Phòng Đào tạo - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

I. Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Đào tạo

Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm

Điện thoại:
02083851014  • bộ phận VLVH
02083855785  • bộ phận SĐH
02083653559  • Trưởng phòng
02083841027  • bộ phận Chính quy 2
02083857446  • bộ phận Chính quy 1

Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn

Website: dhsptn.edu.vn/daotao

 

II. Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 1966 với tên gọi là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Ngay từ những năm đầu mới thành lập, công tác đào tạo đã được Nhà trường hết sức quan tâm. Năm 1966, Phòng giáo vụ được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là theo dõi giảng dạy, xây dựng chương trình, xuất bản giáo trình, triển khai kế hoạch đào tạo, quản lý thiết bị và quản lý chất lượng đào tạo. Năm 1994, Phòng Giáo vụ được đổi tên là Phòng Đào tạo.

Đến năm 1997, Phòng Đào tạo đã sáp nhập với Phòng Quản lý khoa học và bộ phận phụ trách công tác Quan hệ quốc tế thành Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

Ngày 9/2/2006, Đại học Thái Nguyên ra Quyết định số 90/QĐ - TCCB về việc thành lập Phòng Đào tạo thuộc Trường Đại học Sư phạm. Từ đó, bộ phận đào tạo được tách thành một phòng riêng, hoạt động độc lập. Hiện nay phòng có 20 cán bộ, trong đó có 02 PGS, 02 TS, 11 thạc sỹ, 05 cử nhân. Ban lãnh đạo phòng gồm 03 đồng chí:

1. Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

2. Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Danh Nam

3. Phó Trưởng phòng: TS. Từ Quang Tân

Trải qua 48 năm phát triển và trưởng thành Phòng Đào tạo đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cùng với các Khoa, Phòng Đào tạo đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo các ngành Đại học,Cao đẳng và đào tạo được 45 khoá  với nhiều sinh viên thuộc các ngành khác nhau góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường, của đất nước nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc.

Liên tục trong 48 năm qua, Phòng đào tạo luôn nhận được danh hiệu thi đua tập thể xuất sắc; nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục - đào tạo.

- Năm 2001 được Chính phủ tặng bằng khen.

- Năm 2006 được Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Phòng Đào tạo đã và đang góp công sức vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Nhà trường nói riêng và của ngành Giáo dục nói chung, góp phần đưa Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những trường đại học trọng điểm và có uy tín trong cả nước.

III. Chức năng - nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học, bồi dưỡng, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo đại học; Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng sau đại học của Trường.

2. Nhiệm vụ

-  Đào tạo đại học:

+ Giúp Hiệu trưởng xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo (chất lượng, quy mô, phương thức đào tạo) của Trường. Nghiên cứu và thực hiện Quy chế đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+  Tổ chức (tham mưu) xây dựng và quản lý chương trình đào tạo thuộc các ngành ở bậc đại học;

+ Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu quy định đối với các ngành, các hệ khác nhau được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bao gồm:

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục chung (hàng năm);

+ Tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần (hệ tín chỉ);

+ Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống phòng học cũng như các trang thiết bị cần thiết khác phục vụ quá trình dạy và học;

+ Xây dựng, quản lý thời khóa biểu của các Khoa đào tạo, quản lý khối lượng giờ dạy của giảng viên; cùng với Phòng Kế hoạch - Tài chính tính phụ cấp giờ dạy cho các đơn vị và các giảng viên;

+ Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông, mầm non tổ chức thực hành, thực tế chuyên môn, các kì thực tập sư phạm cho sinh viên theo nội dung quy định trong chương trình đào tạo; cùng với các Khoa quản lý các đợt tham quan, thực tế, thực địa;

+ Quản lý các hợp đồng đào tạo (chính quy theo địa chỉ và không chính quy cũng như bồi dưỡng giáo viên, chủ yếu về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng) với các đơn vị đối tác; quản lý hợp đồng thỉnh giảng;

+ Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên;

+ Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Quản trị - Phục vụ cùng với các Khoa tổ chức các kì thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

+ Hướng dẫn các trợ lý đào tạo của các Khoa thực hiện quản lý kết quả học tập theo quy trình đảm bảo tính chính xác và khoa học;

+ Tham gia công tác kiểm định chất lượng đào tạo.

- Chủ trì phát triển chương trình đào tạo của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các Khoa hoàn thiện, phát triển chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập;

- Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

- Tham gia thực hiện các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến công tác đào tạo;

- Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

- Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác đào tạo trong trường, chủ trì việc rà soát hệ thống văn bản quản lý công tác đào tạo của Trường dựa trên hệ thống văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản quy định của Đại học Thái Nguyên;

- Lưu trữ, quản lý điểm của người học;

- Đào tạo sau đại học;

- Giúp việc cho Hiệu trưởng làm tốt công tác thông tin, bồi dưỡng tạo nguồn, tuyển sinh sau đại học:

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng đề xuất với Đại học Thái Nguyên về kế hoạch tuyển sinh sau đại học hàng năm;

+ Thực hiện thông báo tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh; thu lệ phí thi tuyển sinh sau đại học;

+ Tổ chức các hoạt động chuyển đổi văn bằng, chứng chỉ, tổ chức các lớp ôn tập theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi;

+ Thực hiện các nhiệm vụ tuyển sinh theo chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên.

- Giúp Hiệu trưởng làm tốt công tác xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; xây dựng, hoàn thiện, phát triển chương trình đào tạo sau đại học.

+ Chủ trì xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học;

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học cho toàn khóa học;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa thực hiện đúng đủ và có chất lượng chương trình đào tạo sau đại học;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

- Tổ chức quản lý công tác đào tạo sau đại học:

+ Tuyển chọn nghiên cứu sinh, học viên cao học theo quy chế tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên;

+ Quản lý hoạt động giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên, nghiên cứu sinh theo kế hoạch, đúng với quy chế đào tạo sau đại học;

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng xét duyệt điều kiện bảo vệ luận văn, luận án, chuẩn bị hồ sơ bảo vệ, đề xuất danh sách Hội đồng đánh giá, lên kế hoạch họp Hội đồng đánh giá;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa hướng dẫn Hội đồng chấm luận văn, luận án làm tốt công tác chấm luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ đúng quy chế;

+ Hoàn thiện hồ sơ đánh giá kết quả bảo vệ của học viên, nghiên cứu sinh để trình hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp;

+ Báo cáo Đại học Thái Nguyên ra quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách đề nghị chuyển tiếp nghiên cứu sinh.

- Giúp Hiệu trưởng hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý đào tạo, bồi dưỡng sau đại học.

- Thực hiện những vấn đề đột xuất có liên quan để quản lý, tổ chức công tác Khoa học, công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng sau đại học do Hiệu trưởng yêu cầu.

