Phòng Hành chính Tổ chức - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

I. Thông tin chung

Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên

Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức

Điện thoại: 0280 3851013

Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn

II . Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác Hành chính - Tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

Bộ phận Hành chính

- Trực tiếp quản lý tổng hợp các chương trình và kế hoạch công tác chung của đơn vị, đồng thời dự thảo các chương trình, kế hoạch công tác chung, dự thảo các Chỉ thị, Thông báo, Lịch công tác… và các loại báo cáo của thủ trưởng đơn vị.

- Tổng hợp toàn diện các hoạt động của đơn vị đồng thời đề xuất các biện pháp giúp thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, theo dõi các công tác của đơn vị, trong các công tác điều hành của Thủ trưởng đơn vị với các Phòng, Khoa, Bộ môn.

- Nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, đề xuất với thủ trưởng các biện pháp thực hiện. Tổ chức việc điều hòa và phối hợp công tác giữa các Khoa, Phòng trong đơn vị.

- Chuẩn bị văn bản, nội dung và làm thư ký cho các cuộc họp do Thủ trưởng đơn vị triệu tập và chủ trì.

- Quản lý các công văn đi, đến để trình Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng), nhận trở lại và chuyển đến các đơn vị thực hiện.

- Soạn thảo các văn bản hành chính, pháp quy trình Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng) duyệt và gửi đi theo đúng quy định hiện hành.

- Quản lý, sử dụng con dấu của đơn vị, các loại giấy tờ: giấy giới thiệu, giấy đi đường, chứng nhận cho cán bộ đi nhận bưu kiện…

- Xây dựng các nội quy chung của đơn vị và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nội quy đó.

- Tổ chức các buổi lễ và phục vụ các hội nghị, hội thảo, cuộc họp… do đơn vị tổ chức.

- Quản lý và lưu trữ các văn bản, tài liệu của cấp trên, của đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác lưu trữ theo quy định hiện hành đồng thời khai thác tốt các văn bản lưu trữ khi cần thiết.

- Chịu trách nhiệm đánh máy, in, chụp các tài liệu, văn bản phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và các văn bản hành chính khác.

- Tổ chức và quản lý hệ thống điện thoại, FAX.

- Nhận chuyển các công văn, thư từ, điện tín, báo chí từ Bưu điện về đơn vị và đến các đơn vị liên quan, đặt báo chí cho Ban Giám hiệu và các Phòng, Khoa, bộ môn.

- Xây dựng nội quy phòng họp, phòng khách, bố trí sử dụng phòng họp, phòng khách.

- Làm vệ sinh phòng họp, phòng khách, phòng làm việc của các đồng chí lãnh đạo. Đón tiếp, bố trí ăn ở cho khách đến làm việc với đơn vị.

- Hướng dẫn các đơn vị để thống nhất trong công tác hành chính.

-  Quản lý và điều xe ô tô phục vụ cho công tác chung của đơn vị.

Bộ phận Tổ chức – Thi đua

- Thực hiện sắp xếp, phân công và quản lý trực tiếp lao động, hồ sơ cán bộ thuộc Trường. Phối hợp triển khai thi tuyển viên chức theo quy định của Đại học Thái Nguyên; có ý kiến về việc thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ thuộc Trường.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm từ chức phó các đơn vị thuộc Trường trở xuống và báo cáo Đại học Thái Nguyên sau khi có quyết định.

- Xem xét việc thi hành kỷ luật CBVC từ hình thức cảnh cáo trở xuống; đề nghị Đại học Thái Nguyên thi hành kỷ luật CBVC ở các mức cao hơn và các hình thức kỷ luật khác đối với CBVC do Đại học Thái Nguyên bổ nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm báo cáo Đại học Thái Nguyên và tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Xác nhận hồ sơ và đề nghị cử cán bộ đi học tập, công tác ở nước ngoài và đi học sau đại học.

- Quyết định cử cán bộ đi học từ cao học trở xuống và các hình thức bồi dưỡng khác.

- Chịu trách nhiệm về thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC trong đơn vị.

- Xem xét và đề nghị việc nâng bậc lương, phụ cấp theo lương.

- Đề nghị việc nghỉ hưu, thôi việc và triển khai thực hiện chế độ cụ thể cho CBVC khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc và các chế độ bảo hiểm xã hội khác.

- Xem xét và đề nghị chuyển xếp ngạch viên chức; đề nghị cho CBVC được thi nâng ngạch phù hợp với tiêu chuẩn và nhiệm vụ được giao của CBVC.

