Khoa Giáo dục Chính trị - www.dhsptn.edu.vn

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

 

I. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803750741

Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Giáo dục chính trị ra đời gắn với nghị định 31/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên; Theo quyết định 155/QĐ TCCB ngày 05/08/1995 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, khoa Giáo dục Chính trị và lý luận Mác-Lênin (Khoa Mác-Lênin) chính thức được thành lập trên cơ sở sát nhập đội ngũ cán bộ giảng dạy thuộc các bộ môn Mác-Lênin của 5 trường Đại học thành viên vào thời điểm đó. Nhiệm vụ chính trị của khoa được xác định: Giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin cho sinh viên toàn Đại học Thái Nguyên; đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trên, sau 10 năm hoạt động, do yêu cầu đổi mới công tác tổ chức và đào tạo của Đại học Thái Nguyên, Khoa đã tách một bộ phận cán bộ giảng dạy làm lực lượng nòng cốt hình thành bộ môn Mác-Lênin cho các trường thành viên. Năm 2010, Khoa được đổi tên mới thành Khoa Giáo dục Chính trị và sinh viên chuyên ngành được đổi tên từ Giáo dục Công dân thành Giáo dục Chính trị.

Từ năm học 2006 – 2007, nhiệm vụ của khoa là giảng dạy các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam cho toàn bộ sinh viên trường Đại học Sư phạm và đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân. Với chặng đường 20 năm cùng sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn vươn lên tự khẳng định của tập thể cán bộ giảng dạy cùng các thế hệ sinh viên, Khoa GDCT đã thu được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo chung của Trường Đại học Sư phạm và toàn Đại học Thái Nguyên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo khoa

 

Tập thể cán bộ Khoa Giáo dục Chính trị

 

1. Bộ máy lãnh đạo khoa:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

 

1

Bí thư CB, Trưởng khoa: TS Vũ Minh Tuyên

Nhiệm vụ: Phụ trách chung và công tác NCKH, đào tạo sau đại học

ĐT: 0912910802

Email: vuminhtuyen0608@gmail.com

2

Phó bí thư CB, Phó trưởng khoa: TS Nguyễn Thị Khương

 

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác đào tạo chính quy, vừa làm vừa họcĐT: 0164 936 6616

ĐT: 01666839020

Email: khuongsptn@gmail.com

3

Phó trưởng khoa: ThS Thăng Văn Liêm

Nhiệm vụ: Phụ trách công tác học sinh - sinh viênĐT: 0912910802

Email:

4

Chủ tịch công đoàn:ThS-NCS Phạm Thị Huyền

ĐT: 0982033005

Email: huyendapham@gmail.com

5

Bí thư liên chi: Ths Thái Hữu Linh

ĐT: 0168 864 4227

Email: thailinhchinhtri@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

- Khoa Giáo dục Chính trị có chức năng đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Chính trị để giảng dạy môn Giáo dục công dân trong các trường THPT trên phạm vi cả nước và các môn Lý luận chính trị ở các trường ĐH và CĐ.

- Đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Giáo dục chính trị

- Giáo dục chính trị tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trong trường.

- Hình thức đào tạo: Hệ chính quy và vừa học vừa làm

- Thời gian đào tạo của cả hai hệ:

+ Hệ chính quy theo học chế tín chỉ từ 3 đến 6 năm (hoàn thành 130 tín chỉ)  

+ Hệ vừa làm vừa học và liên thông theo niên chế (Từ 2 đến 3 năm)

2.2. Nhiệm vụ:

- Giảng dạy: Giảng dạy các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên các hệ chính quy, vừa làm vừa học ở các bậc học: Cao đẳng, Đại học, Cao học.

- Bồi dưỡng: Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đổi mới chương trình đào tạo, phát triển chương trình sách giáo khoa môn Giáo dục công dân ở các trường THPT.

- Nghiên cứu khoa học: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (từ cấp cơ sở đến cấp Đại học, cấp Bộ và cấp Nhà nước).

- Các hướng nghiên cứu khoa học chính

+ Triết học

+ Kinh tế chính trị học

+ Chủ nghĩa xã hội khoa học

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Ðổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Đổi mới, phát triển chương trình, sách giáo khoa Giáo dục công dân ở trường phổ thông

+ Phương pháp giảng dạy các môn Giáo dục chính trị, giáo dục công dân

+ Vấn đề dân chủ trong trường học

+ Vận dụng đường lối giáo dục của Ðảng trong thời kỳ đổi mới ở ÐHTN

+ Vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới

+ Vấn đề văn hóa học và nghiên cứu bản sắc văn hóa

+ Vấn đề thông tin toàn cầu với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

+ Vấn đề trí thức giáo dục đại học và trí thức dân tộc

+ Vai trò của Ðại học Thái Nguyên trong việc cung cấp nguồn nhân lực phục vụ CNH, HÐH miền núi phía Bắc.

