Danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính Phòng QLKH-HTQT - www.dhsptn.edu.vn

Danh mục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính Phòng QLKH-HTQT

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/10/2013 14:28 - Tác giả bài viết: Hanalan

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phòng Khoa học & Công nghệ - Hợp tác Quốc tế

 

I.ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ & CẤP ĐẠI HỌC

Người phụ trách: TS Nguyễn Hữu Quân

ĐT: 0166.9238303

Email: huuquan1985@yahoo.com

Phòng: 104 - A1,211-A2

Stt

Tên thủ tục

hành chính

Thời gian thực hiện

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian giải quyết

hồ sơ

Ghi chú

1

Đề xuất đề tài KHCN các cấp (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học)

Từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm

- Từ tháng 12 đến tháng 2: Trường tiếp nhận tổng hợp danh mục các đề xuất nhiệm vụ  KH&CN các cấp (i/Nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước:Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư; Nhiệm vụ quỹ gen.  ii/ Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ:Chương trình KH&CN cấp Bộ; Đề tài KH&CN cấp Bộ; Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu; nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương; Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ khác. iii/ Nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học) của các Đơn vị; mỗi đề tài phải có 01 bản đề xuất kèm theo và đưa thông tin đề xuất lên quản lý khoa học trực tuyến đã được cấp cho các cá nhân.

- Quy trình xét duyệt danh mục và viết thuyết minh (theo kết quả xét duyệt của Bộ và Đại học Thái Nguyên).

- Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm: (a) Thuyết minh đề tài: 15 bản/đề tài (theo mẫu); (b) Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài: 15 bản/đề tài (theo mẫu); (c) Công văn đề nghị của thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được gửi về Đại học Thái Nguyên trước tháng 9 hàng năm.

2 tuần

 

 

 

 

 

 

 

1 tuần

Biểu mẫu:

- Đối với đề tài cấp Đại học theo Quyết định 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 9 năm 2016

- Phụ lục Quyết định 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 9 năm 2016

- Đối với đề tài cấp Bộ theo Thông tư số 11/2016/TT.BGDĐT, ngày 11 tháng  4 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

2

Kiểm tra tiến độ & Thanh toán đề tài KHCN các cấp (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học)

Tháng 6 và tháng 12 hàng năm

1.Tháng 6 và tháng 12 hàng năm:Định kỳ kiểm tra tiến độ.

    Hồ sơ kiểm tra tiến độ gồm:

      - Báo cáo kết quả theo mẫu.

      - Các minh chứng kèm theo.

2.Các chủ nhiệm đề tài hoàn thành thủ tục thanh quyết toán tài chính trước  

     ngày 31 tháng 12 hàng năm.

1 tuần

 

3

Nghiệm thu và đánh giá đề tài KHCN

các cấp (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học)

-        

Hồ sơ đề nghị nghiệm thu đề tài:

Hồ sơ đề nghị nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học bao gồm:

- Báo cáo tổng kết đề tài;

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài;

- Tập hợp minh chứng kết quả/sản phẩm của đề tài.;

- Báo cáo sử dụng kinh phí của đề tài;

- Công văn đề nghị của Đơn vị về việc đánh giá nghiệm thu đề tài

- Đĩa CD lưu báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

- Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu theo Mẫu 1.17 (Giới thiệu tối thiểu 10 thành viên)

- Hoàn thiện đưa thông tin đề tài đã hoàn thành lên phần quản lý khoa học trực tuyến.

- Hồ sơ nghiệm thu: Sau khi có quyết định nghiệm thu đề tài, các tác giả tiến hành gửi quyển cho các thành viên hội đồng và nhận hồ sơ nghiệm thu tại Phòng QLKH-HTQT (đề nghị chủ nhiệm đề tài báo lịch nghiệm thu trước 3 ngày) gồm:

- Chương trình làm việc của Hội đồng

- Biên bản nghiệm thu và đánh giá

- Phiếu đánh giá nghiệm thu

- Biên ban kiểm phiếu

- Phiếu xác nhận nghiệm thu

- Danh sách chi Hội đồng

Sau khi Hội đồng đánh giá nghiệm thu họp, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến Hội đồng. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm công bố kết quả nghiên cứu của đề tài trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai ứng dụng; tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ kết quả nghiên cứu của đề tài theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Hồ sơ nộp sau khi nghiệm thu:

- 01 bộ Báo cáo tổng kết,  báo cáo tóm tắt ( Có chữ ký của chủ tịch Hội đồng và xác nhận của Trường về việc chỉnh sửa) ; tập hợp minh chứng và đĩa CD gửi về Trung tâm thư viện Trường ĐHSP TN.