- Quản lý hồ sơ và xác nhận lý lịch, các vấn đề liên quan đến cán bộ thuộc Trường.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp thi đua trong đơn vị phù hợp chương trình thi đua của Đại học Thái Nguyên.

- Tập hợp sáng kiến kinh nghiệm, xây dựng điển hình tiên tiến, tổ chức sơ kết, tổng kết thi đua; xét duyệt các danh hiệu thi đua, làm thủ tục đề nghị khen thưởng theo quy định.

- Tổng hợp và báo cáo tình hình thi đua với Đại học Thái Nguyên.

III. Đội ngũ cán bộ của Phòng

 - Tổng số cán bộ của phòng gồm 19 CB

+ Bộ phận Hành chính, văn thư - lưu trữ, lái xe: 08 CB

+ Bộ phận Tổ chức, thi đua: 08 CB

+ Văn phòng: 03 CB

STT

Họ và tên

Vị trí

việc làm

Nhiệm vụ

(Ghi rõ nhiệm vụ được phân công)

Ghi chú

1

Đồng Văn Quân

Trưởng phòng

- Công việc quản lý Phòng

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác của phòng HC-TC;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ;

- Lập Kế hoạch triển khai công việc của Phòng theo tháng, quý, năm.

- Công việc chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể

+ Công tác tổ chức bộ máy

Tham mưu giúp nhà trường xây dựng văn bản QPPL về tổ chức bộ máy;

Chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, khoa chuyên môn.

+ Quản lý cán bộ, viêc chức

Tham mưu giúp Nhà trường xây dựng Kế hoạch tuyển dụng; Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyển dụng;

Tham mưu giúp Nhà trường ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kế hoạch;

Bổ nhiệm, tiếp nhận, điều động, luân chuyển, cán bộ, viên chức;

Tham mưu giúp Lãnh đạo Trường xây dựng kế hoạch, quy hoạch bổ nhiệm lãnh đạo;

Nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, viên chức.

+ Công tác Thi đua, khen thưởng

 Tham mưu giúp Nhà trường xây dựng các Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, theo đợt, theo chuyên đề;

 Tham mưu giúp Nhà trường  khen thưởng các tập thể, cá nhân;

Chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, theo đợt, theo chuyên đề.

+ Giảng dạy

 Triết học Mác – Lênin;  Lịch sử triết học; Triết học cho cao học;  Logic học; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Những vấn đề triết học – lôgíc học; Lôgíc ký hiệu.

 

 

quandongvan@ymail.com

 

2

Ma Thị Nhung

Phó

Trưởng phòng

- Chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức hành chính và người lao động:

Nâng lương; Đăng ký quỹ lương;

  Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thân thể;

 Chế độ hưu trí, nghỉ phép, thai sản, thôi việc;

Theo dõi hợp đồng lao động;

Chế độ ngày lễ, tết; phụ cấp, bồi dưỡng độc hại; hỗ trợ người có lương thấp.

- Phụ trách việc báo cáo thống kê

Báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ; điều phối các văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV.

Báo cáo ba công khai;

 

 

 

mtnhung.dhsptn@gmail.com

 

3

Ngô Giang Nam

Phó

Trưởng phòng

Phụ trách công tác hành chính – văn thư

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác HC, kiểm tra thể thức các văn bản của đơn vị trước khi trình lãnh đạo ký; trình ký các văn bản do phòng soạn thảo;

Điều xe ô tô phục vụ lãnh đạo và các đơn vị;

Làm thủ tục thanh toán các chi phí liên quan đến công tác HC-LT;

Chuẩn bị công tác tiếp khách; Hiếu- hỷ;

Tổng hợp, xây dưng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, hàng quý, hàng năm; tổng hợp báo cáo các đơn vị hàng tháng; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Trường; tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo giao ban các đơn vị và báo cáo giao ban hàng tháng;

Thư ký các cuộc họp của BGH và cuộc họp khác do Hiệu trưởng chủ trì; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, nghị quyết, kết luận;

Kết nối các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch;

Phối hợp các đơn vị tổ chức các hội nghị, các ngày lễ;

Hướng dẫn khách liên hệ công tác.

