Thông báo về việc Tổ chức kiểm tra nhận thức của sinh viên sau kết thúc "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018 - 2019

Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường; - Các lớp sinh viên khóa 50, 53.

Xem chi tiết.

 

THỜI GIAN LÀM BÀI KIỂM TRA

Đối với K50

Ca 1: Từ 7h30' đến 8h40

Ca 2: Từ 9h00' đến 10h10'

Ca 3: Từ 14h00' đến 15h10'

Ca 4: Từ 15h30' đến 16h40'

 

Đối với K53

Ca 1: Từ 7h30' đến 8h30

Ca 2: Từ 9h00' đến 10h00'

Ca 3: Từ 14h00' đến 15h00'

Ca 4: Từ 15h30' đến 16h30'

 

DANH SÁCH KIỂM TRA

Ngày 27/10/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Ca 2

Xem Danh sách tại đây

Ca 3

Xem Danh sách tại đây

Ca 4

Xem Danh sách tại đây

 

Ngày 28/10/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Ca 2

Xem Danh sách tại đây

Ca 3

Xem Danh sách tại đây

Ca 4

Xem Danh sách tại đây

 

Ngày 03/11/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Ca 2

Xem Danh sách tại đây

Ca 3

Xem Danh sách tại đây

Ca 4

Xem Danh sách tại đây

 

Ngày 04/11/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Nguồn tin: Phòng CT-HSSV