Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thành - www.dhsptn.edu.vn

Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thành

Đăng lúc: Thứ hai - 18/11/2019 16:48 - Tác giả bài viết: dungtv

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ:“Phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp”.

Ngành:Quản lý giáo dục

Mã số:9140114

Họ và tên NCS:Nguyễn Xuân Thành

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Trần Khánh Đức

2. GS.TSKH Nguyễn Văn Hộ

Đơn vị đào tạo:Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo:Đại học Thái Nguyên

I. NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Về lý luận

Luận án đã phân tích, tổng hợp và góp phần làm rõ cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên các trường dạy nghề theo chuẩn nghề nghiệp trước yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của nước ta trong giai đoạn mới. Đã phân tích một số mô hình  quản lý nguồn nhân lực và lựa chọn được mô hình nghiên cứu phù hợp để xây dựng khung lý thuyết của đề tài

2. Về thực tiễn

- Phân tích, đánh giá rõ thực trạng đội ngũ giáo viên của các trường nghề tỉnh Phú Thọ hiện nay  theo chuẩn nghề nghiệp.

- Đề xuất các biện pháp  phát triển đội ngũ giáo viên của các trường dạy nghề tỉnh Phú Thọ đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp và qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu về lao động qua đào tạo của địa phương.

II. CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1. Các ứng dụng, khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung cơ sở khoa học & thực tiễn để được ứng dụng trong các dự án, đề án, chương trình phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề theo yêu cầu chuẩn hóa của Tỉnh Phú Thọ nói riêng và các địa phương trong cả nước nói chung

- Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tham khảo đối với công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ

2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sâu hơn về dự báo phát triển đội ngũ giáo viên và hoàn thiện chính sách, xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên ở các cơ sở giáo duc nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title:   Develop vocational education teachers in Phu Tho province in accordance with the professional standards

Speciality: Educational Management

Code: 9140114

PhD. Candidate: Nguyen Xuan Thanh

Supervisors:

  1. Assoc. Prof. Dr. Tran Khanh Duc
  2. Prof. Dr Nguyen Van Ho

Training Institute: University of Education - Thai Nguyen University1. Theoretical results

NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

1. Theoretical results

The thesis has analyzed, synthesized and contributed to clarifying the theoretical basis for developing the teaching staff of vocational schools in accordance with professional standards to meet the requirement of improving the quality of human resources of our country in the new period. The thesis has also analyzed some models of human resource management and selected suitable research models to build the theoretical framework of the research topic.

2. Practical results

- The thesis has analyzed and evaluated clearly the current situation of the teaching staff of vocational schools in Phu Tho Province based on the professional standards.

- The thesis has proposed measures to develop the teaching staff of vocational schools in Phu Tho province to satisfy professional standards, which will contribute to improving the quality and effectiveness of vocational training to meet the local demand for a trained labor force.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FRTHER STUDIES

1. Practical Applications of the Research Results

- The research results of the thesis supplement the scientific and practical basis, which can be applied in projects, schemes and programs for developing vocational education teachers in accordance with standardization requirements of Phu Tho province in particular and other localities in the country in general

- The research results of the thesis are reference for the management and development of teachers in accordance with professional standards at vocational training institutions in Phu Tho Province.

2. Recommendations For Further Studies

Further research is needed to further study and improve teacher development expectation as well as to perfect policies and develop plans for developing teachers in vocational education institutions in accordance with professional standards in in Phu Tho Province.

► Toàn văn luận án ... Chi tiết

► Trích yếu luận án ... Chi tiết

► Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) ... Chi tiết

► Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) ... Chi tiết

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Bộ môn giáo dục nghệ thuật

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT   Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0208.3841349 Email: gdnghethuat@dhsptn.edu.vn   I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ Bộ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Điện thoại: 02083851014  • bộ phận VLVH 02083855785  • bộ phận SĐH 02083653559  • Trưởng phòng 02083841027  • bộ phận Chính quy 2...

[ Xem thêm chi tiết ]