưởng và phó các Phòng/Ban/Khoa/Trung tâm;

- Toàn thể giảng viên và nghiên cứu viên;

- Chuyên viên các Phòng/Ban/Trung tâm được cử tham gia phỏng vấn; trợ lý Đào tạo các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường;

- Cán bộ đoàn thể: Văn phòng Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn TN, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

16h50-17h10

HTC1

- Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

Thứ Năm

Ngày 08/6/2017

9h30

PHA1A

-Thanh lý tài sản theo phương thức đấu giá.

- Hội đồng theo quyết định;

- Các Nhà thầu tham gia đấu giá.

Chủ tịch HĐ

Phòng QT-PV

Thứ Tư

Ngày 14/6/2017

S: 8h00

C: 13h30

PH2ĐHTN

-Kiểm tra chuyên đề công tác tài chính Công đoàn Đại học Thái Nguyên và các Công đoàn cơ sở (hết ngày 15/6/2017).

-Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, kế toán Công đoàn cơ sở được kiểm tra.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Văn phòng Công đoàn

Thứ Bảy

Ngày 17/6/2017

8h00

HTC1

- Tập huấn nghiệp vụ công tác coi thi THPT quốc gia năm 2017.

- Phó chủ tịch HĐ thi: Mai Xuân Trường

- Phó trưởng điểm thi, CB giám sát, CB coi thi của Trường ĐHSP theo quyết định.

Phó Hiệu trưởng

 Mai XuânTrường

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Hai

Ngày 19/6/2017

12h30

Sân trường

- Đoàn cán bộ, giảng viên của Trường xuất phát làm nhiệm vụ coi thi THPT quốc gia tại Cao Bằng ( hết ngày 24/6/2017).

- Hội đồng thi

- Phó trưởng điểm thi, CB giám sát, CB coi thi của Trường ĐHSP theo quyết định.

Trưởng đoàn

Phòng KT&ĐBCLGD

Thứ Ba

Ngày

27/6/2017

14h00

PH3ĐHTN

-Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- GS.TS Phạm Hồng Quang, BT ĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày

29/6/2017

8h00

PHA1B

- Họp Giao ban công tác Học sinh sinh viên.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

Thứ Sáu

Ngày

30/6/2017

8h00

PH1ĐHTN

-Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- GS.TS Phạm Hồng Quang, BT ĐU, Hiệu trưởng;

- PGS.TS Mai Xuân Trường, P.BT ĐU, Phó Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng

Đảng ủy

Ghi chú:

- Lịch thường trực Ban giám hiệu giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ:

+ Tuần từ : 29/5-4/6/2017, PHT: Hà Trần Phương; Tuần từ: 5-11/6/2017: PHT Nguyễn Thị Tính;

+ Tuần từ : 12-18/6/2017, PHT: Mai Xuân Trường; Tuần từ: 19-15/6/2017: PHT:  Hà Trần Phương;

+ Tuần từ : 26/6-2/7/2017, PHT: Nguyễn Thị Tính.

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

                        - Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình.

 

Tin cập nhật mới nhất

Giới thiệu Khoa Toán

­­­­KHOA TOÁN   1. Địa chỉ: Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tel: 02083 856894; Email: khoatoan@dhsptn.edu.vn Website: khoatoan.dhsptn.edu.vn 2. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Toán - Trường Ðại học Sư phạm thuộc Ðại học...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Các đơn vị đào tạo

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO       Khoa Toán Khoa Tâm lý - Giáo dục Khoa Vật lý Khoa Giáo dục Chính trị Khoa Hóa học Khoa Thể dục Thể thao Khoa Sinh học Khoa Giáo dục Tiểu học Khoa Ngữ văn Khoa Giáo dục Mầm non Khoa...

[ Xem thêm chi tiết ]