Ban Giám hiệu - www.dhsptn.edu.vn

                                                             BAN GIÁM HIỆU

 

Họ tên:  

Mai Xuân Trường

Học hàm, học vị:  

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ:  

 - Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách:  

Công tác:  

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung; phụ trách công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường.

- Lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; Công tác thi đua - khen thưởng; Tài chính; Cơ sở vật chất; Đào tạo đại học chính quy và Sau đại học; Hợp tác quốc tế; Đoàn thể; Quản lí vĩ mô các dự án; Chỉ đạo chiến lược đổi mới chương trình giáo dục.

-  Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị - Phục vụ, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật. Khi cần thiết, Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công việc đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng.

-  Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Hóa học; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Điện thoại:  

02083858838

Email:  

maixuantruong@dhsptn.edu.vn

Lý lịch Khoa học:  

Xem chi tiết

 

Họ tên:  

 Hà Trần Phương

Học hàm, học vị:  

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ:  

 - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách;  

Công tác:  

-  Lĩnh vực công tác: Công nghệ thông tin và thư viện; NCKH và chuyển giao công nghệ; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Ký túc xá; Công tác học sinh sinh viên; Công tác xây dựng; Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn và kế hoạch tái cấu trúc; Kế hoạch tiếp cận thị trường và tăng cường các nguồn thu; Chỉ đạo và triển khai các điều kiện đảm bảo cho nhiệm vụ đổi mới chương trình giáo dục.

-  Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Khao học công nghệ - HTQT; Phòng Công tác học sinh sinh viên; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Ban bảo vệ, Ban Quản lý ký túc xá; Khoa Toán; Khoa Ngữ văn; Khoa Lịch sử; Khoa Địa lý; Khoa Thể dục thể thao; Trường Trung học phổ thông; Trung tâm tin học Miền núi.

-  Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Toán; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Công tác học sinh sinh viên.

Điện thoại:  

02083750688

Email:  

hatranphuong@dhsptn.edu.vn

Lý lịch Khoa học:  

Xem chi tiết