Một số quy định về công tác học sinh, sinh viên - www.dhsptn.edu.vn

Một số quy định về công tác học sinh, sinh viên

Đăng lúc: Thứ ba - 22/09/2015 14:42 - Tác giả bài viết: Hanalan
Một số quy định về công tác học sinh, sinh viên theo Quyết định số 2406/QĐ-ĐHSP, ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

Nhiệm vụ của các đơn vị và mối quan hệ trong Công tác học sinh, sinh viên

I. Một số vấn đề chung

          - Công tác học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng đối với cán bộ, giảng viên, cán bộ viên chức và các đơn vị trong trường.

          - Để nâng cao chất lượng đào tạo, bên cạnh việc phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến công tác học sinh, sinh viên.

          - Mục đích của công tác học sinh, sinh viên là giáo dục nhận thức cho sinh viên về mục đích, động cơ trách nhiệm trong học tập, trong phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo ra những con người có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, có trình độ chuyên môn cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.    

          - Công tác học sinh, sinh viên cần phải có biện pháp quản lý thích hợp dựa trên Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định của Đại học Thái Nguyên, Quy định của Trường để duy trì kỷ cương trong học tập và rèn luyện.

          - Lực lượng tham gia công tác học sinh, sinh viên được tổ chức thống nhất từ cấp Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường (sau đây gọi là Khoa) đến cấp Trường, bao gồm:

1. Cấp Khoa

          - Lãnh đạo Khoa.

          - Trợ lý công tác sinh viên.

          - Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập.

          - Cán bộ Văn phòng Khoa

          - Ban cán sự lớp.

          - Giảng viên.

2. Cấp Trường

 - Ban Giám hiệu.

          - Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

          - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên.

          - Các tổ chức chính quyền, đoàn thể khác trong trường.

II. Nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên ở cấp Khoa

          1. Ban chủ nhiệm Khoa

          1/ Trưởng Khoa là người chịu trách nhiệm trước nhà trường về công tác học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình phụ trách.

          2/ Trưởng Khoa cử 01 Phó Trưởng Khoa phụ trách công tác học sinh, sinh viên.

         3/ Định kỳ hàng tháng họp với các Trợ lý công tác sinh viên và Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập (trừ trường hợp đột xuất ) để nghe phản ánh tình hình sinh viên và phổ biến kế hoạch công tác học sinh, sinh viên trong từng tháng nhằm thực hiện tốt những yêu cầu của đơn vị và của Trường về công tác học sinh, sinh viên.

          4/ Phản ánh kịp thời cho Trường (qua Phòng CT HSSV) về tình hình tư tưởng, học tập, sinh hoạt của sinh viên.

         5/ Kiểm tra thường xuyên và uốn nắn kịp thời những hiện tượng sai sót, lệch lạc trong việc thực hiện nền nếp, kỷ cương dạy và học của giáo viên bộ môn và sinh viên.

          6/ Có kế hoạch cho Trợ lý công tác sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập và lãnh đạo đơn vị đi kiểm tra nơi ăn, ở học tập của sinh viên nội trú, ngoại trú.

          7/ Giúp đỡ, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt Đoàn, Hội sinh viên, tổ chức các hoạt động lành mạnh với nội dung thiết thực phục vụ nhiệm vụ học tập, rèn luyện, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào sinh viên.

8/ Xét, duyệt đơn xin nghỉ học của sinh viên, quyền hạn giải quyết tối đa cho sinh viên nghỉ học là 03 ngày.

2. Trợ lý công tác sinh viên

           1/ Trợ lý công tác sinh viên được cử theo năm học. Đầu năm học lãnh đạo Khoa đề nghị danh sách cán bộ là Trợ lý công tác sinh viên để Trường ra Quyết định công nhận (nộp danh sách tại Phòng CT HSSV). Trợ lý công tác sinh viên được hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

          2/ Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Khoa về tình hình tư tưởng, học tập, sinh hoạt, phong trào thi đua và những diễn biến của sinh viên trong đơn vị, trực tiếp triển khai các hoạt động tập thể của sinh viên trong đơn vị.

