KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

I. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803750741

Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình hình thành và phát triển

Ra đời gắn với nghị định 31/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên; Theo quyết định 155/QĐ TCCB ngày 05/08/1995 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, khoa Giáo dục Chính trị và lý luận Mác-Lênin (Khoa Mác-Lênin) chính thức được thành lập trên cơ sở sát nhập đội ngũ cán bộ giảng dạy thuộc các bộ môn Mác-Lênin của 5 trường Đại học thành viên vào thời điểm đó. Nhiệm vụ chính trị của khoa được xác định: giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin cho sinh viên toàn Đại học và đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trên, sau 10 năm hoạt động, do yêu cầu đổi mới công tác tổ chức và đào tạo của Đại học, Khoa đã tách một bộ phận cán bộ giảng dạy làm lực lượng nòng cốt hình thành bộ môn Mác-Lênin cho các trường thành viên. Từ năm học 2006 – 2007, nhiệm vụ của khoa là giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam cho toàn bộ sinh viên trường Đại học Sư phạm và đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân. Từ năm 2010, Khoa được đổi tên mới thành Khoa Giáo dục Chính trị và sinh viên chuyên ngành được đổi tên từ Giáo dục Công dân thành Giáo dục Chính trị.

Chặng đường 18 năm với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn vươn lên tự khẳng định của tập thể cán bộ giảng dạy cùng các thế hệ sinh viên, Khoa GDCT đã thu được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo chung của Nhà trường và toàn Đại học Thái Nguyên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo khoa

1. Bộ máy lãnh đạo khoa:

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

SĐT

Email

Ghi chú

1

TS Vũ Thị Tùng Hoa

Trưởng khoa phụ trách chung

DĐ 0982226855

       0912753886

vuthitunghoa@gmail.com

 

2

TS Vũ Minh Tuyên

P.Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo chính quy và NCKH

NR 02803752379

DĐ 0912910802

   

3

Ths Thăng Văn Liêm

P.Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học

NR 02803857494

DĐ 0912797737

   

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

- Khoa Giáo dục Chính trị có chức năng đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Chính trị để giảng dạy môn Giáo dục công dân trong các trường THPT trên phạm vi cả nước và các môn Lý luận chính trị ở các trường ĐH và CĐ.

- Giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trong trường.

- Hình thức đào tạo: Hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học (VLVH)

- Thời gian đào tạo của cả hai hệ:

+ Hệ chính quy theo học chế tín chỉ từ 3 đến 6 năm (hoàn thành 134 tín chỉ)  

+ Hệ vừa làm vừa học và liên thông theo niên chế (Từ 2 đến 3 năm)

2.2. Nhiệm vụ:

- Giảng dạy: giảng dạy môn lý luận chính trị cho tất cả các hệ chính quy, vừa làm vừa học, các bậc học: Cao đẳng, Đại học, Cao học.

- Bồi dưỡng: Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đổi mới chương trình, phát triển chương trình sách giáo khoa môn giáo dục công dân ở các trường THPT.

- Nghiên cứu khoa học: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (từ cấp cơ sở đến cấp Đại học, cấp Bộ và cấp Nhà nước).

Các hướng nghiên cứu khoa học chính

- Ðổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị Mác-Lêninvà Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Vấn đề dân chủ trong trường học

- Vận dụng đường lối giáo dục của Ðảng trong thời kỳ đổi mới ở ÐHTN.

- Vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới

- Vấn đề văn hóa học và nghiên cứu bản sắc văn hóa;

- Vấn đề thông tin toàn cầu với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 

- Vấn đề trí thức dân tộc

- Vai trò của Ðại học Thái Nguyên trong việc cung cấp nguồn nhân lực phục vụ CNH, HÐH miền núi phía Bắc.

- Vấn đề kinh tế thị trường định hướng XHCN và các doanh nghiệp trên địa bàn trung du và miền núi phía Bắc

- Vấn đề xây dựng nhà nước

-Vấn đề đạo đức sinh thái

- Vấn đề pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội.

- Vấn đề sống thử trong sinh viên

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

Hiện tại khoa có 27 người (giảng viên: 25 người, CB văn phòng và tư liệu: 2 người), trong đó:

- Có 5 giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm 18,53 %

- Có 13 giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 48,14%

- Có 9 cán bộ, giảng viên có trình độ cử nhân, chiếm 33,33%

- Tỷ lệ nam, nữ: Nam 8 người chiếm 29,63%; Nữ 19 người chiếm 70,37%

- Số người đi học thạc sỹ: 4 người

- Số người đi học tiến sỹ: 4 người

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu:

4.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ: Giáo dục Chính trị, trình độ đại học

4.2. Số lượng SV chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: 405 SV

4.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Triết học phương Đông, triết học phương Tây, triết học Mác, Kinh tế chính trị, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa học, Đạo đức học, Tôn giáo học, Mỹ học.

 

IV. Các tổ bộ môn

1. Bộ môn Triết học:

Nhiệm vụ chính: giảng dạy các môn:

- Những Nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác – Lênin, Lôgíc hình thức cho sinh viênhệ đại học và cao đẳngtoàn trường

- Những Nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác – Lênin, Lịch sửtriết học, Tác phẩm kinh điển Mác-Ăngghen, Tác phẩm kinh điểnLênin, Đạo đức học, Lôgíc học, Triết học phương Tây hiện đại, Mỹ học, Tôn giáo học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Văn hoá học cho SV chuyên ngành.

