Thông báo V/v xây dựng đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ, cấp Đại học năm 2021, và cấp Cơ sở năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

 

Mẫu đề xuất ... Tải về.

Nguồn tin: Phòng QLKH&QHQT