Trang chủ | Thống kê | RSS | Liên hệ

Lý lịch khoa học

Đăng lúc: Thứ hai - 07/01/2013 05:52 - Người đăng bài viết: LCĐ - LCH Khoa Lịch sử
Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
NGÀNH LỊCH SỬ
 
Họ và tên: ĐÀM THỊ UYÊN
Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1969
Quá trình đào tạo
- Tốt nghiệp Đại học năm 1991, ngành Lịch sử  tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)
- Tốt nghiệp Cao học năm 1995, ngành Lịch sử Việt Nam cổ - trung  tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Nhận học vị Tiến sĩ năm 2000, ngành Lịch sử Việt Nam cổ - trung  tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức danh khoa học
Giảng viên chính
Phó giáo sư: Ngành: Lịch sử; Năm phong: 2007
Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Trung Quốc C
Đơn vị công tác hiện tại: Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
Chức vụ hiện tại:  Trưởng ban Tổ chức cán bộ  Đại học Thái Nguyên          
Địa chỉ liên hệ:  Ban Tổ chức cán bộ Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: Cơ quan: 0280.3856 887; Nhà riêng: 0280.3859 435.  Di động: 0912 804 483.
Email: damthuuyen69@gmail.com ;          Fax: 028.857867
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam cổ - trung
            v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1858, Vương Quốc cổ Champa và Phù Nam, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam
         vMôn học giảng dạy sau đại học:  Một số vấn đề cơ bản của lịch sử cổ - trung đại Việt Nam, Chế độ ruộng đất Việt Nam dưới thời phong kiến, Lịch sử bộ máy hành chính dưới thời phong kiến.
 Các công trình khoa học
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
TT Tên đề tài Năm bắt đầu/ năm kết thúc Đề tài cấp:NN, Bộ, Ngành, trường Tham gia hoặc chủ trì
1 Tình hình sở hữu rộng đất của xã Như ­ Lăng, tổng Vũ Lăng châu Quảng Uyên- Cao Bằng qua t­ư liệu điạ bạ triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX). 2000-2001  Đề tài cấp Trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng trung tâm ATK, Định Hoá, Thái Nguyên. 2002-2005 Cấp Nhà nước Tham gia
3   Văn hoá dân tộc Nùng ở Cao Bằng. 2002-2005  Cấp Bộ B2002.03.31 Chủ nhiệm
4    Phong tục và tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc Tày ở Cao Bằng 2006-2008  Cấp Bộ B2006.TN04.06 Chủ nhiệm
5    Kiến thức bản địa của các dân tộc Mông, Dao ở tỉnh Thái Nguyên trong sử dụng và quản lý tài nguyên đất – rừng, phục vụ phát triển bền vững ở cấp làng bản. 2005-2007 Cấp Bộ B2005.03.75 Tham gia
6 Công nghiệp khai thác mỏ kim loại của thực dân Pháp ở Thái Nguyên (1906-1945) 2005-2007 Cấp Bộ B2005.03.66 Tham gia     
7 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học lịch sử Việt Nam cổ – trung đại theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học 2009    Cấp ĐHTN
TN2009-04-19B
Chủ nhiệm
8 Xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan môn học Lịch sử Việt Nam Cổ-Trung đại (với dự án C-HFP2 của Đại học Thái Nguyên) 2009 ĐH Thái Nguyên Chủ nhiệm    
9 Tài liệu lịch sử Bắc Kạn phục vụ giảng dạy và học tập trong chương trình phổ thông.  2009-2010 Trường CĐ sư phạm Bắc Kạn Tham gia 
10 Nghiên cứu văn hoá tộc người ở  khu vực miền Tây Cao Bằng 2009-2010 Cấp Bộ
B2009-TN04-11
Chủ nhiệm
11  Nghiên cứu tri thức dân gian của người Dao ở tỉnh Thái Nguyên và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. 2009-2010 Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên  Tham gia      
12  Sự tương tác giữa yếu tố tự nhiên với đời sống kinh tế và văn hoá của các dân tộc Mông, Dao ở các tỉnh miền núi phía Bắc 2010-2011  Cấp Nhà nước
ĐTĐL.2010T/32
Tham gia    
13 Châu Thạch Lâm (Cao Bằng) thế kỷ XIX: Nguồn gốc dân cư và đặc điểm kinh tế xã hội 2010-2012 Đề tài  Cấp Bộ  B2010-TN03-12 Tham gia
14 Văn hóa tộc người và giao thoa văn hóa ở miền Tây Cao Bằng. 2012-2014
 
Đề tài cấp Nhà nước IV5.2-2011.17(QĐ số 04/QĐ-HĐQLQ 17.1.2012) Chủ nhiệm
15     Nghiên cứu đời sống tâm linh của người Sán Chỉ qua nghi lễ vòng đời. 2012-2014 Đề tài cấp Bộ Mã số B 2013-TN07-01 Tham gia
16     Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam 2014-2016 2016 Đề tài cấp Bộ
Mã số
Tham gia
2. Các công trình khoa học đã công bố
  Tên công trình Năm  XB Tên tạp chí/Nhà XB
1 Ths.Đàm Thị Uyên, Nhà nước Lý - Trần với các tộc người biên giới phía Bắc 1996 Thông báo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Lịch sử
2 GVC Hoàng Hoa Toàn - Ths. Đàm Thị Uyên, 
Nguồn gốc lịch sử các tộc người Tày- Nùng ở Việt Nam
1998 Tạp chí Dân tộc học Hà Nội, Số 98, tr.29-42.
3 Ths. Đàm Thị Uyên, Tình hình sở hữu ruộng đất của tổng Lực Nông châu Quảng Uyên- Cao Bằng (cuối thế kỷ XVIII- đầu thế kỷ XIX) qua địa bạ triều Nguyễn. 1999 Tạp chí Dân tộc học số 102, Tr 19-26.
4 TS.Đàm Thị Uyên, Huyện Quảng Hoà (tỉnh Cao Bằng) từ khi thành lập đến giữa thế kỷ XIX, 2000 Luận án tiến sĩ, Bảo vệ tại trường ĐHSP  Hà Nội tháng 6/2000. Đạt loại: Xuất sắc.
5 TS.Đàm Thị Uyên, Đôi nét về việc giao thoa văn hoá Tày- Việt ở Quảng Hoà tỉnh Cao Bằng 2001 Kỷ yếu Hội thảo KH GD bản sắc VH cho SV, ĐHSP Thái Nguyên
6 TS.Đàm Thị Uyên, Tình hình sở hữu ruộng đất ở Quảng Hoà - Cao Bằng theo địa bạ Gia Long 4 (1805). 2001 Tạp chí nghiên cứu Lịch sử số 6, Tr.55-60.
7 TS.Đàm Thị Uyên,  Chính sách quản lý khu vực biên giới phía Bắc của vương triều Lê sơ (thế kỷ XV). 2003 Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, Số 27; Tr 20-26.
8 TS.Đàm Thị Uyên, Tình hình sở hữu ruộng đất ở Quảng Hoà - Cao Bằng nửa đầu thế kỷ XIX theo địa bạ Gia  Long 4 (1805) và Minh Mệnh (1840) 2005 Tạp chí Nghiên cứu Lịch Sử số 6, tr.12-18.
9 TS.Đàm Thị Uyên, Công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học ở khoa Lịch sử trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên. 2005 Kỉ yếu HTNCKH SV các trường ĐHSP
10   TS.Đàm Thị Uyên,  Tầng lớp thổ ty của người Tày ở Cao Bằng đầu thế kỷ XX 2006 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4/2006, tr.35-45
11 TS.Đàm Thị Uyên, Tín ngưỡng trong cư trú của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, 2006 Tạp chí Dân tộc và thời đại, (89),  Số 4/2006, Tr.5-8,33.
12     TS.Đàm Thị Uyên,  Chính sách quản lý vùng Cao Bằng trong thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ (từ thế kỷ XI- đến giữa thế kỷ XIX) 2006 Tạp chí Dân tộc học (140), Số 2, Tr. 3-7.
13     TS.Đàm Thị Uyên,  Cao Bằng - nửa đầu thế kỷ XIX 2006 Tạp chí dân tộc và thời đại, (90), Số 5, Tr. 5-8.
14    TS.Đàm Thị Uyên, Một số tín ngưỡng tôn giáo cổ truyền của các dân tộc Tày-Nùng ở huyện Quảng Uyên và Phục Hoà (Cao Bằng). 2006 Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên , Số 2, Tr. 37- 41.
15  TS.Đàm Thị Uyên, Tục cưới xin của người Sán Chí ở Phú Lương (Thái Nguyên), 2006 Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 94, tr.4-7.
16 TS.Đàm Thị Uyên, Tổng  Lạc Giao qua tư liệu địa bạ (1805-1830) 2006   TCKH&CN ĐH Thái Nguyên, Số 3, Tr.31-37
17 TS.Đàm Thị Uyên-Nguyễn Văn Luyện, Lễ cưới cổ truyền của người Dao Quần Trắng ở bản Khâu Lình, 2006   Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 96, tr.11-14,26.
18 TS.Đàm Thị Uyên-Nguyễn Thị Hải, Lễ kỳ yên của người Sán Dìu ở Đồng Hỷ- Thái Nguyên 2007     Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 99, Tr 6-7,16.
19  PGS-TS.Đàm Thị Uyên - CN.Nguyễn Thị Hà, 
Tình hình ruộng đất ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang qua tư liệu địa bạ Gia Long 4 (1805),
2009 Tạp chí NC Lịch sử,  Số 401, Tr.30-39.
20  PGS-TS.Đàm Thị Uyên – CN. Nguyễn Thị Thủy, 
Tục thờ cúng trong đời sống tâm linh của ngư dân đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh,
2009 Tạp chí NC Đông Nam,  Số 11(116),Tr.49-55.
21 PGS-TS. Đàm Thị Uyên, Tín ngưỡng chữa bệnh của người Tày 2009 Tạp chí Dân tộc & Thời đại; Số 131-132; tr.5-7
22 PGS-TS.Đàm Thị Uyên- CN.Phùng Thị Sinh, 
Tổ chức xã hội của người Mông ở Đồng Văn (Hà Giang) trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
2010 Tạp chí NCLS, Số 410,Tr.25-38.
23 PGS-TS.Đàm Thị Uyên, Những tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp của người Tày ở Cao Bằng, 2010 Tạp chí Dân tộc học, Số 167, tr.48-55
24  PGS-TS.Đàm Thị Uyên, Làng bản và luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của người Hmông huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 2011    Tạp chí Dân tộc & Thời đại; Số 139-140, tr.6-9,8
25 PGS -TS.Đàm Thị Uyên, Tín ngưỡng liên quan đến  dục  tình của người Tày ở Cao Bằng 2012    Tạp chí KHXH Miền trung, số 18; Tr.66-70, 2011
26 PGS -TS.Đàm Thị Uyên–CN.Hoàng Xuân Trường, 
 Tình hình ruộng đất huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên qua tư liệu địa bạ Gia Long 4 (1805)
2012 Tạp chí NCLS, số 436, Tr.27-36
27 PGS-TS.Đàm Thị Uyên-TS.Dương Quỳnh Phương, 
 Tiếp biến Văn hóa: nhìn từ vấn đề lý luận đến thực tiễn của vùng núi phía Bắc Việt Nam
2013 Tạp chí NC Đông Nam Á,  số 12 (165), tr.51-59
28  PGS -TS. Đàm Thị Uyên -TS. Ngô Lan Anh, 
     Tín ngưỡng, tôn giáo của người Dao ở miền Tây Cao Bằng
2014 Tạp chí NC Tôn giáo, số 02 (128), tr.108-115; ISS.0866.756X
29    PGS -TS. Đàm Thị Uyên – CN. Lục Thị Thùy, 
Tràng Định (Lạng Sơn)  qua tư liệu địa  bạ triều Nguyễn 1805, 1840.
2014 Tạp chí NC Lịch sử, số 5 tr.36-34
30  PGS -TS. Đàm Thị Uyên -TS.Lương Thị Hạnh, 
  Tập tục làm tang ma của người Lô Lô Bảo Lạc  (Cao Bằng)
2014 Tạp chí Nhân lực khoa học Xã hội,  số 4 (11) tr.62-68
3. Sách  xuất bản
  Tên công trình Tên tạp chí/ NXB Năm XB
1     Bản sắc và truyền thống văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Kạn Văn hoá Dân tộc Hà Nôi (Số:12-1820/XB-QLXB) 2003
2  Giáo trình lịch sử  Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1858. Nghiệm thu tháng 8/2005,  Đạt loại: Tốt. 2005
3  Lịch sử nhà Nguyễn  một cách tiếp cận mới Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.124-134. 2005
4 Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam,    Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội. 2007
5 Lịch sử Đảng bộ huyện Bạch Thông (1975-2005) Nxb Sở VHTT&TT tỉnh Bắc Kạn. 2008
6 Giáo trình lịch sử Việt Nam cổ-trung, tập I,                              Nxb  Đại học Sư phạm Hà Nội. 2009
7 Địa chí Thái Nguyên  Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nôị. 2009
8 Văn hóa Nùng ở Cao Bằng Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 2010
9 Huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) từ khi thành lập đến giữa thế kỷ XIX Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2011
10 Phong tục và tín ngưỡng tôn giáo người  Tày ở Cao Bằng Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội.  2012
 
 
4. Kinh nghiệm hợp tác với thế giới nghề nghiệp (đào tạo, tư vấn, hợp tác nghiên cứu… với các cơ quan thuộc thế giới nghề nghiệp): Đã hướng dẫn thành công 43 luận văn thạc sĩ; 1 tiến sĩ và đang hướng dẫn 5 luận văn thạc sĩ và 1 nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Hướng dẫn nhiều sinh viên làm bài tập  nghiên cứu khoa học đạt giải toàn quốc (6 sinh viên)…


Họ và tên:  HÀ THỊ THU THỦY                                        Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh:        21/04/1975                            Nơi sinh:        thái nguyên
Quê quán:      Thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn                                Dân tộc: Tày
Học vị cao nhất:       Tiến sĩ                        Năm, nước nhận học vị:2009, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:       PGS                 Năm bổ nhiệm: 2013
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng khoa Lịch Sử - ĐHSP - ĐHTN
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Lịch Sử - ĐHSP - ĐHTN
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Lịch Sử - ĐHSP - ĐHTN
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ:           0912804549
Fax:                                                                      Email:hathuyduc2002@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Ngành học: Lịch Sử            
Nước đào tạo: , Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 1995
Bằng đại học 2:         Tiếng Anh                                          Năm tốt nghiệp: 2012
2.      Sau đại học
-         Thạc sĩ chuyên ngành:   Lịch sử Việt Nam Cận đại và Hiện đại                                                      Năm cấp bằng:1998
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội,Việt Nam
-         Tiến sĩ chuyên ngành: ịch sử Việt Nam Cận đại và Hiện đại                                                          Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội,Việt Nam
-         Tên luận án: Cng nghiệp khai thác mỏ của thực dân Pháp ở tỉnh Thái Nguyên (1906 – 1945)
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
 
Mức độ sử dụng: Thành thạo
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
- Từ 1991-1995 Học tại Trường Đại học sư phạm  Việt Bắc  - Sinh viên khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Thái Nguyên.
- Từ 1996-1998 Học Thạc sĩ tại Trường ĐHSP Hà Nội - Là học viên Cao học khóa 6, khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội.
- Từ 2004-2009  Học Nghiên cứu sinh tại Trường ĐHSP Hà Nội - Học Nghiên cứu sinh  khóa 24, khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Hà Nội.
- Từ 1998-2003 Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Thái Nguyên -  Giảng viên giảng dạy bộ môn lịch sử Việt Nam Cổ- Trung
- Từ  2010 - nay Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Thái Nguyên - Trưởng môn Lịch sử Việt Nam
 Tháng 10/2013 -  Được phong học hàm Phó giáo sư sử học
 Tháng 7/2011-nay Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Thái Nguyên - Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
       
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1  ĐTĐL.2010T/32.“Sự tương tác giữa yếu tố tự nhiên với đời sống kinh tế và văn hóa của dân tộc Mông, Dao ở các tỉnh miền núi phía Bắc”. 2010/2013 Cấp Nhà nước Chủ nhiệm đề tài
2 B2005-03-66. “C«ng nghiÖp khai th¸c má kim lo¹i cña thùc d©n Ph¸p ë Th¸i Nguyªn (1906-1945)”. 2005/2006 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
3  “Nghiên cứu tri thức dân gian của người Dao ở tỉnh Thái Nguyên và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. 2011 Cấp Tỉnh Chủ nhiệm đề tài
4 Cơ cấu xã hội nông thôn miền Bắc (1945 – 1954) 2001 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
5 “øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y mét sè chiÕn dÞch lín cña kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p (1946-1954) 2007 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
6 “Khai th¸c vµ sö dông phim t­ liÖu, tranh ¶nh, l­îc ®å theo chñ ®Ò Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cña d©n téc ViÖt Nam
 
2009 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
7 “Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại”. NghiÖm thu n¨m 2010, đạt loại tốt.   Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
 
 
 
2.      Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Hoạt động khai thác than của thực dân Pháp ở Thái Nguyên (1906-1945),
 
2004 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2.
2 Vài nét về chính sách thuế đối với mỏ kim loại dưới triều vua Minh Mệnh ở khu vực miền núi phía Bắc 2004 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 4. 
 
