Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên

Đăng lúc: Thứ tư - 14/12/2011 10:30 - Tác giả bài viết: thuvien
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  2712 /QLKH  
   Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên)


Kính gửi: Các đơn vị trong trường

-  Căn cứ Quy chế Nghiên cứu khoa học của sinh viên số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT v/v "Qui định về công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường Đại học & Cao đẳng", ngày 30/03/2000của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-  Căn cứ công văn số 1120/ĐHTN-KHCNMT ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Đại học Thái Nguyên v/v tổ chức xét tặng Giải thưởng “tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho sinh viên;

-  Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Trường Đại học Sư phạm về kế hoạch triển khai hoạt động NCKH của sinh viên, Trường thông báo về việc điều chỉnh hoạt động NCKH của sinh viên như sau:

1.      Kế hoạch triển khai hoạt động NCKHSV năm học 2011-2012

1.1.   Kế hoạch kiểm tra tiến độ đề tài:

- Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng QLKH-QHQT, Đại diện Ban chủ nhiệm khoa, trợ lí khoa học của khoa.

- Địa điểm: Phòng họp A1

- Thời gian: Ngày 27/12/2011

- Nội dung: Đề nghị các khoa chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản về những vấn đề sau:

+       Tình hình thực hiện đề tài NCKH của sinh viên.

+       Số lượng đề tài đăng kí, số lượng đang triển khai; thay đổi tên đề tài (nếu có).

+       Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH của sinh viên. (Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKHSV trên Website: dhsptn.edu.vn)

+       Kế hoạch nghiệm thu.

+       Danh sách các đề tài thực nghiệm xin nghiệm thu vào tháng 5/2011(Áp dụng đối với các khoa Vật lý, Hóa học, Sinh-KTNN)

+       Kiến nghị của khoa.

1.2.   Kế hoạch nghiệm thu:

Trước ngày 10/3/2012, các khoa gửi danh sách đề nghị hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên. Phòng QLKH-QHQT trình Hiệu trưởng, ra quyết định thành lập Hội đồng nghiên cứu khoa học.

Từ ngày 15/3 - 30/3/2012, các khoa tiến hành nghiệm thu đề tài và tổ chức Hội nghị NCKHSV cấp khoa, đồng thời xét chọn đề tài đi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ ” cấp Trường năm 2012.

1.3.   Kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ” cấp Trường và tham dự Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012

Từ thực tiễn đánh giá chất lượng các đề tài NCKHSV qua các Hội đồng nghiệm thu và Hội nghị NCKHSV cấp khoa, các đơn vị lựa chọn đề tài NCKHSV có chất lượng tốt để dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ” cấp Trường năm 2012. Trên cơ sở kết quả giải thưởng cấp Trường, Hội đồng khoa học Trường sẽ lựa chọn những công trình tiêu biểu nhất để gửi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012.

Số đề tài được tham gia xét Giải thưởng được quy định như sau: Khoa có số lượng dưới 20 đề tài NCKHSV được gửi 01 đề tài; từ 20 đến 30 đề tài, đươc gửi 02; từ 30 đến 40 đề tài, được gửi 03; từ 40 đề tài trở lên, được gửi 04.

Trước ngày 1/4/2012, các đơn vị gửi danh mục đề tài dự thi kèm theo bản điện tử (Mẫu 3) về Phòng QLKH-QHQT cho đ/c Yến (email: yentran@dhsptn.edu.vn); mỗi đề tài dự thi gửi kèm 02 bản thảo (đóng quyển bìa mềm).

Thể lệ dự thi, biểu mẫu và các thông tin liên quan đến Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” xem chi tiết tại website: moet.gov.vn hoặc dhsptn.edu.vn/NCKH-QHQT.

2.      Kế hoạch triển khai hoạt động NCKHSV năm học 2012-2013

2.1.   Thời gian thực hiện

- Từ 1/6 – 15/6/2012: Giảng viên gửi tên đề tài NCKH về các khoa quản lí chuyên môn. Hội đồng KH-ĐT khoa tuyển chọn, gửi danh mục kèm bản điện tử (Mẫu 1) về phòng QLKH-QHQT.

- Từ 16/6 - 30/6/2012: Hội đồng Khoa học trường xét chọn và phê duyệt danh mục đề tài. Các đề tài được phê duyệt sẽ được công bố trên website của Trường và gửi về các khoa để phổ biến cho sinh viên đăng kí trực tiếp hoặc qua thư điện tử của đơn vị.

- Từ 1/7-30/7/2012: Các khoa tổ chức cho sinh viên đăng ký đề tài theo danh mục được phê duyệt, tập hợp và gửi danh sách kèm bản điện tử về phòng QLKH-QHQT (Mẫu 2).

- Từ 1/8-15/8/2012: Hội đồng Khoa học Trường xét duyệt và ra Quyết định duyệt triển khai.

