Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy - www.dhsptn.edu.vn

Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Đăng lúc: Thứ ba - 22/09/2015 15:19 - Tác giả bài viết: Hanalan
Thông tư ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, bao gồm quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên ngoại trú; công tác học sinh, sinh viên ngoại trú; trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trong đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường), các tổ chức và cá nhân có liên quan đến ngoại trú của học sinh, sinh viên.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Học sinh, sinh viên ngoại trú là học sinh, sinh viên không ở trong khu nội trú của nhà trường.

2. Cư trú là việc thường trú hoặc tạm trú tại một địa điểm, một khu vực nhất định trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3: Mục đích

Tạo cơ sở pháp lý để nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ cho học sinh, sinh viên ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nền nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú.

Điều 4.  Yêu cầu của công tác học sinh, sinh viên ngoại trú

1. Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của chính quyền địa phương.

2. Nắm được tình hình học sinh, sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương, gia đình học sinh, sinh viên ngoại trú.

4. Hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên ngoại trú đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa ở nơi cư trú.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Điều 5. Quyền của học sinh, sinh viên ngoại trú

1. Học sinh, sinh viên ngoại trú được hưởng các quyền theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Được hưởng các quyền công dân cư trú trên địa bàn, được chính quyền địa phương, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.

3. Được quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của mình đến chính quyền địa phương, Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan hữu quan đối với các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng tại nơi cư trú.

Điều 6. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên ngoại trú

1. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, xã hội; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường nơi cư trú và các hoạt động khác do địa phương tổ chức.

3. Phải đăng ký tạm trú với công an xã (phường, thị trấn) và báo với nhà trường về địa chỉ ngoại trú của mình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học.

4.Khi có sự thay đổi về nơi cư trú, phải báo địa chỉ cư trú mới của mình với nhà trường trong thời hạn 20 ngày.

5. Học sinh, sinh viên ngoại trú có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại các khoản 1, 2, 4 của Điều này.

Chương III

CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Điều 7. Công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú

1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường về công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên; hướng dẫn và tư vấn thủ tục đăng ký tạm trú ngay từ khi nhập học.

2. Lập kế hoạch hàng năm để thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.

3. Lập sổ học sinh, sinh viên ngoại trú, cập nhật đầy đủ, kịp thời việc thay đổi nơi cư trú của học sinh, sinh viên ngoại trú.

Điều 8. Công tác phối hợp

1. Lập kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt tình hình về nhà trọ để tư vấn, giới thiệu chỗ ở cho học sinh, sinh viên có nhu cầu.

2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, các ngành có liên quan tổ chức hội nghị giao ban hàng năm giữa nhà trường và chính quyền địa phương về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.

3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG,

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điều 9. Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường

1. Căn cứ điều kiện cụ thể của nhà trường, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên theo quy định tại chương III của Quy chế này.

2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý học sinh, sinh viên hàng năm của trường và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

3. Bố trí cán bộ làm  công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên.

4. Bảo đảm các điều kiện nhằm phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên.

5. Có cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên ngoại trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

6. Phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tham mưu, đề xuất cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1718/2007/QĐ-UB

ngày 28/8/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 Điều 1: HSSV ở ngoại trú là những công dân đang học tập, rèn luyện trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp cơ sở dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ việc làm và các cơ sở dạy nghề (gọi chung là nhà trường) xác nhận làm thủ tục đăng ký ở ngoại trú theo Luật Cư trú, bao gồm các trường hợp sau:

1. HSSV ở với gia đình bố, mẹ, anh, chị (người có trách nhiệm nuôi dưỡng).

2. HSSV ở nhà người thân, họ hàng...

3. HSSV ra thuê nhà, thuê phòng ở trọ bên ngoài nhà trường.

Điều 2: Đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này điều chỉnh đối với các Nhà trường, Cơ quan, Ban, Ngành, đơn vị, các tổ chức xã hội có liên quan trong công tác quản lý HSSV ở ngoại trú.

2. Cán bộ làm công tác quản lý HSSV, HSSV ở ngoại trú, các chủ hộ cho HSSV thuê trọ, ở trọ, các cán bộ chức năng tham gia vào công tác có liên quan đến quản lý HSSV ngoại trú.

Điều 3:Phạm vị điều chỉnh

Quy chế này điều chỉnh hành vi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia trong công tác quản lý HSSV ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4: Nguyên tắc điều chỉnh

- Công tác quản lý HSSV ở ngoại trú phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện và xử lý kịp thời.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia tạo điều kiện đảm bảo về nơi ăn, ở, sinh hoạt cho HSSV thuê ở ngoại trú. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng việc cho HSSV thuê nhà để hoạt động vi phạm pháp luật.

