03:22 EDT Thứ hai, 23/04/2018

Trang nhất » Đào tạo » Báo cáo tự đánh giá chương trình SPSH

Tiêu chuẩn 1

Thứ hai - 24/12/2012 10:28
C. ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ

TIÊU CHUẨN 1
 
MỤC TIÊU, CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ĐT VÀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐT GV THPT
Mở đầu
Mục tiêu, cơ cấu tổ chức, quản lí đào tạo và công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên THPT là phần cốt lõi quyết định chất lượng đào tạo. Chính vì thế, chương trình coi trọng việc xây dựng mục tiêu đào tạo, cơ cấu tổ chức, quản lí ĐT và công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên THPT. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình trong giai đoạn hiện tại và sau này.
Tiêu chí 1.1: Mục tiêu đào tạo giáo viên trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục và mục tiêu đào tạo khối ngành sư phạm trình độ đại học.
1. Mô tả
Trên cơ sở Luật Giáo dục Đại học của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về mục tiêu chung của giáo dục đại học [1.1-01] và chương trình khung giáo dục Đại học của Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2006  [1.1-02], mục tiêu của chương trình Sư phạm Sinh học là: Đào tạo GV dạy môn Sinh học ở Trường THPT trình độ cử nhân. Sinh viên của chương trình sau khi tốt nghiệp phải có đủ phẩm chất của nhà giáo, có kiến thức khoa học vững vàng trong các lĩnh vực của Sinh học; có kỹ năng dạy học, sáng tạo và giải quyết những vấn đề liên quan đến sinh học, tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục; có kĩ năng giao tiếp tốt để đáp ứng yêu cầu đối với một giáo viên Sinh học ở trường THPT hoặc có thể học tiếp lên các trình độ cao hơn [1.1-03].
SV được học tập, trang bị đầy đủ khối lượng kiến thức giáo dục đại cương, giáo dục chuyên nghiệp (ngành và chuyên ngành) [1.1-04]; SV không chỉ được đào tạo về văn hoá mà còn được học tập bộ môn giáo dục thể chất, an ninh quốc phòng và tham gia các hoạt động thể dục thể thao để nâng cao sức khoẻ, thể chất, nhằm phát triển toàn diện [1.1-05],. SV còn được rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, được tạo điều kiện thuận lợi đi thực tế thiên nhiên, TTSP; được tự chọn các chuyên đề trong học tập kiến thức chuyên ngành và được tham gia các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ, NCKH [1.1-06]. Hằng năm, chương trình và kế hoạch đào của chương trình Sư phạm Sinh học đã được công bố công khai [1.1-07].
Trong suốt quá trình đào tạo, mục tiêu đào tạo giáo viên THPT của chương trình sư phạm Sinh học luôn phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục và chương trình khung khối ngành Sư phạm, trong đó nổi bật nhất là mục tiêu về phẩm chất đạo đức, kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng giao tiếp, sẵn sàng nhận công tác ở miền núi sau khi tốt nghiệp.
2. Điểm mạnh
            Mục tiêu đào tạo của chương trình Sư phạm Sinh học được xác định rõ ràng, phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học được quy định trong Luật Giáo dục và Chương trình khung khối ngành Sư phạm.
            Mục tiêu đào tạo của Chương trình hướng tới thực hiện sứ mạng của trường đại học Sư phạm – ĐHTN.
3. Tồn tại
Hình thức phổ biến và quảng bá mục tiêu của chương trình sư phạm Sinh học chưa phong phú, phạm vi chưa sâu rộng.
4. Kế hoch hành động
Từ năm học 2012-2013, hàng năm Khoa sẽ thực hiện phổ biến rộng rãi hơn nữa mục tiêu của chương trình sư phạm Sinh học các bằng các hình thức:
- Các buổi học tập triển khai nhiệm vụ năm học mới; Các buổi học tập chính trị và “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm học của sinh viên.
- Hội nghị cán bộ viên chức;
- Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THPT của các tỉnh.
- Trên website.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 1.2: Mục tiêu đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường, địa phương; có nội dung cụ thể, rõ ràng; được định kỳ rà soát, bổ sung, cập nhật và điều chỉnh theo hướng cải tiến, nâng cao chất lượng.
1. Mô tả
Trong quá trình xây dựng và phát triển, giai đoạn đầu, mục tiêu của Chương trình Sư phạm Sinh học là đào tạo giáo viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng và có đạo đức nghề nghiệp phục vụ sự nghiệp giáo dục miền núi. Trong những năm gần đây, cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước và của ngành giáo dục, mục tiêu của chương trình Sư phạm Sinh học được điều chỉnh theo hướng đào tạo nguồn nhân lực dáp ứng và đáp ứng yêu cầu xã hội và chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT [1.2-01]. Các mục tiêu của chương trình đều phù hợp với thực tiễn về cơ sở vật chất và nhiệm vụ của chương trình Sư phạm Sinh học và phù hợp với yêu cầu về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của các địa phương miền núi phía Bắc [1.2-02].
Để thực hiện được nhiệm vụ đào tạo giáo viên THPT, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội, mục tiêu của chương trình sư phạm Sinh học hiện nay được xác định là đào tạo SV có phẩm chất đạo đức: Trung thành với Tổ quốc, nhân dân; có lòng yêu ngành, yêu nghề; trung thực và sẵn sàng nhận công tác ở miền núi. Về kiến thức: Hiểu và giải thích được những nguyên lý của các quá trình sinh học ở các cấp độ sống; Nắm vững các phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học, các kiến thức của khoa học giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học. Về kỹ năng: Có kỹ năng dạy học và giáo dục, có kỹ năng thực hành trong các lĩnh vực của sinh học ở trường THPT, có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học ở trường phổ thông [1.2-03]; [1.2-04].
Mục tiêu của chương trình được thực hiện thông qua kế hoạch đào tạo cụ thể từng năm học và đề cương môn học [1.2-06] ; [1.2-07].
2. Điểm mạnh
            Mục tiêu của chương trình Sư phạm Sinh học đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT, phù hợp với thực tiễn của nhà trường và địa phương; có sự kết hợp linh hoạt, hợp lý giữa mục tiêu chung của khối ngành sư phạm với những đặc trưng của một chương trình đào tạo phục vụ trực tiếp sự nghiệp giáo dục miền núi.
Mục tiêu của chương trình được xây dựng cụ thể, rõ ràng, được rà soát, bổ sung, cập nhật và điều chỉnh phù hợp nhiệm vụ đào tạo giáo viên THPT đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội. Đội ngũ GV tham gia thực hiện chương trình tương đối trẻ, có lòng yêu nghề, vững về chuyên môn và nghiệp vụ nên có đủ khả năng để thực hiện được mục tiêu của chương trình.
3. Tồn tại
- Việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu đào tạo đã được chú trọng nhưng chưa có định kỳ ổn định.
 - Việc xây dựng và thực hiện mục tiêu đào tạo giáo viên THPT đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp hiện nay có nhiều khó khăn, đặc biệt là tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, về lòng yêu nghề trong giai đoạn đất nước bước vào nền kinh tế thị trường và hội nhập mở cửa sâu rộng với quốc tế, những vấn đề phức tạp nảy sinh trong xã hội đang hàng ngày tác động đến ngành giáo dục.
4. Kế hoch hành đng
            Xác định định kỳ phù hợp với việc rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh mục tiêu đào tạo.
            Tăng tính chủ động và tính thực tiễn (thực tế giáo dục phổ thông và yêu cầu xã hội) khi điều chỉnh mục tiêu đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 1.3: cơ cấu hợp lý để tổ chức và quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông; thực hiện đào tạo và quản lý đào tạo có chất lượng, hiệu quả
1. Mô tả
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Khoa gồm:
Chi bộ Khoa có 28 đảng viên (trong đó có 25 đảng viên là cán bộ cơ hữu, 01 đảng viên là NCS, 01 đảng viên là học viên cao học; 01 đảng viên là sinh viên). Chi bộ lãnh đạo mọi hoạt động chính quyền và đoàn thể của Khoa
Ban Chủ nhiệm Khoa gồm Trưởng khoa và 02 phó trưởng khoa chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của Khoa [1.3-01]. Trong các ngày làm việc, từng thành viên trong Ban Chủ nhiệm khoa được phân công trực để giải quyết công việc chung [1.3-02].
Trước năm 2012, Hội đồng đào tạo – Khoa học Khoa có 09 thành viên, gồm: Ban CNK và các chủ nhiệm bộ môn. Hội đồng khoa học có 11 thành viên, gồm: Ban CNK, các chủ nhiệm bộ môn và các giảng viên có học vị tiến sĩ. Hội đông Đào tạo – Khoa học đã giúp Ban Chủ nhiệm khoa triển khai hiệu quả các hoạt động chuyên môn [1.3-04].. Năm 2012, Trường thành lập các Hội đồng ngành với chức năng tư vấn, giúp Hiệu trưởng và các Trưởng khoa chuyên môn thống nhất quản lý, điều hành mọi hoạt động chuyên môn liên quan đến các nội dung giảng dạy, nghiên cứu, học tập do ngành quản lý. Hội đồng ngành Sinh học được thành lập dựa trên việc bỏ phiếu tín nhiệm từ cơ sở. Cán bộ giảng dạy chương trình Sư phạm Sinh học thuộc các đơn vị trong trường triển khai các hoạt động chuyên môn và NCKH thống nhất theo định hướng của Hội đồng Ngành, chất lượng chuyên môn được coi trọng [1.4-04].
Hội đồng Thi đua có 7 thành viên, gồm: Ban Chủ nhiệm Khoa, các chủ nhiệm bộ môn, chủ tịch công đoàn và bí thư liên chi đoàn. Hội đồng Thi đua giúp Ban Chủ nhiệm Khoa đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ giảng viên và thúc đẩy và thúc đẩy phong trào thi đua mọi mặt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Khoa có 04 bộ môn: Thực vật học, Động vật học, Di truyền và Sinh học hiện đại, Lý luận và Phương pháp dạy hc Sinh học. Chủ nhiệm bộ môn và phó chủ nhiệm bộ môn giúp Ban Chủ nhiệm khoa quản lý, điều hành các hoạt động của bộ môn [1.3-03]. Các trưởng bộ môn có trách nhiệm phân công công tác cho phù hợp với khả năng chuyên môn của từng cán bộ, giảng viên. Từng cán bộ trong bộ môn thực hiện đúng quy chế giảng dạy, hướng dẫn sinh viên làm NCKH và khóa luận tốt nghiệp. Bộ môn cũng có trách nhiệm quản lý các vấn đề về chuyên môn đối với học viên cao học, NCS....[1.3-09]. Đội ngũ trợ lý của Khoa được phân công chuyên sâu (công tác đào tạo; công tác học sinh – sinh viên; công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục) giúp Ban Chủ nhiệm Khoa triển khai kịp thời các mảng công tác và các vấn đề có liên quan giữa Khoa và các Phòng, Ban của trường.
Cơ cấu tổ chức trên đảm bảo việc phân cấp quản lý rõ ràng, quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và cá nhân không bị chồng chéo; tất cả các bộ phận đều giúp Ban Chủ nhiệm Khoa quản lý và triển khai tốt các hoạt động chuyên môn [1.3-07]. Điều đó được thể hiện rõ trong các kết quả bình xét danh hiệu thi đua hàng năm của tập thể, từng cán bộ giảng viên [1.3-05], [1.3-08], cũng như kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên các khóa học [1.3-06].
2. Điểm mạnh
Khoa Sinh – KNNN có sơ cấu tổ chức hợp lý để quản lý chương trình Sư phạm Sinh học; Có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với năng lực của mỗi thành viên trong Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa và các tổ bộ môn. Điều đó đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc và hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, đảm bảo việc thực hiện đào tạo và quản lý đào tạo có chất lượng, hiệu quả.  
3. Tồn tại
 Hội đồng ngành Sinh học mới thành lập nên chưa phát huy đầy đủ vai trò trong hoạt động chuyên môn.
4. Kế hoch hành đng
Ban Chủ nhiệm Khoa phối hợp với Hội đồng ngành thúc đẩy chất lượng chuyên môn của chương trình đào tạo; tập trung vào các hoạt động: tuyển dụng giảng viên, rà soát chương trình, biên soạn giáo trình và đề cương bài giảng, xét duyệt và nghiệm thu các đề tài NCKH.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Tiêu chí 1.4: ®ội ngũ cán bộ quản lý ®ào tạo giáo viên trung học phổ thông ®áp ứng các tiêu chuẩn quy ®ịnh trong ®iều lệ trường ®ại học, ®ược phân ®ịnh rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn cho từng cán bộ quản lý