 

 

ngonam@dhsptn.edu.vn

 

 

4

Đỗ Thùy Chi

Phó Trưởng phòng

 

- Chế độ, chính sách đối với giảng viên:

Soạn thảo và tham gia ý kiến đối với các văn bản quản lý liên quan đến chế độ, chính sách của giảng viên;

Công tác đào tạo đội ngũ giảng viên: Xấy dựng kế hoạch hằng năm, triển khai thực hiện và theo dõi tiến độ học cao học, nghiên cứu sinh, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ; tập huấn, học tập ngắn hạn, hội thảo, hội nghị;

Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp; Phụ cấp thâm niên; các chế độ ưu đãi nhà giáo;

Theo dõi hợp đồng làm việc, hợp đồng giảng viên, hợp đồng tạo nguồn giảng viên;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm và thực hiện chế độ đối với các chức danh trợ lý khoa;

Đánh giá giảng viên hằng năm; nâng hạng giảng viên; bổ nhiệm các chức danh giảng viên;

- Nhiệm vụ khác:

Báo cáo kê khai tài sản; báo cáo tổng hợp đội ngũ giảng viên;

Giảng dạy tại Khoa Vật lý.

 

 

dtchisf@gmail.com

 

5

Phạm Thị Sâm

Chuyên viên

- Chánh văn phòng Đảng uỷ

Phụ trách công tác Đảng vụ;

Theo dõi việc thu, nộp đảng phí, dự trù và báo cáo quyết toán tài chính;

Quản lý và bảo mật hồ sơ đảng viên;

Chuẩn bị và tổ chức các hội nghị của Đảng uỷ;

Bảo quản và sử dụng con dấu;

Các công việc khác do BTV giao.

 

 

phamthisamphamthisam@gmail.com

 

 

6

Lê Vân Anh

Hợp đồng lao động

Giúp vệc cho BTV Đảng uỷ, Chánh văn phòng Đảng uỷ;

Tiếp nhận công văn đến, trình ký duyệt văn bản; soạn thảo và gửi công văn đi;

Dự thảo các báo cáo của Đảng uỷ;

Theo dõi lịch sinh hoạt các chi bộ, chế độ nộp báo cáo các chi bộ;

Các công việc khác do BTV nhà trường, Phòng giao.

 

vananh.vpdu@gmail.com

 

 

7

Phạm Thị Thuần

Hợp đồng lao động

Công tác văn phòng Đảng ủy, công tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách, văn bản của Đảng; phụ trách phòng họp A1-B; phục vụ hội nghị, hội thảo;

Các công việc khác do Phòng và Ban Thưởng vụ Đảng ủy giao.

 

 

8

Nguyễn Nam Thái

Chuyên viên

Theo dõi cán bộ đi học tập, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tập huấn…

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục cho CB đi dự thi, đi học Th.s, NCS; Tổng hợp danh sách theo đơn vị, chuyên ngành, thời gian học tập;

Tiếp nhận Báo cáo kết quả học tập của cán bộ trong và ngoài nước; hỗ trợ NCS đi học, giải quyết các thủ tục đề nghị ra hạn cho NCS hết thời gian học mà chưa bảo vệ;

Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục cho CB đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hội thảo, hội nghị, tập huấn trong và ngoài nước, tổng hợp danh sách;

Công tác Bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại;

Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh;

Công tác phòng chống cháy nổ, thiên tai địch hoạ;

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự.

 

 

 

9

Mông Đình Tươi

Chuyên viên

Theo dõi Bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, tử tuất…

Giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất;

Rà soát DS cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, làm thông báo trước 6 tháng cho CB trong DS nghỉ hưu;

Làm QĐ trình Hiệu trưởng về việc bổ sung Sổ BH, chốt sổ BH để giải quyết chế độ theo quy định;

Chuẩn bị hồ sơ cấp Sổ BH cho CB;

Làm báo cáo số lượng CBVC tăng, giảm hàng tháng gửi BHXH tỉnh;

Giải quyết những tồn tại trước đây về Sổ BHXH;

Bổ sung Sổ BH, chốt sổ BH và làm thủ tục chuyển trả hồ sơ cho CBVC thuyên chuyển công tác và chấm dứt HĐLĐ;

Soạn thảo VB theo yêu cầu của BHXH tỉnh, báo cáo số liệu tăng, giảm, cấp phát sổ BHXH;

Báo cáo thống kê các loại mẫu biểu, số liệu về công tác cán bộ theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của tỉnh, Bộ, ngành;

Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thường xuyên giải quyết chế độ thai sản cho CBVC;

Rà soát, lập danh sách CBVC đến kỳ nâng lương thường xuyên, báo cáo trình HĐ ra QĐ, trích sao QD cho từng CBVC lưu hồ sơ cán bộ;

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự.