3 Vấn đề phát triển ngành công nghiệp khai thác mỏ trong các tư tưởng cải cách kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX 2005 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11.
4 Hoạt động khai thác mỏ kim loại của thực dân Pháp ở một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc
 
2005 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 6.
5 Đôi nét về hoạt động khai thác mỏ kim loại ở Thái Nguyên dưới triều Nguyễn (giai đoạn 1802-1884),
 
2006 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 2.
6 Ảnh hưởng của  hoạt động khai thác mỏ đối với xã hội tỉnh Thái Nguyên thời  kỳ thực dân Pháp thống trị (1897-1945)
 
2009 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 3.
7 Hoạt động khai thác mỏ kim loại của thực dân Pháp ở Thái Nguyên (1906-1945)
 
2009 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10.
8 Vài nét về phương thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người Dao ở huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng hiện nay,
 
2010 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Môi trường và tài nguyên thiên nhiên của khu vực miền núi phía Bắc: hiện trạng và định hướng phát triển bền vững” tại Trường ĐHSP Thái Nguyên, tháng 12.
9 Ảnh hưởng của nền kinh tế tài nguyên tới môi trường tự nhiên vùng cao thông qua hoạt động sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc Mông vùng trung du và miền núi Bắc Bộ Việt Nam, 2010 Kỷ yếu hội thảo khoa học “Môi trường và tài nguyên thiên nhiên của khu vực miền núi phía Bắc: hiện trạng và định hướng phát triển bền vững” tại Trường ĐHSP Thái Nguyên, tháng 12
10 Làng bản và Luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên  của người Hmông huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 2011 Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 139-140
11 Luật tục và hương ước của dân tộc Hmông khu vực miền núi phía Bắc trong sử dụng và và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 2011 Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 139-140            
12 Biến đổi trong tập quán sản xuất của người Dao Lô Gang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 2011 Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 139-140  
             
13 Phương thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người Dao huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng hiện nay, . 2011 Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 139-140
14 Ứng xử trong gia đình người Tày ở huyện  Na Hang tỉnh Tuyên Quang 2011 Tạp chí KH và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 8.
15 Thiết chế chính trị của người Cao Lan tỉnh Tuyên Quang trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 2011 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 8.
16 Dòng họ Hoàng Ngũ Giáp ở thôn Khuổi Tát, xã Quy Kì, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, 2011 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 11
17 Đặc trưng văn hóa của dòng họ Hoàng Ngũ Giáp trong cộng đồng người Sán Chay ở xã Quy Kì huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên,   2012 Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 143.
18 Đánh giá bước đầu về phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ ở khoa Lịch sử Trường ĐHSP Thái Nguyên 2012 Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về dạy học Lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam, Nxb Giáo dục Việt Nam.
19  Giáo dục lịch sử địa phương cho thế hệ trẻ thành phố Thực trạng và giải pháp, Kỉ yếu Hội thảo 50 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. 2012

Kỉ yếu Hội thảo 50 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.

 
20

Hoạt động di dân đến Thái Nguyên đầu thế kỉ XX, 

2013

Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên số 5.

21

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác mỏ đối với kinh tế tỉnh Thái Nguyên thời kì thực dân Pháp thống trị (1897-1945)

2013 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5.
22 Vài nét về công tác giáo dục lịch sử địa phương ở các trường phổ thông thành phố Thái Nguyên 2013 Tạp chí Giáo dục số 313.
23 Vài nét về ngoại giao kênh 2 Việt Nam trong tiến trình giải quyết vấn đề biển Đông 2013 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 12/1.
3.      Sách xuất bản
    TT Tên sách Loại sách Nhà xuất bản và năm xuất bản Tác giả
1 Lịch sử Việt Nam từ 1585 đến 1945 Giáo trình NXB Giáo dục Việt Nam, 2011 Đồng tác giả
 
2 Tri thức dân gian của người Dao ở Thái Nguyên Chuyên khảo NXB Văn hóa Thông tin, 2012 Chủ biên
3 Các dân tộc Mông Dao- Góc nhìn đa chiều từ địa lí dân tộc học lịch sử - sinh thái nhân văn khu vực miền núi phía Bắc Chuyên khảo NXB Văn hóa Thông tin, 2012 Chủ biên
4 Địa chí Thái Nguyên Chuyên khảo NXB Chính trị Quốc gia, 2009 Đồng tác giả
 
5 Tài liệu hỗ trợ giáo viên tập sự môn Lịch sử Tham khảo Bộ GD và Đào tạo Chủ biên
 
4.      Kinh nghiệm hợp tác với thế giới nghề nghiệp (đào tạo, tư vấn, hợp tác nghiên cứu... với các cơ quan thuộc thế giới nghề nghiệp)
Thời gian Tên hoạt động hợp tác Tên cơ quan đối tác Kết quả đã đạt
2009 Đào tạo trình độ cử nhân Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự (tỉnh Bắc Giang). Đào tạo 68 cử nhân
2010 Đào tạo trình độ cử nhân Cao đẳng sư phạm tỉnh Bắc Kạn. Đào tạo 73 cử nhân
2011 Đào tạo trình độ cử nhân TTGDTX tỉnh Vĩnh Phúc. Đào tạo 65 cử nhân
2012 Nghiên cứu KH và CN Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên Đề tài khoa học đạt loại xuất sắc được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Xuất bản sách xã hội hóa kết quả nghiên cứu
2013 Tư vấn các hoạt động xã hội Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt nam Thành viên hội đồng tư vấn đổi tên đường phố và công trình công cộng
Cộng tác viên chương trình Sự kiện và Nhân chứng, Theo dòng thời sự.
Cộng tác viên của Ban tổ chức các trò chơi dân gian
2014 Đánh giá GV dạy giỏi
Đào tạo hệ thạc sĩ Lịch Sử
 
 
Đào tạo GV THPT
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh .
Cao đẳng sư phạm Hà Giang.
Đánh giá 28 GVTHPT
 
Đào tạo 12 Thạc sĩ
 
 
Đào tạo 27 cử nhân
 
                                                                                 
Họ và tên: ĐỖ HỒNG THÁI
Ngày, tháng, năm sinh: 18/ 8 /1962
Quá trình Đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 1983, ngành Lịch sử  tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc  (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)
- Tốt nghiệp Cao học năm 1997, ngành Phương pháp dạy học Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Nhận học vị Tiến sĩ năm 2004, ngành Phương pháp dạy học Lịch sử  tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức danh khoa học:
Giảng viên: 1983
Giảng viên chính: 2001
Phó Giáo sư: Giáo dục học , Chuyên ngành Phương pháp dạy học Lịch sử. Năm phong:  2010
Trình độ ngoại ngữ Tiếng Nga: C  ( Năm 2001), Tiếng Anh: Cử nhân ( Năm 2009)
Đơn vị công tác hiện tại: Phòng Quản lí khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Quản lí khoa học và Quan hệ quốc tế
Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lí khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 3851592
Email:   dothai.pkh@gmail.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
      v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch sử, Lịch sử địa phương;
          Văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử
     v Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch sử; Lịch sử địa phương;
          Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử
            v Môn học giảng dạy sau đại học: Phương pháp luận sử học;
                 Nhận thức mới về lịch sử Việt Nam qua văn kiện Đảng
Các công trình khoa học
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 B93-28-18. " Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc".
 
1993 /1998 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
2  B2004 – 03 -54 “ Sử dụng Văn kiện Đảng trong dạy học Lịch sử Việt Nam ( 1919- 1945) ở lớp 12 - THPT. 2004 /2006 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
3 B2007-TN04-18-TĐ. “Ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử ở các trường THPT khu vực trung du, miền núi phía Bắc”.
 
2007 / 2010 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
4 B2010. TN03 -05. “ Nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử trong các trường THPT ở tỉnh Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa mới
 
2010 / 2012 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
5 Ứng dụng CNTT trong giảng dạy học phần Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT”. Nghiệm thu 2007; Xếp loại xuất sắc
 
2007 Cấp trường  
Chủ nhiệm đề tài
6 “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy học phần Rèn luện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho học sinh viên khoa lịch sử”.
 
2008 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
2.Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 “Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc”.
 
1986 Kỉ yếu hội thảo NCKH cán bộ trẻ. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
2 “Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh dân tộc thiểu số ở Việt Bắc qua dạy học lịch sử địa phương”.
 
1989 Thông báo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, (11), tr 39-50.
3 “Nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh như là người thầy giáo dạy học lịch sử”.
 
1990 Thông báo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Tr 29-35.
4 “Lãnh tụ Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số ở thủ đô Khu giải phóng”. 1990 Kỉ yếu Hội nghị KH cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc lần thứ I, Tr 28-33.
5 “Sự hình thành An toàn khu (ATK) Trung ương 1995trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”,
 
  Tạp chí Lịch sử Quân sự,  tr 12-17, 43.
6 “Tìm hiểu phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
 
1996 Kỉ yếu Hội thảo KH - Kỉ niệm 30 năm thành lập Khoa Lịch sử, tr 69-74.
7 “Gây hứng thú học tập qua dạy học khóa trình lịch sử thế giới cận đại ở trường THPT”,
 
1996 Kỉ yếu Hội thảo KH - Kỉ niệm 30 năm thành lập Khoa Lịch sử.
8 “Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Khoá trình lịch sử Việt Nam từ 1858-1918 ở trườngTHPT”
 
1996 Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, tr 21- 22.
9 “Khu di tích Tân Trào với việc dạy học lịch sử”,
 
1996 Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Số 1, tr 8-10.
10 “Giảng dạy cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 ở trường THPT”,
 
1996 Thông báo khoa học,  Đại học Sư phạm – ĐHTN (4), tr 34 - 41.
11 “Sử dụng văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học”,
 
1999 Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 322 tr 18-20.
12 “Sử dụng văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học”. .
 
1999 Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Số 322, tr 18 – 20
13 “Tìm hiểu phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Bắc (1941 -1945)”.
 
2000 Kỉ yếu Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Việt Bắc”. Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, tr 123 -131.
14 “Bàn về việc hướng dẫn sinh viên học tập và nghiên cứu”.
 
2000 Kỉ yếu Hội nghị dạy tốt. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, tr 219 -221.
15 “Sử dụng tài liệu của Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử Nhà Nguyễn ở trường phổ thông”
 
2002  Kỉ yếu Hội thảo quốc gia “ Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử thời Nguyễn ở Đại học, Cao Đẳng, Phổ thông”, HN, tr 405 -410.
16 “Sử dụng văn kiện Đảng nhằm phát triển tư duy học sinh trong dạy học lịch sử”,
 
2002 Tạp chí Giáo dục, Số 45, tr 21 – 23.
17 “Sử dụng văn kiện Đảng kết hợp với tài liệu trực quan trong dạy học lịch sử ở trường THPT”,
 
2002 Tạp chí Khoa học sư phạm, (6), tr 114 – 119.
18 “Kết hợp sử dụng văn kiện Đảng với các tài liệu tham khảo khác trong dạy học lịch sử ở trường THPT”,
 
2003 Tạp chí Giáo dục, (49), tr 25 -27.
19  “Sử dụng văn kiện Đảng trong dạy bài: " Mặt trận Việt Minh ra đời và lãnh đạo đấu tranh " ở lớp 12 THPT”
 
2004 Tạp chí Giáo dục, Số 78, tr 6 - 8.
20 “Đổi mới rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử theo hướng dạy học tích cực”
 
2004 Tạp chí Giáo dục, số 4, tr 40- 41
21 “Giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 thông qua các văn kiện lịch sử của Đảng
 
2006 Tạp chí Giáo dục, số 148, tr 22-24.
22 “Đổi mới phương pháp sử dụng Văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử qua ứng dụng công nghệ thông tin”.
 
2006 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Số 2 (38), tr 64-67.
23 “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ơ trường phổ thông trước thềm hội nhập”,
 
2006 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tr 140-144.
24 “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên lịch sử ở trường phổ thông
 
2006 . Kỉ yếu Hội thảo toàn quốc: “ Các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên”. Đại học Sư phạm Huế.
25 " Đường Kách mệnh" - Văn kiện quan trọng của Đảng có ý nghĩa thiết thực đối với việc nghiên cứu và dạy học lịch sử trong nhà trường”,
 
2007 Tạp chí Giáo dục, Số 178, tr21-23
26 “Tài liệu văn kiện Đảng với việc dạy học Mặt trận dân tộc thống nhất thời kì 1930-1945”,
 
2007 Tạp chí Giáo dục, Số kì 1 tháng 2, tr 19-21.
27 “Sử dụng tài liệu văn kiện Đảng trong nghiên cứu và dạy học lịch sử địa phương ở trường trung học phổ thông vùng Việt Bắc”.
 
2008 Tạp chí Giáo dục, Số 190, tr 24-26.
28 “Việc ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử ở khu vực Miền núi phía Bắc”, 2008 Tạp chí Giáo dục, Số 195, tr 29-31.
29 “ Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông khu vự miền núi phía Bắc Việt Nam”
 
2008 Kỉ yếu hội thảo quốc gia: “ Đổi mới dạy học, kiểm tra, đámh giá kết quả học tập lịch sử và dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông. Đà Lạt, tr 192-198.
30 “Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học hái Nguyên( 2006-2007)”.
 
2008 Kỉ yếu Hội nghị NCKH sinh viên các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ IV, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Huế, tr 29-33
31 “Tìm hiểu phương pháp giáo dục lịch sử của  Hồ Chí Minh qua văn kiện Đảng và một số tác phẩm của Người”. 2009 Tạp chí Giáo dục, số 215, tr 32-34
32 “Mặt trận đoàn kết chống Mĩ – Diệm giai đoạn 1954 – 1960 qua tài liệu văn kiện Đảng”. 2009 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 54, Số 6, tr 51-56
33 “Đổi mới phương pháp dạy học ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên”. 2009 Kỉ Yếu Hội nghị” Đổi mới phương pháp dạy học ở trường đại học” Đại học Sư phạm – ĐHTN, tr 4 -7
34 “Nhận thức mới về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong sách giáo khoa lớp 12 qua Văn kiện Đảng
 
2009 ”, Tạp chí Giáo dục, Số 238, tr 49-51.
35 “Bồi dưỡng giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông”, 2010 Tạp chí Giáo dục, Số 234, tr 36-38
36  “Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên”,
 
2010 Kỉ yếu Hội nghị SV NCKH các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ V. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đồng Tháp.
  “Nâng cao chất lượng Giáo dục phổ thông từ đổi mới đào tạo trong các trường sư phạm”. 2011 Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt, tháng 9.
37 “Một số kinh nghiệm quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên.”
 
2011 Kỉ yếu Hội nghị Tổng kết 20 năm giải thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học”. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, tr 28-31
38 “Nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử ở trường phổ thông từ việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa”.
 
2011 Kỉ yếu Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu giảng dạy lịch sử trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kĩ năng tự học cho học sinh”. Hà Nội, tr 59 – 68
39 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông các tỉnh miền núi phía Bắc.
 