          3/ Hướng dẫn và giúp đỡ sinh viên tìm hiểu và thực hiện các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và của Trường, tìm hiểu chương trình đào tạo của ngành mà sinh viên đang học, tham gia các hoạt động ngoại khóa, giải quyết những vướng mắc trong học tập và cuộc sống. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, hướng dẫn sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trực tiếp giải quyết hoặc kịp thời phản ánh với Trưởng Khoa, Trưởng Phòng CT HSSV để giải quyết những vấn đề liên quan đến sinh viên.

          4/ Định kỳ hàng tuần báo cáo tình hình sinh viên với lãnh đạo Khoa. Hàng tháng có Báo cáo bằng văn bản về tình hình sinh viên của đơn vị cho Phòng CT HSSV. Kịp thời báo cáo cho lãnh đạo Khoa và Trường những vấn đề đột xuất trong công tác học sinh, sinh viên.

          5/ Hướng dẫn bình xét thưởng, phạt điểm rèn luyện, xếp loại điểm rèn luyện của sinh viên.

3. Giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập (Thực hiện theo Quy định chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập, ban hành kèm theo Quyết định số 2404/QĐ-CTHSSV, ngày 11 tháng 8  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm)

4. Cán bộ văn phòng Khoa

        1/ Là đầu mối liên hệ thường xuyên, hàng ngày đối với sinh viên ở các Khoa.

        2/ Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ các loại văn bản liên quan đến CT HSSV ở cấp Khoa.

        3/ Thường xuyên cung cấp cho Trợ lý công tác sinh viên những thông tin về sinh viên.

        4/ Báo cáo những việc đột xuất liên quan đến công tác sinh viên cho lãnh đạo Khoa, Trợ lý công tác sinh viên và lãnh đạo Phòng CT HSSV.

        5/ Có trách nhiệm tham gia việc nhận xét, đánh giá sinh viên của Khoa mình.

        6/ Tham gia công tác kiểm tra nề nếp sinh hoạt của các lớp sinh viên.

        7/ Thực hiện các công việc đột xuất liên quan đến CT HSSV khi được yêu cầu.

        8/ Thực hiện các nhiệm vụ khác về CT HSSV do Trưởng Khoa phân công.

 5. Ban cán sự lớp

       1/ Ban cán sự lớp HSSV gồm: Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể HSSV trong lớp bầu tại Đại hội lớp vào đầu năm học, được Hiệu trưởng công nhận hoặc ủy quyền cho Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên công nhận. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp HSSV theo năm học. Đối với những lớp sinh viên mới nhập học, Khoa chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời và tiến hành Đại hội lớp bầu Ban cán sự chính thức sau 01 tháng kể từ khi nhập học.

      2/ Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp HSSV

      -  Ban cán sự lớp chịu trách nhiệm trước Khoa về toàn bộ tình hình tư tưởng, học tập, sinh hoạt, phong trào thi đua và những diễn biến của sinh viên trong lớp, tham gia trực tiếp chỉ đạo các hoạt động tập thể của lớp.

      - Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của Trường, Khoa.

      - Đôn đốc HSSV trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nề nếp tự quản trong lớp.

      - Tổ chức sinh hoạt lớp theo đúng thời khóa biểu, đúng nội dung được hướng dẫn hàng tháng, ghi biên bản sinh hoạt lớp đầy đủ, nộp sổ sinh hoạt lớp cho Trợ lý công tác sinh viên sau mỗi kỳ học.

      - Tổ chức, động viên giúp đỡ những HSSV gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho HSSV của lớp liên hệ với Trợ lý công tác học sinh, sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập và các giảng viên bộ môn; đề nghị các Khoa, đơn vị phụ trách công tác HSSV và Ban giám hiệu nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của HSSV trong lớp.

      - Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Việt Nam trong hoạt động của lớp.

      - Báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên theo từng tuần và theo học kỳ, năm học hoặc những việc đột xuất của lớp với Khoa, Trợ lý công tác sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập hoặc đơn vị phụ trách công tác HSSV.