- Lưu trữ, quản lý điểm, hồ sơ của học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

IV. Đội ngũ cán bộ

Bộ phận đào tạo Đại học

 

STT Họ và tên Vị trí việc làm Email Số ĐT Nhiệm vụ được phân công
1

PGS.TS Nguyễn Phúc Chỉnh

Trưởng phòng chinhnp@dhsptn.edu.vn 0982116208   1. Lập kế hoạch quản lý đào tạo
- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đào tạo của Trường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn: Kế hoạch mở rộng quy mô đào tạo; Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo; Kế hoạch phát triển chương trình đào tạo
- Lập kế hoạch đào tạo học kỳ và hàng năm của Trường
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng theo tuần, theo tháng, theo quý.
2.Tổ chức, chỉ đạo thực hiện
- Bố trí nhân sự thực hiện kế hoạch về phát triển chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
- Bố trí nhân sự thực hiện kế hoạch đào tạo vừa làm, vừa học
- Bố trí nhân sự thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.
- Huy động các nguồn lực để thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng (Cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, cơ sở thực hành tại…)
- Huy động nguồn tài chính phục vụ các nội dung phát triển và thực hiện kế hoạch đào tạo.
- Huy động nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất để triển khai công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, bồi dưỡng.
- Phối hợp với Phòng HC – TC bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý và giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo.
- Phối hợp với Phòng KH-CN & HTQT, Trung tâm TT-TV đảm bảo nguồn học liệu phục vụ đào tạo.
- Phối hợp với Phòng KH-TC đảm bảo các nguồn thu và chi từ đào tạo và phục vụ đào tạo.
- Phối hợp với Phòng KH-CN & HTQT thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo ngắn hạn, dài hạn và trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế.
- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các bên liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình đào tạo và thực hiện có chất lượng chương trình đào tạo.
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu lập các hợp đồng liên kết đào tạo.
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo trường trong quá trình triển khai công việc.
2

PGS.TS Trần Việt Cường

P. Trưởng phòng tranvietcuong2006@gmail.com
tranvietcuong@dhsptn.edu.vn
0978626727 
0911224969
Nhiệm vụ được trưởng phòng phân công: Phụ trách đào tạo chính quy và một số nhiệm vụ của hoạt động bồi dưỡng
1. Công tác lập kế hoạch
- Giúp Trưởng phòng lập kế hoạch đào tạo theo học kỳ, năm học.
- Xây dựng thời khóa biểu của học kỳ gửi các khoa/ tổ chuyên môn
- Lập kế hoạch thi học kỳ và chuyển kế hoạch thi cho Phòng KT&ĐBCLGD
- Xây dựng kế hoạch thực tế chuyên môn và soạn thảo công văn gửi các trường phổ thông, mầm non.
- Giúp trưởng phòng xây dựng kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch truyền thông cho tuyển sinh.
- Xây dựng kế hoạch đăng ký thi đua của cá nhân và của phòng trong năm học.
2. Công tác tổ chức, chỉ đạo
- Chỉ đạo chuyên viên tổ chức cho sinh viên đăng ký khối lượng học tập.
- Phối hợp với các khoa bố trí giảng viên thực hiện kế hoạch thời khóa biểu đào tạo, bồi dưỡng đã xây dựng.
- Chỉ đạo chuyên viên kiểm tra, quản lý điểm trên hệ thống
- Tổ chức thực hiện xử lý học vụ theo từng học kỳ
- Tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên
- Chỉ đạo chuyên viên phối hợp với các đơn vị và các trường phổ thông triển khai thực tập sư phạm
- Chỉ đạo chuyên viên phối hợp với các đơn vị và các trường phổ thông triển khai thực tế chuyên môn.
- Tập hợp các dữ liệu về đào tạo theo tiêu chuẩn và nội dung ba công khai gửi cho Phòng KT&ĐBCLGD.
- Chỉ đạo các đơn vị phát triển chương trình đào tạo khi được trưởng phòng ủy quyền.
- Chỉ đạo tính khối lượng giảng dạy đào tạo cử nhân chính quy gửi Phòng KH-TC chi trả thừa giờ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo trường và lãnh đạo phòng trong quá trình triển khai công việc.
3. Kiểm tra, đánh giá
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu
- Giám sát công tác tuyển sinh
- Giám sát việc thực hiện nền nếp và quy chế chuyên môn của giảng viên và sinh viên trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
- Phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD đánh giá kết quả đào tạo.
- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc thực hiện định mức giảng dạy của giảng viên ở từng đơn vị, kiểm tra việc chi trả thừa giờ cho giảng viên của từng đơn vị.
- Kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các chuyên viên theo vị trí việc làm do bản thân phụ trách.
3

