Thông báo thu các khoản phí, lệ phí tháng 04 năm 2018

Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Học viên, sinh viên trong Trường.

 

Nguồn tin: Phòng Kế hoạch - Tài chính