Điều 5:HSSV ở ngoại trú phải tuân thủ và chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Cư trú các nội quy, quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của nhà trường và các quy định của chính quyền địa phương nơi cho phép tạm trú.

Điều 6: Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng: Công an, Thuế, Quản lý Xây dựng, Tài nguyên - môi trường cần tổ chức phối hợp làm tốt trách nhiệm chuyên môn có liên quan đến việc xây dựng nhà trọ, kinh doanh nhà trọ, vệ sinh môi trường, công tác quản lý HSSV ở ngoại trú theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI HSSV Ở NGOẠI TRÚ

Điều 7:HSSV ở ngoại trú được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, phải gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú, các quy định của chính quyền địa phương và quy định, quy chế của nhà trường và các quy định tại Quy chế này.

Điều 8: HSSV ở ngoại trú phải làm giấy xin đăng ký ở ngoại trú theo mẫu quy định có xác nhận của nhà trường và công an phường, xã, thị trấn ở trọ. HSSV ở ngoại trú khi thay đổi chỗ ở phải báo với chủ hộ, Công an phường, xã, thị trấn và phải làm lại thủ tục xin thay đổi nơi ở ngoại trú với nhà trường và làm thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an phường, xã, thị trấn theo quy định của Luật Cư trú. Hết một học kỳ, năm học phải nộp Giấy xác nhận HSSV ngoại trú theo mẫu quy định của Công an phường, xã, thị trấn để xác nhận.

- Nghiêm cấm HSSV ở ngoại trú vi phạm một trong những hành vi sau đây:

1. Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng các loại vũ khí, hung khí, chất nổ, chất gây cháy, pháo và các chất độc hại.

2. Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức các chất kích thích gây nghiện như: Thuốc phiện, ma tuý và các chế phẩm của ma tuý.

3. Tàng trữ, lưu hành, truyền bá phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc và các văn hoá phẩm có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực, các tài liệu chiến tranh tâm lý của địch hoặc các tài liệu tuyên truyền tà đạo trái phép và tham gia các tà đạo, tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật.

4. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, cá độ và hành vi đồi trụy - mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Gây gổ đánh nhau hoặc kích động đánh nhau, tổ chức băng nhóm, phe phái tụ tập gây rối trật tự công cộng; tổ chức, tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Hủy hoại, trộm cắp tài sản của nhà nước, tài sản riêng của công dân, hoặc cưỡng đoạt, cướp, cướp giật tài sản công dân.

7. Có hành động thiếu văn hoá, gây mất trật tự công cộng, gây ô nhiễm môi trường.

8. Đưa người ngoài vào ở trong phòng của mình quá giờ quy định. Tổ chức uống rượu, bia, ca múa nhạc gây ồn ào mất trật tự và các hành vi trái pháp luật khác.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG,

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRƯỜNG DẠY NGHỀ,

CÁC TRUNG TÂM VÀ CƠ SỞ DẠY NGHỀ

Điều 9: Trách nhiệm của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường dạy nghề, các Trung tâm và cơ sở dạy nghề.

1. Thường xuyên giáo dục cho HSSV nâng cao nhận thức về chính trị - tư tưởng, pháp luật, Luật Cư trú, kiến thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ý thức cảnh giác bảo vệ ANTT.

2. Xây dựng ban hành những quy định cụ thể đối với HSSV ra ở ngoại trú như: Thủ tục hồ sơ, mẫu đơn cho HSSV ngoại trú và quy định cụ thể các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với HSSV ngoại trú. Quán triệt cho HSSV thực hiện bản Quy chế quản lý HSSV ngoại trú của UBND tỉnh ban hành.

3. Không giải quyết cho HSSV ở ngoại trú trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận, trong khuôn viên nơi thờ tự, hành đạo của các tổ chức tôn giáo như: Đình, Chùa, Nhà thờ. Không để HSSV thuê nhà ngoại trú ở các gia đình có thành viên liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội: Ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm hoặc kinh doanh nhà hàng, bia, cà phê, Karaoke, vũ trường.

4. Lập sổ theo dõi quản lý đối với HSSV ở ngoại trú. Chủ động có kế hoạch để phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan Công an, tổ nhân dân kiểm tra thường xuyên HSSV ở ngoại trú.

