Khoa Giáo dục Chính trị - www.dhsptn.edu.vn

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

 

I. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083750741

Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Giáo dục chính trị ra đời gắn với nghị định 31/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên; Theo quyết định 155/QĐ TCCB ngày 05/08/1995 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, khoa Giáo dục Chính trị và lý luận Mác-Lênin (Khoa Mác-Lênin) chính thức được thành lập trên cơ sở sát nhập đội ngũ cán bộ giảng dạy thuộc các bộ môn Mác-Lênin của 5 trường Đại học thành viên vào thời điểm đó. Nhiệm vụ chính trị của khoa được xác định: Giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin cho sinh viên toàn Đại học Thái Nguyên; đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trên, sau 10 năm hoạt động, do yêu cầu đổi mới công tác tổ chức và đào tạo của Đại học Thái Nguyên, Khoa đã tách một bộ phận cán bộ giảng dạy làm lực lượng nòng cốt hình thành bộ môn Mác-Lênin cho các trường thành viên. Năm 2010, Khoa được đổi tên mới thành Khoa Giáo dục Chính trị và sinh viên chuyên ngành được đổi tên từ Giáo dục Công dân thành Giáo dục Chính trị.

Từ năm học 2010 – 2019, nhiệm vụ của khoa là giảng dạy các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam, Pháp luật đại cương, cho toàn bộ sinh viên trường Đại học Sư phạm và đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị. Giảng dạy triết học cho học viên cao học toàn trường, Giảng dạy cao học chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn lý luận chính trị.  Với chặng đường hơn 25 năm cùng sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn vươn lên tự khẳng định của tập thể cán bộ giảng dạy cùng các thế hệ sinh viên, Khoa GDCT đã thu được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo chung của Trường Đại học Sư phạm và toàn Đại học Thái Nguyên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

 

III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo khoa

Tập thể cán bộ Khoa Giáo dục Chính trị

 

1. Bộ máy lãnh đạo khoa:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

 

1

Bí thư CB, Trưởng khoa: TS Vũ Minh Tuyên

Nhiệm vụ: Phụ trách chung và công tác NCKH, đào tạo sau đại học

ĐT: 0912910802. 0987414142

Email: vuminhtuyen0608@gmail.com

2

Phó bí thư CB, Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Thị Khương

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác đào tạo chính quy, vừa làm vừa học

ĐT: 0164 936 6616

ĐT: 01666839020

Email: khuongsptn@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên tổ chức, thực hiện tốt nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và người học;

b) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Giáo dục Chính trị;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Giáo dục Chính trị;

d) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Giáo dục Chính trị;

đ) Tổ chức giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Giáo dục pháp luật trong toàn trường;

e) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giáo dục Chính trị;

g) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Giáo dục Công dân;

h) Phối hợp với các khoa Tâm lý - Giáo dục và các Khoa liên quan tổ chức, quản lý và phát triển chương trình dạy học các môn học thuộc ngành Giáo dục Chính trị

i) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, các địa phương, Trường thực hành tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Giáo dục Chính trị; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

k) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

l) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo , Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

m) Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

n) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

o) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

Hiện tại khoa có 27 cán bộ, giảng viên cơ hữu (giảng viên: 26 người, CB văn phòng: 01 người), trong đó:

- 12 giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm  46%

- 14 giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 54%

- 01 cán bộ văn phòng có trình độ cử nhân

- Tỷ lệ nam, nữ: Nam 7 người chiếm 27% ; Nữ 19 người chiếm 73%

- Số giảng viên đi học NCS: 05

- Trong đó có 04 giảng viên kiêm nhiệm

- TS. Đồng Văn Quân - Thường vụ Đảng Ủy,  Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn trường

- TS. Nguyễn Hữu Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Công tác Học sinh - sinh viên

- Ths-NCS. Nguyễn Văn Tuyên - Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh - sinh viên

- TS. Phạm Thị Huyền- Văn phòng Đảng ủy

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu:

4.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ:

Trình độ Đại học: Cử nhân Giáo dục Chính trị

Trình độ sau đại học: Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn GDCT (dã và đang đào tạo 5 khóa).

