Công văn v/v nộp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và thưởng điểm cho sinh viên

Kính gửi: Các đơn vị có liên quan.

 

Nguồn tin: Phòng Đào tạo