2012 Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về dạy học lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam; Nxb Giáo dục, HN. Tr 453-463
40 Nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử-tiếp cận từ thực tiễn. 2013 Tạp chí Giáo dục, Số 317, Kì 1/ T9, tr 48-49;61.
41 Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn từ gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học giưa Trường ĐHSP-ĐHTN với trường phổ thông. 2013 Tạp chí Giáo dục, Số 323, Kì 1/ Tháng 12, tr 5-8
3.Kinh nghiệm hợp tác với thế giới nghề nghiệp (đào tạo, tư vấn, hợp tác nghiên cứu... với các cơ quan thuộc thế giới nghề nghiệp)
Thời gian Tên hoạt động hợp tác Tên cơ quan đối tác Kết quả đã đạt
1 Nghiên cứu khoa học Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bắc cạn Thư kí khoa học đề tài KH và CN cấp tỉnh Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn
2 Bồi dưỡng giáo viên THPT Sở GD và Đào tạo các tỉnh miền núi phía Bắc 100 GV THPT môn Lịch sử được tập huấn chuyên đề về Phương pháp dạy học Lịch sử
3 Đào tạo nâng chuẩn giáo viên Sở GD và DDT tỉnh Quảng Ninh Nâng chuẩn 12 giáo viên THPT môn Lịch sử
Hoạt động đào tạo
           - Số lượng tiến sĩ đang đào tạo: 2
           -  Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:    3
          -  Số lượng thạc sĩ đang đào tạo: 1
 
   
 
 
Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUẾ LOAN
Ngày, tháng , năm sinh: 28/ 02/1971
Quá trình Đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 1999, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
- Tốt nghiệp Cao học năm 2002, ngành Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Nhận học vị Tiến sĩ năm 2009, ngành Nhân học văn hóa tại Viện Dân tộc học Hà Nội
Chức danh khoa học:
Giảng viên
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung  C
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 0912 501 809- 0280 3522 628
Email: nguyenqueloan71@gmail.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử, văn hóa các dân tộc.
            v Môn học giảng dạy đại học: Nhân học;  Khảo cổ học; Lịch sử tư tưởng Việt Nam; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Lịch pháp học; Những cải cách và tư tưởng cải cách trong lịch sử Việt Nam.
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy về “Hôn nhân và gia đình các dân tộc ở Việt Nam” trong bộ môn Nhân học 2007- 2008 Trường Chủ trì
2 Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho bộ môn Nhân học, Nghiệm thu năm 2010, xếp loại Tốt. 2009-2010 Trường Chủ trì
3 . Bản sắc của người Sán Dìu ở Thái Nguyên qua văn hóa ẩm thực.  2006- 2007 Bộ Chủ trì
4 Giải pháp phát triển bền vững văn hóa của dân tộc Sán Dìu ở khu vực miền núi phía Bắc 2010-2011 Bộ Chủ trì
5 Công nghiệp khai thác mỏ kim loại của thực dân Pháp ở Thái Nguyên (1906-1945)” 2006-2007 Bộ Tham gia
6 Nghiên cứu tri thức dân gian của người Dao ở tỉnh Thái Nguyên và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” 2010-2011 Tỉnh Tham gia
2.Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1.       Lễ cưới của người Dao Lô Gang ở xóm Ba Nhất xã Hóa Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 2003 Dân tộc học
2 Tập quán chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh trong ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên 2006 Dân tộc học
3 thực vật trong bữa ăn hàng ngày của người Sán Dìu ở Thái Nguyên  2007 Nghiên cứu Đông Nam Á.
 
4 Tết của người Sán Dìu
 
2008 Dân tộc học
5 Cách ứng xử trong ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên 2008 Nghiên cứu Đông Nam Á
6 Biến đổi trong tập quán ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên 2008 Dân tộc học
7 Dương Tự Minh trong văn hoá tâm linh của cư dân miền núi phía Bắc 2012 Dân tộc học
8 Tác động của đô thị hóa tới văn hóa tộc người (trường hợp người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên) 2012 Dân tộc học
9 Công tác nghiên cứu khoa học và các kết quả nghiên cứu về tộc người của trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên 2013 Dân tộc học
10 Tín ngưỡng liên quan đến cây lúa của môt số tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn- Khơ- Me 2014 Dân tộc học
3. Kinh nghiệm hợp tác với thế giới nghề nghiệp (đào tạo, tư vấn, hợp tác nghiên cứu... với các cơ quan thuộc thế giới nghề nghiệp)
Thời gian Tên hoạt động hợp tác Tên cơ quan đối tác Kết quả đã đạt
1 Nghiên cứu khoa học Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên Chủ trì 2 công trình nghiên cứu Lịch sử Đảng bộ phường Gia Sàng và xã Phúc Trìu
2
 
Hoạt động xã hội Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam Cộng tác nghiên cứu Dân tộc học
3 Đào tạo nâng chuẩn giáo viên Sở GD và đào tạo các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc cạn, Hà Giang… Tham gia giảng dạy 4 khóa học viên Vừa làm vừa học
 

Họ và tên: NGHIÊM THỊ HẢI YẾN              
Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/ 1974       
 Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 1995, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
- Tốt nghiệp Cao học năm 1998, ngành Lịch sử thế giới tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Nhận học vị Tiến sĩ năm 2009, ngành Lịch sử thế giới cận - hiện đại tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức danh khoa học: Tiến sĩ
Giảng viên
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng  pháp C
Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Lịch Sử,Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Chức vụ hiện nay: Giảng viên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 0947 071 866
Email: nghiemthihaiyen1974@yahoo.com.vn
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử thế giới
            v Môn học giảng dạy đại học:  Lịch sử thế giới hiện đại; Lịch sử Đông Nam Á
            v Môn học giảng dạy sau đại học: Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận – hiện đại
Các công trình khoa học
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1. Quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân các bộ tộc Lào
( 1885 – 1945)
2006-2008 Cấp Bộ Chủ nhiệm ĐT
2. Chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay    2013 Cấp trường Chủ nhiệm ĐT
2.Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Quá trình xâm chiếm nước Lào của thực dân Pháp 2004 Khoa học & Công nghệ Thái Nguyên, số 4, tr. 26-30
2 Về quá trình xâm lược, cai trị của thực dân Pháp ở nước Lào ( 1885- 1945) 2005 Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2,tr. 11-17
3 Khủng bố và chống khủng bố từ sau Chiến tranh lạnh đến nay. 2006 Châu Mỹ ngày nay, số 11, tr.46-51
4 Một số xu hướng nghiên cứu lịch sử thế giới trong nhứng năm đầu thế kỷ XXI 2007 Hội thảo khoa học Hồ Chí Minh, tr.114-123
5 Đóng góp của Việt Kiều trong đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào giai đoạn những năm 30 ( thế kỷ XX) 2007 Nghiên cứu Đông Nam Á, số 9, tr.44-49.
6 Nhân tố chủ quan trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Lào 2008 Khoa học & Công nghệ Thái Nguyên, số 4 ( 48), tr. 22-26
7 Mấy vấn đề về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào giai đoạn 1893- 1945 2008 Nghiên cứu Lịch Sử, số 9+10, tr. 62- 70
8 Thủ pháp xâm lược nước Lào của thực dân Pháp
( 1885- 1893)
2009 Nghiên cứu châu Âu, số 1, tr. 40 -46
9 Nghệ An – Xiêng Khoảng biểu tượng sinh động của Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào 2010 Hội thảo Quốc tế Xiêng Khoảng
 ( Lào), tr. 206 - 215
10 Thụy Điển với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam 2011  Lịch sử Quân sự, số 236 , tr.37-42.
11 Cụ Huỳnh Thúc Kháng – Những dấu ấn còn mãi với Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 
2012 Hội thảo khoa học cấp Nhà nước:
Thân thế và sự nghiệp Cụ Huỳnh Thúc Kháng ( 1876 – 1947)
NXB Chính trị Quốc gia, tr. 338 – 350.
 
3.Kinh nghiệm hợp tác với thế giới nghề nghiệp (đào tạo, tư vấn, hợp tác     nghiên cứu... với các cơ quan thuộc thế giới nghề nghiệp)
Thời gian Tên hoạt động hợp tác Tên cơ quan đối tác Kết quả đã đạt
2008 Đào tạo trình độ cử nhân Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự ( Bắc Giang). Tốt
2011 Đào tạo trình độ cử nhân Cao đẳng sư phạm tỉnh Bắc Kạn.  
2013-2014 Đào tạo hệ thạc sĩ Lịch Sử Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh .  


Họ và tên: HOÀNG THỊ MỸ HẠNH                            Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 27/8/1982                        Nơi sinh: Thái Nguyên        
Quê quán: An Khánh, Đại Từ, Thái Nguyên        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2014
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):       
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Giáo dục THCS
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên
Điện thoại liên hệ:     CQ: 02803.857530    NR:     DĐ: 094.2781982
Fax:                                                                          Email: hh.tn278@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy        
Nơi đào tạo: Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
Ngành học: Lịch sử             
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Tiếng Anh                                     Năm tốt nghiệp: 2010
2.Sau đại học
-         Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cận – hiện    Năm cấp bằng: 2006
      Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
-         Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cận – hiện    Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam – Hà Nội.
-         Tên luận án: Quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2010.
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Giao tiếp
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1/9/2004 đến nay Khoa Giáo dục THCS-Trường Đại học Sư phạm Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1

Mặt trận đoàn kết chống Mỹ -Diệm giai đoạn 1954-1960 qua tài liệu Văn kiện Đảng

2008-2009 Cấp Trường Chủ trì
2

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần “Lịch sử xã hội nguyên thủy, cổ đại, trung đại và cận đại thế giới”

2009-2010 Cấp Trường Chủ trì
3

Sách Bài tập Lịch sử lớp 9

Năm 2010

NXB Giáo dục

Đồng tác giả
4

Đánh giá quá trình chuyển biến kinh tế tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến 2010

Năm 2012

Cấp Đại học Chủ trì
5

Sách Truyện kể Lịch sử Việt Nam chọn lọc (Dành cho học sinh Tiểu học và THCS)

Tập 1, 2.

