Trang thông tin của NCS Vì Thị Xuân Thủy - www.dhsptn.edu.vn

Trang thông tin của NCS Vì Thị Xuân Thủy

Đăng lúc: Thứ năm - 16/02/2017 09:06 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vì Thị Xuân Thủy

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô”..

Chuyên ngành: Di truyền học

Mã số: 62 42 01 21

Họ tên nghiên cứu sinh: Vì Thị Xuân Thủy

Khóa đào tạo: 2014 - 2018

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Chu Hoàng Mậu

2. PGS.TS Nguyễn Vũ Thanh Thanh

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

1. Đánh giá khả năng kháng mọt của các giống ngô nghiên cứu đã xác định được giống ngô SL có khả năng kháng mọt ngô tốt nhất và hai giống LC1 và LVN99 có khả năng kháng mọt ngô kém.

2. Gen ZmDEF1 (DNA) phân lập từ các giống ngô nghiên cứu có 345 bp, cấu trúc bởi hai exon và một intron ở giữa với 102 bp; gen ZmDEF1 (cDNA) có 243 bp mã hóa cho 80 amino acid.

3. Gen ZmDEF1 được biểu hiện thành công trên cây thuốc lá, cây ngô chuyển gen. Protein rZmDEF1 tách chiết từ cây thuốc lá và cây ngô chuyển gen có khối lượng phân tử gần10 kDa đã biểu hiện chức năng ức chế hoạt động của α-amylase của ấu trùng mọt ngô.

 

NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN

 BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

Khả năng ứng dụng:

            Dịch chiết protein của hạt các dòng cây thuốc lá, cây ngô chuyển gen ZmDEF1 có khả năng ức chế hoạt động của α-amylase từ ấu trùng mọt ngô đã góp phần giải quyết cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao khả năng kháng mọt bằng tăng cường biểu hiện gen ZmDEF1 bằng phương pháp chuyển gen.

            Kết quả này là cơ sở khoa học vững chắc cho hướng nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chuyển gen trong nâng cao khả năng kháng mọt của ngô, mở ra triển vọng ứng dụng mới trong thực tiễn tạo giống ngô kháng mọt cao.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

            Tiếp tục phân tích các cây ngô chuyển gen của hai giống LC1 và LVN99 chuyển gen qua các thế hệ T2, T3,... nhằm chọn, tạo được dòng cây ổn định về khả năng ức chế hoạt độ của α-amylase của mọt ngô, bồi dưỡng tạo giống ngô chuyển gen kháng mọt.      

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation tittle: “Research on characteristics and expression of weevil-resistant genes isolated from maize”

Speciality: Genetics

Code: 62 42 01 21

PhD. Candidate: Vi Thi Xuan Thuy

Training Course: 2014 - 2018

Supervisors:

1. Prof. Chu Hoang Mau,  Ph.D

2. Assoc. Prof. Nguyen Vu Thanh Thanh,  Ph.D

Training Institution: College of Education, Thainguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

 

1. A detailed assessment of maize cultivar’s weevil-resistant ability was carried out. The SL maize cultivar has the best weevil-resistant ability while the LC1 and LVN99 maize cultivars show the lowest resistance to weevils.

2. The ZmDEF1gene (DNA) isolated frominterested maize cultivarshas 345 bp, including two exons and one intron in the middle with 102 bp.The ZmDEF1 gene (cDNA) has243 bp coding for 80 amino acids.

3. The ZmDEF1genewassuccessfully expressed in transgenic tobacco and maizeplants. Recombinant ZmDEF1 protein extracted from transgenic tobacco and maize plants isabout 10 kDain weight.It expressed the inhibition effect on maize weevil larvae’s α-amylase activity.

 

 APPLICATIONS IN PRACTICE AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

 

 The practical application:        

Protein extracts from seeds of transgenic tobacco and maize plants can inhibit maize weevil larvae’sα-amylase activity. The result isatheoretical basis for improving resistance to weevils by enhancing theexpression of ZmDEF1 gene in transgenic plants.

This result is ascientific basis for the research and application transgenic technology to improving resistant ability to maize weevils, opening up the prospect of creating new applications in high-resistant maize weevils.

 

The issues need further studies:

            We suggest to continuing analysis of transgenic maize lines through the generations T2, T3... to select and create the transgenic maize cultivars having stable inhibiton effect on maize weevil larvae’s α-amylase activity and to foster creation of weevil-resistant maize cultivars.

Đính kèm:

 

Giới thiệu Hội trường

       Trường có 2 hội trường đa năng có tổng diện tích trên 4000 m2 với 1300 chỗ ngồi phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường như mít tinh kỷ niệm, hội thảo khoa học, hội diễn văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa khác. ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trường THPT Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN   1. Tên đơn vị: Trường THPT Thái Nguyên       2. Địa điểm trụ sở chính  127, Lương Thế Vinh; P. Quang Trung; T/p Thái Nguyên; Tỉnh Thái Nguyên. 3. Tổ chức 3.1. Được thành lập theo Quyết địnhsố...

[ Xem thêm chi tiết ]