Phòng Kế hoạch - Tài chính - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên phòng: Phòng Kế hoạch-Tài chính

Địa chỉ văn phòng:  Nhà A2, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3750.688              

Email: phongKH-TC@dhsptn.edu.vn

Website: 

Phòng Kế hoạch-Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1160/QĐ-ĐHTN ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch - tài chính, quản lý tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

2.  Nhiệm vụ

      * Công tác kế hoạch tài chính

      - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển Trường;

      - Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo quy định hiện hành;

      * Công tác tài chính - kế toán – thống kê

      - Thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành và quản lý, theo dõi đầu tư cơ sở vật chất;

      - Thực hiện việc tính lương, tiền công, tiền giảng, các khoản thù lao khác và quản lý, theo dõi, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp;

- Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, thanh toán, rút tiền kinh phí tại kho bạc và quản lý, thực hiện công tác theo dõi đề tài nghiên cứu khoa học;

      - Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn thu, làm thủ tục thanh toán, rút tiền qua ngân hàng và quản lý nguồn thu, công nợ hệ chính quy, hệ sau đại học;

      - Thực hiện, theo dõi dự toán các đơn vị, quản lý nguồn thu từ các hoạt động ngắn hạn, y tế, hội nghị, hội thảo, tài trợ và công tác kế toán thanh toán tiền mặt, công nợ;

      - Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo trong nước, thu khác, quản lý, in, cấp phát, quyết toán biên lai và công tác kế toán vật tư, tài sản;

      - Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động đào tạo liên kết nước ngoài, thu khác và quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán quỹ của Trường;

      - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất;

- Thực hiện công khai tài chính và kiểm toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối sắp xếp nhu cầu chi tiêu, trình Hiệu trưởng ký thông báo kinh phí các đơn vị được sử dụng trong năm tại Hội nghị tài chính hàng năm;

- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ và các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định.

 III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

2. TS. Vũ Thị Hồng Hạnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

Điện thoại: 0989.920618

Email: hanhvth@dhsptn.edu.vn

3. ThS. Phan Thanh Vụ - Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng

Điện thoại:    0208.3841.356  (CQ)/   0208.3750.660 (NR)

Di động: 0913.286.938

Email: phanthanhvu@dhsptn.edu.vn

Phòng 104 nhà A2

Phụ trách các công việc sau:

     - Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán;

- Lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định;

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý

4. ThS. Đoàn Dũng Trí - Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn phòng

Điện thoại: 0208.3851.624 (CQ)/   0208.3856.637 (NR)

Di động: 0979.856.637

Email: doandungtri@dhsptn.edu.vn

Phòng 101 nhà A2

Phụ trách những công việc sau:

     - Lập Kế hoạch dự toán NSNN và đánh giá thực hiện kế hoạch, dự toán hằng năm;

     - Phụ trách các hoạt động có thu tại đơn vị: Phí, lệ phí, thu SN, thu dịch vụ,...;

     - Công tác công khai tài chính

      - Các công việc khác được phân công

5. CN. Lã Duy Bảo - Kế toán viên

Điện thoại: 0208.3754.387(CQ)/   0208. 3858.144 (NR)

Di động: 0942.008.900

Email: laduybao@dhsptn.edu.vn

Phòng 105 nhà A2

Công việc phân công:

- Kế toán theo dõi thu nộp học phí chất lượng cao, liên thông, học lại, cải thiện, bồi hoàn KPĐT

- Theo dõi thu nộp lệ phí KTX, điện, nước, VSGĐ;

- Theo dõi thu nộp điện, nước hộ gia đình, các hoạt động dịch vụ…

- Theo dõi BHYT sinh viên và các khoản thu khác

      - Một số công việc khác được phân công.

6. CN. Đàm Hồng Chuyên - Kế toán viên

Điện thoại: 0208.3754.387 (CQ)

Di động: 0916401081

Email: damhongchuyen@dhsptn.edu.vn

Phòng 103 nhà A2

Công việc phân công:

      - Kế toán thanh toán thu chi; theo dõi tạm ứng; phải trả.

      - Một số công việc khác được phân công.

7. CN. Lại Thị Thanh Hoa - Kế toán viên

Điện thoại: 0208.3754.387 (CQ)/  0208. 3851.128(NR)

Di động: 0913.574.021

Email: laithithanhhoa@dhsptn.edu.vn

Phòng 103 nhà A2.

Công việc phân công:

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán công đoàn, Hội sinh viên, Đoàn thanh niên

      - Một số công việc khác được phân công.

 

8. CN. Trần Thị Thu Hà - Kế toán viên

Điện thoại: 0208.3851.624 (CQ)/  0208. 3843047(NR)

Di động: 0978.877.905

Email: tranthithuha@dhsptn.edu.vn

Phòng 101 nhà A2.

Công việc phân công:

- Kế toán tiền lương các khoản phải nộp theo lương;

- Kế toán thuế;

 - Một số công việc khác được phân công.

9. CN. Nguyễn Thị Thu Hằng - Kế toán viên

Điện thoại: 0208.3754.387 (CQ)/  0208. 3702.088(NR)

Di động: 0978.830.999

Email: nguyenthithuhang-khtc@dhsptn.edu.vn

Phòng 103 nhà A2.

Công việc phân công:

- Kế toán vật tư, tài sản, sửa chữa cải tạo,mua sắm, XDCB

       - Một số công việc khác được phân công.

10. CN. Nguyễn Thị Nga - Phó chủ tịch Công đoàn phòng, Kế toán viên

Điện thoại: 0208.3754.387(CQ)/  0208. 3853.074 (NR).

Di động: 0915.644.522.

Email: nguyenthinga@dhsptn.edu.vn

Phòng 103 nhà A2.

Công việc phân công:

- Kế toán giao dịch ngân hàng, kho bạc.

- Kế toán học bổng

- Một số công việc khác được phân công.

12. CN. Trịnh Thị Thanh Vân – Thủ quỹ

Điện thoại: 0208.3851.015 (CQ)

Di động: 0977.315.584

Email: trinhthithanhvan@dhsptn.edu.vn

Phòng 102 nhà A2

Công việc phân công:

      - Thủ quỹ, văn thư của phòng, in trả biên lai thu tiền qua phần mềm CMC

      - Một số công việc khác được phân công.

 

13. CN. Lê Thị Hải Yến - Kế toán viên

Điện thoại: 0208. 3754.387 (CQ)

Di động: 0984.587.562

Email: lethihaiyen@dhsptn.edu.vn

Phòng 103 nhà A2

Công việc phân công:

- Kế toán viên theo dõi tổng hợp và phân bổ các nguồn thu;

- Theo dõi thu nộp học phí, lệ phí hệ VLVH, địa chỉ, cử tuyển;

       - Một số công việc khác được phân công.

14. Đào Thị Hồng Nhung - Kế toán viên

Điện thoại: 0208. 3754.387 (CQ)

Di động: 0947. 200. 289

Email: daonhung@dhsptn.edu.vn

Phòng 103 nhà A2

Công việc phân công:

- Kế toán vật tư, tài sản, sửa chữa cải tạo,mua sắm, XDCB

- Một số công việc khác được phân công.