TS Từ Quang Tân

P. Trưởng phòng tandhtn@gmail.com 
tuquangtan@dhsptn.edu.vn 
0913218112  
0978039838
Nhiệm vụ chính được phân công: Phó Bí thư chi bộ, phụ trách đào tạo sau đại học.
1. Công tác lập kế hoạch
- Lập kế hoạch phát triển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ dài hạn, trung hạn
- Lập kế hoạch tuyển sinh sau đại học hằng năm hoặc theo kỳ
- Lập kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo học kỳ và theo năm học.
- Xây dựng kế hoạch thông qua đề cương cho học viên và NCS.
- Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
- Lập kế hoạch thi học kỳ cho học viên và NCS, chuyển cho Phòng KT&ĐBCLGD tổ chức thi học kỳ
2. Công tác tổ chức, chỉ đạo
- Tổ chức, chỉ đạo các khoa chuyên môn thực hiện kế hoạch đào tạo theo học kỳ, theo năm học và kế hoạch toàn khóa.
- Là đầu mối huy động các nguồn lực từ ngoài cơ sở đào tạo thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học.
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch tuyển sinh và phối hợp với ĐHTN tổ chức thi tuyển sinh theo học kỳ.
- Phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD tổ chức nghiêm túc các kỳ thi học kỳ.
- Phối hợp với Phòng KH-CN & HTQT quản lý việc học tập, nghiên cứu của học viên, NCS người nước ngoài.
- Tổ chức, chỉ đạo quản lý kết quả đào tạo và xử lý học vụ xét điều kiện bảo vệ luận văn, luận án.
- Thành lập các Hội đồng đánh giá luận văn, luận án và tổ chức đánh giá kết quả luận văn, luận án.
- Chỉ đạo phát triển chương trình đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học.
- Quản lý kết quả đào tạo trên hệ thống
- Thực hiện và quản lý các hợp đồng mời giảng viên từ cơ sở đào tạo ngoài trường, chỉ đạo phối hợp với phòng KHTC để thực hiện chế độ thanh toán.
- Phối hợp với Phòng TT-PC quản lý việc thực hiện nền nếp và quy chế chuyên môn của giảng viên và học viên, NCS.
- Phối hợp với phòng CT-HSSV đề nghị với Hiệu trưởng cấp văn bằng chứng chỉ cho học viên, NCS.
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo trường và lãnh đạo phòng trong quá trình triển khai công việc.
4 Phan Hữu Dũng Chuyên viên dungphanhuu@gmail.com
dungphanhuu@dhsptn.edu.vn  
0984792268 Phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học
1. Công tác lập kế hoạch
- Xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng tuần, từng tháng theo vị trí công việc được phân công.
- Giúp phó phòng thực hiện lập kế hoạch tuyển sinh.
- Giúp Phó Trưởng phòng xây dựng kế hoạch đào tạo SĐH, kế hoạch thi học kỳ; kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo của phòng.
2. Công tác tổ chức thực hiện
- Nhập chương trình đào tạo, mở các lớp học phần sau đại học
- Cung cấp danh sách theo dõi quá trình học tập và đánh giá kết quả học tập của sinh viên cho các đơn vị và cán bộ lớp
- Quản lý điểm trên hệ thống
- Lập danh sách các môn thi, danh sách học viên dự thi kết thúc học phần trình lãnh đạo phê duyệt để gửi kế hoạch và danh sách học phần thi cho Phòng KT&ĐBCLGD.
- Rà soát chương trình đào tạo, đề cương bài giảng của các chuyên ngành, tính khối lượng giảng dạy của giảng viên theo từng chuyên ngành trong năm học.
- Tham gia coi thi học phần
- Kiểm tra điểm và in bảng điểm học kỳ
- Phối hợp với các đơn vị tập hợp và rà soát điều kiện bảo vệ luận văn của học viên
- Tổng hợp điểm, xét điều kiện tốt nghiệp của học viên, in danh sách trình lãnh đạo phê duyệt.
- Phối hợp với Phòng CT-HSSV tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp phát văn bằng cho học viên, NCS.
- Quản lý trang thông tin của phòng trên Website: Thông tin tuyển sinh SĐH; đào tạo, quy chế; quy định, thông tin về luận văn, luận án, đăng báo thời gian bảo vệ luận án của NCS.
- Lập báo cáo thống kê theo các biểu mẫu 3 công khai về hoạt động đào tạo sau đại học của phòng, gửi lãnh đạo tổng hợp để chuyển cho phòng KT&ĐBCLGD.
- Thực hiện các hoạt động khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo phòng phụ trách trong quá trình triển khai công việc.
5 Đồng Duy Khánh Chuyên viên dongduykhanh@dhsptn.edu.vn   0988302798
0919302798
Phụ trách đào tạo không chính quy
1. Lập kế hoạch công việc
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của theo tuần, theo tháng, theo quý
- Lập kế hoạch chuẩn bị mở lớp đại học liên thông vừa làm vừa học
- Lập kế hoạch giảng dạy theo từng kỳ, từng đợt học ngành Giáo dục Tiểu học
- Xây dựng kế hoạch đối chiếu với quy mô tiến đến chuẩn bị xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp theo đúng hạn các hợp đồng đã ký kết
2. Tổ chức thực hiện
- Có lịch cá nhân theo từng theo thời gian cụ thể
- Lên kế hoạch cụ thể theo thời gian, địa điểm trình ký lãnh đạo ban hành và báo cáo Đại học Thái Nguyên thực hiện khi đã được duyệt.
- Ban hành và trình ký lãnh đạo phê duyệt kế hoạch giảng dạy của Khoa, kế hoạch thi và xét tốt nghiệp sau đó tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt
- Triển khai đến các đơn vị có liên quan thực hiện các kế hoạch đã được lãnh đạo phê duyệt, nếu có vướng mắc phải báo cáo lãnh đạo để giải quyết kịp thời
6 Doãn Thị Bích Liên Chuyên viên doanlien.dhsptn@gmail.com  0972489868 Phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học
1. Lập kế hoạch công việc
- Lập kế hoạch hoạt động cá nhân theo tuần và theo học kỳ và năm học.
- Phối hợp với đ/c Dũng lập kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ, trình lãnh đạo phê duyệt.
- Phối hợp với đ/c Phan Dũng lập kế hoạch tạo nguồn tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh trình lãnh đạo phê duyệt.
2. Tổ chức thực hiện
- Quản lý hồ sơ, tiến độ học tập của học viên và xử lý học vụ
- Xét điều kiện bảo vệ luận văn và điều kiện tốt nghiệp của học viên.
- Soạn thảo Quyết định giao đề tài luận văn và giảng viên hướng dẫn luận văn.
- Soạn thảo Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn của học viên
- Soạn và gửi giấy mời, luận văn tới các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận văn.
- Chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn cho học viên các chuyên ngành và giao hồ sơ cho các khoa phụ trách.
- Thu luận văn của học viên để trình Hội đồng đánh giá
- Quản lý hồ sơ lý lịch của giảng viên tham gia giảng dạy sau đại học của trường.
- Tổng hợp báo cáo kết quả xét tốt nghiệp của học viên
- Hướng dẫn học viên, NCS đăng ký khối lượng học tập và học các chứng chỉ tiếng Anh để đạt chuẩn đầu ra.
- Quản lý hồ sơ thẩm định luận văn
- Làm công tác văn thư của phòng
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo phòng phụ trách trong quá trình triển khai công việc.
7 Nguyễn Thị Minh Chuyên viên nguyenkhanhminh68@gmail.com
nguyenthiminh@dhsptn.edu.vn 
0982902268  Phụ trách đào tạo đại học chính quy
1.Lập kế hoạch công việc
-Lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho các khoá theo từng đợt, từng năm học
- Lập kế hoạch xét xử lý học vụ cho các khoá theo từng kì, từng năm học
- Lập kế hoạch triển khai làm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên năm thứ tư.
-Lập kế hoạch tổ chức đánh giá khoa luận tốt nghiệp cho sinh viên năm thứ tư
2. Tổ chức thực hiện
