Lịch công tác tuần từ 28/8 đến 3/9/2017

 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

28/8/2017

8h00

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Toán, PH104-A4

- Toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Hóa học, PHA1A

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Sinh học, PHA1B

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Trường THPT – VP Trường THPT.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Trưởng phòng HC-TC

Phòng HC-TC

9h30

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Ngữ văn, PH104-A4.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Lịch sử, PHA1A

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Bộ môn GD Nghệ thuật, VP Bộ môn.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Địa lý, PHA1B

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Chủ tịch

HĐ Trường

Phòng HC-TC

14h00

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa GD Chính trị, PH104-A4.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Trưởng phòng HC-TC

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa TLGD, PHA1A.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa Thể dục TT, PHA1B

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Chủ tịch

HĐ Trường

Phòng HC-TC

14h00

PH3ĐHTN

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư ĐU

Văn phòng ĐU

15h00

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa GD Tiểu học, PH104-A4

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Khoa GD Mầm non, PH104-A4.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Trưởng phòng HC-TC

Phòng HC-TC

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Bộ môn Ngoại ngữ, PHA1B.

- Toàn thể cán bộ, viên  chức, hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm của đơn vị;

- Tổ thư ký.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

Thứ Hai

Ngày

28/8/2017

16h00

PH104

- Đánh giá và phân loại cán bộ quản lý giữa nhiệm kỳ 2015-2020 đối với cán bộ Phòng/Ban/Trung tâm.

- BCH Đảng ủy, BGH; Chủ tịch Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HCB trường; Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc trường.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

29/8/2017

7h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Ngữ văn.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Ngữ văn.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

8h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Lịch sử.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Lịch sử.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

9h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng HC-TC.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng HC-TC.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

10h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa GD Chính trị.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa GD Chính trị.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

13h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Địa lý.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Địa lý.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Toán.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Toán.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PH1ĐHTN

- Họp triển khai đào tạo trực tuyến E – learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN.

- GS.TS Phạm Hồng Quang –Hiệu trưởng

Giám đốc

ĐHTN

Ban Đào tạo

15h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng KH-CN&HTQT.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng KH-CN&HTQT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

16h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng Đào tạo.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng Đào tạo.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày

30/8/2017

7h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Vật lý.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Vật lý.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

8h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2016-2017.

- PHT: Nguyễn Thị Tính;

- Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Khảo thí & ĐBCLGD, Công tác HSSV;

- Trưởng các Khoa có CTĐT tự đánh giá và các khoa có CTĐT đánh giá chuẩn đầu gia năm 2017.

Giám đốc

ĐHTN

Ban Khảo thí &ĐBCLGD

8h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Hóa học.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Hóa học.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

9h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Ban Bảo vệ.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Ban Bảo vệ.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

10h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng KH-TC.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng KH-TC.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

13h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng QT-PV.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng QT-PV.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa Sinh học.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa Sinh học.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng năm học 2016 – 2017 và triển khai kế hoạch năm học 2017 – 2018.

- PHT: Nguyễn Thị Tính;

- Lãnh đạo phòng Thanh tra – Pháp chế phụ trách công tác thanh tra.

Phó Giám đốc Trần Viết Khanh

Ban Thanh tra

15h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa GD Tiểu học.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa GD Tiểu học.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

16h00

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng TTKT& ĐBCLGD.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng TTKT& ĐBCLGD.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Năm

Ngày

31/8/2017

7h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa GD Mầm non.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa GD Mầm non..

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

8h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị triển khai công tác HSSV năm học 2017 – 2018.

- PHT: Mai Xuân Trường;

- Phòng công tác HSSV.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Đào tạo

8h00

PH104-A4

- Họp Giao ban công tác Học sinh sinh viên.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

8h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Phòng CTHSSV.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Phòng CTHSSV..

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

9h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Bộ môn NN.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Bộ môn NN.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

10h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa TLGD.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa TLGD.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

14h00

PHA1A

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Ban thường vụ Đảng ủy trường.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng ĐU

15h30

PHA1A

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ.

- Toàn thể BCH Đảng ủy trường.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng ĐU

Thứ Sáu

Ngày

01/9/2017

7h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Khoa TDTT.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Khoa TDTT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

8h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Bộ môn GDNT.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Bộ môn GDNT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

9h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Trung tâm TT-TV

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Trung tâm TT-TV.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

10h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Trường THPT.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Trường THPT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

13h30

PHA1A

- Duyệt báo cáo và kế hoạch  đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của chi bộ Ban QLKTX.

- Toàn thể BTV Đảng ủy và các đồng chí Đảng ủy viên được phân công theo dõi các Chi bộ;

- Ban chi ủy Trường THPT.

Bí thư Đảng ủy

Văn phòng Đảng ủy

15h00

HTC1

- Chương trình bế giảng lớp tiếng Việt Trải nghiệm mùa hè 2017 dành cho sinh viên Trường Đại học Fengchia- Đài Loan.

- Ban giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm: KHCN-HTQT, Đào tạo, KH-TC, QT-PV, Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm, Bảo vệ;

- Đại diện Ban HTQT, Trường Đại học Fengchia- Đài Loan, 22 sinh viên Đài Loan;

- Giảng viên, sinh viên tình nguyện Việt Nam;

- Đại diện sinh viên các khoa/bộ môn: Ngữ văn (30 sinh viên), Ngoại ngữ (30 sinh viên), các khoa khác (10 sinh viên).

Hiệu trưởng

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Bẩy

Ngày

02/9/2017

Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ Nhật

Ngày

03/9/2017

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Nguyễn Thị Tính

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.