5. Phối hợp với cơ quan công an và các ngành có liên quan, giải quyết nhanh gọn, dứt điểm các vụ việc do HSSV gây ra và những vụ việc có liên quan đến HSSV, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm. Sau khi xử lý HSSV ngoại trú vi phạm, cần có sự trao đổi với công an địa phương để phối hợp quản lý giáo dục.

Điều 10. Các trường cần đầu tư xây dựng nhà ký túc xá nội trú khang trang sạch đẹp để thu hút HSSV vào ở khu nội trú do nhà trường quản lý. Nhà trường phải có hướng dẫn cụ thể về các thủ tục đối với HSSV ra ở ngoại trú, có hệ thông sổ sách theo dõi, kiểm tra và đánh giá định kỳ đối với HSSV ra ở ngoại trú.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ HỘ CHO HSSV THUÊ TRỌ, Ở TRỌ

Điều 11: Những hộ cho thuê trọ, ở trọ phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định về điều kiện kinh doanh cho thuê lưu trú được quy định tại nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ và các quy định của tỉnh được quy định tại các điều khoản của Quy chế này. Chỉ được nhận HSSV vào thuê trọ khi đã làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Cư trú. Các cơ sở nhà trọ, các gia đình có HSSV ở ngoại trú, cần có các điều kiện và thực hiện tốt các quy định cơ bản sau đây:

1. Các cơ sở nhà trọ cho HSSV ở trọ đều phải có địa chỉ cụ thể: số phòng, số nhà, tên xóm, tổ nhân dân, đường phố, phường, xã... Chủ nhà trọ phải là người có đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú tại nơi cho thuê trọ.

2. Nhà ở phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về cấu trúc xây dựng và vệ sinh môi trường theo định của nhà nước về xây dựng và môi trường, đồng thời phải thực hiện tốt các quy định của chính quyền địa phương.

3. Phải đảm bảo điều kiện về trật tự an toàn công cộng, an toàn phòng cháy, chữa cháy, phòng nổ, phòng độc, vệ sinh môi trường, điện, nước sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

4. Các chủ hộ có HSSV thuê trọ phải có nội quy nhà trọ và thường xuyên kiểm tra trong việc thực hiện nội quy, có sổ sách ghi chép, theo dõi HSSV ở trọ, thực hiện khai báo đăng ký tạm trú đầy đủ, kịp thời, chính xác về những HSSV đến thuê trọ và những HSSV thay đổi nơi tạm trú cho công an phường, xã, thị trấn và nhà trường.

5. Các chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, các cơ quan chức năng đến kiểm tra HSSV và báo cáo cho đoàn kiểm tra về tình hình chấp hành của HSSV đối với pháp luật, nội quy, quy ước, hương ước tại nơi tạm trú.

6. Khi chủ nhà trọ phát hiện HSSV có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây ra những vụ việc liên quan đến AN-TT, phải có trách nhiệm báo cáo ngay cho Cảnh sát 113, Công an phường, xã, thị trấn, tổ nhân dân biết để giải quyết.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CÁC CẤP

Điều 12:Đối với UBND huyện, thành phố, thị xã cần chỉ đạo thực hiện tốt nội dung sau:

1. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương về quản lý cư trú. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú tại địa phương; Đồng thời tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho công dân địa phương mình về pháp luật về cư trú và kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có trường học đóng trên địa bàn có HSSV ở ngoại trú để làm tốt công tác quản lý Nhà nước về AN-TT, về điều kiện đăng ký kinh doanh, cho thuê lưu trú được quy định tại nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ; các quy định về xây dựng và vệ sinh môi trường.

3. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, quy định về quản lý AN-TT, về phòng chống các tệ nạn xã hội, về nếp sống văn minh, xây dựng Cơ quan, thôn xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn văn hóa và vệ sinh môi trường trên phạm vi lãnh thổ.

Điều 13:Đối với UBND cấp phường, xã, thị trấn:

1. Có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc quyền, làm tốt công tác quản lý đăng ký thường trú, tạm trú, không để xảy ra những vụ việc phức tạp gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về AN-TT ở địa phương.

2. Triển khai hướng dẫn đến tổ nhân dân, thôn, xóm và các hộ kinh doanh cho thuê trọ về các văn bản Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an gồm:

- Luật Cư trú đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú.

- Thông tư số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật cư trú.

- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh An ninh và Trật

tự, an toàn xã hội.

- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ V/v ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

- Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin.

3. Triển khai các văn bản quy định về xây dựng, vệ sinh môi trường: phường, phố, thôn, xóm, tổ nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ vệ sinh môi trường đường phố, xóm, làng... Đồng thời đôn đốc đưa vào thực hiện một cách thường xuyên nề nếp quy định trên.