1. Mô tả
Đội ngũ cán bộ quản lý chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ trường đại học [1.4-01]. Cán bộ quản lý  là những người có uy tín và kinh nghiệm về chuyên môn, có học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, có phẩm chất đạo đức tốt và tình thần trách nhiệm cao trong công việc [1.4-02].
Ban Chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 3 người, được phân công phụ trách các mảng công việc cụ thể. Trưởng khoa có trình độ TS và học hàm PGS         Căn cứ vào văn bản quy định chức năng nhiệm vụ lãnh đạo các đơn vị của Trường, Khoa phân công Trưởng khoa phụ trách chung công tác tổ chức của Khoa và công tác đào tạo Sau đại học, NCKH và công tác đối ngoại. Một phó trưởng khoa phụ trách đào tạo đại học và công tác khảo thí - đảm bảo chất lượng. Một phó trưởng khoa phụ trách cơ sở vật chất và quản lý sinh viên. Với việc phân định trách nhiệm rõ ràng như vậy, Ban Chủ nhiệm Khoa đã quản lý và điều hành hiệu quả các mảng công tác chuyên môn của các chương trình đào tạo  [1.4.-03].
Các chủ nhiệm bộ môn đều là người có trình độ chuyên môn vững và có năng lực quản lý, chịu trách nhiệm giúp Ban Chủ nhiệm Khoa trực tiếp điều hành, quản lí chuyên môn, phân công giảng dạy cho các học phần thuộc bộ môn quản lí [1.4-05].
Ngoài ra, Khoa còn có một số trợ lý: Trợ lí đào tạo, Trợ lý khoa học, Trợ lý đào tạo sau đại học, Trợ lý thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Trợ lý văn thể, Trợ lý cơ sở vật chất- thiết bị, Trợ lý sinh viên. Trường có văn bản quy định cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của công tác trợ lý. Khoa phân công nhiệm vụ cụ thể của từng trợ lý theo yêu cầu của đơn vị [1.4-06]. Bên cạnh đó, chương trình còn phân công những giảng viên nhiệt tình và có kinh nghiệm giảng dạy đảm nhiệm vai trò cố vấn học tập cho sinh viên. Đội ngũ cố vấn học tập đã thực hiện tốt  nhiệm vụ hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, giúp đỡ SV đăng ký khối lượng học tập, tham gia học tập đạt kết quả cao nhất [1.4-07].
2. Điểm mạnh
             Đội ngũ cán bộ quản lí chương trình Sư phạm Sinh học có học hàm, học vị, có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn và đạo đức tốt, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ trường đại học.
            Sự phân công về trách nhiệm và quyền hạn cho từng cán bộ quản lý được xác định rõ ràng, phù hợp với văn bản quy định của trường và thực tế của đơn vị, phát huy được năng lực của các cán bộ quản lý.
3. Tồn tại
Hầu hết các cán bộ quản lý của chương trình đều chưa được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực quản lý. Vì vậy, việc quản lý điều hành chương trình, nhất là ở các bộ môn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, tầm nhìn chiến lược và sáng tạo trong công tác quản lý còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành đng
            Ban Chủ nhiệm Khoa chú trọng đến việc phát hiện các GV trẻ có phẩm chất đạo đức, có năng lực về công tác quản lí, kết hợp với việc lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ do nhà trường tổ chức, để bồi dưỡng và động viên họ sẵn sàng đảm nhiệm công tác quản lí khi ngành có nhu cầu.
            Cử các cán bộ quản lý đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý do Đại học Thái Nguyên tổ chức hàng năm.
5. Tự ®ánh giá: Đạt.
Tiêu chí 1.5: Các hoạt ®ộng ®ào tạo giáo viên trung học phổ thông ®ược ®ịnh kỳ ®ánh giá và cải tiến nâng cao chất lượng
1. Mô tả