- Nộp giấy xác nhận của thư viện kèm toàn bộ hồ sơ đánh giá nghiệm thu của Hội đồng về Phòng QLKH-HTQT

Đối với hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Bộ: Hồ sơ theo quy định tại thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT, ngày 29 tháng  3 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Hoàn thiện hồ sơ và đề nghị lên Đại học Thái Nguyên:

5 ngày

(Đối với các hồ sơ không đáp ứng đủ các quy định như trên, bộ phận quản lý KH&CN có quyền từ chối tiến hành các thủ tục tiếp theo.)

 

Biểu mẫu:

- Đối với đề tài cấp Đại học theo Quyết định 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 9 năm 2016

Phụ lục Quyết định 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16 tháng 9 năm 2016

- Đối với đề tài cấp Bộ theo Thông tư số 11/2016/TT.BGDĐT, ngày 11 tháng  4 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

 

II. ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

Người phụ trách: TS. Nguyễn Hữu Quân

        ĐT: 01669.238.303

        Email: huuquan1985@yahoo.com

        Phòng: 104 - A1

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian thực hiện

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian giải quyết hồ sơ

Ghi chú

1

Đăng kí đề tài KH&CN cấp Cơ sở

Tháng 6 hằng năm

Các Khoa/ Bộ môn gửi về phòng QLKH-HTQT Hồ sơ đăng kí đề tài gồm:

1. Danh mục đề tài đăng kí của đơn vị bằng bản in có chữ kí của Ban chủ nhiệm Khoa/ Bộ môn và bản điện tử  (Mẫu 1a).

2. Phiếu đề xuất (Mẫu 1b) và Thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở  (Mẫu 1c) của cá nhân bằng bản in (01 bản).

Sau khi có Quyết định phê duyệt, chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hồ sơ nộp cho phòng QLKH-HTQT gồm:

1. Hợp đồng triển khai đề tài KHCN cấp Cơ sở theo kinh phí đã được duyệt (04 bản) (Mẫu 1d).

2. Thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở theo kinh phí đã được duyệt (04 bản).

02 tuần

Xem mẫu tại đây

2

Kiểm tra tiến độ đề tài KH&CN cấp Cơ sở

- Tháng 11 (đối với ĐTCS kinh phí ĐHTN cấp)

- Tháng 12 (đối với ĐTCS kinh phí ĐHSP cấp)

Hồ sơ kiểm tra gồm:

1. Báo cáo triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp Cơ sở  (Mẫu 2a).

2. Minh chứng sản phẩm đề tài.

3. Cam kết nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở (Mẫu 2b).

01 tuần

Xem mẫu tại đây

3

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở

- Tháng 12 (đối với ĐTCS kinh phí ĐHTN cấp)

- Tháng 6 (đối với ĐTCS kinh phí ĐHSP cấp)

 

Hồ sơ nghiệm thugồm:

1. Bản thảo (05 bản) gồm:

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài (đóng kèm Thuyết minh đề tài phần cuối bản thảo).

Sản phẩm đề tài.

2. Đĩa CD (05 đĩa) gồm:

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài

Sản phẩm đề tài.

3. Giới thiệu hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở do đại diện Ban chủ nhiệm khoa ký đề nghị (Mẫu 3).

 Sau khi nhận được quyết định nghiệm thu đề tài Cơ sở, tác giả thông báo thời gian nghiệm thu tại Phòng QLKH-HTQT và Bảng tin văn phòng Khoa/ Bộ môn. Tác giả chuẩn bị Hồ sơ nghiệm thu gồm:

1. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở (05 phiếu).(Mẫu 3a).

2. Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở (02 bản) (Mẫu 3b).    

3. Phiếu xác nhận nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở (01 bản) (Mẫu 3c).

4. Danh sách chi hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở (01 bản) (Mẫu 3d).

5. Bản nhận xét đề tài KHCN cấp Cơ sở (02 Bản nhận xét của 2 phản biện).

Sau khi nghiệm thu, tác giả chỉnh sửa bản thảo theo ý kiến đóng góp của Hội đồng. Bản thảo sạch có chữ ký của chủ tịch Hội đồng và xác nhận của Trường về việc chỉnh sửa, gửi về:

Thư viện:

- Toàn văn báo cáo, sản phẩm đề tài (01 bản in hai mặt).

- Đĩa CD: lưu toàn văn báo cáo, sản phẩm đề tài (01đĩa)

Phòng QLKH:

- Toàn văn báo cáo, sản phẩm đề tài (01 bản in hai mặt).

- Đĩa CD lưu toàn văn báo cáo, sản phẩm đề tài (01 đĩa).

- Hồ sơ nghiệm thu.

03 ngày

Xem mẫu tại đây

4

Nhận hồ sơ thanh toán kinh phí đề tài KH&CN cấp Cơ sở

2 tuần sau khi nghiệm thu

 

Hồ sơ thanh toán gồm:

1. Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở (01 bản).

2. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp Cơ sở (01 bản).

3. Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt (01 bản).

4. Biên bản thanh lí HĐ (Mẫu 4a)  (01 bản).

5. Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở (01 bản).

6. Phiếu xác nhận nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở (01 bản).

7. Quyết toán chi đề tài NCKH (01 bản) (Mẫu 4b).

8. Giấy biên nhận thù lao chủ nhiệm đề tài (01 bản) (Mẫu 4c).

9. Giấy biên nhận kinh phí quản lý đề tài KHCN cấp Cơ sở (01 bản) (Mẫu 4d).

10. Giấy biên nhận thuê khoán, thực hiện đề tài và các hóa đơn, chứng từ liên quan (01 bản) (Mẫu 4e).

11. Giấy biên nhận thư viện.

Sau khi hoàn thiện Hồ sơ thanh toán trên đây, tác giả quyết toán tại phòng Kế hoạch – Tài chính

01 tuần

Xem mẫu tại đây

 

III. GIÁO TRÌNH

         Người phụ trách: Đồng Thị Thanh

         ĐT: 0978.722.883         

         Email: thanhdt@dhsptn.edu.vn         Phòng 104 – Nhà A1

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian giải quyết hồ sơ

Ghi chú

1

Đăng kí viết Giáo trình và ĐCBG

 Tháng 8

+ Danh sách đăng kí của đơn vị (01 bản in và bản điện tử - Mẫu 1a).

+ Bản Đăng kí viết GT-ĐCBG của cá nhân (01 bản in - Mẫu 1b).

02 tuần

Xem mẫu Đề cương BG;

Giáo trình nội bộ;

Giáo trình quốc gia

2

Nghiệm thu Giáo trình và ĐCBG

Trong năm học

·    Sau khi hoàn thành GT/ĐCBG, tác giả gửi tới Phòng QLKH 05 bản thảo kèm theo bản giới thiệu danh sách hội đồng nghiệm thu có chữ kí của lãnh đạo đơn vị (Mẫu 2a).

·    Sau khi nhận được quyết định, tác giả thông báo thời gian, địa điểm nghiệm thu tại Phòng QLKH-HTQT và Bảng tin Văn phòng khoa/bộ môn; tác giả chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu gồm:

+ Biên bản họp hội đồng nghiệm thu GT/ĐCBG (02 bản - Mẫu 2b).

+ Phiếu đánh giá nghiệm thu GT/ĐCBG (05 phiếu - Mẫu 2c).      

+ Phiếu xác nhận nghiệm thu GT/ĐCBG (02 bản - Mẫu 2d).

+ Danh sách chi hội đồng nghiệm thu GT/ĐCBG (01 bản -Mẫu 2e).

03 ngày

Xem mẫu Đề cương BG;

Giáo trình nội bộ;

Giáo trình quốc gia

3

Thanh toán kinh phí viết Giáo trình và ĐCBG

Sau khi hoàn thành thủ tục nghiệm thu

·    Sau khi nghiệm thu, tác giả sửa bản thảo theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu và xin xác nhận của Thường trực Hội đồng khoa học Trường về việc chỉnh sửa. Sau đó, gửi 02 quyển vào thư viện và lấy giấy biên nhận.

·    Tác giả gửi về Phòng QLKH 01 quyển, 01 đĩa, toàn bộ hồ sơ nghiệm thu và 02 bản nhận xét (đánh máy).

Hồ sơ thanh toán gồm:

+ Hợp đồng viết GT/ĐCBG và Biên bản thanh lí HĐ (02 bản- Mẫu 3a và Mẫu 3b).

+ Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu GT/ĐCBG.

+ Biên bản họp hội đồng nghiệm thu GT/ĐCBG.

+ Phiếu xác nhận nghiệm thu GT/ĐCBG.

+ Danh sách chi hội đồng nghiệm thu GT/ĐCBG.