+ Vấn đề kinh tế thị trường định hướng XHCN và các doanh nghiệp trên địa bàn trung du và miền núi phía Bắc

+ Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

+ Vấn đề đạo đức sinh thái và mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái

+ Vấn đề pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội.

+ Vấn đề sống thử trong sinh viên

+ Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên

+ Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam

+ Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH

+ Giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên và học sinh

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

Hiện tại khoa có 25 cán bộ, giảng viên (giảng viên: 24 người, CB văn phòng: 01 người), trong đó:

- 8 giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm  32%

- 13 giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 52%

- 4 cán bộ, giảng viên có trình độ cử nhân, chiếm 16%

- Tỷ lệ nam, nữ: Nam 5 người chiếm 20% ; Nữ 20 người chiếm 80%

- Số giảng viên đi học NCS: 02

- Số giảng viên đi học thạc sỹ: 02

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu:

4.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ:

Trình độ Đại học: Cử nhân Giáo dục Chính trị

Trình độ sau đại học: Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn GDCT (đang đào tạo 2 khóa)

4.2. Số lượng SV chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: khoảng 550 SV

4.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Lịch sử Triết học, Triết học phương Tây hiện đại, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa học, Đạo đức học, Tôn giáo học, Mỹ học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học; Phương pháp giảng dạy GDCD – GDCT, Phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Văn kiện Đảng, Giáo dục giới tính và SKSS, Giáo dục môi trường, Công tác Đảng và Đoàn thể trong trường phổ thông, Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế….

IV. Các bộ môn

1. Bộ môn Triết học:

Nhiệm vụ chính: giảng dạy các môn:

- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Lôgíc hình thức cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng toàn trường

- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Lịch sử triết học, Tác phẩm kinh điển Mác-Ăngghen, Tác phẩm kinh điển Lênin, Đạo đức học, Lôgíc học, Triết học phương Tây hiện đại, Mỹ học, Tôn giáo học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Văn hoá học, Giáo dục môi trường qua môn giáo dục công dân, Phát triển kỹ năng con người cho SV chuyên ngành.

- Giảng dạy môn Triết học cho các chuyên ngành Cao học trong trường

- Giảng dạy các môn Lôgic học ký hiệu, phương pháp giảng dạy môn Triết học, Sự thống nhất giữa phép biện chứng, lý luận nhận thức và lôgic học… cho Cao học chuyên ngành.

 

  

Bộ môn Triết học

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ

ĐT, Email

1

TS Đồng Văn Quân

Trưởng phòng hành chính-Tổ chức.

Nguyên trưởng khoa

ĐT: 0912021314

Email:Quan3666@gmail.com

Quandongvan@gmail.com

2

TS Vũ Minh Tuyên

 

Trưởng khoa

 

ĐT: 0912910802

Email: vuminhtuyen0608@gmail.com

3

TS. Nguyễn Thị Khương

Phó trưởng khoa

ĐT: 01666839020

Email: khuongsptn@gmail.com

4

TS. Vũ Thị Tùng Hoa

Nguyên trưởng khoa

ĐT: 0982226855

Email:  vuthitunghoa@gmail.com

5

TS. Ngô Lan Anh

Trợ lý Đào tạo

ĐT: 0913349907

Email: ngolananh171082@gmail.com

6

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Trợ lý khoa học

ĐT: 0987207882

Email: nguyenha072007@gmail.com

7

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

ĐT: 0982983877

Email: hiennguyen165@gmail.com

8

CN Đoàn Thị Hồng Nhung

Cán bộ tạo nguồn

ĐT:  0165 739 0819

Email: nhungtrietk55@gmail.com

 

2. Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhiệm vụ chính Giảng dạy các môn:

- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩaMác - Lênin, cho sinh viên hệ đại học và cao đẳng toàn trường

- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Tác phẩm kinh điển Mác - Ăngghen; Tác phẩm kinh điển Lênin, Giáo dục gia đình, Những vấn đề thời đại ngày nay, Kinh tế học, Chính trị học, Lịch sử tư tưởng XHCN, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Xã hội học cho sinh viên chuyên ngành

 

Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ

ĐT, Email

1

ThS Nguyễn Thị Mão

Trợ lý: KT& ĐBCLGD

ĐT: 0912336197

Email: nguyenthimao.tn@gmail.com

2

TS Nguyễn Thị Hường

Cố vấn học tập

ĐT: 0988596121

Email: meogiatn@gmail.com

3

TS. Trần Thị Lan

Trợ lý sinh viên,

Cố vấn học tập

ĐT: 0983896296

Email: lantrantn@gmail.com

4

Ths Vũ Thuý Hằng

 Cố vấn học tập

ĐT: 0977102201

Email: bachhang2010@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

 Cán bộ tạo nguồn

ĐT: 0986351114

Email: flyingdance.708@gmail.com

6

CN. Cao Thùy Linh

Cán bộ tạo nguồn ĐT: 01643683685

 

3. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Nhiệm vụ chính giảng dạy các môn:

- Đường lối Cách mạngcủa Đảng Cộng sảnViệt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sảnViệt Nam cho sinh viênchuyên ngành và không chuyên ngành.

- Văn kiện Đảng, Xây dựng Đảng, Chuyên đề Lịch sử Đảng, Pháp luật học, Lịch sử NN&PL Việt Nam, Hiến pháp và định chế chính trị cho sinh viên chuyên ngành

 

Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

ĐT, Email

1

TS. Nguyễn Hữu Toàn

Trưởng phòng CTHSSV

Nguyên trưởng bộ môn

ĐT: 0912386627

Email: Toannguyenhuu79@gmail.com
2

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

 

Trưởng bộ môn

ĐT: 0912454656

Email: Nghoanglan75@gmail.comm

3

TS. Hoàng Thu Thuỷ

 Cố vấn học tập

ĐT: 0912805684

Email: chuhoanganhthu@gmail.com

4

Ths Lý Trung Thành

 Giảng viên

ĐT:  0974146989

Email: thanhlysptn@gmail.com

5

ThS Nguyễn Tuấn Anh

  Giảng viên

ĐT:  0973855866

Email: tuananhgdct@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Mai Anh

 Giảng viên

ĐT:  0974390790

Email: nguyenmaianh136@gmail.com

7

CN. Nguyễn T Minh Hiền

 

  Giảng viên

ĐT:  0979858677

Email:

8

ThS. Trần Thanh An

 

CB tạo nguồn

ĐT:  0973474393

Email: thailinhchinhtri@gmail.com

 9

ThS. Trần Thị Hằng

CB tạo nguồn

ĐT:  0973660302

Email: tranthihang89.dhsptn@gmail.com

10

CN. Hứa Ngọc Thư

CB VP ĐT: 0913538626

 

4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ chính: Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành và không chuyên; Giảng dạy môn Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành.

 

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ

ĐT, Email

1

Ths-NCS Phạm Thị Huyền

Trưởng bộ môn

ĐT:  0982033005

Email: huyendapham @gmail.com

2

Ths Thăng Văn Liêm

P.Trưởng khoa

ĐT:  0912797737

Email: Thangvanlien@gmail.com

3

Ths-NCS Vũ Thị Thuỷ

GV, cố vấn học tập

ĐT:  0982633373

Email: vuthuy.dhsptn@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Văn Tuyên

Phó phòng CTHSSV

Giảng viên

ĐT: 0914.322834

Email: tuyen69sptn@gmail.com

5

ThS. Thái Hữu Linh

 Bí thư liên chi

ĐT:  01688644227

Email: thailinhchinhtri@gmail.com

 

5. Bộ môn Phương pháp:

Nhiệm vụ chính: giảng dạy môn Phương pháp giảng dạy, Rèn luyện NVSP, hướng dẫn tập giảng cho SV chuyên ngành.

 

Bộ môn Phương pháp

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

ĐT, Email

1

TS Nguyễn Thị Hường

Trưởng bộ môn

ĐT: 0988596121

Email: meogiatn@gmail.com

2

Ths Phạm Thị Huyền

 Giảng viên

ĐT:  0982033005

Email: huyendapham @gmail.com

3

TS Vũ Minh Tuyên

 Trưởng khoa

ĐT: 0912910802

Email: vuminhtuyen0608@gmail.com

4

TS Nguyễn Thị Khương

  Giảng viên

ĐT: 0164 936 6616

Email: khuongsptn@gmail.com

5

ThS. Nguyễn Thị Mão

  Giảng viên

ĐT:  01688644227

Email: nguyenthimao.tn@gmail.com

6

ThS Thái Hữu Linh

 Giảng viên

ĐT: 0168 864 4227

Email:thailinhchinhtri@gmail.com

 

V. Các thành tích của đơn vị

1. Kết quả đào tạo chính quy:

Số lượng khoá đã và đang đào tạo: 19 khoá.

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 15 khoá.

Tỷ lệ tốt nghiệp: 100%

2. Kết quả đào tạo không chính quy:

Số lượng khoá đã đào tạo: 7 khoá. 

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 7 khoá. 

Số lượng khóa đang đào tạo: 1 khóa.

Tỷ lệ tốt nghiệp: 100%

3. Kết quả đào tạo sau đại học

Đang đào tạo 2 khóa

4. Thành tích nghiên cứu khoa học

+ Đề tài NCKH của giảng viên:

- Đề tài cấp bộ:  Đã thực hiện 5 đề tài; Đang thực hiện 1 đề tài;

- Cấp cơ sở: Đã thực hiện 10 đề tài;

- Cấp đại học: Đã thực hiện 2 đề tài

+ Đề tài NCKH của sinh viên: Đã thực hiện khoảng 90 đề tài; 6 SV đoạt giải SVNCKH.

Số giáo trình, đề cương bài giảng đã xuất bản: 03

5. Khen thưởng, thành tích:

* Giải tập thể:

- Khoa nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến

- Giải nhất cuộc thi “Olimpic các môn khoa học Mác – Lênin” cấp trường năm 2006 và năm 2008.

- Giải nhì hội thi NVSP cấp trường năm 2009

- Các hoạt động phong trào của các Thầy cô giáo và các em sinh viên trong khoa từng bước trưởng thành và được ghi nhận qua các giải thưởng trong cuộc thi: Bí thư Chi bộ giỏi (giải khuyến khích năm 2014), Báo cáo viên tuyên truyền Tư tưởng HCM (giải ba năm 2014), Tiếng hát người giáo viên nhân dân (giải nhì năm 2015), Tìm hiểu pháp luật, Ánh sáng soi đường (giải nhất năm 2015)…

* Giải cá nhân:

Giảng viên:

Trong nhiều năm qua, cán bộ, giảng viên khoa Giáo dục chính trị đã có nhiều cố gắng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc: Nhiều thầy cô giáo trong nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp Bộ và đã được tặng giấy khen của Hiệu trưởng, Giám đốc ĐHTN và Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo

- Giấy khen của Giám đốc ĐHTN có các thầy cô: Vũ Thị Tùng Hoa, Thầy Vũ Minh Tuyên, Nguyễn Thị Khương, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Hường, Ngô Thị Lan Anh…

- Bằng khen có các thầy cô: Vũ Thị Tùng Hoa, Vũ Minh Tuyên, Nguyễn Thị Khương, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Hường, Ngô Thị Lan Anh

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ có cô: Nguyễn Thị Khương

Sinh viên:

- SV Phạm Thị Hồng GDCD40 giải nhất cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp trường, cấp ĐHTN, cấp tỉnh.

- SV Hoàng Thị Thanh Nhung GDCD41 đạt danh hiệu Sao tháng giêng năm 2009

- SV Phạm Thu Thuỷ GDCD41 giải nhất “Trí tuệ sinh viên” cấp trường năm 2009

- SV Nguyễn Thị Mây GDCD42B: Huy chương vàng phần thi hùng biện NVSP toàn quốc năm 2009. Giải nhất hùng biện cuộc thi “Tìm hiểu biến đổi khí hậu” cấp ĐHTN năm 2009-2010. Giải khuyến khích MC tài năng của trường năm 2009-2010. Giải nhất vòng thi tháng, giải khuyến khích vòng thi quí cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo” của Đài truyền hình Thái Nguyên.

- Nguyễn Thị Khánh Ly K43, giải nhì sinh viên NCKH cấp trường

- Nguyễn Thị Thúy Giang K45, giải nhì sinh viên NCKH cấp trường, giải khuyến khích cấp ĐH Thái Nguyên

- Nguyễn Thị Hồng Ngọc K46: Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường

- Nguyễn Hồng Ngọc

- Triệu Thảo Chi K47, giải nhất sinh viên NCKH cấp trường

- Tạ Thị Hà K47: Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Giải thưởng Sao tháng giêng năm 2016 và nhiều giấy khen của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm.

                         

 

 

                                                            

 

clip

Thống kê

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1259
  • Tháng hiện tại: 163721
  • Tổng lượt truy cập: 9099756