Thông báo thu các khoản phí, lệ phí tháng 01 năm 2018

Căn cứ Kế hoạch thu hàng tháng và Thông báo số 04/TB-ĐHSP ngày 05/01/2018 về việc triển khai đăng ký TTSP2 khóa 49 học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Phòng Đào tạo;

 

Nguồn tin: Phòng Kế hoạch - Tài chính