+ Giấy biên nhận của thư viện.

+ Phô tô tờ bìa và mục lục GT/ĐCBG.

·    Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tác giả thanh toán tại Phòng KH-TC.

01 tuần

Xem mẫu Đề cương BG;

Giáo trình nội bộ;

Giáo trình quốc gia

 

V. ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

         Người phụ trách: Đồng Thị Thanh

         ĐT: 0978.722.883                  Email: thanhdt@dhsptn.edu.vn         

         Phòng 104 – Nhà A1

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian giải quyết hồ sơ

Ghi chú

1

Đề xuất danh mục đề tài NCKHSV

Tháng 6

·    Các đơn vị gửi Danh mục đề tài NCKHSV do cán bộ hoặc sinh viên đề xuất (Mẫu 4).

02 tuần

Xem mẫu tại đây

2

Đề xuất sinh viên thực hiện ĐT NCKHSV

Tháng 7 và 8

·    Sau khi nhận được quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKHSV, các đơn vị hướng dẫn sinh viên đăng kí đề tài và lập Danh sách sinh viên thực hiện đề tài NCKHSV (Mẫu 5).

02 tuần

Xem mẫu tại đây

3

Kiểm tra tiến độ đề tài NCKHSV

Tháng 12

·    Các khoa/bộ môn chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản về những vấn đề sau:

+ Tình hình thực hiện đề tài NCKH của sinh viên.

+ Số lượng đề tài đăng kí, số lượng đang triển khai; thay đổi tên đề tài (nếu có).

+ Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH của sinh viên (Mẫu 6).

+ Kế hoạch nghiệm thu.

+ Kiến nghị của khoa.

01 tuần

Xem mẫu tại đây

4

Nghiệm thu đề tài NCKHSV

Tháng 3

·    Hồ sơ nghiệm thu của các đề tài (bằng bản in và bản điện tử) bao gồm:

+ Danh sách giới thiệu hội đồng nghiệm thu (01 bản – Mẫu 7a).

+ Bản nhận xét của 02 cán bộ phản biện (02 bản đánh máy).

+ Phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng (05 phiếu - Mẫu 7b).

+ Biên bản họp Hội đồng (02 bản - Mẫu 7c).

+ Báo cáo tổng kết hoạt động NCKHSV (01 bản - Mẫu 7d).

+ Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài NCKHSV (02 bản - Mẫu 7e).

+ Danh sách đề tài gửi dự thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường (01 DS - Mẫu 7f - Excel)

01 tuần

- Mẫu 7a,e,f

- Mẫu 7b,c,d

 

5

Thanh toán kinh phí đề tài NCKHSV

Tháng 4

·    Hồ sơ thanh toán (bằng bản in và bản điện tử) bao gồm:

- Bảng kê chung (Mẫu 8a).

- Bảng kê chi tiết.

+ Kinh phí hỗ trợ cán bộ hướng dẫn (Mẫu 8b - Excel).

+ Kinh phí hỗ trợ in ấn cho các sinh viên đã hoàn thành đề tài (Mẫu 8c - Excel).

+ Kinh phí hỗ trợ Hội đồng nghiệm thu (Mẫu 8d - Excel).

+ Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội nghị NCKHSV ở cấp khoa/bộ môn.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, các khoa thanh toán tại Phòng KH-TC.

01 tháng

- Mẫu 8a

- Mẫu 8b,c,d

 

VI. BÀI BÁO KHOA HỌC

Người phụ trách: Đồng Thị Thanh

ĐT: 0978722883

Email: thanhdt@dhsptn.edu.vn

Phòng 104 – Nhà A1

Stt

Tên thủ tục hành chính

Thời gian

Hồ sơ tiếp nhận

Thời gian giải quyết hồ sơ

Ghi chú

1

Thanh toán bài báo khoa học

Tháng 6 và 12

·    Hồ sơ thanh toán bao gồm:

+ Bản copy bài báo, bìa, mục lục (02 bản).

+ Tờ trình danh mục bài báo đề nghị được thanh toán (01 bản in và 1 file điện tử - Mẫu 9).

Phòng QLKH-HTQT nhận hồ sơ thanh toán; sau khi hoàn tất sẽ chuyển về Phòng Kế hoạch-Tài chính.

01 tháng

Xem mẫu tại đây

 

Giới thiệu Khoa TDTT 2018

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO   1. Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, phòng 101,  Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Tel: 02083.856.812; Email: khoatheducthethao@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên...

[ Xem thêm chi tiết ]