Thông báo kế hoạch tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ như sau: