Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu và thanh toán đề tài cấp cơ sở - www.dhsptn.edu.vn
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu và thanh toán đề tài cấp cơ sở

Đăng lúc: Thứ hai - 14/02/2011 14:34 - Tác giả bài viết: Hanalan
Công văn số: 2572/QLKH Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu và thanh toán đề tài cấp cơ sở “Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử” và “Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan”

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Số: 2572/QLKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                       Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2009

 

Hướng dẫn

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU VÀ THANH TOÁN ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
“Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử” và
“Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan”

 

I.Đối với đề tài “Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử”

1. Các nội dung cần đảm bảo:Nội dung BGĐT phải đáp ứng được các yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy là lấy sinh viên làm trung tâm (khuyến khích các bài giảng điện tử biên soạn theo phương pháp mới như: Dạy học nêu vấn đề, dạy học theo Chương trình hoá hoặc Angorit hoá). Cụ thể, đảm bảo các yêu cầu sau:

    *Tính cấu trúc: Phân phối thời lượng hợp lý cho từng phần: phần giảng lý thuyết trên lớp; Phần thảo luận theo nhóm; Thực hành (nếu có); bài tập (nếu có).

    * Phương pháp đánh giá: Phải phù hợp với cấu trúc của môn học.

    * Tài liệu tham khảocó thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tuy nhiên các tài liệu này phải có thể tìm đựơc ở thư viện trường, các nhà sách  hoặc phải được cung cấp bản Foto hoặc hoặc điện tử kèm theo.

    * Nội dung

-          Phần lý thuyết: Phải có tính cập nhật các kiến thức mới của môn học ở phạm vi trong nước và thế giới; các trang trình chiếu được thiết kế có hệ thống, đủ nội dung, minh hoạ các tiến trình theo từng bước, làm rõ trọng tâm bài học và phải đảm bảo chính xác, tính giáo dưỡng, có giáo dục và phát triển.

-          Phần thảo luận: Phải có các câu hỏi và các hướng dẫn cơ bản để sinh viên tự tìm hiểu từ tài liệu tham khảo và từ các nguồn thông tin khác nhằm nắm vững các kiến thức cơ bản và khai thác nội dung bài học ở mức nâng cao.

   *  Việc sử dụng CNTT hỗ trợ tốt cho cách dạy học truyền thống, tạo được sự cân bằng giữa việc sử dụng công nghệ với các hoạt động bình thường khác của lớp, khuyến khích học sinh thảo luận thông qua các trang trình chiếu, phát huy được tính tích cực của học sinh, tạo được sự giao tiếp thầy – trò trong khi trình chiếu bằng máy tính; giúp học sinh tiếp thu các khái niệm phức tạp tốt hơn cách dạy học khác.

2. Yêu cầu về sản phẩm cần đạt được

 *  Bài giảng điện tử ở dạng trình chiếu PowerPoint. HTML hoặc FLASH.

-          Mỗi nội dung (theo đề mục) của bài giảng cần được bố trí hợp lý trong 1-2 trang trình chiếu (slide).

-          Hình thức trang trình chiếu nên được thiết kế đơn giản, ít hiệu  ứng và có tính liên kết; sử dụng Font Arial, độ dãn dòng tối thiểu 1,2; cỡ chữ nhỏ nhất là 18pt.

-          Hình vẽ, các ảnh chụp hay ảnh quét sử dụng trong trình chiếu phải chính xác và rõ ràng.

*  Thư viện ảnh, phần mềm mô phỏng được sử dụng trong các liên kết của bài giảng.

*  Kế hoạch giảng dạy môn học và tài liệu hướng dẫn cho người tự  học theo bài giảng.

*  Tất cả các nội dung trên đựoc ghi lại trên đĩa CDROM.

 

II. Đối với đề tài “Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan”

·         Cần thiết kế 100 câu hỏi TNKQ/TC. Trong đó,  tỉ lệ các câu hỏi đánh giá năng lực biết về thuật ngữ, về quy trình hay cơ chế...; đánh giá năng lực hiểu và đánh giá năng lực vận dụng theo hướng dẫn của ĐHTN.