4.2. Số lượng SV chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: khoảng 130 SV

4.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Lịch sử Triết học, Triết học phương Tây hiện đại, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa học, Đạo đức học, Tôn giáo học, Mỹ học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học; Phương pháp giảng dạy GDCD – GDCT, Phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Văn kiện Đảng, Giáo dục giới tính và SKSS, Giáo dục môi trường, Công tác Đảng và Đoàn thể trong trường phổ thông, Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế….

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên tổ chức, thực hiện tốt nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và người học;

b) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Giáo dục Chính trị;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Giáo dục Chính trị;

d) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Giáo dục Chính trị;

đ) Tổ chức giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Giáo dục pháp luật trong toàn trường;

e) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giáo dục Chính trị;

g) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Giáo dục Công dân;

h) Phối hợp với các khoa Tâm lý - Giáo dục và các Khoa liên quan tổ chức, quản lý và phát triển chương trình dạy học các môn học thuộc ngành Giáo dục Chính trị

i) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, các địa phương, Trường thực hành tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Giáo dục Chính trị; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

 k) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

l) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo , Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

m) Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

n) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

o) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

Hiện tại khoa có 26 cán bộ, giảng viên cơ hữu (giảng viên: 25 người, CB văn phòng: 01 người), trong đó:

- 9 giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm  35%

- 16 giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 61%

- 01 cán bộ có trình độ cử nhân, chiếm 4%

- Tỷ lệ nam, nữ: Nam 5 người chiếm 20% ; Nữ 21 người chiếm 80%

- Số giảng viên đi học NCS: 05

Ngoài ra, Khoa còn có 03 giảng viên kiêm nhiệm:

- TS. Đồng Văn Quân - Thường vụ Đảng Ủy,  Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn trường

- TS. Nguyễn Hữu Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Công tác Học sinh - sinh viên

- Ths-NCS. Nguyễn Văn Tuyên - Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh - sinh viên

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu:

4.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ:

Trình độ Đại học: Cử nhân Giáo dục Chính trị

Trình độ sau đại học: Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn GDCT (đang đào tạo 4 khóa)

4.2. Số lượng SV chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: khoảng 250 SV

4.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Lịch sử Triết học, Triết học phương Tây hiện đại, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa học, Đạo đức học, Tôn giáo học, Mỹ học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học; Phương pháp giảng dạy GDCD – GDCT, Phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Văn kiện Đảng, Giáo dục giới tính và SKSS, Giáo dục môi trường, Công tác Đảng và Đoàn thể trong trường phổ thông, Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế….

IV. Các bộ môn

1. Bộ môn Triết học:

Nhiệm vụ chính: giảng dạy các môn:

- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Lôgíc hình thức cho sinh viên hệ đại học  toàn trường

- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Lịch sử triết học, Tác phẩm kinh điển Mác-Ăngghen, Tác phẩm kinh điển Lênin, Đạo đức học, Lôgíc học, Triết học phương Tây hiện đại, Mỹ học, Tôn giáo học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Văn hoá học, Giáo dục môi trường qua môn giáo dục công dân, Phát triển kỹ năng con người cho SV chuyên ngành...

- Giảng dạy môn Triết học cho các chuyên ngành Cao học trong trường

- Giảng dạy các môn Lôgic học ký hiệu, phương pháp giảng dạy môn Triết học, Sự thống nhất giữa phép biện chứng, lý luận nhận thức và lôgic học… cho Cao học chuyên ngành.

 

  

Bộ môn Triết học

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ

ĐT, Email

1

TS Đồng Văn Quân

Trưởng phòng hành chính-Tổ chức.

Nguyên trưởng khoa

ĐT: 0912021314

Email:Quan3666@gmail.com

Quandongvan@gmail.com

2

TS Vũ Minh Tuyên

Trưởng khoa

 

ĐT: 0912910802

Email: vuminhtuyen0608@gmail.com

3

TS. Nguyễn Thị Khương

Phó trưởng khoa

ĐT: 01666839020

Email: khuongsptn@gmail.com

4

TS. Ngô Lan Anh

Trưởng bộ môn

ĐT: 0913349907

Email: ngolananh171082@gmail.com

5

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Trợ lý khoa học

ĐT: 0987207882

Email: nguyenha072007@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Cố vấn học tập

