Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban xây dựng CT GDPT tổng thể - www.dhsptn.edu.vn

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban xây dựng CT GDPT tổng thể

Đăng lúc: Thứ tư - 11/11/2015 16:20 - Tác giả bài viết: Hanalan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 5873/BGDĐT-BPTTr

V/v Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban xây dựng

CT GDPT tổng thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015 

 


Kính gửi:   Các thành viên Ban Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

 

      Ngày 16/7/2015, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 2514/QĐ-BGDĐT thành lập Ban Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể (sau đây gọi tắt là CT tổng thể).

     Thực hiện quy định tại Quyết định 2470[1], Trưởng Ban Xây dựng CT tổng thể phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

1. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng ban

      Chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Ban Xây dựng CT tổng thể; Tổng chủ biên CT tổng thể.

2. Nhiệm vụ các thành viên

Các thành viên tham gia dự thảo, góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện CT tổng thể và công tác truyền thông vềCT GDPT mới, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ sau:

STT

Các thành viên

Nhiệm vụ

1.      

Ông Đoàn Văn Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ GDTrH, Phó Trưởng ban thường trực

·Quản lý việc xây dựng CT tổng thể và các CT môn học, Chuyên đề học tập và Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (sau đây gọi chung là CT môn học)

· Tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về CT tổng thể và các CT môn học (kể cả sau khi đã ban hành).

·Chủ trì dự thảo mục Điều kiện thực hiện CT GDPT trong văn bản CT tổng thể;

·Phối hợp với cơ quan tổ chức thẩm định CT trong quá trình thẩm định CT tổng thể và các CT môn học.

·Tham gia kiện toàn Ban Xây dựng CT tổng thể; tổ chức việc đề xuất, xét chọn thành viên các Ban xây dựng CT môn học.

·Xây dựng Kế hoạch thực nghiệm CT (CT tổng thể và các CT môn học).

2.      

Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ GDTrH, Phó Trưởng ban

·Phụ trách điều chỉnh các CT môn học cấp THPT đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 2470.

·Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục THCS, THPT triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng, thực hiện CT mới.

·Tổ chức triển khai thực nghiệm CT (CT tổng thể và các CT môn học) cấp THCS và cấp THPT.

·Tham gia việc kiện toàn Ban Xây dựng CT tổng thể; đề xuất, xét chọn, bổ sung, thay thế thành viên các Ban xây dựng CT môn học.

3.      

Ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ GDTH, Phó Trưởng ban

·Phụ trách điều chỉnh các CT môn học cấp Tiểu học đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 2470.

·Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục Tiểu học triển khai các hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng, thực hiện CT mới.

·Tổ chức triển khai thực nghiệm CT (CT tổng thể và các CT môn học) cấp Tiểu học.

·Tham gia việc kiện toàn Ban Xây dựng CT tổng thể; đề xuất, xét chọn, bổ sung, thay thế thành viên các Ban xây dựng CT môn học.

4.      

Ông Đỗ Ngọc Thống, Phó Vụ trưởng Vụ GDTrH, Phó Trưởng ban

·Chịu trách nhiệm về cấu trúc văn bản CT (CT tổng thể và CT môn học) và quy trình chi tiết thiết kế yêu cầu cần đạt CT môn học.

·Chủ trì việc tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa, hoàn thiện CT tổng thể đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 2470.

·Chủ trì dự thảo các mục: Quan điểm xây dựng CT GDPT; Lĩnh vực giáo dục; Kế hoạch giáo dục trong văn bản CT tổng thể.

·Chủ trì việc biên soạn tài liệu hướng dẫn xây dựng các CT môn học

·Tham gia việc kiện toàn Ban Xây dựng CT tổng thể; đề xuất, xét chọn, bổ sung, thay thế thành viên các Ban Xây dựng CT môn học.

5.      

ÔngNguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ GDQP, Uỷ viên

·Chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến giáo dục Quốc phòng - An ninh trong văn bản CT tổng thể.

6.      

