Trung tâm TT-TV - www.dhsptn.edu.vn

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện.

Tên Tiếng Việt : Trung tâm Thông tin - Thư viện

Tên Tiếng Anh: Library and Information Center

Trụ sở: Trung tâm Thông tin - Thư viện được đặt trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3841157 - 0280.3852464

Email: Phongcntt-tv@dhsptn.edu.vn

 

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộcTrường Đại học Sư phạm - ĐHTN; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của Hiệu TrưởngTrường Đại học Sư phạm - ĐHTN. Trung tâm có các chức năng cụ thể sau đây:

a) Trung tâm có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu, dữ liệu có trong thư viện ( tài liệu chép tay, in, sao, chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trên mạng Intranet, Internet…) và cơ sở vất chất, trang thiết bị, mạng thông tin của trường do Trung Tâm TT-TV quản lý.

b) Quản lý điều hành, phát triển cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống mạng thông tin & truyền thông , Website trường, các phòng thực hành máy tính phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của trường Đại học Sư Phạm - ĐHTN. 

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN về chiến lược phát triển công nghệ thông tin và thư viện phục vụ cho các hoạt động quản lý, điều hành, đào tạo và nghiên cứu khoa học; Lập kế hoạch hàng năm về công tác thông tin - thư viện trong Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN, tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu;

b)Tổ chức nghiên cứu phát triển hạ tầng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thư viện trong Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các dự án CNTT và thư viện của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN;

c) Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ CNTT và thư viện; tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ các khóa học ngắn hạn, trung hạn, tập huấn chuyên môn về CNTT và thư viện cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở khu vực miền núi phía bắc Việt Nam;Xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống mạng Internet, các ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng tại Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN phê duyệt;

d) Giữ gìn, thu thập và tổ chức việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức sản xuất và cung cấp các loại tài liệu nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu dạy, học và nghiên cứu cho người dạy và người học của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN;  Khai tháccác dịch vụ phát triển học liệu theo đúng qui định của pháp luật về bảo hộ quyền tác giả; biên soạn thư mục; phục vụ tài liệu tại nhà hoặc gửi qua bưu điện và một số dịch vụ giáo dục, văn hóa, giải trí khác theo yêu cầu của người sử dụng vốn tài liệu thư viện để góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

e) Xây dựng kế hoạch bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, các ứng dụng công nghệ thông tin, sách, giáo trình, tạp chí… tại thư viện của Trường

f)Tổ chức, quản lý tài sản theo sự phân cấp của nhà Trường; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, trang thiết bị và tài sản khác; tiến hành thanh lọc, thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư nát, các trang thiết bị đã hết khấu hao theo quy định;

g) Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; Số hóa giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo do CBGV Trường biên soạn. Liên kết với thư viện ĐHQG, Trung tâm học liệu ĐHTN để trao đổi giáo trình, tài liệu tham khảo dạng số.

h) Đảm bảo hoạt động của các phòng máy tính phục vụ thực hành và các phương tiện kỹ thuật dạy học của Trường. Khai thác tốt các thiết bị của phòng học trực tuyến.

i) Phát triển đội ngũ nâng cao năng lực cho chuyên viên của Trung Tâm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ nhà trường giao. Thường xuyên tiến hành công tác tập huấn cho người dùng tin theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật mới. Chủ trì, phối hợp với các phòng Quản lý khoa học, Đào tạo, Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, các khoa… trong việc liên kết với các cơ sở đào tạo, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng để mở các lớp tập huấn, bổ túc kiến thức, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề ngắn hạn … nhằm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường.

j) Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Ban Giám Hiệu và các cơ quan có thẩm quyền khác;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng giao.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ chức danh

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

 

Lãnh đạo – Quản lý

 

 

 

1

Cáp Thanh Tùng

Giám đốc Trung tâm

* Phụ trách chung các hoạt động của Trung tâm Thông tin Thư viện:

+ Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

+ Đảm nhận công tác phân công và quản lý lao động, thi đua, khen thưởng, sáng kiến của đơn vị.

+ Quản lý cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT của Trung tâm.

+ Tham mưu, đề xuất với nhà trường các chính sách phát triển về CNTT và Thư viện.

+ Chỉ đạo các hoạt động dịch vụ của Thư viện.

