Phân công các đơn vị chuẩn bị cho hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017

Trường phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan như sau: