Một số nhiệm vụ cần thực hiện sau Hội nghị cán bộ Lớp - Đoàn - Đội năm học 2016-2017

Nhà trường triển khai một số nhiệm vụ cần thực hiện như sau: