Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 3 năm 2018

Thực hiện Kế hoạch công tác sinh viên năm học 2017-2018, Nhà trường hướng dẫn các lớp sinh viên nội dung sinh hoạt tháng 03/2018 như sau:

 

Nguồn tin: Phòng CT-HSSV