- Thu điểm thành phần của các khoá sau mỗi học kì của từng năm học
- Thu điểm thi của các khoá sau khi kết thúc học kì của từng năm học
- Tiếp nhận đơn xin hoãn thi của sinh viên theo từng học kì
- Tiếp nhận hồ sơ chuyển điểm bảo lưu của sinh viên chuyển từ hệ chính quy sang hệ vừa làm vừa học
- Thu hồ sơ xét tốt nghiệp của các khoa Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Vật lý và Tâm lý - GD
8 Lê Thị Minh Nguyệt Chuyên viên minhnguyet.dttn@gmail.com
lethiminhnguyet@dhsptn.edu.vn
0976930282
0949226282
Phụ trách đào tạo đại học chính quy
1. Lập kế hoạch công việc
- Lập kế hoạch làm việc theo tuần, theo tháng, học kỳ và theo năm học.
- Lập kế hoạch làm việc với các khoa/bộ môn để nhận bảng điểm gốc, để lưu trữ và kiểm tra trên hệ thống IU.
- Lập kế hoạch giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho lưu học sinh Lào, thống kê tất cả các học phần các sinh viên Lào đăng ký để phối hợp với các khoa/bộ môn lên kế hoạch bồi dưỡng.
- Lập kế hoạch kiểm tra bảng điểm gốc với hệ thống IU.
- Xây dựng kê hoạch và hướng dẫn các khoa/bộ môn tổ chức đánh giá khóa luận cho sinh viên cuối khóa.
- Lập kế hoạch xét tốt nghiệp và xét xử lý học vụ theo kỳ.
- Theo dõi, soạn và thanh lý các loại hợp đồng đào tạo đại học chính quy.
- Lập kế hoạch cập nhật chương trình đào tạo và môn học tương đương thay thế vào hệ thống IU.
- Lập kế hoạch thống kê và làm các báo cáo được phân công.
2. Tổ chức thực hiện
- Nhận và lưu trữ bảng điểm gốc của các khoa gửi lên, đối chiếu bảng điểm gốc của các khoa đã nhập trên hệ thống IU so với bảng điểm gốc, thống kê lại những điểm nhập sai báo cáo lãnh đạo phòng, trình Ban giám hiệu phê duyệt và phối hợp với các khoa để tiến hành sữa chữa những điểm nhập sai.
- Nhập những danh sách điểm của các môn học tương đương thay thế, nhập điểm hoãn thi, nhập điểm thi lại môn giáo dục thể chất không chuyên của sinh viên. Nhập điểm của sinh viên học chương trình 2, sinh viên diện chính quy chuyển sang hệ Vừa làm vừa học.
- Tiếp nhận những thắc mắc của sinh viên về điểm và đơn hoãn thi của sinh viên.
- Xây dựng kê hoạch và hướng dẫn các khoa/bộ môn tổ chức đánh giá khóa luận cho sinh viên cuối khóa. Kiểm tra và làm quyết định khóa luận của sinh viên.
- Kiểm tra và nhập chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng của sinh viên vào hệ thống.
- Nhận biên bản và đơn xét tốt nghiệp của khoa gửi lên các đợt 1, 2, 3, xét tốt nghiệp trên IU và xử lý những phát sinh liên quan đến tốt nghiệp.
- Xét xử lý học vụ theo kỳ (kỳ 1 và kỳ 2). Ra Kết luận xử lý học vụ của sinh viên.
- Xuất và in bảng điểm từng kỳ để lưu trữ tại phòng Đào tạo và gửi khoa quản lý.
- Kiểm tra môn học tương đương thay thế và tính tiền môn học tương đương thay thế cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1, 2, 3.
- Thống kê tất cả các học phần của tất các sinh viên Lào đăng ký học trong học kỳ đó, soạn công văn hướng dẫn các khoa lên lịch dịch bồi dưỡng cho sinh viên Lào, kiểm tra kế hoạch các khoa gửi lên trình lãnh đạo phòng và ban giám hiệu phê duyệt, photo gửi lại các khoa biết vị trí giảng đường để thực hiện. Kết thúc hàng kỳ nhận phiếu theo dõi bồi dưỡng của các khoa/bộ môn gửi lên để làm bảng kê thanh toán theo từng kỳ cho giảng viên.
- Soạn và thanh lý các loại hợp đồng: Hợp đồng mời giảng đại học chính quy, hệ sinh viên của tuyển với tỉnh Hà Giang, hợp đồng với Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng, Hợp đồng giảng viên đi học Nghiên cứu sinh, hợp đồng các chuyên đề mời giáo viên phổ thông.
- Phối hợp với các đơn vị làm các báo cáo thống kê được phân công.
- Nhập chương trình đào tạo gồm: Mã môn, tên môn, số tín chỉ, số tiết Lý thuyết, bài tập, thực hành, thảo luận, học phần học trước, học phần tiên quyết và học kỳ vào hệ thống IU.
- Nhập môn học tương đương thay thế của sinh viên vào hệ thống IU. Tích chọn môn học tương đương thay thế trước khi xét tốt nghiệp và xử lý học vụ.
- Giao nhận công văn của phòng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng: Coi thi Trung học phổ thông quốc gia, coi thi hệ VLVH, coi thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ, Tin học….
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo phòng phụ trách trong quá trình triển khai công việc.
9 Nguyễn Duy Phương Chuyên viên nguyenduyphuong@dhsptn.edu.vn 0984212983  Phụ trách đào tạo đại học chính quy
1. Lập kế hoạch công việc
- Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên.
- Tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên.
- In bảng ghi kết quả học tập cho sinh viên tốt nghiệp.
- In thời khóa biểu theo tuần và xử lý phiếu thay đổi giờ giảng của giảng viên;
 - Tính khối lượng giảng dạy của giảng viên.
 - Làm quyết định công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Thể chất và nhập lên hệ thống.
- Chuyển điểm học phần tiếng Anh 1 và 2.
- Thưởng điểm học phần tiếng Anh 1, 2 và 3.
- Thưởng điểm học phần Tin học đại cương.
- Nhập chứng chỉ tiếng Anh (các sinh viên có chứng chỉ nhưng không do nhà trường tổ chức thi) lên hệ thống.
- Nhập chứng chỉ Tin học (các sinh viên có chứng chỉ nhưng không do nhà trường tổ chức thi) lên hệ thống.
- Thực hiện các công việc khác được giao
2. Tổ chức thực hiện
- Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên: Phối hợp với Trung tâm NNSP Việt Bắc lập kế hoạch thi; Làm các quyết định thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc cho Hội đồng; Thực hiện công tác chuẩn bị cho kì thi; Làm các tài liệu, biên bản phục vụ công tác coi thi; Thực hiện công tác coi thi; Xử lý kết quả thi; Làm quyết định công nhận kết quả thi; Nhập dữ liệu sinh viên đủ điều kiện lệ hệ thống.
- Tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho sinh viên (mỗi năm từ 6 đến 8 đợt thi): Phối hợp với Trung tâm Tin học Miền núi lập kế hoạch thi; Làm các quyết định thành lập Hội đồng và các Ban giúp việc cho Hội đồng; Thực hiện công tác chuẩn bị cho kì thi; Làm các tài liệu, biên bản phục vụ công tác coi thi; In danh sách thi sinh dự thi; Thực hiện công tác coi thi; Thực hiện công tác chấm thi; Xử lý kết quả thi; Làm quyết định công nhận kết quả thi; Nhập dữ liệu sinh viên đủ điều kiện lệ hệ thống.
 - In bảng ghi kết quả học tập cho sinh viên tốt nghiệp (mỗi năm có 3 đợt với khoảng 2500 sinh viên): Tải từng bảng điểm từ hệ thống; Chỉnh sửa form in cho từng bảng điểm; In bảng điểm (bao gồm cả làm thêm).
- In thời khóa biểu theo tuần và xử lý phiếu thay đổi giờ giảng của giảng viên: Nhận phiếu báo thay đổi giờ giảng của giảng viên; Nhập vào thời khóa biểu theo từng tuần; In thời khóa biểu theo từng tuần và gửi tới các đơn vị có liên quan.