ĐT: 0982983877

Email: hiennguyen165@gmail.com
7

Ths. Vũ Thuý Hằng

Phó chủ tịch công đoàn khoa

 Cố vấn học tập

ĐT: 0974090486

Email: bachhang2010@gmail.com

8

ThS. Đoàn Thị Hồng Nhung

Bí thư chi đoàn cán bộ khoa

Cán bộ tạo nguồn

ĐT:  0165 739 0819

Email: nhungtrietk55@gmail.com

 

2. Bộ môn Kinh tế - xã hội và pháp luật

Nhiệm vụ chính Giảng dạy các môn:

- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩaMác - Lênin, cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng toàn trường

- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Tác phẩm kinh điển Mác - Ăngghen; Tác phẩm kinh điển Lênin, Giáo dục gia đình, Những vấn đề thời đại ngày nay, Kinh tế học, Chính trị học, Lịch sử tư tưởng XHCN, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Xã hội học...cho sinh viên chuyên ngành

-Pháp luật học, Lịch sử NN&PL Việt Nam, Hiến pháp và định chế chính trị cho sinh viên chuyên ngành, môn Giáo dục pháp luật và Pháp luật đại cương cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng toàn trường.

Stt

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ

ĐT, Email

1

ThS Nguyễn Thị Mão

Trợ lý: KT& ĐBCLGD

ĐT: 0912336197

Email: nguyenthimao.tn@gmail.com

2

TS Nguyễn Thị Hường

Trưởng bộ môn

ĐT: 0988596121

Email: meogiatn@gmail.com

3

TS. Trần Thị Lan

Trợ lý đào tạo. Chủ tịch công đoàn

ĐT: 0983896296

Email: lantrantn@gmail.com

4

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Phó bộ môn

ĐT: 0912454656

Email: Nghoanglan75@gmail.com
5

ThS. Nguyễn Mai Anh

Cố vấn học tập

ĐT:  0974390790

Email: nguyenmaianh136@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

 Cố vấn học tập

ĐT: 0986351114

Email: flyingdance.708@gmail.com

7

ThS. Thái Hữu Linh

Bí thư liên chi

ĐT:  01688644227

Email: thailinhchinhtri@gmail.com
8

Ths-NCS. Cao Thùy Linh

Cán bộ tạo nguồn ĐT: 01643683685
9

CN. Hứa Ngọc Thư

CB VP ĐT: 0913538626

 

3. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng

Nhiệm vụ chính giảng dạy các môn:

- Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sảnViệt Nam cho sinh viên chuyên ngành và không chuyên ngành.

- Văn kiện Đảng, Xây dựng Đảng, Chuyên đề Lịch sử Đảng cho sinh viên chuyên ngành.

- Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành và không chuyên; Giảng dạy môn Tác phẩm Hồ Chí Minh, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Quan hệ quốc tế, Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản... cho sinh viên chuyên ngành.

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

ĐT, Email

1

TS. Phạm Thị Huyền

Trưởng Bộ môn, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy

ĐT:  0982033005

Email: huyendapham @gmail.com
2

TS. Vũ Thị Thuỷ

Phó bộ môn, cố vấn học tập

ĐT:  0982633373

Email: vuthuy.dhsptn@gmail.com

3

TS. Hoàng Thu Thuỷ

  Trợ lý sinh viên

ĐT: 0912805684

Email: chuhoanganhthu@gmail.com

4

ThS-NCS Nguyễn Văn Tuyên

Phó phòng CTHSSV

Giảng viên

ĐT: 0914.322834

Email: tuyen69sptn@gmail.com

5

Ths-NCS. Lý Trung Thành

 Giảng viên

ĐT:  0974146989

Email: thanhlysptn@gmail.com

6

ThS-NCS. Nguyễn Tuấn Anh

 Cố vấn học tập

ĐT:  0973855866

Email: tuananhgdct@gmail.com

7

Ths. Nguyễn T Minh Hiền

 

  Giảng viên

ĐT:  0979858677

Email: minhhien110781@gmail.com

8

ThS. Trần Thanh An

 

Cố vấn học tập

ĐT:  0973474393

Email: thailinhchinhtri@gmail.com

9

ThS-NCS. Trần Thị Hằng

CB tạo nguồn

ĐT:  0973660302

Email: tranthihang89.dhsptn@gmail.com

V. Các thành tích của đơn vị

1. Kết quả đào tạo chính quy:

Số lượng khoá đã và đang đào tạo: 24 khoá. Số lượng SV 1563 SV

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 20 khoá. SV tốt ngiệp 1372. Tỷ lệ tốt nghiệp 97%

2. Kết quả đào tạo không chính quy:

Số lượng khoá đã đào tạo: 7 khoá. Số lượng HV.377

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 7 khoá.  Đã tốt nghiệp 343 HV

Số lượng khóa đang đào tạo: 1 khóa 34 HV Đại học Hùng Vương- Phú Thọ.

3. Kết quả đào tạo sau đại học

Đã và đang đào tạo 5 khóa. 67 Học viên

40 học viên đã hoàn thành học tập và cấp bằng Th.S

27 học viên đang theo học

4. Thành tích nghiên cứu khoa học

+ Đề tài NCKH của giảng viên:

- Đề tài cấp bộ:  Đã thực hiện 6 đề tài;

-Tham gia 01 dự án quốc tế “Giảm nghèo ở Việt Nam” (Việt Nam - Canada);

-Tham gia 03 đề tài cấp Nhà nước;

- Cấp cơ sở: Đã thực hiện hơn 10 đề tài;

- Cấp đại học: Đã thực hiện 2 đề tài

-  Đề tài NCKH của sinh viên: Đã thực hiện khoảng 200 đề tài; 7 SV đoạt giải SVNCKH.

Số giáo trình, đề cương bài giảng đã xuất bản: 04

5. Khen thưởng, thành tích:

* Giải tập thể:

- Khoa nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến

- Giải nhất cuộc thi “Olimpic các môn khoa học Mác – Lênin” cấp trường năm 2006 và năm 2008.

- Giải nhì hội thi NVSP cấp trường năm 2009

- Các hoạt động phong trào của các Thầy cô giáo và các em sinh viên trong khoa từng bước trưởng thành và được ghi nhận qua các giải thưởng trong cuộc thi: Bí thư Chi bộ giỏi (giải khuyến khích năm 2014), Báo cáo viên tuyên truyền Tư tưởng HCM (giải ba năm 2014), Tiếng hát người giáo viên nhân dân (giải nhì năm 2015), Tìm hiểu pháp luật, Ánh sáng soi đường (giải nhất năm 2015)…

- Giải khuyến khích cuộc thi “Xây dựng và bình chọn clip tuyên truyền về khoa/ Bộ môn” do Hội Sinh viên Trường Địa học Sư phạm tổ chức.

* Giải cá nhân:

Giảng viên:

* Trong nhiều năm qua, cán bộ, giảng viên khoa Giáo dục chính trị đã có nhiều cố gắng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc: Nhiều thầy cô giáo trong nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp Bộ và đã được tặng giấy khen của Hiệu trưởng, Giám đốc ĐHTN và Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo

- Giấy khen của Giám đốc ĐHTN có các thầy cô:  Vũ Thị Tùng Hoa,Thầy Vũ Minh Tuyên, Nguyễn Thị Khương, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Hường, Ngô Thị Lan Anh…

- Bằng khen có các thầy cô: Vũ Thị Tùng Hoa, Vũ Minh Tuyên, Nguyễn Thị Khương, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Hường, Ngô Thị Lan Anh

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ có cô: Nguyễn Thị Khương

* Giảng viên tham gia huấn luyện đội tuyển thi Ánh sáng soi đường các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  lần thứ hai  của tỉnh Thái Nguyên năm 2017 và đạt giải Ba toàn quốc: Nguyễn Thị Khương, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Lan

Sinh viên:

- SV Phạm Thị Hồng GDCD 40 giải nhất cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp trường, cấp ĐHTN, cấp tỉnh.

- SV Hoàng Thị Thanh Nhung GDCD41 đạt danh hiệu Sao tháng giêng năm 2009

- SV Phạm Thu Thuỷ GDCD41 giải nhất “Trí tuệ sinh viên” cấp trường năm 2009

- SV Nguyễn Thị Mây GDCD42B: Huy chương vàng phần thi hùng biện NVSP toàn quốc năm 2009. Giải nhất hùng biện cuộc thi “Tìm hiểu biến đổi khí hậu” cấp ĐHTN năm 2009-2010. Giải khuyến khích MC tài năng của trường năm 2009 - 2010. Giải nhất vòng thi tháng, giải khuyến khích vòng thi quí cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo” của Đài truyền hình Thái Nguyên.