+ Theo dõi hoạt động của các dự án CNTT…

 

2

Phạm Đức Hậu

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện

* Phó giám đốc Trung tâm tin học miền núi

* Phó Giám đốc Trung tâm TT-TV:

+ Theo dõi đề án chuẩn CNTT của cán bộ giảng viên và sinh viên (IC3)

+ Quản lý giám sát hoạt động của nhóm các phòng thực hành vi tính (B3).

+ Tham gia một số dự án liên quan tới lĩnh vực CNTT.

 

3

Phạm Thị Minh Nguyệt

Trợ lý Giám đốc - Phụ trách Thư viện

* Phụ trách quản lý công tác chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

+ Bổ sung tài liệu.

+ Xử lý tài liệu (Phân loại, biên mục, hồi cố…)

+ Tổ chức bộ máy tra cứu.

* Phụ trách công tác phục vụ bạn đọc 

+ Tổ chức các phương thức phục vụ bạn đọc.

+ Tổ chức các lớp HD tra cứu & nội quy thư viện cho cán bộ sinh viên.

+ Thông báo thu hồi tài liệu.

+ Kế hoạch kiểm kê, thống kê tài sản theo định kỳ.

+ Tu bổ tài liệu.

+ Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc, tố chức hội nghị bạn đọc.

* Phụ trách về cơ sở vật chất thư viện. Thống kê, báo cáo hàng tuần các hoạt động của thư viện.

* Triển khai nhiệm vụ và báo cáo số liệu theo yêu cầu chuyên môn của Trung tâm Học liệu – ĐHTN.

 

4

Nguyễn Thị Mai Lan

Kỹ thuật viên, nhân viên quản trị tin Website

* Quản trị tin, quản lý Website

* Quản lý hệ thống Mysite, phần mềm Quản lý văn bản.

* Quản lý hệ thống địa chỉ Email toàn trường

* Tiếp nhận và xử lý công văn đi, đến. Thực hiện các công việc văn phòng do giám đốc Trung tâm giao.

 

5

Nguyễn Đức Lưu

Chuyên viên CNTT, nhân viên quản trị mạng và phát triển phần mềm

* Quản trị hệ thống máy chủ server nhà 306 – A1.

* Quản trị Domain, hosting; Quản trị, mở rộng và phát triển hệ thống Website của trường. Nâng cao chỉ số Ranking cho website Trường.

* Thực hiện các giải pháp an toàn thông tin và phát triển hệ thống.

* Đầu mối liên lạc với các đơn vị viễn thông và công ty phần mềm: CMC, GLTEX, VTIC, VNPT, VIETTEL…

* Theo dõi, hỗ trợ triển khai các phần mềm đào tạo IU, Kế toán MISA, Quản lý KTX, Quản lý Sinh viên, Nhân sự, Quản lý tài sản, Khảo Thí, Test online, Tuyển sinh…

* Lập trình, thiết kế phần mềm, thiết kế website cho các đơn vị

* Xử lý ảnh động, thiết kế banner, trang trí giao diện quảng cáo, quảng bá về Nhà Trường.

* Hỗ trợ các đơn vị phát triển phần mềm ứng dụng.

 

6

Phạm Mạnh Cường

Chuyên viên CNTT, nhân viên quản trị cơ sở hạ tầng mạng và bảo trì hệ thống máy tính

* Quản trị hạ tầng mạng

+ Các đường cáp đồng trong giảng đường B1-B4, các tòa nhà A1-A4.

+ Các tuyến cáp quang nội bộ trong trường

+ Hệ thống chống sét phòng máy 306 (A1), nhà A4, 401 (Thư viện)

* Sửa chữa, khắc phục sự cố toàn bộ hệ thống máy tính và thiết bị CNTT  các nhà A1-A4, giảng đường B1-B4, Hội trường C1, C2.

* Hỗ trợ xử lý sự cố hệ thống Camera, các thiết bị dạy học trong toàn Trường

* Phục vụ trình chiếu, chụp ảnh, quay phim…phục vụ các sự kiện diễn ra tại hội trường C1,C2.

 

7

Vũ Thái Sơn

Chuyên viên CNTT, nhân viên phòng thực hành

* Tổ trưởng phụ trách chung nhóm phòng thực hành

+ Nhận lịch từ phòng Đào tạo, phân công người trực.

+ Triển khai cài đặt phần mềm theo yêu cầu của từng môn học.

+ Kiểm tra, lập biên bản các sự cố.

+ Lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì  máy.

+ Thống kê số liệu, báo cáo hàng tuần tình hình công việc của nhóm

* Quản lý phòng máy 301, 302, 307 nhà B3

+ Vệ sinh phòng máy

+ Cài đặt, nâng cấp phần mềm theo yêu cầu giảng dạy, thực hành hoặc thi.

+Bảo trì, sửa chữa máy tính đảm bảo 100% máy đáp ứng yêu cầu.

 

8

Vũ Thị Thanh Thùy

Chuyên viên CNTT, nhân viên phòng thực hành.

* Quản lý phòng máy 401, 405, 407 nhà B3

+  Vệ sinh phòng máy

+  Cài đặt, nâng cấp phần mềm theo yêu cầu giảng dạy, thực hành hoặc thi.

+  Bảo trì, sửa chữa máy tính đảm bảo 100% máy đáp ứng yêu cầu.

 

9

Nguyễn Đăng Khoa

Chuyên viên CNTT, nhân viên phòng thực hành.

* Quản lý phòng máy 201, 202 nhà B3

+  Vệ sinh phòng máy

+  Cài đặt, nâng cấp phần mềm theo yêu cầu giảng dạy, thực hành hoặc thi.

+  Bảo trì, sửa chữa máy tính đảm bảo 100% máy đáp ứng yêu cầu.

* Quản lý hệ thống Camera các phòng thực hành

+ Quản lý tài nguyên phần cứng, phần mềm, địa chỉ IP… đảm bảo 100% thiết bị hoạt động bình thường.

+ Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị. Báo cáo tình hình sự cố, hỏng hóc, đề xuất nâng cấp, sửa chữa thay thế.

 

10

Trần Minh Thắng

Chuyên viên CNTT, quản trị mạng Thư viện

* Quản lý toàn bộ hệ thống mạng nội bộ nhà Thư viện.

* Quản lý phòng máy chủ (Server ILIB,OPAC); Backup dữ liệu phần mềm iLib

* Khắc phục sự cố máy tính và phần mềm các tầng 3, 4, 5 nhà Thư viện.

* Quản lý hệ thống Wifi toàn nhà Thư viện.

* Nghiên cứu phát triển E-Learning. Triển khai các phần mềm mô phỏng thí nghiệm, các phần mềm hỗ trợ dạy học.

* Quản lý phòng tự học của sinh viên 404 (Thư viện)

* Nghiên cứu, đề xuất, triển khai nâng cấp phần mềm quản lý Thư viện. Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện điện tử.

 

11

Lê Quang Đạt

Thạc sĩ - Chuyên viên CNTT

* Đảm bảo hoạt động bình thường của toàn bộ thiết bị CNTT tại tầng 1,2 nhà Thư viện (bao gồm các máy OPAC, các máy nghiệp vụ, máy in…).

* Làm thẻ và quản lý danh sách toàn bộ độc giả.

* Quản lý hệ thống Camera an ninh nhà Thư viện.

* Quản lý độc giả ra/vào thư viện.

* Hỗ trợ nghiệp vụ thư viện khi có yêu cầu đặc biệt.

* Tham gia nghiên cứu lập trình và phát triển phần mềm theo yêu cầu cụ thể của giám đốc trung tâm

 

12

Trần Quang Duy

Kỹ Thuật viên CNTT, nhân viên phòng internet

* Quản lý phòng tra cứu internet (phòng 405)

+ Đảm bảo 102 điểm mạng hoạt động bình thường. Bảo trì, sửa chữa máy tính đảm bảo 100% máy đáp ứng yêu cầu.

+ Vệ sinh phòng máy

+ Cài đặt, nâng cấp phần mềm theo yêu cầu giảng dạy, hỗ trợ sinh viên thực hành.

+ Hàng tuần, báo cáo thống kê số liệu về tình hình phục vụ của phòng Internet.

* Tham gia hoạt động dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

 

13

Phùng Thị Hồng Dung

Chuyên viên CNTT

* Thực hiện số hóa tài liệu luận văn luận án.

*  Phát triển phần mềm và hệ thống mạng LAN tra cứu tài liệu điện tử.

* Giám sát thống kê lượt bạn đọc, tình hình mượn trả sách các kho.

* Quản lý website thư viện

* Hỗ trợ nghiệp vụ phòng đọc mở tầng 3.