Năm 2012

NXB Giáo dục

Đồng tác giả
2.Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Chiến lược đoàn kết toàn dân trong “Đề cương cách mạng miền Nam” 10/2006 Tạp chí Lịch sử Đảng
2 Ứng dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra – đánh giá năng lực nhận thức của học sinh đối với bộ môn lịch sử 7/2008 Tạp chí Giáo dục
3 Mặt trận đoàn kết chống Mĩ – Diệm giai đoạn 1954-1960 qua tài liệu Văn kiện Đảng 5/2009 Tạp chí KH&CN – ĐHTN
4 Sự lo âu và tinh thần trách nhiệm của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú 11/2009 Tạp chí KH&CN – ĐHTN
5 Thân phận xã hội của người phụ nữ Việt Nam hiện nay 3/2010 Tạp chí KH&CN – ĐHTN
6 Những yếu tố tác động đến sự phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Thái Nguyên, 4/2010 4/2010 Tạp chí KH&CN – ĐHTN
7 Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên 5/2010 Tạp chí KH&CN – ĐHTN
8 Chấp hành luật giao thông ở Thái Nguyên nhìn nhận từ góc độ nhận thức của sinh viên
Kỉ yếu Hội nghị NCKH
5/2011 NXB Đại học Sư phạm HN
9 Hồ Chí Minh với vấn đề bình đẳng giới trong một số bài viết trước CM  tháng 8 năm 1945
Hội thảo khoa học 100 năm bối cảnh lịch sử Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước - ĐHSP Vinh
6/2011 NXB Khoa học Xã hội
10 Sử dụng hình ảnh văn hóa dân gian để dạy bài Một số cách sáng tạo mới trong tưởng tượng 7/2011 Tạp chí Thiết bị Giáo dục
11 Phát triển công nghiệp Thái Nguyên thập niên đầu thế kỷ XXI- tình hình và triển vọng 9/2011
 
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế
12 Bối cảnh lịch sử và những chủ trương phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên sau ngày tái lập tỉnh (01/01/1997) 10/2011
 
 
Tạp chí KH&CN – ĐHTN
13 Cách khai thác thông tin trên internet nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Lịch sử 12/2012 Tạp chí Thiết bị Giáo dục
14 Tăng trưởng kinh tế gắn liền với xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Thái Nguyên (2005-2009) 1/2012 Tạp chí Khoa học Xã hội
ĐHSP- HN
15 Phát triển hệ thống thư viện thân thiện theo hướng Hoạt động thư viện thân thiện 1/2012 Tạp chí Thiết bị Giáo dục
16 Thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng CNTT trong dạy học môn Lịch sử, Tạp chí Thiết bị Giáo dục 5/2012 Tạp chí Thiết bị Giáo dục
17 Quá trình phát triển giáo dục – đào tạo Thái Nguyên từ sau ngày tái lập tỉnh đến năm 2010. 9/2012 Tạp chí Giáo dục
18 Vài nét về tình hình sở hữu ruộng đất công ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An qua tư liệu địa bạ thời Minh Mệnh 12/2012 Tạp chí KH&CN – ĐHTN
19 Thái Nguyên thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, giai đoạn 2001 – 2010 1/2013 Tạp chí Lịch sử Đảng
20 Một số biện pháp giúp phát triển năng lực tự học môn Lịch sử của sinh viên trường ĐHSP – ĐHTN trong đào tạo học chế theo tín chỉ 10/2013 Tạp chí KH&CN – ĐHTN
21 Góp phần tìm hiểu các dòng họ trên đất Nghi Lộc (Nghệ An) nửa đầu thế kỉ XIX 12/2013 Tạp chí KH&CN – ĐHTN
22 Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THCS nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh 1/2014 Tạp chí Thiết bị Giáo dục
23 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên 4/2014 Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung
24 Vấn đề tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 21/6/2014 Hội thảo Khoa học trẻ trường Đại học Sư phạm – Thái Nguyên


Họ và tên: NGUYỄN HÀ GIANG                          Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 24/08/1982                       Nơi sinh: Thái Nguyên
Quê quán: Bắc Quang – Hà Giang                         Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                       Năm, nước nhận học vị: 2014
Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử - ĐHSP Thái Nguyên
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN 10 – Tổ 6 – P.Tân Thịnh - TPTN                     
Điện thoại liên hệ:  CQ: 0280.85887                   NR:                           DĐ: 0983825336
Fax:                                                                      Email: hagiangsptn@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Khoa Lịch sử - ĐHSP Thái Nguyên
Ngành học:                Lịch sử
Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2004
Bằng đại học 2: Tiếng Anh                                     Năm tốt nghiệp: 2011
2.Sau đại học
-         Thạc sĩ chuyên ngành: LL & PP dạy học Lịch sử      Năm cấp bằng: 2007
Nơi đào tạo: Khoa Lịch sử - ĐHSP Hà Nội
-         Tiến sĩ chuyên ngành: LL& PP dạy học Lịch sử         Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo:
-         Tên luận án: Tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử (Vận dụng qua phần Lịch sử thế giới lớp 10 - chương trình chuẩn)
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Khá
Mức độ sử dụng:
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2004 - 2007 Khoa Lịch sử - ĐHSP Thái Nguyên Trợ giảng
2007 - nay Khoa Lịch sử - ĐHSP Thái Nguyên Giảng viên
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học chương “xã hội cổ đại” lớp 10 - THPT 2009 Cấp trường Chủ trì
2 Sử dụng kênh hình nhằm gây hứng thú học tập lịch sử cho học sinh qua dạy học khóa trình lịch sử thế giới lớp 10 THPT 2009 - 2011 Cấp Bộ Chủ trì
2.Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Sử dụng sơ đồ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử lớp 10 - THPT 2008 Tạp chí Giáo dục
2 Xây dựng và sử dụng biểu đồ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học khóa trình lịch sử thế giới cận đại lớp 10 – THPT 2010 Tạp chí Giáo dục
3 Một số biện pháp sử dụng tài liệu tham khảo nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử lớp 10 – THPT 2011 Tạp chí Giáo dục
4 Vai trò của hứng thú với việc hình thành và phát triển kỹ năng tự học cho học sinh 2011 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về “Nghiên cứu, giảng dạy lịch sử trong bối cảnh hội nhập Quốc tế và phát triển kỹ năng tự học cho học sinh, tr. 320-325
5  Một số ý đề xuất giải pháp về chương trình và sách giáo khoa môn Lịch sử ở trung học phổ thông 2012 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về Dạy học Lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam, tr. 296 – 300.
3.Kinh nghiệm hợp tác với thế giới nghề nghiệp (đào tạo, tư vấn, hợp tác nghiên cứu... với các cơ quan thuộc thế giới nghề nghiệp)
Thời gian Tên hoạt động hợp tác Tên cơ quan đối tác Kết quả đã đạt
2012-2014 Thực tế chuyên môn
Thực tập Sư phạm 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên Hướng dẫn 50 sinh viên thực tế chuyên môn và 100 sinh viên thực tập sư phạm 1 tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2012-2014 Nghiên cứu khoa học Sở Giáo dục và Đào tạo; tỉnh Thái Nguyên Vận dụng phương pháp dạy học tích cực tạo hứng thu học tập cho học sinh trong giảng dạy môn Lịch sử ở trường THPT. Thuộc đề tài Luận văn Tiến sĩ .