- Nguyễn Thị Khánh Ly K43, giải nhì sinh viên NCKH cấp trường

- Nguyễn Thị Thúy Giang K45, giải nhì sinh viên NCKH cấp trường, giải khuyến khích cấp ĐH Thái Nguyên

- Nguyễn Thị Hồng Ngọc K46: Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường

- Triệu Thảo Chi K47, giải nhất sinh viên NCKH cấp trường.

- Tạ Thị Hà K47: Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Giải thưởng Sao tháng giêng năm 2016 và nhiều giấy khen của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm.

- Lê Nhật Quỳnh Anh: Giấy khen của ĐHTN về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2014 - 2015, Giấy khen của trường ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2015, danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa.

- Lê Dung Nhi: Giấy khen của ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2015, 2014 - 2017, 2015 - 2018; Bằng khen của ĐHTN về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh TN nhiệm kỳ 2014 - 2017; Bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2013 - 2015; Giải ba Hội thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015” cấp trường, danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa...

- Lục Văn Vinh: Giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2017, giấy khen cán bộ đoàn xuất sắc năm 2016 của Hội Sinh viên trường ĐHSP, giấy khen của Hội Sinh viên trường ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiềm kỳ 2013 - 2015...

- Hoàng Thị Quỳnh: Giấy khen của Hội Sinh viên trường ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên.

- Phạm Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thu Trang giải ba toàn quốc về NCKH của SV

     Trong hai ngày 22 và 23 tháng 10 năm 2018. Trường Đại học Sư phạm-ĐHTN đã cử TS. Vũ Minh Tuyên Trưởng khoa giáo dục chính trị làm trưởng đoàn, cùng tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên K50 của khoa đi thực tế, nghiên cứu học tập tôn giáo tại Quảng Ninh. Trong hai ngày thực tế tại địa phương, đoàn đã đến Đền Cửa Ông, Chùa Cái Bàu, Chùa Ba Vàng, Cô sơn- Kiếp Bạc. Đặc biệt khi đến chùa Ba vàng (Phường Quang Trung Thành phố Uông Bí Tỉnh Quảng Ninh) tại đây tập thể, cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa giáo dục chính trị được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển tại Chùa Ba Vàng. Trong thời gian thực tế tại chùa, tập thể, cán bộ, giảng viên, sinh viên đã được tham gia vào lễ cầu an.

Kết thúc buổi thực tế, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên rất phấn khởi và tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà chuyến đi đã mang lại, qua đó cung cấp cho đòn nhiều kiến thức quan trọng nhằm góp phần xây dựng con người luôn sông tốt đời, đẹp đạo.

Tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên K50 khoa GDCT Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên thực tế tại Quảng Ninh

 

Tập thể, cán bộ, giảng viên sinh viên K50 Khoa giáo dục chính trị tại Côn Sơn- Hải Dương

DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG NGỌC QUYẾN

          Nhằm tăng cường trải nghiệm thực tiễn giáo dụcphổ thông cho giảng viên của nhà trường, qua đó đó nâng cao năng lực giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo giáo viên và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Từ ngày 22 đến 31 tháng 10 năm 2018, trường Đại học Sư phạm – ĐHTN đã cử 6 đồng chí giảng viên đến nghiên cứu thực tế chuyên môn tại trường THPT Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian làm việc tại trường, ngoài hoạt động dự giờ, thăm lớp, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, các thầy cô đã tiến hành xây dựng, thiết kế các hoạt động giáo dục gắn với đặc thù của lứa tuổi THPT. Trong đó, đặc biệt đáng lưu ý là sự phối kết hợp giữa các thầy cô tổ bộ môn Xã hội của trường THPT Lương Ngọc Quyến với 2 đồng chí giảng viên trường Đại học Sư phạm  là T.S Đỗ Văn Hảo – khoa Sư phạm Địa Lý với T.S Nguyễn Thị Hường – khoa Giáo dục Chính trị trong xây dựng kịch bản dạy học và tổ chức thành công một giờ học trải nghiệm tích hợp với chủ đề: Học sinh phổ thông với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

          Kết thúc giờ học trải nghiệm, các em học sinh vô cùng hào hứng đề xuất với các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô trong tổ bộ môn cần tăng cường hơn nữa các giờ trải nghiệm, tạo điều kiện và cơ hội để các em ngoài trau dồi tri thức bộ môn còn được thể hiện và phát huy sở trường, năng lực của bản thân, phát hiện và bồi đắp nhằm đưa ra những định hướng đúng đắn cho lựa chọn nghề nghiệp của bản thân sau này.