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

SĐT

Email

Ghi chú

1

Ths-NCS Nguyễn Thị Khương

Trưởng bộ môn

01666839020

   

2

CN Vũ Văn Cành

Phó bộ môn

0912488707

   

3

TS Vũ Thị Tùng Hoa

Trưởng khoa phụ trách chung

0982226855

   

4

TS Vũ Minh Tuyên

P.Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo chính quy và NCKH

0912910802

   

5

Ths Nguyễn Thị Thu Hiền

Cố vấn học tập

0982983877

   

6

Ths-NCSNguyễn Thị Thanh Hà

 

0988869459

   

7

TS Ngô Thị Lan Anh

Trợ lý đào tạo

0913349907

   

2. Bộ môn Kinh tế chính trịvà Chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhiệm vụ chính Giảng dạy các môn:

- Những Nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩaMác – Lênin, cho sinh viênhệ đại học và cao đẳngtoàn trường

- Những Nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩaMác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Tác phẩm kinh điển Mác- Ăngghen; Tác phẩm kinh điển Lênin, Giáo dục gia đình, Những vấn đề thời đại ngày nay, Kinh tế học, Chính trị học, Lịch sử tư tưởng XHCN, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Xã hội học cho sinh viênchuyên ngành

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

SĐT

Email

Ghi chú

1

Ths Bùi Thị Vân Hương

Trưởng bộ môn

01686416905

   

2

Ths Nguyễn Thị Mão

Trợ lý KT&ĐBCLGD

0912336197

   

3

TS Nguyễn Thị Hường

Cố vấn học tập

0988596121

   

4

Ths-NCSTrần Thị Lan

Trợ lý sinh viên,Cố vấn học tập

0983896296

   

5

Ths Vũ Thuý Hằng

 

0977102201

   

6

CN Nguyễn Thị Hạnh

 

0986351114

 

Cao học sinh

3. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Nhiệm vụ chính giảng dạy các môn:

- Đường lối Cách mạngcủa Đảng Cộng sảnViệt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sảnViệt Nam cho sinh viênchuyên ngành và không chuyênngành.

- Văn kiện Đảng, Xây dựng Đảng, Chuyên đề Lịch sử Đảng, Pháp luật học, Lịch sử NN&PL Việt Nam, Hiến pháp và định chế chính trị cho sinh viên chuyên ngành

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

SĐT

Email

Ghi chú

1

TS Nguyễn Thị Hoàng Lan

Trưởng bộ môn; Trợ lý khoa học

0912454656

   

2

Ths –NCS Hoàng Thu Thuỷ

 

0912805684

   

3

Ths Lý Trung Thành

 

0974146989

   

4

Ths Nguyễn Tuấn Anh

 

0973855866

   

5

CN Nguyễn Thị Minh Hiền

 

0979858677

   

6

CN Trần Thanh An

CB tạo nguồn

0973474393

 

Cao học sinh

7

CN Trần Thị Hằng

CB tạo nguồn

0973660302

 

Cao học sinh

4. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ chính: Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành và không chuyên; Giảng dạy môn Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh cho sinh viên chuyên ngành.

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

SĐT

Email

Ghi chú

1

Ths Phạm Thị Huyền

Trưởng bộ môn

0982033005

   

2

Ths Thăng Văn Liêm

P.Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học

0912797737

   

3

Ths Vũ Thị Thuỷ

Cố vấn học tập

0982633373

   

4

CN Thái Hữu Linh

 

01688644227

 

Cao học sinh

5. Bộ môn Phương pháp:

Nhiệm vụ chính: giảng dạy môn Phương pháp giảng dạy, Rèn luyện NVSP, hướng dẫn tập giảng cho SV chuyên ngành.

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Nhiệm vụ

SĐT

Email

Ghi chú

1

TS Nguyễn Thị Hường

Trưởng bộ môn

0988596121

   

2

Ths Phạm Thị Huyền

 

0982033005

   

4

TS Nguyễn Thị Hoàng Lan

 

0912454656

   

5

TS Vũ Minh Tuyên

 

0912910802

   

6

Ths Nguyễn Thị Khương

 

01666839020

   

7

Ths Nguyễn Thị Mão

 

0912336197

   

 

V. Các thành tích của đơn vị

1. Kết quả đào tạo chính quy:

Số lượng khoá đã đào tạo: 16 khoá. Số lượng sinh viên: 1422 sinh viên

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 12 khoá. Số lượng SV đã tốt nghiệp là 1017 sinh viên.

Tỷ lệ tốt nghiệp: 100%

2. Kết quả đào tạo không chính quy:

Số lượng khoá đã đào tạo: 7 khoá. Số lượng sinh viên: 377 sinh viên

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 7 khoá. Số lượng SV đã tốt nghiệp là 377 SV.

Tỷ lệ tốt nghiệp: 100%

3. Khen thưởng, thành tích:

* Giải tập thể:

- Khoa đạt giải nhất cuộc thi “Olimpic các môn khoa học Mác – Lênin” cấp trường năm 2006 và năm 2008.

- Khoa đạt giải nhì hội thi NVSP cấp trường năm 2009

* Giải cá nhân:

- SV Phạm Thị Hồng GDCD40 giải nhất cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp trường, cấp ĐHTN, cấp tỉnh.

- SV Hoàng Thị Thanh Nhung GDCD41 đạt danh hiệu Sao tháng giêng năm 2009

- SV Phạm Thu Thuỷ GDCD41 giải nhất “Trí tuệ sinh viên” cấp trường năm 2009

- SV Nguyễn Thị Mây GDCD42B: Huy chương vàng phần thi hùng biện NVSP toàn quốc năm 2009. Giải nhất hùng biện cuộc thi “Tìm hiểu biến đổi khí hậu” cấp ĐHTN năm 2009-2010. Giải khuyến khích MC tài năng của trường năm 2009-2010. Giải nhất vòng thi tháng, giải khuyến khích vòng thi quí cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo” của Đài truyền hình Thái Nguyên.

 

                                                                                   

 

Xo So | tin tuc | tin tuc 24h