ÔngTrần Công Phong, Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam, Ủy viên

·Chịu trách nhiệm về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn (Việt Nam và thế giới) xây dựng, phát triển CT tổng thể (trong CT GDPT mới).

7.      

Ông Trần Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ GDDT, Uỷ viên

·Chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến giáo dục học sinh dân tộc thiểu số trong văn bản CT tổng thể và các CT môn học.

8.      

Ông Đinh Quang Báo, Giảng viên cao cấp Trường ĐHSP Hà Nội, Bộ phận thường trực, Uỷ viên

·Chủ trì dự thảo mục Mục tiêu CT GDPT trong văn bản CT tổng thể.

·Đánh giá tác động của CT tổng thể (trước, trong và sau ban hành).

9.      

Ông Nguyễn Hữu Chí, Nghiên cứu viên cao cấp Viện KHGD Việt Nam, Bộ phận thường trực, Uỷ viên

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng giáo dục Lịch sử cấp THPT và các Chuyên đề học tập môn Lịch sử trong văn bản CT tổng thể.

·Đề xuất thành viên Ban xây dựng CT môn học trên.

·Chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến phân luồng học sinh sau THCS và sau giáo dục phổ thông; chủ trì dự thảo phụ lục 5 trong văn bản CT tổng thể

10.             

Ông Nguyễn Anh Dũng, Nghiên cứu viên cao cấp Viện KHGD Việt Nam, Bộ phận thường trực, Uỷ viên

·Chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến đến dạy học tích hợp trong văn bản CT tổng thể.

 

11.             

Ông Ngô Kim Khôi, Vụ trưởng, Bộ phận thường trực, Uỷ viên

·Phụ trách Tổ thư ký

·Chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến định hướng tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá giáo dục học sinh trong văn bản CT tổng thể.

12.             

Ông Đào Thái Lai, Nghiên cứu viên cao cấp Viện KHGD Việt Nam, Bộ phận thường trực, Uỷ viên

·Chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến dạy học phân hoá trong văn bản CT tổng thể.

13.             

ÔngNguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên.

·Chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến đổi mới đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông trong văn bản CT tổng thể.

·Tổ chức cho CBQL, giảng viên, sinh viên nhà trường góp ý dự thảo CT tổng thể.

·Thường xuyên tổ chức truyền thông về đổi mới CT GDPT ở nhà trường; tham gia các hoạt động truyền thông khác về CT tổng thể.

14.             

Ông Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội, Ủy viên.

15.             

ÔngPhạm Hồng Quang, Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Thái Nguyên, Ủy viên

16.             

ÔngNguyễn Bảo Hoàng Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng, Ủy viên.

17.             

Ông Bùi Duy Cam, Giảng viên cao cấp Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội, Uỷ viên

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT Chuyên đề học tập trong văn bản CT tổng thể

·Chủ trì đề xuất thành viên Ban Xây dựng Chuyên đề học tập.

18.             

Ông Đào Đức Doãn, Trưởng khoa LLCT, Trường ĐHSP Hà Nội, Uỷ viên

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng các CT môn Giáo dục lối sống (Tiểu học), Giáo dục Công dân (THCS), phân môn Giáo dục Đạo đức - Công dân (tích hợp trong môn Công dân với Tổ quốc ở THPT) trong văn bản CT tổng thể;

·Chủ trì đề xuất thành viên các Ban xây dựng CT phân môn/môn học trên.

19.             

Ông Hồ Sĩ Đàm, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội, Uỷ viên

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT phân môn Tin học (trong môn Kỹ thuật – Tin học ở Tiểu học), môn Tin học (THCS và THPT) và các Chuyên đề học tập môn Tin học trong văn bản CT tổng thể;

·Chủ trì đề xuất thành viên Ban xây dựng CT phân môn/môn học trên.

20.             

Ông Lê Huy Hoàng, Trưởng khoa Sư phạm kỹ thuật, Trường ĐHSP Hà Nội, Uỷ viên.

·    Phụ trách điều chỉnh các CT môn học cấp THCS đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 2470.

·    Chủ trì dự thảo mục Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung của học sinh (kể cả các phụ lục 1, 2, 3) trong văn bản CT tổng thể.