     3/ Quyền của ban cán sự lớp HSSV:  Được ưu tiên cộng điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.

6.Giảng viên

          1/ Giáo dục sinh viên thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập bộ môn mình phụ trách. Giám sát và nhắc nhở sinh viên thực hiện tốt quy chế thi, kiểm tra và các quy định khác về công tác sinh viên.

          2/ Phản ánh cho Trợ lý công tác sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập hoặc Ban chủ nhiệm Khoa những nhân tố tích cực hoặc những hành vi sai trái, những diễn biến phức tạp, những thiếu sót của lớp hoặc của cá nhân sinh viên để kịp thời có biện pháp xử lý, giáo dục theo yêu cầu kết hợp dạy chữ với dạy người.

III. Nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên ở cấp Trường

1. Ban Giám hiệu (Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó được Hiệu trưởng ủy quyền phụ trách công tác học sinh, sinh viên).

        1/ Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác HSSV.

        2/ Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành, địa phương trong công tác HSSV, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác HSSV. Tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác HSSV vào nề nếp, bảo đảm cho HSSV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

       3/ Quản lý HSSV về các mặt học tập và rèn luyện, tình hình tư tưởng và đời sống. Hằng năm, tổ chức đối thoại với HSSV để giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin cần thiết của trường cho HSSV; hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của HSSV.

      4/ Bảo đảm các điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác HSSV; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV.

     5/ Quyết định sự tham gia của HSSV mang tính chất đại diện cho trường khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác.

2. Phòng Công tác học sinh, sinh viên

      1/ Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện và nghiên cứu, cụ thể hoá các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, quy chế của Ngành, Nghị quyết của Đảng uỷ, chủ trương của Ban Giám hiệu thành các văn bản hướng dẫn thực hiện chung trong toàn trường về công tác học sinh, sinh viên.

     2/ Xây dựng kế hoạch Công tác HSSV theo từng năm học.

     3/ Quản lý học sinh, sinh viên về tư tưởng, chính trị. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao cho sinh viên. Quản lý sinh viên ở nội, ngoại trú. Bảo vệ trật tự trị an, tính mạng và tài sản của sinh viên trong trường

     4/ Đón tiếp sinh viên vào nhập học, theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo. Quản lý hồ sơ và danh sách sinh viên phục vụ cho yêu cầu quản lý đào tạo.

     5/ Thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên toàn trường. Tổ chức xét và làm các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật, chuyển trường, chuyển khoa, thôi học, nghỉ học cho Sinh viên. Phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đối với sinh viên.

    6/ Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên.

    7/ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo với Ban Giám hiệu, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác học sinh, sinh viên.

    8/ Cung cấp danh sách sinh viên với các thông tin kèm theo để Hội đồng đào tạo Trường xét điều kiện tốt nghiệp, xét tốt nghiệp cho sinh viên.

    9/ Đề xuất và chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp về công tác học sinh, sinh viên.

    10/ Tổ chức kiểm tra công tác học sinh, sinh viên đối với các đơn vị và công tác sinh viên ngoại trú theo định kỳ hàng năm hoặc kế hoạch đột xuất.

    11/ Xét, duyệt đơn xin nghỉ học của sinh viên, quyền hạn giải quyết tối đa là 07 ngày (Ngoài thời hạn trên phải báo cáo xin ý kiến Ban Giám hiệu quyết định).

3. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị trong Trường

     1/ Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phối hợp chặt chẽ với Phòng CT HSSV trong việc quản lý sinh viên, tổ chức các hoạt động bổ ích, thiết thực cho sinh viên.

     2/ Các đơn vị trong Trường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện tốt công tác học sinh, sinh viên.

IV. Một số quy định khác

          1/ Những sai phạm của sinh viên chưa đến mức phải xử lý kỷ luật ở Trường theo quy chế sẽ do Khoa trực tiếp giải quyết và báo cáo Trường (qua Phòng CT HSSV) biết để theo dõi. Nếu ở mức độ phải xử lý kỷ luật, Khoa phải báo cáo Trường bằng văn bản để phối hợp xử lý theo quy chế.

