Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa"

 

Mẫu phiếu đăng ký tham dự Hội thảo khoa học quốc tế ... Tại đây.

Nguồn tin: Phòng QLKH-QHQT