Phòng Đào tạo - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

I. Thông tin chung

Tên phòng: Phòng Đào tạo

Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm

ĐT: 0208.3653.559               

Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn

Website: dhsptn.edu.vn/daotao

 

II. Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 1966 với tên gọi là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Ngay từ những năm đầu mới thành lập, công tác đào tạo đã được Nhà trường hết sức quan tâm. Năm 1966, Phòng giáo vụ được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là theo dõi giảng dạy, xây dựng chương trình, xuất bản giáo trình, triển khai kế hoạch đào tạo, quản lý thiết bị và quản lý chất lượng đào tạo. Năm 1994, Phòng Giáo vụ được đổi tên là Phòng Đào tạo.

Đến năm 1997, Phòng Đào tạo đã sáp nhập với Phòng Quản lý khoa học và bộ phận phụ trách công tác Quan hệ quốc tế thành Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

Ngày 9/2/2006, Đại học Thái Nguyên ra Quyết định số 90/QĐ - TCCB về việc thành lập Phòng Đào tạo thuộc Trường Đại học Sư phạm. Từ đó, bộ phận đào tạo được tách thành một phòng riêng, hoạt động độc lập. Hiện nay phòng có 20 cán bộ, trong đó có 02 PGS, 02 TS, 11 thạc sỹ, 05 cử nhân. Ban lãnh đạo phòng gồm 03 đồng chí:

1. Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh

2. Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Danh Nam

3. Phó Trưởng phòng: TS. Từ Quang Tân

Trải qua 48 năm phát triển và trưởng thành Phòng Đào tạo đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cùng với các Khoa, Phòng Đào tạo đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo các ngành Đại học,Cao đẳng và đào tạo được 45 khoá  với nhiều sinh viên thuộc các ngành khác nhau góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường, của đất nước nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc.

Liên tục trong 48 năm qua, Phòng đào tạo luôn nhận được danh hiệu thi đua tập thể xuất sắc; nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục - đào tạo.

- Năm 2001 được Chính phủ tặng bằng khen.

- Năm 2006 được Chính phủ tặng Huân chương lao động hạng 3

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Phòng Đào tạo đã và đang góp công sức vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Nhà trường nói riêng và của ngành Giáo dục nói chung, góp phần đưa Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những trường đại học trọng điểm và có uy tín trong cả nước.

III. Chức năng - nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học, bồi dưỡng, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo đại học; Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng sau đại học của Trường.

2. Nhiệm vụ

-  Đào tạo đại học:

+ Giúp Hiệu trưởng xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo (chất lượng, quy mô, phương thức đào tạo) của Trường. Nghiên cứu và thực hiện Quy chế đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+  Tổ chức (tham mưu) xây dựng và quản lý chương trình đào tạo thuộc các ngành ở bậc đại học;

+ Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu quy định đối với các ngành, các hệ khác nhau được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bao gồm:

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục chung (hàng năm);

+ Tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần (hệ tín chỉ);

+ Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống phòng học cũng như các trang thiết bị cần thiết khác phục vụ quá trình dạy và học;

+ Xây dựng, quản lý thời khóa biểu của các Khoa đào tạo, quản lý khối lượng giờ dạy của giảng viên; cùng với Phòng Kế hoạch - Tài chính tính phụ cấp giờ dạy cho các đơn vị và các giảng viên;

+ Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông, mầm non tổ chức thực hành, thực tế chuyên môn, các kì thực tập sư phạm cho sinh viên theo nội dung quy định trong chương trình đào tạo; cùng với các Khoa quản lý các đợt tham quan, thực tế, thực địa;

+ Quản lý các hợp đồng đào tạo (chính quy theo địa chỉ và không chính quy cũng như bồi dưỡng giáo viên, chủ yếu về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng) với các đơn vị đối tác; quản lý hợp đồng thỉnh giảng;

+ Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên;

+ Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Quản trị - Phục vụ cùng với các Khoa tổ chức các kì thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

+ Hướng dẫn các trợ lý đào tạo của các Khoa thực hiện quản lý kết quả học tập theo quy trình đảm bảo tính chính xác và khoa học;

+ Tham gia công tác kiểm định chất lượng đào tạo.

- Chủ trì phát triển chương trình đào tạo của Trường; phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các Khoa hoàn thiện, phát triển chương trình đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập;

- Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

- Tham gia thực hiện các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến công tác đào tạo;

- Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

- Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác đào tạo trong trường, chủ trì việc rà soát hệ thống văn bản quản lý công tác đào tạo của Trường dựa trên hệ thống văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản quy định của Đại học Thái Nguyên;

- Lưu trữ, quản lý điểm của người học;

- Đào tạo sau đại học;

- Giúp việc cho Hiệu trưởng làm tốt công tác thông tin, bồi dưỡng tạo nguồn, tuyển sinh sau đại học:

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng đề xuất với Đại học Thái Nguyên về kế hoạch tuyển sinh sau đại học hàng năm;

+ Thực hiện thông báo tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh; thu lệ phí thi tuyển sinh sau đại học;

+ Tổ chức các hoạt động chuyển đổi văn bằng, chứng chỉ, tổ chức các lớp ôn tập theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không tính lãi;

+ Thực hiện các nhiệm vụ tuyển sinh theo chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên.