·         Các câu hỏi cần bao quát được toàn bộ nội dung chương trình;

·         Xây dựng bảng trọng số cho đề thi môn học theo hướng dẫn sau:

BẢNG TRỌNG SỐ CHO ĐỀ THI MÔN HỌC

(theo công văn số: 871KT&KĐCL-ĐHTN,  ngày 6 tháng 7 năm 2009)

Đơn vị:

Khoa/Bộ môn:

Tên môn học:

Số tín chỉ:

Giảng viên chịu trách nhiệm soạn câu hỏi:

Bảng trọng số đề thi cuối kỳ/ giữa kỳ môn …..

Các nội dung cần đánh giá

Thang năng lực

Tổng số câu hỏi

Biết

Hiểu

Vận dụng

Mức thấp

Mức cao

---------

 

 

 

 

 

---------

 

 

 

 

 

Tổng số câu

 

 

 

 

 

Phần trăm

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Giảng viên căn cứ vào trọng số để phân bố câu hỏi TNKQ cần viết theo phần trăm cho phù hợp.

                                                                             Thái Nguyên, ngày     tháng   năm 2009

     Duyệt của thủ trưởng đơn vị                          Trưởng khoa/Bộ môn                        Giảng viên

 

Ví dụ: Bảng trọng số của bài kiểm tra tin học cuối kỳ (2 tín chỉ)

 

Nội dung cần đánh giá

Biết

Hiểu

Vận dụng

Tổng số câu

Thuật ngữ

Quy trình

Chương II. Chương trình đơn giản

- Cấu trúc chương trình

- Một số kiểu dữ liệu chuẩn

- Khai báo biến

3

 

3

2

8

Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

 

 

 

 

 

- Cấu trúc rẽ nhánh

 

3

3

2

8

- Cấu trúc lặp

 

4

6

4

14

Chương IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

 

 

 

 

 

Kiểu mảng và biến có chỉ số

2

 

4

2

8

- Kiểu dữ liệu xâu

 

2

4

2

8

- Kiểu bản ghi

2

 

2

 

4

Tổng số câu

7

9

22

12

50

Phần trăm

14

18

44

24

100%

 

   

  3.  Điều kiện để thanh, quyết toán đề tài bao gồm

*  Thuyết minh đề tài đã được Hội đồng khoa học cấp Trường thông qua.

*  Hợp đồng triển khai thực hiện đề tàiNCKH cấp cơ sở (do thủ trưởng đơn vị ký với chủ nhiệm đề tài dựa trên nội dung của bản thuyết minh đề tài) và bản thanh lý hợp đồng.

*  Biên bản nghiệm thu, đánh giá

            - Đối với đề tài chưa nghiệm thu: Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN.

            - Đối với đề tài đã nghiệm thu: Quyết định hội đồng nghiệm thu và biên bản họp hội đồng.

-          Bảng quyết toán chi của đề tài và các chứng từ kèm theo (Danh sách chi tiền và ký nhận của các ủy viên hội đồng và đại biểu tham dự họp nghiệm thu (nếu có) với mức chi theo quy định; Hợp đồng đối với cá nhân thì chứng từ thanh quyết toán bao gồm: hợp đồng; thanh lý hợp đồng; các kết quả NCKH như trong hợp đồng được chủ nhiệm đề tài ký xác nhận đạt yêu cầu nghiệm thu và xác nhận của địa phương hoặc cơ quan quản lý nhân sự; giấy biên nhận tiền)...

*  Đối với đề tài cơ sở đăng ký với ĐHTN cần có xác nhận “ Công nhận kết quả thực hiện đề tài” của Đại học Thái Nguyên.

*  Nộp 02 quyển báo cáo đề tài và 02 đĩa CD-ROM cho phòng QLKH. Mẫu nhãn đĩa CD-ROM xem ở công văn số 1091 ngày 10 tháng 8 năm 2009 của ĐHTN.

 

  HIỆU TRƯỞNG
  Nơi nhận 
                - Các đơn vị liên quan
               
- Lưu VT, QLKH - QHQT
 

  (Đã ký)

 

   NGUYỄN VĂN LỘC

                                                                                    

            

 

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên Tiếng...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trường THPT Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN     1. Tên đơn vị: Trường THPT Thái Nguyên       2. Địa điểm trụ sở chính  127, Lương Thế Vinh; P. Quang Trung; T/p Thái Nguyên; Tỉnh Thái Nguyên.   3. Tổ chức 3.1. Được thành lập...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC
Sách
De an CNTT
Chuan Ngoai ngu