- Tính khối lượng giảng dạy của giảng viên: Nhận thời khóa biểu chính thức theo từng học kỳ của các khoa; Nhập từng lớp học phần được mở; Nhập các giờ Lý thuyết, Thảo luận, Bài tập, Thực hành, Thực tế cho các từng học phần theo đề cương chi tiết; Nhập số sinh viên theo học của từng lớp học phần; Nhập họ và tên Giảng viên đảm nhiệm của từng lớp học phần; Nhập mã số cán bộ của từng giảng viên; Nhập số giờ giảng Sau đại học của từng giảng viên; Nhập số giờ NCKH của từng giảng viên (các trường hợp thiếu giờ); Tính số giờ của từng giảng viên theo từng lớp học phần; Tính số ra đề, chấm kiểm tra từng giảng viên theo từng lớp học phần; Tính tổng số giờ của từng giảng viên theo học kỳ; Tính số giờ hướng dẫn, chấm luận văn tốt nghiệp; Tính số giờ cố vấn học tập, giờ thực tập, giờ thực tế chuyên môn, giờ khác; Nhập số giờ chuẩn thực hiện của từng giảng viên; Lập bảng tổng hợp báo cáo khối lượng giảng dạy trong năm học; Xử lý các trường hợp bất thường; In bảng tổng hợp trình Lãnh đạo phòng và Ban Giám hiệu phê duyệt
- Làm quyết định công nhận hoàn thành chương trình Giáo dục Thể chất: Tải dữ liệu điểm của sinh viên từ hệ thống; Chọn điểm các học phần giáo dục thể chất 1, 2 và 3; Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện;
Làm quyết định và in danh sách đính kèm; Nhập dữ liệu sinh viên đủ điều kiện lệ hệ thống.
 - Chuyển điểm học phần tiếng Anh 1 và 2: Làm công văn trình Ban giám hiệu phê duyệt và gửi đến các đơn vị có liên quan; Nhận đơn xin chuyển điểm của sinh viên; Nhập danh sách bao gồm thông tin cá nhân như họ, tên, ngày sinh, mã số sinh viên; Nhập tổng điểm thi trên chứng nhận, chứng chỉ của từng sinh viên; Nhập điểm được chuyển theo quy định học phần tiếng Anh 1 và 2 của từng sinh viên; Làm Quyết định và danh sách kèm theo, trình Lãnh đạo phòng và Ban Giám hiệu phê duyệt; Nhập điểm được chuyển theo quyết định của từng sinh viên lên hệ thống.
- Thưởng điểm học phần tiếng Anh 1, 2 và 3: Nhận đơn xin thưởng điểm của sinh viên; Nhập danh sách bao gồm thông tin cá nhân như họ, tên, ngày sinh, mã số sinh viên; Nhập tổng điểm thi trên chứng nhận, chứng chỉ của từng sinh viên; Nhập điểm tổng kết học phần tiếng Anh 1, 2 và 3 của từng sinh viên; Nhập điểm được thưởng theo quy định học phần tiếng Anh 1 và 2 của từng sinh viên; Làm Quyết định và danh sách kèm theo, trình Lãnh đạo phòng và Ban Giám hiệu phê duyệt; Nhập điểm được chuyển theo quyết định của từng sinh viên lên hệ thống.
- Thưởng điểm học phần Tin học đại cương: Nhận đơn xin thưởng điểm của sinh viên; Nhập danh sách bao gồm thông tin cá nhân như họ, tên, ngày sinh, mã số sinh viên; Nhập tổng điểm thi trên chứng nhận, chứng chỉ của từng sinh viên; Tra dữ liệu trên chứng nhận, chứng chỉ (các sinh viên không do nhà trường tổ chức thi); Nhập từng thành phần điểm (các sinh viên không do nhà trường tổ chức thi); Nhập điểm tổng kết học phần Tin học đại cương của từng sinh viên; Nhập điểm được thưởng theo quy định học phần tiếng Anh 1 và 2 của từng sinh viên; Làm Quyết định và danh sách kèm theo, trình Lãnh đạo phòng và Ban Giám hiệu phê duyệt; Nhập điểm được chuyển theo quyết định của từng sinh viên lên hệ thống.
- Nhập chứng chỉ tiếng Anh (các sinh viên có chứng chỉ nhưng không do nhà trường tổ chức thi) lên hệ thống: Tra dữ liệu trên chứng nhận, chứng chỉ; Lập danh sách; Nhập dữ liệu lên hệ thống
- Nhập chứng chỉ Tin học (các sinh viên có chứng chỉ nhưng không do nhà trường tổ chức thi) lên hệ thống: Tra dữ liệu trên chứng nhận, chứng chỉ; Lập danh sách; Nhập dữ liệu lên hệ thống.
914967168
10 Nguyễn Văn Quyết Chuyên viên nvquyettn@gmail.com
nguyetnvanquyet@dhsptn.edu.vn
972443448 Phụ trách đào tạo đại học chính quy
1. Lập kế hoạch công việc
- Lập kế hoạch làm việc theo tuần, theo tháng, học kỳ và theo năm học.
- Lập kế hoạch đào tạo, kế hoạch giảng dạy, xếp TKB và quản lý đăng ký học.
- Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi thực tập sư phạm 1, thực tập sư phạm 2 ở các cơ sở thực tập.
- Kế hoạch tập huấn về đào tạo và sử dụng hệ thống quản lý đào tạo, đăng ký học cho sinh viên khóa mới.
- Tính học phí và phối hợp tổ chức thu học phí học lại, CT2, học phí môn học tương đương thay thế.
- Tham gia xét xử lý học vụ và xét tốt nghiệp theo kỳ (kỳ 1, kỳ 2).
- Tham gia biên soạn Sổ tay sinh viên.
- Tham gia soạn thảo các quy định về công tác đào tạo.
- Quản trị hệ thống và xử lý các chức năng trên phần mềm IU về quản lý đào tạo. Phối hợp với nhà cung cấp để xử lý khắc phục sự cố phần mềm IU.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và trường giao.
2. Tổ chức thực hiện
- Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ cho toàn trường (kỳ 1, kỳ 2 và kỳ 3): Xử lý dữ liệu (chương trình đào tạo, phòng học, giáo viên,...) trên phần mềm quản lý đào tạo. Lập kế hoạch đào tạo theo học kỳ, mở lớp học phần gửi các đơn vị phân công giảng dạy. Xử lý dữ liệu phân công giảng dạy và xếp TKB học kỳ gửi các đơn vị.
- Triển khai đăng ký khối lượng học tập cho sinh viên: Theo dõi và xử lý sự cố phát sinh trong quá trình sinh viên đăng ký học. Xử lý dữ liệu đăng ký KLHT, thời khoá biểu theo phản ánh của các đơn vị. Tổ chức mở lớp cho sinh viên đăng ký học bổ sung, điều chỉnh, đăng ký học lại, cải thiện. Tập hợp và xử lý đơn đề nghị học môn tương đương thay thế, đăng ký và rút bớt khối lượng học tập theo đơn cho sinh viên.
- Ban hành thời khoá biểu chính thức: Xử lý dữ liệu kết quả đăng ký học đăng ký học, hủy lớp học phần. Hoàn thiện TKB trình BGH phê duyệt mở lớp chính thức và ban hành TKB chính thức. In phiếu theo dõi giảng dạy cho giảng viên.
- Triển khai thực tập sư phạm 1,2: Phân bổ chỉ tiêu thực tập sư phạm theo từng ngành đến các cơ sở thực tập. Tổ chức lớp học phần thực tập trên hệ thống cho sinh viên đăng ký thực tập. Xử lý kết quả đăng ký, in danh sách và bảng điểm sinh viên đi thực tập theo đoàn gửi các cơ sở thực tập. Thành lập danh sách lớp trưởng TTSP đề nghị BGH ra quyết định, tổ chức họp lớp trưởng thực tập trước khi sinh viên đi xuống cơ sở thực tập.
- Xử lý hệ thống phần mềm về chương trình đào tạo, tính điểm và xét duyệt tốt nghiệp, xét xử lý học vụ.
- Tham gia biên soạn Sổ tay sinh viên khóa học.
- Viết hướng dẫn cho sinh viên khóa mới sử dụng hệ thống trang web đăng ký học. Triển khai tập huấn cho sinh viên sử dụng hệ thống và đăng ký khối lượng học tập kỳ đầu tiên vào hệ thống quản lý đào tạo.
- Tính học phí học lại, học cải thiện của sinh viên trên hệ thống và theo đơn đăng ký gửi danh sách cho phòng Kế hoạch tài chính để thu phí.
- Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên.
- Toạn thảo Quy định đào tạo đại học chính quy theo hình thức tín chỉ.
- Tham gia biên soạn Quy định đào tạo trực tuyến.
- Soạn thảo Quy định sử dụng phần mềm quản lý đào tạo IU.
- Phối hợp nhà cung cấp để bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và xử lý các tình huống, sự cố phát sinh của phần mềm IU. Đưa vào hệ thống quản lý đào tạo sinh viên chương trình hai. Bổ sung thêm modul quản lý trên hệ thống hệ Vừa làm vừa học và hệ Sau đại học.
11 Phùng Văn Tân Chuyên viên tanvandhsp@gmail.com
tanvan@dhsptn.edu.vn
984344527
0988987993 
01275271999 
Phụ trách đào tạo đại học chính quy
1. Lập kế hoạch công việc
- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo.
- Lập kế hoạch Quản lý, kiểm tra, rà soát đề cương chi tiết các học phần trong các chương trình đào tạo
- Lập kế hoạch rà soát, cập nhật và xử lý phản hồi phát sinh của các đơn vị có liên quan về chương trình đào tạo cho từng khóa đào tạo.
