Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9/2017

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2017 - 2018, nhà truờng hướng dẫn các lớp sinh viên nội dung sinh hoạt tháng 9/2017 như sau:

 

Nguồn tin: Phòng CT-HSSV