Phòng KT-ĐBCL GD - www.dhsptn.edu.vn

 

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tên viết tắt: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Địa chỉ: Phòng 304 và 307 - Nhà A1.

Điện thoại: 0280.3851.635                                   

Email : phongkhaothi@dhsptn.edu.vn

Website:

 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất chất lượng giáo dục có tiền thân là Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất chất lượng giáo dục.

Tháng 2 năm 2006, Phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-TCCB ngày 9/2/2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Khi thành lập, Phòng có 04 cán bộ, TS. Phùng Quốc Việt (nguyên Trưởng khoa Hóa học) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, TS. Lê Hồng My và ThS. Nguyễn Đình Thao giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, ThS. Nguyễn Xuân Hùng là chuyên viên.

Tháng 12 năm 2008, TS. Phùng Quốc Việt chuyển công tác về làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương,TS.Lê Hồng My được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng. Tháng 01 năm 2013, TS. Bùi Đức Nguyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng. Tính đến tháng 11 năm 2013, Phòng có 9 cán bộ, trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và 06 chuyên viên đảm nhận 3 lĩnh vực công việc Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Theo thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Đại học Thái Nguyên thực hiện tái cơ cấu tổ chức lại một số Phòng chức năng của các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Đại học cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của Đại học vùng.

Tháng 6 năm 2014, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 745/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. TS. Bùi Đức Nguyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng và TS. Trần Việt Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng. Tháng 10 năm 2015, TS. Ma Thị Ngọc Mai được luân chuyển về giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

Hiện nay, Phòng có 09 cán bộ, trong đó 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 06 chuyên viên.

 

III. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a. Chức năng

Thực hiện có chất lượng hoạt động khảo thí nhằm đánh giá khách quan, công bằng năng lực của người học; giúp Hiệu trưởng thực hiện các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

b. Nhiệm vụ

* Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ khảo thí

- Chủ trì việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi:Phối hợp với Phòng Đào tạo, chỉ đạo các khoa xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm đối với tất cả các bậc học và các loại hình đào tạo. Tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học thuộc các loại hình đào tạo của Trường, bao gồm cả thi hết học phần và thi tốt nghiệp.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa và đơn vị liên quan tổ chức tốt các kỳ thi hết học phần và thi tốt nghiệp:

+ Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp;

+ Chỉ đạo các bộ môn, các khoa thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của ĐHTN và của Nhà trường về công tác thi và kiểm tra đối với các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy; và các hệ đào tạo: sau đại học, đại học, cao đẳng;

+ Giám sát việc tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ và quy định của Trường, báo cáo từng học kỳ về tình hình thi của đơn vị cho ĐHTN;

+ Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giáo viên Nhà trường về công tác khảo thí.

* Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức phối hợp với các đơn vị, thường xuyên tự đánh giá về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và hướng khắc phục của Nhà trường.

- Thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động đào tạo của Nhà trường để tư vấn cho Hiệu trưởng trong tổ chức, quản lý đào tạo và giúp đỡ giảng viên hoàn thiện năng lực giảng dạy.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các biện pháp cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo và phối hợp với các Phòng, Ban, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo các Khoa thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của ĐHTN, Bộ GD&ĐT.

- Kiểm tra hoạt động ba công khai của Trường và phối hợp với các đơn vị cập nhật thông tin kịp thời trên Website của Trường.

- Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Phòng Đào tạo, các khoa thường xuyên thu thông về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp để tư vấn cho Hiệu trưởng trong quản lý đào tạo.

- Giúp Hiệu trưởng tham gia kiểm định chất lượng giáo dục - đào tạo của Trường theo tiêu chuẩn kiểm định của ĐHTN và của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Phối hợp với các đơn vị thực hiện khắc phục những khuyến cáo do đoàn đánh giá ngoài đưa ra để nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

- Tham gia các đợt tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 IV. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Họ tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

Email

1

PGS.TS. Bùi Đức Nguyên

Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

Phụ trách chung

SĐT: 0914.693.266

nguyenha028@gmail.com

2

TS. Ma Thị Ngọc Mai

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác về Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục hệ đào tạo sau đại học

ĐT: 0982.014.762

maimaidhsptn@ yahoo.com

3

PGS.TS. Trần Việt Cường

Phó Trưởng phòng  

Phụ trách công tác về Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo đại học hệ chính quy và vừa làm vừa học

SĐT: 0978.626.727

tranvietcuong2006@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Xuân Hùng

Chuyên viên            

- Quản lý, khai thác sử dụng đề thi một số Khoa/Bộ môn theo phân công.

- Dự toán, thanh toán kinh phí và dự trù vật tư cho các hoạt động chuyên môn.

- Triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của người học.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công.

SĐT: 0988.557.182

phuonghaktsptn@yahoo.com.vn

5

ThS. Phạm Đức Quang

Chuyên viên           

- Quản lý chung các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn của Phòng.

- Quản lý, khai thác sử dụng đề thi một số Khoa/Bộ môn theo phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công.

SĐT: 0979.757.012

quangpd@dhsptn.edu.vn

6

ThS. Phạm Thị Thuỳ

Chuyên viên          

- Quản lý, khai thác sử dụng đề thi một số Khoa/Bộ môn theo phân công.

- Quản lý và triển khai phần mềm lưu trữ hồ sơ minh chứng.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công.

SĐT: 0913.702.276

phamthuy@dhsptn.edu.vn

7

 ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền

Chuyên viên          

- Quản lý, khai thác sử dụng đề thi một số Khoa/Bộ môn theo phân công.

- Tiếp nhân và lưu trữ các công văn đi, đến.

- Thu thập và lưu trữ hồ sơ minh chứng theo tiêu chí đánh giá, xếp loại cơ sở giáo dục hằng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công.

SĐT: 0989.516.373

longhaihien@gmail.com

8

CN. Nguyễn Hữu Thăng

Chuyên viên          

- Quản lý, khai thác sử dụng đề thi một số Khoa/Bộ môn theo phân công.

- Quản lý và triển khai phần mềm khảo sát trực tuyến.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công.

SĐT: 0912.802.908

thang028@gmail.com

9

ThS. Phạm Thị Thúy Phương

Chuyên viên          

- Quản lý, khai thác sử dụng đề thi một số Khoa/Bộ môn theo phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công.

SĐT: 01689.948.783

thuyphuongdhsp@gmail.com

 

clip

Thống kê

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 4293
  • Tháng hiện tại: 136234
  • Tổng lượt truy cập: 9072269