- Lập kế hoạch xử lý, cập nhật dữ liệu (Khung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần…) vào phần mềm hệ thống quản lý đào tạo (IU); phối hợp xử lý các lỗi về chương trình đào tạo do phần mềm quản lý phát sinh.
- Lập kế hoạch phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch, đăng ký mở ngành đào tạo mới: Soạn thảo, chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác mở ngành, chuyên ngành đào tạo; Chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác, xây dựng, nghiệm thu chương trình đào tạo.
- Lập kế hoạch tổ chức xét học vụ cho sinh viên các khóa học theo từng kỳ học, từng năm học.
- Lập kế hoạch tổ chức tập huấn trực tiếp quy trình đăng ký trực tuyến cho sinh viên đầu khoá học.
- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Trường giao cho.
2. Tổ chức thực hiện
- Xử lý, cập nhật chương trình đào tạo các khoá lên phần mềm hệ thống IU.
- Phối hợp xử lý, cập nhật dữ liệu (Khung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần…) vào phần mềm hệ thống quản lý đào tạo (CMC); phối hợp xử lý các lỗi về chương trình đào tạo do phần mềm quản lý phát sinh.
- Phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch, đăng ký mở ngành đào tạo mới: Soạn thảo, chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác mở ngành, chuyên ngành đào tạo; Chuẩn bị các văn bản liên quan đến công tác, xây dựng, nghiệm thu chương trình đào tạo.
- Tham gia tổ chức xét học vụ cho sinh viên các khóa học theo từng kỳ học, từng năm học.
- Tham gia tổ chức tập huấn trực tiếp quy trình đăng ký trực tuyến cho sinh viên đầu khoá học.
- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Trường giao cho.
12 Bùi Thị Thành Thái Chuyên viên buithaisp@gmail.com  
buithanhthai@dhsptn.edu.vn 
0977831483 Phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học
1. Lập kế hoạch công việc
- Lập kế hoạch làm việc theo tuần, theo tháng, học kỳ và theo năm học.
- Lập kế chi trả kinh phí đào tạo SĐH theo học kỳ và năm học
- Lập kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh hàng năm
- Phối hợp với các khoa chuyên môn xác định các học phần tiên sĩ, lập kế hoạch quản lý NCS theo năm học và khóa học.
2. Tổ chức thực hiện
- Chuẩn bị hồ sơ tuyển nghiên cứu sinh theo học kỳ trình hội đồng đánh giá.
- Quản lý hoat động giảng dạy sau đại học của giảng viên lập chứng từ tài chính và chi trả kinh phí cho các giảng viên theo hợp đồng.
- Quản lý hoạt động học tập, nghiên cứu của NCS, theo dõi tiến độ học tập, phối hợp với các khoa đào tạo đôn đốc nhắc nhở NCS thực hiện nhiệm vụ.
- Tổ chức đánh giá kết quả học tập các chuyên đề của NCS
- Theo dõi hồ sơ học tập, nghiên cứu của các nghiên cứu sinh
- Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức đánh giá các chuyên đề sâu của nghiên cứu sinh
- Đọc và kiểm tra hình thức luận án của NCS trước khi bảo vệ cấp cơ sở.
- Chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận án cho NCS trước hội đồng cơ sở.
- Soạn thảo Quyết định thành lập Hội đồng luận án cấp cơ sở trình lãnh đạo phê duyệt.
- Soạn thảo giấy mời và gứi giấy mời và luận án tới các thành viên Hội đồng.
- Thu các bản nhận xét của các thành viên Hội đồng cấp cơ sở.
- Đọc và kiểm tra luận án, theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận của Hội đồng cơ sở của NCS trong quá trình hoàn thiện luận án.
- Chuẩn bị hồ sơ của luận án gửi phản biện độc lập
- Thu nhận ý kiến phản hồi từ các phản biện độc lập, gửi NCS sửa chữa hoàn thiện.
- Báo cáo đại học Thái Nguyên về hồ sơ bảo vệ của NCS để trình cấp bảo vệ chính thức.
- Tiếp nhận thông tin phản hồi từ ĐHTN về hồ sơ bảo vệ của NCS
- Soạn Quyết định thành lập Hội đồng cấp Trường cho NCS bảo vệ chính thức, trình lãnh đạo phê duyệt.
- Gửi giấy mời và luận án tới các thành viên Hội đồng.
- Thu nhận xét của các thành viên HĐ và nhận xét tóm tắt từ các nhà khoa học.
- Đăng báo nhân dân ngày bảo vệ của NCS.
- Phối hợp với các đơn vị đào tạo chuẩn bị hồ sơ bảo vệ chính thức cho NCS.
- Quản lý hồ sơ của NCS sau bảo vệ
- Lập danh sách NCS đã bảo vệ trình lãnh đạo đề nghị Hiệu trưởng cấp bằng TS cho NCS.
- Tham gia coi thi SĐH
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo phòng phụ trách trong quá trình triển khai công việc.
13 Nông Thị Thản Chuyên viên nongthithan@gmail.com 
nongthithan@dhsptn.edu.vn
0913983626
0977306273 
Phụ trách đào tạo không chính quy
1. Lập kế hoạch công việc
- Lập kế hoạch giảng dạy theo từng kỳ của khoa GD mầm non hệ LVLH.
- Lập kế hoạch thi và tên môn thi học phần của tất cả các ngành theo từng tháng.
- Lập quy mô theo dõi số lượng sinh viên của tất cả các năm.
- Lập kế hoạch xét tốt nghiệp cho các lớp Mầm non.
2. Tổ chức thực hiện
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước khi thi tuyển sinh hệ VLVH.
- Quản lý hoạt động giảng dạy của khoa GD Mầm non hệ VLVH.
- Lập chứng từ tài chính để chi trả kinh phí cho các giảng viên giảng dạy theo hợp đồng.
- Quản lý hoạt động học tập, theo dõi tiến độ học tập, phối hợp với khoa đào tạo đôn đốc nhắc nhở nộp điểm và nhập điểm đúng thời gian quy định.
- Tổ chức đánh giá kết quả học tập của các học viên.
- Lưu giữ hồ sơ của các học viên hệ VLVH
- Lập toàn bộ danh sách điểm thành phần theo từng kỳ.
- Lập toàn bộ danh sách thi kết thúc học phần của hệ VLVH.
- Chuẩn bị tài liệu mỗi đợt thi tốt nghiệp.
- Thu các bản kế hoạch đào tạo toàn khóa của từng lớp sau mỗi lần tuyển sinh.
- Đọc và kiểm tra kế hoạch đào tạo toàn khóa của từng lớp so với chương trình đào tạo.
- Tiếp nhận thông tin phản hồi từ cơ sở liên kết về hồ sơ của các học viên.
- Thu giấy báo giảng theo từng tháng để tính khối lượng giảng dạy để chi trả kinh phí cho từng giảng viên.
- Cung cấp số liệu của hệ VLVH cho Đ/C Nguyệt khi cần báo cáo.
- Phối hợp với các cơ sở liên kết để tổ chức lên lịch học, lịch thi cho học viên.
- Hàng tháng cung cấp tên môn cho phòng Khảo thí làm đề thi kết thúc học phần.
- Quản lý hồ sơ của của tất cả các học viên sau khi tốt nghiệp.
- In bảng điểm cho các học viên ngành GD Mầm non khi ra trường.
- Tham gia coi thi VLVH
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo phòng phụ trách trong quá trình triển khai công việc.
14 Hoàng Thị Thảo Chuyên viên thaodaotao76@gmail.com  
hoangthithao@dhsptn.edu.vn 
0912158904 Phụ trách đào tạo đại học chính quy
1. Lập kế hoạch công việc
- Lập kế hoạch làm việc theo tuần, theo tháng, học kỳ và theo năm học.
- Lập kế hoạch thu và kiểm tra bảng điểm thành phần, điểm thi của sinh viên từng học kỳ.
- Lập kế hoạch xét tốt nghiệp và xét xử lý học vụ cho sinh viên đại học chính quy, VLVH tại Trường theo học kỳ và năm học.
- Lập kế hoạch triển khai làm khóa luận và bảo vệ khóa luận cho sinh viên cuối khóa.
- Lập kế hoạch cấp bảng điểm cho sinh viên ra trường.
- Phối hợp với các khoa quản lý ngành xác định môn học được bảo lưu, điểm bảo lưu cho sinh viên học chương trình 2 và sinh viên học hệ VLVH, Liên thông Lào tại Trường.
2. Tổ chức thực hiện
- Theo dõi hoạt động đào tạo các khoa: Toán, Hóa, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục chính trị, bộ môn Nghệ thuật (tổng số sinh viên: 2.690 sinh viên).
