Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Bùi Thị Hà - www.dhsptn.edu.vn

Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Bùi Thị Hà

Đăng lúc: Thứ hai - 18/12/2017 14:59 - Tác giả bài viết: dungtv

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án:“Nghiên cứu tăng cường biểu hiện gen mã hóa enzyme DAT tham gia tổng hợp alkaloid ở cây dừa cạn(Catharanthus roseus (L.) G. Don)”.

Chuyên ngành:Di truyền học                        Mã số:9420121

Họ tên NCS:Bùi Thị Hà

Người hướng dẫn khoa học:

          1. PGS. TS. Nguyễn Thị Tâm

          2. GS. TS. Chu Hoàng Mậu

Đơn vị đào tạo:Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo:Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu có hệ thống từ phân lập, tách dòng phân tử đến thiết kế vector chuyển gen và biểu hiện gen CrDAT ở cây thuốc lá và cây dừa cạn, cụ thể là:

1) Đã phân lập được gen CrDAT từ mRNA của cây dừa cạn, gen CrDAT (cDNA) có kích thước 1320 bp, mã hóa  439 amino acid.

2) Xây dựng được quy trình tái sinh, quy trình chuyển gen thông qua A.tumefaciens và tạo được 4 dòng dừa cạn chuyển gen CrDAT ở thế hệ T1 (T1-1; T1-3; T1-6; T1-7) có hàm lượng alkaloid tổng số tăng từ 3,16 lần đến 15,17 lần so với đối chứng không chuyển gen.

3) Protein tái tổ hợp rCrDAT được biểu hiện trên cây thuốc lá, cây dừa cạn chuyển gen và kết quả được kiểm chứng bằng Western blot và ELISA.

NHỮNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Khả năng ứng dụng:

Hàm lượng alkaloid của các dòng cây dừa cạn chuyển gen đã được cải thiện. Kết quả nghiên cứu này đã mở ra triển vọng ứng dụng kỹ thuật biểu hiện mạnh gen mã hóa enzyme chìa khóa vào việc nâng cao hàm lượng dược chất trong cây dược liệu.

 

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Tiếp tục phân tích và đánh giá bốn dòng dừa cạn chuyển gen (T1-1, T1-3, T1-6, T1-7) ở các thế hệ T2, T3,... nhằm chọn được dòng dừa cạn chuyển gen có hàm lượng alkaloid cao và ổn định.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation tittle:The study on the overexpression of  DAT gene involved in alkaloid synthesisin periwinkle plants(Catharanthus roseus (L.) G. Don).”

Speciality:Genetics

Code:9420121

Ph.D. Candidate:Bui Thi Ha

Supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Tam

2. Prof. Dr. Chu Hoang Mau

Training Institute:University of Education - ThaiNguyenUniversity

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

The dissertation was the first research in Vietnam to study systematically gene isolation, molecular cloning and designing transgenic vector and expressing CrDAT gene in tobacco plants and periwinkle plants. The main results are as follows:

1) The CrDAT gene isolated from the mRNA of the periwinkle plants is 1320 nucleotides in length, encoding a acetyl CoA deacetylvindoline 4-O-acetyltransferase with 439 amino acids.

2) Regeneration procedure and Agrobacterium-mediated transformation have been developed and  four transgenic periwinkle lines with CrDAT transgene in the T1 generation have been produced (T1-1, T1-3, T1-6, T1-7); four transgenic lines T1-1, T1-3, T1-6, T1-7 have the total alkaloid content 3.16 to 15.17 times higher compared with the non-transgenic plants.

3) Recombinant CrDAT protein were expressed in transgenic tobacco plants and transgenic periwinkle plants and these results were verified by Western blot and ELISA.

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONSFOR FURTHER STUDIES

The practical applications:    

The total alkaloid content of transgenic periwinkle lines has been improved. These results have opened up the potential of applying the overexpression technique of the genes encoding the key enzymes to increasing the drug content in medicinal plants.

Recommendations for further studies:

Continue to analyse and evaluate four transgenic periwinkle lines T1-1, T1-3, T1-6, T1-7 in the next generations (T2, T3, T4 ...) in order to produce transgenic periwinkle cultivars with high and stable alkaloid content. 

 

► Toàn văn luận án ... Chi tiết.

►Trích yếu luận án ... Chi tiết.

►Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) ... Chi tiết.

►Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) ... Chi tiết.

 

Giới thiệu Khoa GDMN 2018

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON    1. Địa chỉ liên hệ Phòng 312, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Tel: 02803 653941; Email: khoagiaoducmamnon@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Hội trường

       Trường có 2 hội trường đa năng có tổng diện tích trên 4000 m2 với 1300 chỗ ngồi phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường như mít tinh kỷ niệm, hội thảo khoa học, hội diễn văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa khác. ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Sinh học

  KHOA SINH HỌC   THÔNG TIN CHUNG TÊN KHOA: SINH HỌC Tên viết tắt: SINH HỌC   I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Địa chỉ: Toà nhà A4, Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại:...

[ Xem thêm chi tiết ]