Kho đọc mở thiếu 02 nhân lực

14

Lê Thị Chi

Thư viện viên, Thủ thư phụ trách kho LV-LA

* Quản lý Kho Luận văn – luận án - Đề tài nghiên cứu khoa học

+ Phục vụ bạn đọc mượn/trả tài liệu.

+ Nhận sách của phòng xử lý xếp lên giá. Thực hiện kiểm tra bảo quản kho định kỳ.

+ Hàng tuần báo cáo thống kê số liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.

Kho Luận văn – luận ánthiếu 01 nhân lực

15

Vương Hồng Hải

Thư viện viên, Thủ thư

Kho tự nhiên

* Quản lý Kho sách Tự nhiên

+ Phục vụ bạn đọc mượn/trả sách tự nhiên.

+ Thực hiện kiểm tra bảo quản kho định kỳ.

+ Hàng tuần, tháng báo cáo thống kê số liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.

Kho Tự nhiên thiếu 01 nhân lực

16

Trịnh Diễm Thúy

Thư viện viên, Thủ thư Kho sách Xã hội

* Quản lý Kho sách Xã hội

+ Phục vụ bạn đọc mượn/trả sách xã hội.

+ Thực hiện kiểm tra bảo quản kho định kỳ.

+ Hàng tuần, tháng báo cáo thống kê số liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.

+ Kiểm tra, ký thanh toán cho sinh viên ra trường.

* Theo dõi CSVC tại nhà thư viện

* Các nhiệm vụ của công đoàn bộ phận.

Kho Xã hội thiếu 01 nhân lực

17

Trần Thị Hường

Thư viện viên Phòng xử lý kỹ thuật

* Bổ sung theo dõi báo tạp chí.

* Biên mục.

* Đăng ký cá biệt quản lý đóng tập

* Lưu thông và báo cáo thống kê.

* Giao nhận báo tạp chí

* Quản lý hệ toàn bộ thống đĩa CD luận văn luận án, đề cương bài giảng, đề tài NCKH.

* Hỗ trợ phục vụ kho đọc mở, kho báo tạp chí.

 

18

Nguyễn Thị Vân Anh

Thư viện viên, Phòng xử lý kỹ thuật

*  Bổ sung tài: sách mới, luận văn luận án, đề cương bài giảng, đề tài NCKH

* Hồi cố sách, luận văn luận án, đề cương bài giảng, đề tài NCKH.

* Xử lý tìm kiếm truy cập cập nhật dữ liệu.

* In nhãn mã vạch mã môn loại, mục lục, tiêu đề chỉ dẫn các báo cáo liên quan đến biên mục.

Phòng Xử lý nghiệp vụ thiếu 02 nhân lực

19

Lương Thị Thanh Hương

Thư viện viên, Phụ trách lĩnh vực dich vụ thông tin

* Theo dõi, quản lý các hoạt động phục vụ của các khoa XH, TN,ĐM,LVLA.

* Phụ trách bạn đọc theo yêu cầu: Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp và giúp bạn đọc tìm tin;

* Quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của thư viện; Biên soạn thư mục thông báo sách mới

* Phát triển học liệu. Theo dõi giao nhận tài liệu

* Rà soát với các Khoa, bộ môn…tình hình học liệu đáp ứng nhu cầu người học.

* Tổ chức chấm chọn tài liệu, xây dựng dự toán mua sắm sách mới

* Công việc quản lý và chuyên môn khác do lãnh đạo trung tâm giao.

 

20 Phạm Thị Thu Hiền    Kỹ thuật viên

      *  Phục vụ kho sách Xã hội tầng 1:

      - Phục vụ bạn đọc mượn/ trả lài liệu kho xã hội.

     - Nhận sách từ phòng xử lý, phân loại và sắp xếp lên giá.

    - Sắp xếp sách bạn đọc trả sau khi kết thúc giờ mượn.

    - Dọn dẹp kho sách, lau dọn giá sách.

    - Thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất, bảo quản kho định kỳ.

    - Hỗ trợ kiểm tra, ký thanh toán cho Cán bộ nghỉ hưu, Sinh viên ra trường.

    - Vệ sinh hệ thống máy opac tầng 1.

    * Hỗ trợ công tác phát triển học liệu của Thư viện.

    * Công việc quản lý và chuyên môn khác do lãnh đạo trung tâm giao.

 

 

clip

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 3518
  • Tháng hiện tại: 150945
  • Tổng lượt truy cập: 9086980