- Từ 16/8/2012đến 28/2/2013: Giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài. Trong thời gian này, khoa tự lên kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài của sinh viên, thông qua đề cương chi tiết, yêu cầu sinh viên báo cáo tiến độ và kết quả nghiên cứu cụ thể. Phòng chức năng sẽ có kế hoạch kết hợp với các khoa để tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và báo cáo với Ban Giám hiệu (dự kiến vào tháng 12 năm 2012).

- Từ 1/3 – 15/3/2013: Các khoa gửi danh sách đề nghị hội đồng nghiệm thu đề tài NCKHSV về phòng QLKH-QHQT để Trường phê duyệt. Sau khi có Quyết định, các khoa tiến hành nghiệm thu đề tài và tổ chức Hội nghị NCKHSV cấp khoa, đồng thời xét chọn đề tài đi dự thi Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ ” cấp Trường năm 2013.

2.2.   Điều kiện sinh viên thực hiện đề tài NCKH

Việc lựa chọn sinh viên NCKH dựa vào kết quả học tập theo quy chế Đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.  Đối tượng xét chọn là những sinh viên hệ chính quy thỏa mãn các điều kiện sau:

- Sinh viên có khối lượng kiến thức tích lũy từ 35-65 tín chỉ thực hiện đề tài theo nhóm (3-5 sinh viên/1 đề tài); đối với sinh viên có khối lượng kiến thức tích lũy từ 66 tín chỉ trở lên thì có thể thực hiện đề tài độc lập hoặc theo nhóm.

- Điểm trung bình chung tích lũy và điểm học phần liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài từ 2,5 trở lên (tính đến thời điểm xét điều kiện đăng kí đề tài).

2.3.   Quy định về cán bộ hướng dẫn

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, năng lực chuyên sâu của giảng viên, Ban chủ nhiệm các khoa phân công cán bộ hướng dẫn phù hợp với lĩnh vực đề tài sinh viên lựa chọn. Việc phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên cần mở rộng hợp tác trao đổi giữa các đơn vị nhằm tăng cường hoạt động chuyên môn, phát huy tiềm lực khoa học của đội ngũ giảng viên trong toàn trường.

Các cán bộ trẻ đang trong thời gian tập sự chuyên môn hoặc đang theo học Thạc sĩ không phân công hướng dẫn sinh viên NCKH. Mỗi giảng viên hướng dẫn không quá 3 sinh viên; đối với các giảng viên có học vị Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học, chức danh GVC, PGS, GS hướng dẫn không quá 5 sinh viên trong một năm học (những trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định).

Các giảng viên đang chủ trì đề tài cấp Bộ và cấp Đại học phải hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nhánh theo hướng nghiên cứu. Kết quả hướng dẫn sinh viên NCKH là một trong những điều kiện bắt buộc khi hoàn tất hồ sơ nghiệm thu đề tài cấp Bộ và cấp Đại học.

2.4.   Trách nhiệm và quyền lợi của sinh viên tham gia NCKH

Hàng năm, Bộ GD&ĐT tổ chức đánh giá, xét khen thưởng các công trình gửi dự thi Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" và khen thưởng các cơ sở có thành tích cao trong phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Tác giả các công trình đạt Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" sẽ được cộng điểm thưởng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị các khoa lưu ý bồi dưỡng sinh viên tăng cường năng lực NCKH; xét chọn, đầu tư và hoàn chỉnh các đề tài có triển vọng để dự thi Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" do Bộ GD&ĐT tổ chức hàng năm.

Các sinh viên NCKH phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch của khoa, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu theo yêu cầu của cán bộ hướng dẫn.

 

2.5.   Trách nhiệm của các đơn vị

- Các khoa tổ chức thực hiện theo kế hoạch hoạt động NCKHSV tại thông báo này.

- Phòng Đào tạo có nhiệm vụ hoàn thành điểm cho sinh viên trước ngày 15/7 hàng năm để kế hoạch NCKHSV đúng theo tiến độ thời gian.

- Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên phối hợp với phòng Đào tạo thực hiện việc cộng điểm thưởng cho những sinh viên đạt giải "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam".

- Phòng QLKH-QHQT là đơn vị đầu mối, kết hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc quản lí hoạt động NCKHSV theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
     - Như kính gửi, website                         
     - Lưu QLKH, HC-TV.
(Đã kí)
 

 

PGS.TS PHẠM HIẾN BẰNG

 

Downloads mẫu tại đây

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu Khoa Vật Lí

  KHOA VẬT LÝ I. Địa chỉ liên hệ Tên khoa: Khoa Vật lý Địa chỉ: Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083856893 Email: khoaly@dhsptn.edu.vn Website: http://www.dhsptn.edu.vn/khoavatli II. Quá trình hình thành và phát triển...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Thể dục Thể thao

  KHOA THỂ DỤC THỂ THAO   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ:  Khoa TDTT phòng 101 nhà A4. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên số 20 Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái...

[ Xem thêm chi tiết ]