Điều 14:Đối với tổ nhân dân, thôn, xóm:

 Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các chủ hộ và HSSV thực hiện tốt các quy định của tổ nhân dân, thôn, xóm, chính quyền địa phương và pháp luật của Nhà nước. Thông tin kịp thời và phối hợp giúp đỡ cơ quan Công an, Nhà trường để kiểm tra đối với HSSV ngoại trú và giải quyết các vụ việc xảy ra.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÔNG AN CÁC CẤP

Điều 15:Công an tỉnh cần làm tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh những chủ trương giải pháp về công tác đảm bảo ANTT đối với HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung tâm và cơ sở dạy nghề đóng trên địa bàn. Tham mưu cho Ban giám hiệu các trường đề ra những chủ trương, biện pháp tích cực nhằm đảm bảo giữ vững AN-TT trong nhà trường và làm tốt công tác quản lý HSSV.

2. Chỉ đạo công an cấp dưới về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Kiểm tra hướng dẫn công an cấp dưới làm tốt công tác quản lý nhà nước về AN-TT, giải quyết xử lý kịp thời ngay từ cơ sở các vụ việc xảy ra liên quan đến HSSV.

3. Tăng cường chỉ đạo lực lượng công an cơ sở làm tốt công tác tham mưu đối với các cấp uỷ Đảng, Chính quyền các nhà trường, phường, xã, thị trấn về việc tuyên truyền, vận động quần chúng cùng tham gia vào công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên - Giáo viên và nhân dân về chấp hành Luật Cư trú, trách nhiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, giữ gìn trong sạch môi trường sống.

Điều 16:Công an các huyện, thành phố, thị xã phải làm tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Báo cáo, tham mưu đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp làm tốt công tác quản lý nhà nước về AN-TT, chấp hành Luật Cư trú, giải quyết xử lý kịp thời ngay từ cơ sở các vụ việc xảy ra liên quan đến HSSV; Đồng thời trao đổi bằng văn bản cho nhà trường về kết quả xử lý đối với HSSV vi phạm.

2. Triển khai hướng dẫn Công an các phường, xã, thị trấn về các văn bản Luật của quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an gồm các quy định tại khoản 2 điều 13 Quy chế này.

3. Chỉ đạo Công an các phường, xã, thị trấn thực hiện tốt Luật Cư trú, làm tốt công tác kiểm tra, quản lý đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra tại địa phương theo chức năng; Đồng thời phối hợp với nhà trường, Công an tỉnh để giải quyết nhanh gọn, kịp thời các vụ việc xảy ra liên quan đến HSSV. Sau khi xử lý đối với từng vụ việc, từng học sinh vi phạm, công an phải có văn bản thông báo cho nhà trường biết nội dung vi phạm, hình thức xử lý để theo dõi, quản lý.

4. Làm tốt công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về AN-TT, phòng cháy, chữa cháy cho các hộ làm nghề kinh doanh theo quy định. Hướng dẫn Công an phường, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác cấp giấy đăng ký tạm trú cho HSSV ở ngoại trú trên địa bàn.

Điều 17:Lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Niêm yết công khai, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú. Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ giấy tờ đăng ký ở ngoại trú của HSSV, phải khẩn trương thực hiện tốt việc cấp giấy đăng ký thường trú, tạm trú cho ở ngoại trú trên địa bàn theo quy định của Luật Cư trú. Không ký đơn giải quyết cho HSSV xin ở ngoại trú trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận, trong khuôn viên nơi thờ tự, hành đạo của các tổ chức tôn giáo như: Đình, Chùa, Nhà thờ. Không để HSSV thuê nhà ngoại trú ở các gia đình có thành viên liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội: Ma túy, cờ bạc, số đề, mại dâm hoặc kinh doanh nhà hàng, bia, cà phê, Karaoke, vũ trường.

2. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú. Thực hiện việc lập sổ để theo dõi quản lý HSSV ngoại trú, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc khai báo đăng ký tạm trú, tạm vắng của HSSV và các chủ hộ cho thuê trọ.

3. Phối hợp với nhà trường có HSSV ngoại trú trên địa bàn để quản lý HSSV và giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú và các vụ việc, hiện tượng xảy ra về AN-TT có liên quan đến HSSV. Thông báo kịp thời cho nhà trường biết việc xử lý HSSV vi phạm ở địa phương để phối hợp giáo dục.