Trong quá trình thực hiện, Chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học thường  xuyên được định kỳ đánh giá và cải tiến nhằm xác định rõ những điểm mạnh và điểm hạn chế để kịp thời xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo và phân công giảng dạy của các bộ môn, kế hoạch đào tạo và nhiệm vụ trong các năm học [1.5-01], Bộ môn phối hợp với Khoa và Trường thực hiện việc đánh giá hoạt động đào tạo của chương trình với nhiều hình thức và biện pháp khác nhau. Từ năm 2007 đến nay, hằng năm, Trường tổ chức ấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên, các sở giáo dục và Đào tạo về hoạt động đào tạo, trong đó có hoạt động đào tạo của chương trình Sư phạm Sinh học. Qua các đợt, 100% giảng viên giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo Sư phạm Sinh học đã nhận được ý kiến phản hồi của sinh viên [1.5-02]. Đó là những cơ sở quan trọng để cán bộ quản lý và giảng viên tiến hành cải tiến nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo. Hội đồng Đào tạo – Khoa học của Khoa và Hội đồng Ngành luôn phát huy vai trò chủ động trong việc đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo [1.5-04].
Hoạt động đào tạo của chương trình đã từng bước được cải tiến theo hướng mở: tăng số học phần tự chọn, bổ sung một số môn có nội dung kiến thức cập nhật thay thế những môn có nội dung không phù hợp, tăng cường kỹ năng thực hành và kiến thức thực tế cho sinh viên [1.5-08].
Hội nghị tổng kết các hoạt động đào tạo được thực hiện trong từng năm học [1.5-09]. Việc đánh giá định kì các hoạt động đào tạo của giảng viên được thực hiện trong từng bộ môn vào cuối năm học [1.5-07]. Để thực hiện mục tiêu đào tạo, Khoa chú trọng các nội dung hoạt động thực hành, thực tế, NCKH gắn liền với địa bàn miền núi, trung du là nơi công tác, phục vụ chủ yếu của  sinh viên sau khi ra trường
2. Điểm mạnh
Trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT, việc rà soát, đánh giá hoạt động đào tạo của Chương trình được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Cán bộ, giảng viên hiểu rõ và tự giác tham gia vào nội dung công tác này.
3. Tồn tại
 Một số học phần trong chương trình đào tạo còn nặng về lý thuyết và mang tính hàn lâm, khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế còn hạn chế.
4.   Kế hoạch hành ®ng
Công tác đánh giá định kì hoạt động đào tạo sẽ được tiến hành thường xuyên cho mỗi năm học. Đề cương chi tiết từng môn tiếp tục được rà soát, điều chỉnh theo hướng tăng thực hành, thực tế, giảm lý thuyết.
5.   Tự ®ánh giá: Đạt.
Kết luận về Tiêu chuẩn 1:
Chương trình đáo tạo sư phạm Sinh học, có mục tiêu đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục và mục tiêu đào tạo khối ngành sư phạm; đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, phù hợp với thực tiễn của nhà trường, địa phương; có nội dung cụ thể, rõ ràng; được định kỳ rà soát và điều chỉnh theo hướng cải tiến, nâng cao chất lượng; Chương trình có cơ cấu tổ chức, quản lí đào tạo hợp lý để thực hiện mục tiêu đặt ra; công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, nếu so với yêu cầu xây dựng một cơ sở đào tạo giáo  viên đạt chuẩn khu vực và quốc tế thì Khoa còn phải nỗ lực phấn đấu nhiều.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 05
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

KHOA SINH HỌC THÔNG TIN CHUNG TÊN KHOA: SINH HỌC I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0280.3856891 E-mail: khoasinh-ktnn@dhsptn.edu.vn II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO KHOA 1. Lãnh đạo khoa STT ...

Thăm dò ý kiến

Bạn có cảm nhận gì về Website Khoa Sinh - KTNN

Đẹp

Khá

Bình thường

Xấu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 101

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6958

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 904992

Khoa Sinh-KTNN - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến - TP. Thái Nguyên
Tel: 02803 856891 - Email: khoasinh-ktnn@dhsptn.edu.vn