- Nhận và lưu bảng điểm thành phần (đại học chính quy), điểm bảo lưu hệ VLVH, chương trình 2, liên thông Lào.
- Nhận và lưu bảng điểm thi (đại học chính quy), điểm bảo lưu hệ VLVH, chương trình 2, liên thông Lào.
- Kiểm tra điểm thành phần và điểm thi của sinh viên từ bảng điểm gốc với điểm đã được nhập trên hệ thống (theo từng học kỳ).
- Nhập điểm thành phần, điểm thi các môn học tương đương thay thế, hoãn thi, sinh viên học chương trình 2, sinh viên hệ VLVH, sinh viên Liên thông Lào.
- Phối hợp với các Khoa/Bộ môn xác định môn học được bảo lưu, điểm sinh viên được bảo lưu của sinh viên học chương trình 2, sinh viên hệ VLVH, sinh viên Liên thông Lào (Khoa Toán, Hóa, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục chính trị, Giáo dục Mầm non, Bộ môn Nghệ thuật).
- Kiểm tra điểm bảo lưu, trình Ban Giám hiệu duyệt.
- Tiếp nhận và giải quyết thắc mắc sinh viên về điểm.
- Tiếp nhận đơn hoãn thi của sinh viên.
- Nhập điểm phúc khảo vào hệ thống.
- Tiếp nhận tờ trình thay đổi điểm của giảng viên, trình lãnh đạo Phòng và Ban Giám hiệu; Tiếp nhận điểm thưởng của sinh viên, làm tờ trình lãnh đạo Phòng và Ban Giám hiệu.
- Soạn công văn hướng dẫn các khoa triển khai làm khóa luận và bảo vệ khóa luận
- Kiểm tra và làm Quyết định công nhận giảng viên hướng dẫn khóa luận, Quyết định Hội đồng bảo vệ khóa luận của sinh viên trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
- Nhập số Quyết định, ngày cấp chứng chỉ Quốc phòng – an ninh của từng sinh viên vào hệ thống.
- Nhận đơn xét tốt nghiệp của sinh viên và biên bản xét tốt nghiệp của khoa.
- Kiểm tra chứng chỉ Ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc phòng – an ninh, Chứng chỉ Tin học giữa bản phô tô của sinh viên và trên hệ thống.
- Xét tốt nghiệp (đợt 1,2,3) các khoa quản lý, xử lý các phát sinh viên quan đến xét tốt nghiệp.
- Xét xử lý học vụ (2 học kỳ).
- Soạn biên bản Hội đồng Thường trực xét tốt nghiệp
- Kiểm tra môn học tương đương thay thế và tính tiền môn học tương đương cho sinh viên ra trường.
- Phát bảng điểm cho sinh viên ra trường.
- Xuất, chỉnh sửa và in bảng điểm theo lớp từng học kỳ các khoa quản lý.
- Phô tô lưu các khoa.
- Xuất điểm cá nhân của từng sinh viên sau mỗi học kỳ gửi khoa quản lý.
- Phô tô bảng điểm cá nhân sinh viên tốt nghiệp ra trường gửi các khoa quản lý và phòng Thanh tra pháp chế.
- Kiểm tra điểm cho sinh viên kết nạp đảng, xét học bổng.
- In bảng điểm cho sinh viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường và phòng phân công như: coi thi tuyển sinh THPT quốc gia, thi các lớp VHVL, đánh giá năng lực cho sinh viên…
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo phòng phụ trách trong quá trình triển khai công việc.
15 Nông Thị Thuý Chuyên viên nongthithuydt@gmail.com 
nongthithuydt@dhsptn.edu.vn 
0912798209  Phụ trách nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng
1. Lập kế hoạch công việc
- Tham gia, đề xuất lập kế hoạch kế hoạch thực tế cho giảng viên, thực tế cho sinh viên, thực tập sư phạm (thực tập nghề nghiệp - TTSP1 và thực tập tốt nghiệp - TTSP 2) của Trường với Trưởng phòng;
- Tham gia, đề xuất lập kế hoạch kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng theo học kỳ và hàng năm của Trường với Trưởng phòng;
- Lập kế hoạch giảng dạy, soạn thỏa hợp đồng các lớp bồi dưỡng theo nhiệm vụ phân công của Trường.
2. Tổ chức thực hiện
- Phối hợp với các đồng chí cùng phòng trong công tác thực tập, thực tế chuyên môn để hoàn thành các công việc được giao;
- Phối hợp với Phòng KH-TC đảm bảo các nguồn thu và chi từ công tác thực tế, thực tập và bồi dưỡng;
- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn và các bên liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình đào tạo mảng bồi dưỡng và thực hiện có chất lượng chương trình bồi dưỡng;
- Hoàn thành các hồ sơ trong công tác thực tập, thực tế chuyên môn theo quy định của Trường.
- Hoàn thiện hồ sơ các lớp bồi dưỡng.
- Tham mưu cho Trưởng phòng lập các hợp đồng liên kết đào tạo.
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Phòng trong quá trình triển khai công việc.
16 Đinh Thị Hải Yến Chuyên viên dinhhaiyen198@gmail.com 
dinhhaiyen198@dhsptn.edu.vn  
0982561126
0888585198 
Phụ trách đào tạo không chính quy
1. Lập kế hoạch công
- Lập kế hoạch làm việc theo tuần, theo tháng, học kỳ và theo năm học.
- Lập kế hoạch thu kinh phí đào tạo theo đợt và theo năm tài chính.
- Phối hợp với đ/c Khánh lập kế hoạch thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (theo đợt hoặc theo tháng).
- Báo cáo lãnh đạo về việc liên hệ liên kết tuyển sinh với các cơ sở liên kết.
- Trình lãnh đạo về định mức học phí và tỷ lệ hợp đồng cho tất các các lớp mới tuyển sinh
- Trình lãnh đạo các Hợp đồng đào tạo mới,
- Trình lãnh đạo các Thanh lý hợp đồng đào tạo.
- Phối hợp với đ/c Khánh, đ/c Thản lập kế hoạch thi kết thúc học phần tất cả các ngành đào tạo.
- Phối hợp với các khoa chuyên môn (ngoài GDMN, GDTH): Lập kế hoạch đào tạo toàn khóa cho các lớp; Lập kế hoạch giảng dạy theo đợt học (hoặc theo kỳ)
2. Tổ chức thực hiện
- Lập bảng theo dõi kinh phí các hợp đồng đào tạo.
- Soạn tờ trình về định mức học phí và tỷ lệ hợp đồng cho tất các hợp đồng mới.
- Soạn thảo các Hợp đồng đào tạo mới.
- Theo dõi, đối chiếu tiến độ chuyển kinh phí đào tạo của các lớp đặt tại cơ sở liên kết.
- Đôn đốc cơ sở liên kết chuyển kinh phí các Hợp đồng đào tạo theo số lượng học viên đang theo học (từng đợt).
- Cập nhật thông tin các hợp đồng đào tạo mới.
- Cập thông tin về kinh phí đã chuyển của các hợp đồng đang đào tạo.
- Đối chiếu, chốt số lượng học viên và kinh phí của các Hợp đồng đã kết thúc để làm Thanh lý.
- Phối hợp với đ/c Khánh: Chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh theo từng đợt trình Ban Giám hiệu; Soạn thảo Quyết định thành lập Hội đồng thi Tuyển sinh; Triển khai thực hiện công tác tuyển sinh đã được BGH phê duyệt; Soạn thảo Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển.
- Soạn thảo lịch thi, Quyết định thành lập Ban coi thi học phần.
- Quản lý và tổ chức thực hiện các lớp (ngoài GDMN, GDTH): Soạn và in Giấy báo giảng; Phối hợp với các khoa quản lý, theo dõi hoạt động giảng dạy của giảng viên; Phối hợp với các khoa quản lý hoạt động học của học viên, đôn đốc nhắc nhở học viên hoàn thành đầy đủ các học phần đào tạo đúng tiến độ (hv học lại, thi lại); Phối hợp với các khoa rà soát việc thực hiện chương trình đào tạo của những lớp chuẩn bị tốt nghiệp; Thu và tổng hợp, lập bảng thống kê tính giờ giảng theo qui định cho từng giấy báo giảng. Theo dõi việc thanh toán giấy báo giảng của giảng viên; In danh sách vào điểm thành phần; In danh sách thi học phần; Thu và quản lý bảng điểm thành phần và bảng điểm thi học phần; Xuất từ hệ thống IU, làm và In bảng điểm tổng hợp của lớp tốt nghiệp; Xuất từ hệ thống IU, làm &in bảng điểm cá nhân của học viên.
- Trong quá trình triển khai công việc, nếu có phát sinh, tôi báo cáo và đề xuất phương án xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Trường.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
17