 

 

 

10

Triệu Văn Phúc

Chuyên viên

Theo dõi mảng Lưu trữ

Chuyên trách công tác lưu trữ nhà trường;

Phân loại, chỉnh lý, sắp xếp các loại văn bản (QĐ, Báo cáo, Hợp đồng, Tờ trình,…) nhập thành danh mục để theo dõi, bảo quản và khai thác;

Cập nhật, bổ sung các thông tin phát sinh của hồ sơ CBVC (văn bằng, chứng chỉ…);

Cấp phát, theo dõi quá trình sử dụng thẻ BHYT của CBVC; bổ sung, chỉnh sửa sai sót hoặc cấp lại đối với trường hợp bị mất thẻ;

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự.

 

 

 

11

Đỗ Thị Tường Chinh

Hợp đồng lao động

Công tác thi đua, khen thưởng:

Triển khai phát động các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề của ĐHTN, tỉnh Thái Nguyên và Bộ GD&ĐT;

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đánh giá, cho điểm các lĩnh vực công tác hàng năm theo công văn của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đánh giá, cho điểm đơn vị đào tạo theo bộ tiêu chuẩn của Đại học Thái Nguyên;

Triển khai công tác bình xét thi đua, khen thưởng năm học;

Chuẩn bị hồ sơ trình khen (Báo cáo thành tích, Tờ trình, Biên bản) cho các tập thể, cá nhân trong Trường (khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề  và khen thưởng đột xuất) nộp lên cấp trên;

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của tỉnh Thái Nguyên và ĐHTN;

Góp ý các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng của Trường;

Là chi uỷ viên, đảm nhiệm việc đăng ký lịch họp và lên lịch họp của chi bộ; tổng hợp báo cáo hàng tháng của chi bộ, các công việc đột xuất khi Bí thư chi bộ phân công;

Là Uỷ viên BCH công đoàn Phòng, Phụ trách công tác nữ công của công đoàn Phòng;

Nhập phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng;

Triển khai phần mềm quản lý nhân sự.

 

 

chinhdotuong@yahoo.com

 

 

12

Nguyễn Thị Hoàn

Cán sự

Công tác nhân sự, chế độ chính sách

Theo dõi các loại hợp đồng lao độngvà chấm dứt hợp đồng lao động;

Nâng ngạch,chuyển ngạch viên chức trong biên chế: Theo kế hoạch của Đại học Thái Nguyên, thu hồ sơ xin nâng ngạch, chuyên ngạch của VC, đọc hồ sơ, lập danh sách báo cáo đại học, kết với ĐH tổng hợp điểm môn chuyên ngành;

Hàng năm định kỳ 2 đợt chuẩn bị hồ sơ của viên chức báo cáo ĐHTN đề nghị xét công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư và đề nghị bổ nhiệm PGS,GS;

Công tác tuyển sinh CĐ, ĐH và sau đại học: Triển khai công văn về công tác tuyển sinh do ĐHTN tổ chức đến tất cả các đơn vị trong Trường;

Công tác kiêm nhiệm của cán bộ giảng viên;

Thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên hàng năm cho cán bộ viên chức trong Trường (Lập danh sách, tư vấn cho Hội đồng xét nâng bậc lương các trường hợp vướng mắc, soạn Quyết định lên lương …). Tính phụ cấp ưu đãi cho cán bộ giảng viên;

Lập danh sách đăng ký quỹ lương báo cáo Đại học Thái Nguyên.

Công tác tổng hợp

Xây dựng kế hoạch, tiêu chí tổng hợp thông tin toàn diện về Nhà trường;

Hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo tổng hợp các số liệu liên quan theo định kỳ hàng tháng và đột xuất;

Lập báo cáo tổng hợp.

Kê khai phần mềm quản lý nhân sự.

 

 

hoandhsptn@gmail.com

 

 

13

Hứa Thị Hoan

Cán sự

Thư báo, quản lý con dấu, ĐK công văn đi, đến…

Lưu giữ con dấu cơ quan, đóng dấu các loại văn bản, tài liệu liên quan đến các hoạt động của Trường;

Vào sổ đăng ký và xử lý các thông tin công văn đi, đến;

Nhập phần mêm quản lý văn bản đi, đến của cơ quan.