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI                                  
Ngày, tháng , năm sinh: 06/02/1983
Quá trình Đào tạo
- Tốt nghiệp Đại học năm 2005, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
- Tốt nghiệp Cao học năm 2009, ngành Lịch sử Việt Nam tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
Chức danh khoa học:
Giảng viên: 2005
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp C
Đơn vị công tác hiện tại:            Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Chức vụ hiện tại:                       Giảng viên
Địa chỉ liên hệ:              Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại:                                02803 856 887                            
 Email:                                    nguyenthihai83@gmail.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            v Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử
Các công trình khoa học:
 1. Sách đã xuất bản
            1. Nguyễn Thị Hải (đồng tác giả, 2010), Vương triều Lý (1009 -1225), Nxb Hà Nội.
2. Đề tài KH& CN các cấp đã chủ trì
            v Cấp Bộ
     1. 2010-TN03-12. “Châu Thạch Lâm (Cao Bằng) thế kỷ XIX: nguồn gốc dân cư và đặc điểm kinh tế - văn hóa – xã hội”. Xếp loại tốt.
            3. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước
            1. Nguyễn Thị Hải (2006), “Tín ngưỡng trong cư trú của người Sán Dìu ở Thái Nguyên”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, tr.5-8, số 89
            2. Nguyễn Thị Hải (2007), “Lễ Kỳ Yên của người Sán Dìu ở Đồng Hỷ - Thái Nguyên”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, tr.6 -7,16, số 99.
            3. Nguyễn Thị Hải (2007), “Lễ “Siêu đàn phá ngục” trong đám tang người nữ Sán Dìu”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, tr.4 -8, số 105.
            4.  Nguyễn Thị Hải (2007), “Phát hiện di vật đá tại huyện Hạ Lang, Cao Bằng, trong “Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2007”, Nxb Từ điển Bách khoa,tr.218 -219, HN.
            5.Nguyễn Thị Hải (2008), “Phát hiện chiếc triện đồng tại xã Minh Tâm, Cao Bằng” trong Hội nghị Những phát hiện mới về Khảo cổ học lần thứ 43, (30/9 – 1/10/2008), Hà Nội.
            6. Nguyễn Thị Hải (2007), “Châu Thạch Lâm  thời Nguyễn qua khảo sát tư liệu địa danh, địa chí, địa bạ”, Hội thảo khoa học toàn quốc Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam, Nxb Thế giới, tr.297-305.
            7. Nguyễn Thị Hải (2008), “Hòa An (Cao Bằng) dưới góc nhìn lịch sử - văn hóa”, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ III: Việt Nam hội nhập và phát triển, Hà Nội.
            8. Nguyễn Thị Hải (2009), “Đôi nét về An biên tướng quân Hoàng Lục, Kỷ yếu Hội thảo Thái học lần V”: “Địa danh và những vấn đề lịch sử - văn hóa của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái Việt Nam”, Nxb Thế giới, tr.311-316.
            9. Nguyễn Thị Hải (2009), “Tình hình ruộng đất ở Nà Lữ (Hòa An – Cao Bằng) nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ” Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, tập  6 (398), tr.30-40.
            10. Nguyễn Thị Hải (2009), “Châu Quảng Nguyên (Cao Bằng) thời Lý, Kỷ yếu hội thảo “1000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng Long”, Nxb Thế giới, tr. 464-483.
            11.Nguyễn Thị Hải (2010), “Vài nét về châu Thạch Lâm, tỉnh Cao Bằng thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, tập 4 (408), tr. 45-58.
            12. Nguyễn Thị Hải (2010), “Vùng kinh đô nhà Mạc ở Cao Bằng”, Kỷ yếu hội thảo “ Vương triều Mạc trong lịch sử Việt Nam”, Nxb Thế giới, tr. 96-106.
 
 Họ và tên: HOÀNG THỊ MỸ HẠNH
Ngày, tháng , năm sinh: 27/08/1982
Quá trình Đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 2004, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
- Tốt nghiệp Cao học năm 2007, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Chức danh khoa học:
Trợ giảng: 2004
Giảng viên: 2007
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Giáo dục THCS, Trường Đại học Sư phạm - Đại học
Thái Nguyên
Chức vụ hiện tại:                       Giảng viên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục THCS, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại:                                0928.281222
Email:                                       hanh.dhsp@yahoo.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam
            v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Việt Nam; Lịch sử thế giới
Các công trình khoa học:
1. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì
            v Cấp Cơ sở
 1. “Mặt trận đoàn kết chống Mĩ – Diệm giai đoạn 1954-1960 qua tài liệu văn kiện Đảng. Nghiệm thu năm 2009, xếp loại tốt.
 2. “Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần Lịch sử xã hội nguyên thủy, cổ đại, trung đại và cận đại thế giới. Nghiệm thu năm 2009, xếp loại tốt.
2. Bài báo, báo cáo khoa học trong nước
            1. Hoàng Thị Mĩ Hạnh (2006), “Chiến lược đoàn kết toàn dân trong đường lối cách mạng miền Nam”, Tạp chí Lịch sử Đảng, tháng 10 tr 47.
            2. Hoàng Thị Mĩ Hạnh (2008), “Ứng dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra - đánh giá năng lực nhận thức của học sinh đối với bộ môn lịch sử”, Tạp chí giáo dục, 194 kì 2, tr34.
            3. Đỗ Hồng Thái, Hoàng Thị Mĩ Hạnh( 2009), “Mặt trận đoàn kết chống Mỹ - Diệm giai đoạn 1954-1960 qua tài liệu Văn kiện Đảng, Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên., 5, tr 51.
            4. Hoàng Thị Mĩ Hạnh (2009), “Sự lo âu và tinh thần trách nhiệm của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên., tháng 11, tr7.
            5. Hoàng Thị Mĩ Hạnh, “Thân phận xã hội của người phụ nữ Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tháng, tr165.
 
Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG
Ngày, tháng , năm sinh: 17 / 11/ 1969
Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 1989, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)
- Tốt nghiệp Cao học năm 1997, ngành Lịch sử Việt Nam cận - hiện đại tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức danh khoa học:
      Giảng viên: 1991
       Giảng viên chính: 2006
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C và chứng chỉ của Đại học tổng hợp Batangas- Philippines.
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 02803.856887 (cq), 02803.751120 (nr), 0912090681(dđ)
Email: huongbinhtn69@yahoo.com.vn
           lethuhuong.lethuhuong@gmail.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
     v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam cận – hiện đại
            v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Việt Nam 1858 – 1945; Tư tưởng dân chủ tư sản đầu thế kỷ   XX ở Việt Nam; Tư tưởng cải cách cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX ở Việt Nam;  Lịch sử Việt Nam đại cương (cho sinh viên ngành giáo dục công dân và tiểu học, mầm non).
 Các công trình khoa học:
      1.  Sách đã xuất bản:
            1. Nguyễn Xuân Minh (chủ biên), Lê Thị Thu Hương. Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai. Tập II (1955-2000). 2004.
 2. Đề tài KH và CN các cấp đã chủ trì
            v  Cấp cơ sở:
            1. Những tư tưởng cải cách đầu thê kỷ XX ở Việt Nam. Đề tài NCKH cấp trường. Nghiệm thu tháng 11/1999.
            2. Những tư tưởng cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Đề tài NCKH cấp trường. Nghiệm thu  năm 2000.
            3. Sử dụng phầm mềm Microsoft  PowerPoint thiết kế giáo án điện tử: “Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nửa sau thế  kỷ XIX (1858- 1896)”, thuộc học phần Lịch sử Việt Nam cận đại. Nghiệm thu 2009.
3. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước:
            1. Lê Thị Thu Hương, (2001), « Tác động của nhân dân Nhật đến đường lối lãnh đạo, chính sách ngoại giao của chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai ». Thông báo khoa học trường đại học sư phạm - ĐHTN (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường).
             2. Lê Thị Thu Hương,  (2006), “Vài nét về công tác ngoại giao trong tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường ĐHSP). Số 2 (38) tập 1.
 
Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG
Ngày, tháng, năm sinh: 5/2/1984
Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 2006, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
- Tốt nghiệp Cao học năm 2008, ngành Lịch sử Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Chức danh khoa học:
Giảng viên
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 0912346222
Email: huongtoantn@gmail.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch Sử
            v Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch Sử
Các công trình khoa học:
1. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì
            v Cấp Cơ sở
            1. (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bài Ấn Độ và Trung Quốc phong kiến, SGK lớp 10 -  Trung học phổ thông ” - T5/2008.                                                                           
 1 . Các bài báo, báo cáo khoa học
            1. Lê Thị Thu Hương (2008),Xã Trường Dương huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên qua tư liệu địa bạ Minh Mạng 21”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2 (46), tập 2.
            2. Lê Thị Thu Hương (2009),Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 55.                                                                                                        
            3. Lê Thị Thu Hương (2010),Tình huống có vấn đề trong dạy học lịch sử ở trường Phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 242, kì 2 - tháng 7.
 