Nguyễn Quang Linh

Giảng viên nguyenquanglinhsptn@gmail.com 
nguyenquanglinh@dhsptn.edu.vn  
0975128846  Phụ trách nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng
1. Lập kế hoạch công việc
- Tham gia đề xuất lập kế hoạch kế hoạch thực tế, thực tập chuyên môn học kỳ và hàng năm của Trường với Trưởng phòng;
- Tham gia đề xuất lập kế hoạch kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng theo học kỳ và hàng năm của Trường với Trưởng phòng;
- Lập kế hoạch giảng dạy theo nhiệm vụ phân công của Trường, khoa Vật lý trong đào tạo sinh viên và học viên cao học
2. Tổ chức thực hiện
- Phối hợp với các đồng chí cùng phòng trong công tác thực tập, thực tế chuyên môn để hoàn thành các công việc được giao;
- Phối hợp với Phòng KH-TC đảm bảo các nguồn thu và chi từ công tác thực tế, thực tập và bồi dưỡng;
- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn và các bên liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình đào tạo mảng bồi dưỡng và thực hiện có chất lượng chương trình bồi dưỡng;
- Hoàn thành các hồ sơ trong công tác thực tập, thực tế chuyên môn theo quy định của Trường. Trọng tâm là hợp đồng bồi dưỡng với các đơn vị hợp tác mở lớp và thanh toán kinh phí giảng dạy cho giảng viên.
- Tham mưu cho Trưởng phòng về phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên;
- Tham mưu cho Trưởng phòng lập các hợp đồng liên kết đào tạo.
- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Phòng trong quá trình triển khai công việc.
18

Trần Minh Thắng

Chuyên viên tranthang@dhsptn.edu.vn 0961692468 Phụ trách đào tạo đại học chính quy
1. Lập kế hoạch công việc
- Xây dựng và lập kế hoạch thi
- Lập hồ sơ và In bảng điểm thi kết thúc học phần cho các khoa
- Quản trị phần mềm IU, Kiểm tra backup hệ thống IU định kỳ.
- Quản trị hệ thống dạy học trực tuyến E - Learning, tư vấn và hỗ trợ giảng viên triển khai dạy học trực tuyến E - Learninghực hiện
- Thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy
2. Tổ chức thực hiện
- Xuất bảng điểm thành phần từng môn, từng khoá gửi cho các Khoa
- Điều chỉnh cập nhật bổ sung bảng điểm thành phần, cho các đối tượng huỷ, chương trình 2, tương đương, thay thế, VLVH; gửi lại danh sách bảng điểm thành phần cho Khoa
- Lập danh sách lưu điểm gửi cho bộ phận kiểm tra điểm của Đào tạo
- Lập danh sách đăng ký hình thức thi của các môn học
- Lập kế hoạch thi theo kế hoạch đào tạo, import danh sách thi vào hệ thống xếp lịch; Đinh dạng hình thức thi và loại điểm cho từng môn thi; Phân kế hoạch cho từng môn; Phân lớp thi cho từng môn; Xuất danh sách báo cáo thô; Lập kế hoạch thi chi tiết; Phân công số lượng cán bộ coi thi cho các khoa; Lập bảng phân công cán bộ; Lập bảng làm đề;
- Gửi kế hoạch dự kiến và phân công CBCT cho từng Khoa;
- Nhận phản hồi Kế hoạch thi dự kiến, điều chỉnh các môn thi; số lượng cán bộ phân công coi thi; Ban hành kế hoạch thi chi tiết
- Cập nhật danh sách thi theo đơn, cập nhật bảng làm đề theo đơn;
- Thông báo Kế hoạch thi cho sinh viên trên hệ thống
- Lập hồ sơ thi: Xuất bảng điểm thi kết thúc học phần; Điều chỉnh bảng điểm đúng format; In các hồ sơ thi: Danh sách phân công; Kế hoạch coi thi của từng cán bộ; in nhãn túi thi; in bảng điểm từng môn gửi về cho Khoa
- Hỗ trợ sinh viên những vấn đề phát sinh trong lịch thi cá nhân.
- Thực hiện thu thập thông tin các cán bộ coi thi
- Lập bảng biểu hồ sơ thanh toán coi và chấm thi
- Làm tờ trình thanh toán coi và chấm thi
- Phối hợp với CMC cập nhật hệ thống IU
- Backup file dữ liệu hàng ngày
- Báo cho Trung tâm công nghệ thông tin khắc phục lỗi mạng
- Lập danh sách cập nhật tài khoản Elearning gửi cho thầy/cô dạy lớp elearning
- Nhận phẩn hồi danh sách lớp elearning có đầy đủ email và số điện thoại; Định dạng đúng format gửi lại cho đồng chí Cường K12School để import tài khoản; Chờ phản hồi lại danh sách đăng nhập hệ thống của sinh viên rồi gửi trả lại cho giảng viên phụ trách.
- Tạo lớp trực tuyến trên hệ thống LMS, thiết lập thuộc tính cho khoá học
- Hỗ trợ thầy cô trong xây dựng bài giảng trực tuyến: Thu âm, quay phim, cắt ghép cho từng slide, đồng bộ bài giảng trực tuyến.
- Đóng gói file bài giảng đúng chuẩn và kích thước theo quy định hệ thống, upload bài giảng trực tuyến.
- Hỗ trợ thầy cô trong quản lý lớp học, báo cáo hoạt động của sinh viên trên lớp học
- Báo cáo, thống kê theo học kỳ về lớp học giảng dạy elearning
- Thực hiện các công việc theo kế hoạch tuyển sinh: Tổ chức cập nhật thông báo, quảng bá Đề án tuyển sinh của Trường ĐHSP nên website và trang web tuyển sinh.
- Thực hiện các kế hoạch tuyển sinh của Bộ: cập nhật phần mềm tuyển sinh, tham gia tập huấn, cập nhật thông tin bổ sung tuyển sinh hàng năm, cập nhật chi tiêu tuyển sinh hàng năm
- Thực hiện coi thi THPT Quốc gia theo nhiệm vụ của Trường giao
- Phụ trách công tác tuyển sinh của Nhà trường: Lập hồ sơ lưu trữ hồ sơ tuyển sinh; Lập danh sách thí sinh nhập học; Làm quyết định nhập học; Làm quyết định trúng tuyển đại học chính quy; Lập danh sách thông tin thí sinh, địa chỉ và gửi cho Khoa, đề Khoa gửi giấy báo trúng tuyển về cho từng thí sinh; Tổ chức thực hiện xác nhận nhập học cho sinh viên; Tuyển sinh bổ sung cho các đợt bổ sung; Điều chỉnh danh sách thí sinh nhập học; Thực hiện cập nhật danh sách nhập học trên website tuyển sinh của Bộ; Lập hồ sơ phục vụ công tác thanh tra - kiểm tra tuyển sinh của ĐHTN; Thực hiện báo cáo công tác tuyển sinh cho ĐHTN và Bộ…
19 Bùi Thị Dung Nhân viên buithidung@dhsptn.edu.vn  0987406612  Nhân viên phục vụ
1. Lập kế hoạch công việc
- Lập kế hoạch làm việc theo tuần
- Vệ sinh sân vườn, khuân viên nhà làm việc Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm
- Vệ sinh lớp học. Giặt chăn, ga, gối các phòng nghỉ
- Kiểm tra các thiết bị phòng nghỉ
- Thống kê các thiết bị hỏng.
- Đề nghị thay thế, sửa chữa và cấp mới các vật dụng cần thiết.
2. Tổ chức thực hiện
Thường xuyên quét dọn vệ sinh sân vườn, khuân viên nhà làm việc Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm. Vệ sinh lớp học phục vụ thứ 7, chủ nhật. Gửi danh sách thống kê đề nghị sửa chữa cấp mới.

 

V. Những thành tích nổi bật của đơn vị

- Chuyển từ Đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ

- Khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo

- Phân công lao động giữa các cán bộ viên chức trong phòng một cách hợp lý

VI. Các nội dung thông tin khác

 

Danh mục các ngành đào tạo