4. Phối hợp các ban, ngành chức năng trong phường, xã, thị trấn và huyện, thành phố, thị xã để kiểm tra xử lý những hộ dân, những HSSV có vi phạm về các chủ trương chính sách, pháp luật, quy định của Đảng - Nhà nước và của địa phương.

5. Kết thúc mỗi học kỳ, năm học ký Giấy xác nhận HSSV ngoại trú (do nhà trường cấp) về những ưu, khuyết điểm trong việc chấp hành các chính sách - Pháp luật của Nhà nước và địa phương.  

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI HSSV NGOẠI TRÚ

Điều 1:Mọi học sinh, sinh viên (HSSV) ở ngoại trú có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu kỹ Quy chế về quản lý HSSV ngoại trú ban hành theo Quyết định số 1718/QĐ-UB ngày 28/8/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên, những quy định chung đối với học sinh, sinh viên ngoại trú của Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) và tự giác thực hiện.

Điều 2:HSSV ở ngoại trú (ở với gia đình, ở nhà người quen, ở trọ) đều phải có đơn xin ở ngoại trú theo mẫu thống nhất của ĐHTN.

* HSSV ở ngoại trú tại gia đình, đơn đăng ký ngoại trú không phải lấy xác nhận của tổ dân phố, của công an phường (xã) nhưng sau khi được nhà trường duyệt, phải báo cho tổ dân phố (thôn, xóm), công an phường, xã biết để quản lý.

Điều 3:Cuối mỗi học kỳ theo kế hoạch của nhà trường HSSV ởngoại trú phải lấy giấy nhận xét của Tổ trưởng tổ nhân dân (thôn, xóm) nơi mình trọ theo mẫu quy định để nộp cho nhà trường (phòng CT-HSSV).

Học sinh SV không nộp giấy nhận xét của tổ nhân dân (thôn, xóm) bị trừ điểm rèn luyện (ĐRL) mức trừ là 0,50 điểm.

Điều 4:Khi thay đổi chỗ ở, HSSV phải báo với chủ hộ, công an phường (xã). Phải làm lại thủ tục xin ở ngoại trú theo đúng quy định.

Điều 5:HSSV ở ngoại trú phải chấp hành đầy đủ nội quy nhà trọ. Chấp hành nghiêm túc pháp luật, những quy định của địa phương về trật tự trị an, vệ vệ sinh môi trường, về xây dựng làng xóm văn hoá và làm tốt mọi quan hệ với dân nơi mình cư trú.

Điều 6:HSSV ngoại trú phải thực hiện nghiêm túc các việc cấm mà quy chế quản lý HSSV ngoại trú của tỉnh đã quy định cụ thể:

1. Cấm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng các loại vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, pháo và các chất độc hại.

2. Cấm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức các chất kích thích gây nghiện như: Thuốc phiện, ma tuý và các chế phẩm của ma tuý.

3. Cấm tàng trữ, lưu hành hoặc truyền bá phim ảnh, băng đĩa

hình, băng đĩa nhạc và các văn hoá phẩm có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực, các tài liệu chiến tranh tâm lý của địch hoặc các tài liệu tuyên truyền tà đạo trái phép.

4. Cấm tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, mại dâm dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Cấm gây gổ đánh nhau hoặc kích động đánh nhau, tổ chức băng nhóm, phe phái tụ tập gây rối an ninh trật tự dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Cấm phá hoại hoặc trộm cắp tài sản của công dân, tài sản XHCN, hoặc cưỡng đoạt, cướp giật tài sản công dân.

7. Cấm hành động thiếu văn hoá, gậy mất trật tự công cộng, gây ô nhiễm môi trường.

8. Cấm đưa người lạ vào ở trong phòng của mình quá giờ quy định. Không tổ chức uống rượu bia, ca múa nhạc gây ồn ào mất trật tự nơi nhà trọ và các hành vi trái pháp luật khác.

Điều 7:Mọi HSSV ở ngoại trú vi phạm các điều nêu trên của Quy định này đều phải xử lý theo Quy chế công tác HSSV trong các trường đào tạo ban hành theo Quyết định số 1584/GD-ĐT. Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo luật định.

Các trường căn cứ vào các quy định cụ thể của tỉnh Thái Nguyên, của Đại học Thái Nguyên và của địa phương nơi trường đóng để xây dựng nội quy quản lý HSSV ngoại trú của trường mình.

 

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm ĐT: 0208.3653.559                Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Sinh 2018

KHOA SINH HỌC   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 5, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856891...

[ Xem thêm chi tiết ]