Họ và tên: ÂU ĐÌNH VIÊN
Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1957
Quá trình đào tạo:
-       Tốt nghiệp Đại học năm 1982, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)
-       Tốt nghiệp Thạc sĩ : 1998, ngành Lịch sử thế giới tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức danh khoa học:
       Giảng viên
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 0983846587
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch Sử
            v Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch Sử
            1. Đề tài KH và CN các cấp đã chủ trì
            v Cấp cơ sở
            1. Một số biện pháp giảng dạy lịch sử bài CMTS đầu tiên trong thời kì thứ nhất - lịch sử thế giới cận đại SGK lớp 10 THPT.  Nghiệm thu năm 2001
            2. Một số biện pháp khai thác hiệu quả SGK lịch sử lớp 10 THPT. Nghiệm thu năm 2000.
2. Các bài báo, báo cáo khoa học
            1. Âu Đình Viên (1989), “Thử bàn về chính sách kinh tế mới của Lê Nin và một số bài học kinh nghiệm đối với thực trạng Việt Nam trong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”. Thông báo khoa học ÐHSP Việt Bắc.
             2. Âu Đình Viên (2002), “Khối đồng minh chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai”. Thông báo khoa học Trường ĐHSP- ĐHTN số 2.
 
 
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC THẮNG
Ngày, tháng, năm sinh: 08/03/1984
Quá trình đào tạo
- Tốt nghiệp Đại học năm 2006, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
- Tốt nghiệp Cao học năm 2009, ngành Lịch sử Việt Nam tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
 
Chức danh khoa học:
Trợ giảng: 2009
Giảng viên: 2011                      
Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Anh C
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Giáo dục THCS, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên.
Chức vụ hiện tại: Giảng viên.
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục THCS, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên.
Điện thoại: 0978.629.600
Email: ducthangdhsptn@gmail.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại, Khảo cổ học.
            v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Việt Nam từ nguồn.
1. Bài báo, báo cáo khoa học trong nước
1. Nguyễn Đức Thắng (2009), "Di tích thành phủ Phú Bình (Thái Nguyên), Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2008”, tr.391.
2. Nguyễn Đức Thắng (2009), "Tìm hiểu văn hoá làng Hanh Bến trước năm 1945", Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 56, số 8, tr.13-16.
3. Nguyễn Đức Thắng (2010), “Tình hình ruộng đất của huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, Số 4, tr.59 - 69.   
 
 
 
Họ và tên: HÀ VIỆT
Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 1974, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)
- Tốt nghiệp Cao học năm 1997, ngành Lịch sử Thế giới tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức danh khoa học:
      Giảng viên chính
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga C, Trung.
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch
Điện thoại: 0983750714, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
     v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Thế giới
            v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Thế giới cận hiện đại
Các công trình khoa học:
1. Đề tài KH và CN cấp cơ sở đã chủ trì
    v Cấp cơ sở
            1. Cải cách giáo dục Trung Quốc những thành tựu và kinh nghiệm bước đầu. Nghiệm thu năm 1999
            2. Công cuộc duy tân ở Nhật Bản từ học thuyết đến hiện thực. Nghiệm thu năm 2001.
            3. Sự phát triển của giáo dục Nhật Bản từ thời Minh Trị đến nay. Nghiệm thu năm 2002
            4. Tìm hiểu quan hệ Việt Nam- Nhật bản trong quá khứ và hiện tại. Nghiệm thu năm 2004
            5. Những chuyển biến kinh tế xã hội ở nước Nga trước cách mạng nông nô 1861. Nghiệm thu năm 20061. Hà Việt, Từ dòng họ Lý ở Việt Nam ở Hàn Quốc đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày nay. Nghiệm thu năm 2009.
            6. Ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm lịch sử thế giới cận đại. Nghiệm thu năm 2010
3. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước
            1. Hà Việt, (1996), “Vài nét về cải cách kinh tế ở CHND Trung Quốc và những yêu tố dẫn đến những thành công của nó”. Thông báo khoa học đặc biệt kỉ niêm 30 năm thành lập khoa lịch sử Trường ÐHSP.
            2. Hà Việt, (1998), “Một số thành tựu và kinh nghiệm bước đầu của cải cách giáo dục Trung Quốc”. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 5.
 
Họ và tên: MAI VĂN NAM
Ngày, tháng, năm sinh: 17 / 08 /1986
Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 2009, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm  Hà Nội
- Tốt nghiệp Cao học năm 2011, ngành Lịch sử Thế giới cổ trung đại tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chức danh khoa học:
Trợ giảng: 2010
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C
Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên
Chức vụ hiện tại: Bí thư chi đoàn cán bộ  khoa Lịch sử
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 0974 136 822
Email: namsptn@gmail.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
v     Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học lịch sử; Lịch sử Thế giới cổ - trung đại.
v      Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch sử  
 
 
Họ và tên: HOÀNG HOA TOÀN
Sinh ngày: 1/1/1940
Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 1965, ngành Lịch sử tại Học viện dân tộc TW Bắc Kinh, Trung Quốc
Chức danh khoa học:
Giảng viên
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung (Nghe – Nói – Đọc - Dịch)
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 02803857586
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            vChuyên ngành nghiên cứu: Lịch Sử Việt Nam
            v Môn học giảng dạy đại học: Lịch Sử Việt Nam
            1. Đề tài KH và CN các cấp đã chủ trì
            v Cấp Bộ
                1. B96-03-04. Các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc với môi trường sinh thái. Xếp loại tốt.
2. Các bài báo, báo cáo khoa học
            1. Hoàng Hoa Toàn, (1996). “Nghi lễ tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp trong tộc người miền núi phía Bắc”. Thông báo khoa học. (Số đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập trường)             
 
 
Họ và tên: NGÔ VĂN THÀNH
Sinh ngày: 24/8/1950
Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 1974, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)
Chức danh khoa học:
Giảng viên
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung B
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 02803859490
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
     v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch Sử
            v Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch Sử
                                          
                         
Họ và tên: TẠ TƯƠNG CHÂN
Sinh ngày: 27/10/1958
Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 1980, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên)
Chức danh khoa học:
      Giảng viên:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga.
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 0977751286
Email:
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch sử
            v Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch sử
Các công trình khoa học:
Đề tài KH& CN các cấp đã chủ trì
            v Cấp cơ sở
            1. Một số biện pháp giảng dạy lịch sử bài CMTS đầu tiên trong thời kì thứ nhất - Lịch sử thế giới cận đại SGK lớp 10 THPT. Nghiệm thu năm 2001                                                                      2. Một số biện pháp khai thác hiệu quả SGK lịch sử lớp 10 THPT. Nghiệm thu 2003
 
 

 
Họ và tên: ÂU SƠN HƯNG
Ngày, tháng , năm sinh: 02/02/1986
Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 2009, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Chức danh khoa học:
       Giảng viên
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 0947.006.008
Email: ausonhung86@gmail.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch Sử Việt Nam
            v Môn học giảng dạy đại học: Lịch Sử Việt Nam
1. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước
            1. Âu Sơn Hưng, (2009). “Thờ cúng tổ tiên và các vị thần che chở cho gia đình của người Tày Cao Bằng”. Tạp chí Khoa học Xã hội -Viện KHXH và phát tiển bền vững vùng Nam Bộ
  
Họ và tên: HOÀNG TRÀ MI
Ngày, tháng, năm sinh: 04/03/1985
Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp Đại học năm 2009, ngành Lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Các chức danh khoa học:
Trợ giảng: 2009
Giảng viên: 2011
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C
Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Giáo dục THCS, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Chức vụ hiện tại: Giảng viên
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục THCS, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
Điện thoại: 0986.896.585
Email:hoangthitrami.hongth8@gmail.com
Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:
            v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử
            v Môn học giảng dạy đại học: Lịch Sử
            

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Xem bản: Desktop | Mobile
Địa chỉ: P.204 A4 Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên                                                                         20 Lương Ngọc Quyến - TP. Thái Nguyên
Tel: 02803.856 887. Email: khoasu@dhsptn.edu.vn                                                                                                                       © Copyright dhsptn.edu.vn. All right reserved