          Tiết học trải nghiệm qua đi để lại nhiều ấn tượngsâu sắc và ý nghĩa. Bản thân mỗi thầy côtrong đoàn thực tế,các thầy cô trong tổ Xã hội rút ra nhiều bài học quý báu trong hiết kế và tổ chức một giờ tdạy rải nghiệm. Hy vọng trơng thời gian tiếp nối,sự kết hợp và đồng hành của tổ bộ môn Xã hội - trường THPT Lương Ngọc Quyến với các khoa chuyên môn của trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên sẽ đem tới những giờ học lý thú, bổ ích. Chúc cho mối quan hệ giữa hai đơn vị ngày càng bền chặt. Chúc cho hai thương hiệu giáo dục ngày càng bền vững và toả sáng.

 

Ngày 16/11/2011 Hội đồng bảo về luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn lý luận chính trị cho hai học viên Lê Thu Hoài, Trần Thu Hằng (K24) được diễn ra tại phòng họp 104 nhà A4. Sau khi nghe học viên báo cáo tóm tắt luận văn Thạc Sỹ, hội đồng đã đưa ra những  nhận xét về ưu nhược điểm mà luận văn đã thực hiện, đồng thời có những đóng góp bổ sung cho luận văn hoàn thiện tốt hơn nữa.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc hội đồng bảo về luận văn thạc sỹ đã đánh giá luận văn của học viên đạt loại giỏi.

Một số hình ảnh liên quan đến thực tế chuyên môn tại trường THPT:

Tập thể, cán bộ, giảng viên Khoa GDCT Trường Đại học Sư Phạm-Đại học Thái Nguyên đã về thực tế chuyên môn tại Trường THPT Phú Bình- Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên.

 

TS. Nguyễn Thị Khương Phó rrưởng khoa GDCT tặng hoa cho giáo viên trường THPT Phú Bình- Huyện Phú Bình- Tỉnh Thái Nguyên nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10

 

Học viên Cao học và hội đồng trong lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn lý luận chính trị.

Một số hình ảnh liên quan đến lễ bào vệ luận văn Thạc sỹ:

 

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Hòa trong không khí vui mừng của cả nước, tập thể giảng viên, sinh viên khoa Giáo dục chính trị đã long trọng tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2018. Đây là dịp để các thế hệ sinh viên có dịp tri ân thầy cô “người lái đò đưa khách qua sông” để rồi các e, những người học sinh thân yêu sẽ chắp cánh ước mơ bay cao, vươn xa trên con đường chinh phục đỉnh cao trí tuệ.

Trong lễ tri ân các e sinh viên đã được nghe Thầy, cô giáo kể về những câu chuyện xúc động trong sự nghệp trồng người mà các Thầy giáo, cô giáo đã trải qua. Những câu chuyện đó dù được kể dưới nhiều góc độ khác nhau, đã để lại cho sinh viên những ấn tượng khó quên về sự hi sinh, lòng yêu nghề, để rồi chính những Thầy cô giáo đã mạng lại cho sinh viên một triết lý sâu sắc “mỗi Thầy, cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Sau buổi tri ân thầy, cô các thế hệ sinh viên nhiều bài học quí báu về nhân cách, đạo đức và lòng yêu nghề và thầm hứa sẽ luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức tự học và sáng tạo, rèn tâm trong, luyện trí sáng xây hoài bão và tiếp tục bay cao, vươn xa như lời Thầy, cô đã dạy.

Công cha, nghĩa mẹ ơn Thầy

Ghi lòng, tac dạ khắc sâu ơn này.

 

Hình ảnh liên quan

 

Thày giáo: Vũ Minh Tuyên. Trưởng khoa GDCT cùng các e sinh viên K50A trong một buổi đến trường.

 

Cô giáo và sinh viên K50 Khoa GDCT trong buổi chụp kỷ yếu.

 

Ước mơ đã thành hiện thực

 

SV K50 Khoa GDCT trong giờ học.

Nguồn Khoa GDCT

 

MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NIỀM VUI

Vui nhộn

 

Giờ giải lao

Tinh nghịch