 

 

14

Lê Thị Nga

Hợp đồng lao động

Nhận thư, báo từ bưu điện chuyển phát đến các địa chỉ;

Quản lý máy fotocopy, nhân bản các công văn, tài liệu từ các Phòng, khoa trong Trường;

Hỗ trợ công tác văn thư;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

 

Lenga_@dhsptn.edu.vn

 

15

Nguyễn Hải Hưng

Hợp đồng lao động

Theo dõi tuyển dụng, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm CBVC

Tuyển cán bộ hợp đồng tại các phòng, ban trong Trường: Tiếp nhận hồ sơ, đọc hồ sơ, lập danh sách, thành lập các hội đồng xét tuyển, tổng hợp điểm;

Tuyển tạo nguồn giảng viên: thu hồ sơ dự tuyển tạo nguồn, đọc hồ sơ, phân loại hồ sơ, lập danh sách báo cáo số lượng, lên kế hoạch thi môn chuyên ngành, ngoại ngữ và sơ khảo năng lực sư phạm,làm thư ký tại các hội đồng sơ khảo;

Tuyển dụng viên chức: Nhận hồ sơ do ĐH chuyển về lên kế hoạch ngày, giờ thi môn chuyên ngành và thành lập ban giám khảo, hướng dẫn và thu giáo án báo cáo đại học, làm thư ký tại các môn thi, tổng hợp điểm;

Tiếp nhận hồ sơ của cán bộ thuyên chuyển đến; đọc hồ sơ của cán bộ xin chuyển về trường công tác;

Công tác bổ nhiệm, miễm nhiệm: Chuẩn bị hồ sơ phục vụ công tác bổ nhiệm từ cấp Trưởng, phó bộ môn đến Trưởng, phó phòng, ban, khoa.

Chế độ, chính sách đối với cán bộ

Tham gia theo dõi chế độ bảo hiểm đối với cán bộ viên chức trong Trường, hỗ trợ công tác làm sổ bảo hiểm xã hội, sửa chữa thông tin sai sót của cán bộ;

Phụ trách tính phụ cấp thâm niên cho cán bộ trong trường, kiểm tra hồ sơ, xác định mốc tính hưởng, điều chỉnh phần trăm hưởng thâm niên hàng tháng cho cán bộ, bổ sung phụ cấp thâm niên cho những cán bộ mới chuyển đến và cán bộ đủ năm công tác được hưởng;

Hàng quý lập danh sách hỗ trợ điện thoại cho các lãnh đạo và cán bộ; hàng tháng lập danh sách cán bộ quản lý hưởng chi hỗ trợ ngoài ngân sách;

Phụ trách, triển khai phần mềm quản lý nhân sự.

 

 

nguyenhaihungbvtn@gmail.com

 

 

16

Trần Văn Tấn

Lái xe

- Xe ca 45 chỗ: Lái xe đưa đón sinh viên đi thực tế chuyên môn; đưa đón CB giáo viên đi họp, Hội nghị; đưa đón khách nước ngoài đến làm việc tại Trường; phục vụ các hoạt động khi nhà trường yêu cầu.

 

 

17

Vũ Văn Vụ

Lái xe

- Xe 7 chỗ: Đưa đón CB giáo viên đi họp, Hội nghị; đưa đón khách nước ngoài đến làm việc tại Trường; phục vụ các hoạt động liên kết đào tạo (Thi, phát bằng…) và các hoạt động khác khi nhà trường yêu cầu.

 

 

18

Trần Văn Lương

Lái xe

- Xe 4 chỗ: Phục vụ Hiệu trưởng (họp, hội nghị, hội thảo…) và phục vụ các hoạt động khác khi nhà trường yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi phòng và Nhà trường phân công.

 

 

19

Nguyễn Thị Thúy

Nhân viên phục vụ

Nhân viên lễ tân, tạp vụ:

Tạp vụ, vệ sinh các phòng Ban Giám hiệu, các phòng họp, phòng khách;

Phục vụ nước uống các phòng họp, phòng khách, các Hội nghị, hội thảo tại các Hội trường;

Đặt hoa, chè uống phục vụ các hoạt động của Trường;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi phòng và Nhà trường phân công.

 

20  Lưu Thị Hoa Hợp đồng LĐ

Phụ trách, triển khai phần mềm quản lý nhân sự: Cập nhật thông tin cán bộ, viên chức, người lao động trong phần mềm quản lý; đề xuất sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh chức năng phần mềm quản lý theo yêu cầu của lãnh đạo; khai thác và hướng dẫn khai thác phần mềm quản lý.

Phụ trách, điều hành khai thác phần mềm quản lý văn bản: Xây dựng, cập nhật cơ sở giữ liệu, triển khai ứng dụng, hướng dẫn sử dụng.

Hỗ trợ công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động chức năng của Phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phòng và Nhà trường phân công.

 
 

clip

Thống kê

  • Đang truy cập: 46
  • Khách viếng thăm: 38
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 7463
  • Tháng hiện tại: 193194
  • Tổng lượt truy cập: 8924583