·    Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT phân môn Kỹ thuật (trong môn Kỹ thuật - Tin học ở Tiểu học), môn Công nghệ (THCS và THPT) và các Chuyên đề học tập môn Công nghệ trong văn bản CT tổng thể;

·    Chủ trì đề xuất thành viên Ban xây dựng CT phân môn/môn học trên.

 

21.             

ÔngBùi Mạnh Hùng, Giảng viên chính Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên.

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT môn Tiếng Việt (Tiểu học), môn Ngữ Văn (THCS và THPT) và các Chuyên đề học tập môn Ngữ văn trong văn bản CT tổng thể;tham gia dự thảo, chỉnh sửa, hoàn thiện các phụ lục 1, 2, 3 của văn bản CT tổng thể.

·Đề xuất thành viên các Ban xây dựng CT môn học trên.

22.             

Ông Nguyễn Thế Khôi, Giảng viên cao cấp, Uỷ viên

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT môn Vật lý (THPT) và các Chuyên đề học tập môn Vật lý trong văn bản CT tổng thể; chịu trách nhiệm về nội dung giáo dục Vật lý trong các môn học.

·Đề xuất thành viên các Ban xây dựng CT môn học trên.

23.             

Đặng Thị Oanh, Giảng viên cao cấp Trường ĐHSP Hà Nội, Uỷ viên

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT môn Hoá học ở cấp THPT và các Chuyên đề học tập môn Hoá học trong văn bản CT tổng thể; chịu trách nhiệm về nội dung giáo dục Hoá học trong các môn học.

·Đề xuất thành viên Ban xây dựng CT môn học trên.

24.             

ÔngĐặng Ngọc Quang, Trưởng khoa GDTC và Nghệ thuật, Trường Đại học Thủ đô, Uỷ viên

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT môn Thể dục – Thể thao (Tiểu học và THCS) và các chuyên đề học tập Thể dục – Thể thao trong văn bản CT tổng thể;

·Chủ trì đề xuất thành viên các Ban xây dựng CT môn học trên.

25.             

ÔngĐỗ Đức Thái, Trưởng khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội, Ủy viên.

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT môn Toán ở các cấp học và các Chuyên đề học tập môn Toán trong văn bản CT tổng thể; chịu trách nhiệm về nội dung giáo dục Toán học trong các môn học.

·Chủ trì đề xuất thành viên Ban xây dựng CT môn học trên.

26.             

Đinh Thị Kim Thoa, Trưởng khoa các Khoa học giáo dục, Trường ĐHGD, ĐHQG Hà Nội, Ủy viên.

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong văn bản CT tổng thể (kể cả phụ lục 4)

·Chủ trì đề xuất thành viên các Ban xây dựng CT Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

27.             

ÔngLê Văn Thông, Giảng viên cao cấp Trường ĐHSP Hà Nội, Ủy viên.

·   Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT môn Địa lí ở cấp THPT và các chuyên đề học tập môn Địa lí trong văn bản CT tổng thể; chịu trách nhiệm về nội dung giáo dục Địa lý trong các môn học.

·Đề xuất thành viên Ban xây dựng CT môn học trên.

28.             

ÔngTrần Đình Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, Ủy viên

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT phân môn Mĩ thuật (trong môn Âm nhạc – Mĩ Thuật ở Tiểu học và THCS) và các chuyên đề học tập Mĩ Thuật trong văn bản CT tổng thể;

·Đề xuất thành viên các Ban xây dựng CT phân môn trên.

29.             

Ông Lê Anh Tuấn, TP nghiên cứu GD Nghệ thuật Viện KHGD Việt Nam, Ủy viên.

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT phân môn Âm nhạc (trong môn Âm nhạc – Mĩ Thuật ở Tiểu học và THCS) và các chuyên đề học tập Âm nhạc trong văn bản CT tổng thể;

·Đề xuất thành viên các Ban xây dựng CT phân môn trên.

30.             

ÔngMai Sỹ Tuấn, Trưởng khoa Sinh học, Trường ĐHSP Hà Nội, Ủy viên.