          2/ Sinh viên muốn nghỉ học, dừng học, thôi học, phải làm đơn có ý kiến của Trợ lý công tác sinh viên hoặc Giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập và lãnh đạo Khoa. Nếu xin nghỉ đến 3 ngày sẽ do Khoa giải quyết, nếu nghỉ từ 4 ngày trở lên hoặc có đơn xin dừng học, thôi học, Khoa phải xác nhận lý do rồi chuyển lên Trường giải quyết (qua Phòng CT HSSV). Sinh viên tự ý nghỉ học không xin phép từ 3 ngày trở lên, lớp phải báo cáo Khoa, Khoa báo cáo Trường giải quyết. Nếu sinh viên nghỉ học dài ngày mà không có lý do, trong thời gian 1 tháng, nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học đối với sinh viên.

          3/ Việc điều động sinh viên ra khỏi trường  thực hiện kế hoạch thực tập, thực tế chuyên môn, tham quan, du lịch, hoạt động Văn hoá - Xã hội …  Khoa, Phòng phải báo cáo Ban Giám hiệu và khi có quyết định của Ban Giám hiệu mới được thực hiện.

V. Chế độ báo cáo, sinh hoạt về công tác học sinh, sinh viên

          1/ Ban cán sự các lớp sinh viên có trách nhiệm nộp báo cáo về tình hình sinh viên trong lớp cho lãnh đạo Khoa và Trợ lý công tác sinh viên vào thứ sáu hàng tuần thông qua Văn phòng Khoa.

          2/ Trợ lý công tác sinh viên báo cáo về tình hình học sinh, sinh viên của đơn vị cho Ban chủ nhiệm Khoa vào sáng thứ 2 hàng tuần.

          3/ Khoa báo cáo cho Trường (qua Phòng CT HSSV):

          a. Báo cáo định kỳ

          - Trước ngày 25 hàng tháng, Khoa báo cáo tình hình học sinh, sinh viên của đơn vị mình cho Trường (qua Phòng CT HSSV).

          b. Báo cáo thường xuyên

          -  Những kiến nghị chính đáng của sinh viên về học tập, sinh hoạt, chế độ chính sách... và đơn thư liên quan đến công tác học sinh, sinh viên (nếu có).

          - Văn bản sơ kết học kỳ, tổng kết cuối năm, cuối khoá, danh sách ban đại diện lớp, danh sách khen thưởng, biên bản hồ sơ kỷ luật sinh viên... theo yêu cầu và thời gian quy định của Trường.

          -  Báo cáo thống kê về công tác học sinh, sinh viên theo yêu cầu của Trường và cấp trên.

          c. Báo cáo đột xuất

         -  Tình hình học sinh, sinh viên có những diễn biến phức tạp.

         - Các vụ việc ảnh hưởng trật tự trị an, hành vi vi phạm pháp luật và liên quan các tệ nạn xã hội, sinh viên tự ý nghỉ học, bỏ học, mất tích, chết, bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

          Chế độ báo cáo là nội dung và nguyên tắc quản lý của lãnh đạo các cấp. Cấp dưới phục tùng cấp trên, bộ phận phục tùng toàn bộ với mục đích đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ cho công tác quản lý, giáo dục của nhà trường đối với sinh viên.

          3/ Vào tuần thứ tư hàng tháng, Trường tổ chức Giao ban công tác học sinh, sinh viên với các đơn vị. Trường giao cho Phòng CT HSSV chủ trì, các đơn vị cử cán bộ đúng thành phần tham dự theo văn bản triệu tập. 

 

Giới thiệu Khoa Địa 2018

KHOA ĐỊA LÍ  1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856851...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Ban quản lý ký túc xá

  THÔNG TIN VỀ KÍ TÚC XÁ SINH VIÊN   Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN thông tin về Kí túc xá (KTX) và các dịch vụ trong KTX như sau: KTX nằm trong khuôn viên của Trường gồm 08 tòa nhà hiện đại 3 tầng và 5 tầng, có khuôn viên rộng, sạch, nhiều cây xanh, có sân...

[ Xem thêm chi tiết ]