Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Triệu Thị Linh - www.dhsptn.edu.vn

Trang thông tin và tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh Triệu Thị Linh

Đăng lúc: Thứ hai - 04/12/2017 16:40 - Tác giả bài viết: dungtv

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên luận án: “Hoàng Hoa Thám, hiện thực lịch sử và những phiên bản văn chương”

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam             

Mã số: 62220121

Họ và tên NCS: Triệu Thị Linh

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Hải Yến

                                              PGS.TS. Dương Thu Hằng

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1.  Đây là công trình khoa học chuyên biệt đầu tiên nghiên cứu về các phiên bản Hoàng Hoa Thám trong văn chương, từ văn học dân gian đến văn học viết. Từ việc phân tích, đối sánh hai loại dữ liệu lịch sử và sáng tác văn chương, chúng tôi đã chỉ ra những gặp gỡ và tách biệt giữa sử liệu và văn liệu trong việc phục dựng một nhân vật lịch sử.

2. Đề tài là một tham góp thêm vào cuộc tranh luận về quan hệ giữa hư cấu văn chương và sự thật lịch sử, và là một thử nghiệm lối diễn giải mới về các văn bản khác nhau nhưng có cùng một đối tượng là nhân vật hoặc sự kiện lịch sử nhất định.

3. Luận án là tài liệu đầu tiên công bố những kết quả nghiên cứu, điền dã, điều tra xã hội học và nghiên cứu trên hai hoạt động cộng đồng liên quan đến nhân vật lịch sử Hoàng Hoa Thám là giáo dục lịch sử và lễ hội lịch sử tại địa phương Bắc Giang, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các hoạt động này.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN,

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho:

- Những nghiên cứu về mối quan hệ giữa hiện thực lịch sử và sáng tạo trong văn chương, hoặc những tìm hiểu về sự đổi thay trong quan niệm về mối quan hệ văn-sử theo hướng  gợi mở của một số lý thuyết hiện đại.

Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Tìm hiểu mối quan hệ giữa hiện thực lịch sử và sáng tạo trong văn chương về nhân vật lịch sử Hoàng Hoa Thám sẽ mở ra hướng nghiên cứu mối quan hệ này ở các sáng tác về những nhân vật lịch sử khác.

 

INFORMATION ABOUT DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title:“Hoang Hoa Tham - historical factsand versions of literary fiction".

Speciality:Vietnamese Literature

Code: 62. 22.01.21

Ph.D Candidate:Trieu Thi Linh

Supervisors:        1. Dr. Tran Thi Hai Yen

2. Assoc. Prof. Duong Thu Hang

Training Institute:  University of Education.

Training Unit: Thai Nguyen University

 

NEW SCIENTIFIC FINDINGSOF THE DISSERTATION

1. This is the first specialized scientific research on different versionsof Hoang Hoa Tham in literature, from folklore to written literature.By analyzing, comparing and contrasting two types of historical data and literary writings, the researcher has pointed out the similarities and differences between historical data and literary data in reconstructing a historical figure.

2. The doctoral dissertation serves as an additional contribution to the debate on the relationship between literary fiction and historical facts, and is also a trial of new interpretations of different texts on the same subjects such as certain characters or historical events.

3. The dissertation willbethe first document to publish the results of research, fieldwork, sociological investigation and research on two community activities related to the historical figure Hoang Hoa Tham, including education of history and historical festivals in Bac Giang province, basing onwhich some recommendations for these activitieswill be made.

 

APPLICATIONS IN PRACTICE AND

RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDY

         

The practical applications:  

The research results can be used as reference resources for:

- studies on the relationship between historical facts and  literary fiction;

- studies on changes in the notion of literature-history relationship in the suggestive direction of some modern theories.

Recommendations for further research:

The investigation into the relationship between historical facts and literary fiction on the historical character Hoang Hoa Tham will suggest the methods to study such relationship in the literary works on other historical figures.

 

► Toàn văn luận án ... Chi tiết.

►Trích yếu luận án ... Chi tiết.

►Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) ... Chi tiết.

►Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) ... Chi tiết.

 

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Phòng 414 -  Nhà A4 Tel: 02083 655 046 Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn   II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN : 1. Lãnh đạo Bộ môn: ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa GDMN 2018

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON    1. Địa chỉ liên hệ Phòng 312, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Tel: 02083 653941; Email: khoagiaoducmamnon@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]