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng CT môn Cuộc sống quanh ta (các lớp 1, 2, 3), Tìm hiểu Tự nhiên (các lớp 4, 5), Khoa học Tự nhiên (THCS và THPT) trong văn bản CT tổng thể; chịu trách nhiệm về nội dung giáo dục Sinh học trong các môn học.

·Chủ trì đề xuất thành viên các Ban xây dựng CT các môn học trên.

31.             

Ông Nghiêm Đình Vỳ, Giảng viên cao cấp Trường ĐHSP Hà Nội, Ủy viên.

·Chủ trì dự thảo nội dung định hướng xây dựng các CT môn Tìm hiểu Tự nhiên (các lớp 4, 5), Khoa học Xã hội (THCS và THPT) trong văn bản CT tổng thể; chịu trách nhiệm về nội dung giáo dục Lịch sử trong các môn học.

·Chủ trì đề xuất thành viên các Ban xây dựng CT các môn học trên.

32.             

ÔngHoàng Văn Vân, Trưởng khoa Sau đại học, ĐHQG Hà Nội, Ủy viên.

·Chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan đến CT môn ngoại ngữ trong văn bản CT tổng thể.

33.             

Ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Ủy viên.

·Tham gia dự thảo, góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện CT tổng thể, tập trung vào các nội dung liên quan đến CT cấp THPT.

34.             

Ông Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân chính, TP. Hà Nội, Ủy viên.

35.             

ÔngTrần Duy Nhụ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Uỷ viên.

36.             

ÔngHoàng Vũ Tính, giáo viên Trường THPT Lý Tử Trọng, thành phố Cần Thơ, Ủy viên

37.             

Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Văn Sở, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Ủy viên

·Tham gia dự thảo, góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện CT tổng thể, tập trung vào các nội dung liên quan đến CT cấp THCS.

38.             

Đặng Thị Mai, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, TP. Hải Phòng, Ủy viên

·Tham gia dự thảo, góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện CT tổng thể, tập trung vào các nội dung liên quan đến CT cấp Tiểu học

39.             

Trần Thị Minh Thu, Trưởng phòng GDTH, Sở GDĐT Lào Cai, Ủy viên

40.             

Các Thư ký

·Chuẩn bị các tài liệu, văn bản liên quan đến các cuộc họp của Ban Xây dựng CT tổng thể;

·Làm nhiệm vụ thư ký các cuộc họp của Ban Xây dựng CT tổng thể.

·Chuyển cho bộ phận lưu trữ của Bộ GDĐT các tài liệu, văn bản, hồ sơ liên quan đến các hoạt động của Ban Xây dựng CT tổng thể theo quy định.

Trên đây là phân công nhiệm vụ chủ yếu cho các thành viên Ban Xây dựng CT tổng thể. Yêu cầu các thành viên thực hiện nghiêm túc, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các thành viên phản ánh kịp thời với Trưởng ban để được giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);

- Bộ trưởng (báo cáo);

-  Các thành viên Ban

   xây dựng CT tổng thể (thực hiện);

- Các đơn vị liên quan trực thuộc

  Bộ GDĐT (thực hiện);

- Các Sở GDĐT liên quan (phối hợp);

- Các trường sư phạm (phối hợp);

-  Lưu: VT, BPTTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

                 

                                         Nguyễn Vinh Hiển

Trưởng ban – Tổng chủ biên


[1]Quyết định số 2470/QĐ-BGDĐT ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn CTGDPT và tổ chức, hoạt động của Ban xây dựng CT GDPT, Hội đồng quốc gia thẩm định CT GDPT.

 

Giới thiệu Khoa GDTH 2018

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 750742;...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trường THPT Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN   1. Tên đơn vị: Trường THPT Thái Nguyên       2. Địa điểm trụ sở chính  127, Lương Thế Vinh; P. Quang Trung; T/p Thái Nguyên; Tỉnh Thái Nguyên. 3. Tổ chức 3.1. Được thành lập theo Quyết địnhsố...

[ Xem thêm chi tiết ]