- Giúp Hiệu trưởng làm tốt công tác xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; xây dựng, hoàn thiện, phát triển chương trình đào tạo sau đại học.

+ Chủ trì xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học;

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học cho toàn khóa học;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa thực hiện đúng đủ và có chất lượng chương trình đào tạo sau đại học;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

- Tổ chức quản lý công tác đào tạo sau đại học:

+ Tuyển chọn nghiên cứu sinh, học viên cao học theo quy chế tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên;

+ Quản lý hoạt động giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên, nghiên cứu sinh theo kế hoạch, đúng với quy chế đào tạo sau đại học;

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng xét duyệt điều kiện bảo vệ luận văn, luận án, chuẩn bị hồ sơ bảo vệ, đề xuất danh sách Hội đồng đánh giá, lên kế hoạch họp Hội đồng đánh giá;

+ Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các Khoa hướng dẫn Hội đồng chấm luận văn, luận án làm tốt công tác chấm luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ đúng quy chế;

+ Hoàn thiện hồ sơ đánh giá kết quả bảo vệ của học viên, nghiên cứu sinh để trình hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp;

+ Báo cáo Đại học Thái Nguyên ra quyết định công nhận tốt nghiệp và danh sách đề nghị chuyển tiếp nghiên cứu sinh.

- Giúp Hiệu trưởng hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý đào tạo, bồi dưỡng sau đại học.

- Thực hiện những vấn đề đột xuất có liên quan để quản lý, tổ chức công tác Khoa học, công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng sau đại học do Hiệu trưởng yêu cầu.

- Lưu trữ, quản lý điểm, hồ sơ của học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

IV. Đội ngũ cán bộ

Bộ phận đào tạo Đại học

TT

 Họ tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

SĐT

Email

1

PGS.TS Nguyễn Phúc Chỉnh

Trưởng phòng

0913383290

chinhnp@dhsptn.edu.vn

2

PGS.TS. Trần Việt Cường

Phó Trưởng phòng

0978.626.727

tranvietcuong@dhsptn.edu.vn

3

 

Ths. Phùng Quang Tân

Chuyên viên 0984344527 tanvan@dhsptn.edu.vn

4

 

Ths. Đinh Thị Hải Yến

Giảng viên

01695004662

dinhhaiyen198@dhsptn.edu.vn

5

 

Ths. Nông Thị Thuý

Giảng viên

0912798209

nongthithuydt@dhsptn.edu.vn

6

 

Ths. Hoàng Thị Thảo

Chuyên viên

0912158904

hoangthithao@dhsptn.edu.vn

7

 

Ths. Nguyễn Duy Phương

Giảng viên

0914967168

nguyenduyphuong@dhsptn.edu.vn

8

 

Ths. Nguyễn Văn Quyết

Chuyên viên

0972443448

nguyenvanquyet@dhsptn.edu.vn

9

Trần Minh Thắng

Chuyên viên

0936903498

tranthang@dhsptn.edu.vn

10

 

Ths. Đồng Duy Khánh

Chuyên viên

0988302798

dongduykhanh@dhsptn.edu.vn

11

 

Nông Thị Thản

Cán sự

0977306273

nongthithan@dhsptn.edu.vn

12

 

Nguyễn Thi Minh

Chuyên viên

0982 902 268

nguyenthiminh@dhsptn.edu.vn

13

 

Lê Thị Minh Nguyệt

Chuyên viên

01689 958 742

lethiminhnguyet@dhsptn.edu.vn
14

Nguyễn Quang Linh

Giảng viên 0975 128 846 nguyenquanglinh@dhsptn.edu.vn

 

Bộ phận đào tạo sau đại học

 

TT

Họ tên

Chức vụ/Nhiệm vụ đảm nhận

SĐT

Email

1

TS.Từ Quang Tân

 Phó Trưởng phòng

  tuquangtan@dhsptn.edu.vn

2

 

ThS. Bùi Thành Thái

Chuyên viên

0977831483

buithanhthai@dhsptn.edu.vn

3

 

ThS Doãn Thị Bích Liên

Chuyên viên

0972.489.868 doanthibichlien@dhsptn.edu.vn

4

 

ThS Phan Hữu Dũng

Chuyên viên

0984792268

dungphanhuu@dhsptn.edu.vn

 

V. Những thành tích nổi bật của đơn vị

- Chuyển từ Đào tạo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ

- Khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý đào tạo

- Phân công lao động giữa các cán bộ viên chức trong phòng một cách hợp lý

VI. Các nội dung thông tin khác

 

Danh mục các ngành đào tạo