Thông báo kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2016-2017

Trường thông báo tới các đơn vị kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2016-2017 như sau: