Thông báo thu các khoản phí, lệ phí tháng 04 năm 2017

Yêu cầu sinh viên, học viên và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này.