Phòng Kế hoạch - Tài chính - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên phòng: Phòng Kế hoạch-Tài chính

Địa chỉ văn phòng:  Nhà A2, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3750.688              

Email: phongKH-TC@dhsptn.edu.vn

Website: 

Phòng Kế hoạch-Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1160/QĐ-ĐHTN ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Phòng Kế hoạch-Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán.Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

2.2. Nhiệm vụ

 - Lập và thực hiện kế hoạch được duyệt về thu chi tài chính.
 - Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng các hợp đồng.
 - Kiểm tra chặt chẽ quá trình thu-chi,thanh-quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động, mua sắm, xây dựng, sửa chữa.
 - Tổ chức thực hiện công tác kế toán của Trường. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị của Trường.
 - Căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối sắp xếp nhu cầu chi tiêu, trình Hiệu trưởng ký thông báo kinh phí các đơn vị được sử dụng trong năm tại Hội nghị Tài chính hàng năm.
 - Đáp ứng yêu cầu của Bộ, Đại học Thái Nguyên và của cơ quan có thẩm quyền về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra.
 - Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.
 - Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành.
 - Quản lý tài chính tài sản của Trường.
 - Phối hợp với Phòng Quản trị-Phục vụ và các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định.

 

 III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. GS.TS Phạm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

Điện thoại : 0280. 3750.740 (CQ)/  0280.3858.791 (NR)

Di động: 0913.357.361

Email:  quangdhsptn@yahoo.com

Trực tiếp chỉ đạo công tác Kế hoạch-Tài chính, sinh hoạt với Phòng Kế hoạch-Tài chính

2. GVC-PGS.TS. Hà Trần Phương - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

Điện thoại: 0280.3750.688 (CQ)/  0280.3846.307 (NR)

Di động: 0913.546.296

Email:hatranphuong@yahoo.com

Phòng 205 nhà A2

Quản lý chung. Trực tiếp phụ trách các công việc:

     - Phối hợp với các đơn vị xây dựng và thực hiện các dự toán thu chi;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng các hợp đồng;

- Phối hợp với các đơn vị trong việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ;
 

3. ThS. Phan Thanh Vụ - Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng

Điện thoại:    0280.3841.356  (CQ)/   0280.3750.660 (NR)

Di động: 0913.286.938

Email:phanthanhvudhtn@gmail.com

Phòng 104 nhà A2

Phụ trách các công việc sau:

     - Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán;

- Lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định;

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý

4. ThS. Đoàn Dũng Trí - Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn phòng

Điện thoại: 0280.3851.624 (CQ)/   0280.3856.637 (NR)

Di động: 0979.856.637

Email:tridhsptn01@yahoo.com.vn

Phòng 101 nhà A2

Phụ trách những công việc sau:

     - Lập Kế hoạch dự toán NSNN và đánh giá thực hiện kế hoạch, dự toán hằng năm;

     - Phụ trách các hoạt động có thu tại đơn vị: Phí, lệ phí, thu SN, thu dịch vụ,...;

     - Công tác công khai tài chính

      - Các công việc khác được phân công

5. CN. Lã Duy Bảo - Kế toán viên

Điện thoại: 0280.3754.387(CQ)/   0280. 3858.144 (NR)

Di động: 0942.008.900

Email:laduybao@yahoo.com

Phòng 105 nhà A2

Công việc phân công:

- Kế toán theo dõi thu nộp học phí chất lượng cao, liên thông, học lại, cải thiện, bồi hoàn KPĐT

- Theo dõi thu nộp lệ phí KTX, điện, nước, VSGĐ;

- Theo dõi thu nộp điện, nước hộ gia đình, các hoạt động dịch vụ…

- Theo dõi BHYT sinh viên và các khoản thu khác

      - Một số công việc khác được phân công.

6. CN. Đàm Hồng Chuyên - Kế toán viên

Điện thoại: 0280.3754.387 (CQ)

Di động: 0916401081

Email:chuyendhsp@gmail.com

Phòng 103 nhà A2

Công việc phân công:

      - Kế toán thanh toán thu chi; theo dõi tạm ứng; phải trả.

      - Một số công việc khác được phân công.

 

7. CN. Lại Thị Thanh Hoa - Kế toán viên

Điện thoại: 0280.3754.387 (CQ)/  0280. 3851.128(NR)

Di động: 0913.574.021

Email: laithithanhhoa77gs@gmail.com

Phòng 103 nhà A2.

Công việc phân công:

- Kế toán tổng hợp

- Kế toán công đoàn, Hội sinh viên, Đoàn thanh niên

      - Một số công việc khác được phân công.

 

8. CN. Trần Thị Thu Hà - Kế toán viên

Điện thoại: 0280.3851.624 (CQ)/  0280. 3843047(NR)

Di động: 0978.877.905

Email: echipthtn@gmail.com

Phòng 101 nhà A2.

Công việc phân công:

- Kế toán tiền lương các khoản phải nộp theo lương;

- Kế toán thuế;

 - Một số công việc khác được phân công.

 

9. CN. Nguyễn Thị Thu Hằng - Kế toán viên

Điện thoại: 0280.3754.387 (CQ)/  0280. 3702.088(NR)

Di động: 0978.830.999

Email: hang101178@gmail.com

Phòng 103 nhà A2.

Công việc phân công:

- Kế toán vật tư, tài sản, sửa chữa cải tạo,mua sắm, XDCB

       - Một số công việc khác được phân công.

10. CN. Nguyễn Thị Nga - Phó chủ tịch Công đoàn phòng, Kế toán viên

Điện thoại: 0280.3754.387(CQ)/  0280. 3853.074 (NR).

Di động: 0915.644.522.

Email:ngaKHTCDHSP@gmail.com

Phòng 103 nhà A2.

Công việc phân công:

- Kế toán giao dịch ngân hàng, kho bạc.

- Kế toán học bổng

- Một số công việc khác được phân công.

11. CN. Nguyễn Thị Thịnh - Kế toán viên

Điện thoại: 0280.3851.015(CQ)/  0280. 3856.207 (NR)

Di động: 0988.503.688

Email:

Phòng 102 nhà A2

Công việc phân công:

        - Kế toán theo dõi việc thu nộp học phí : Cao học, NCS, Lưu học sinh nước ngoài, bồi đưỡng ngắn hạn

        - Kế toán kinh phí Đảng.

        - Một số công việc khác được phân công.

12. CN. Trịnh Thị Thanh Vân – Thủ quỹ

Điện thoại: 0280.3851.015 (CQ)

Di động: 0977.315.584

Email: haivan2401@gmail.com

Phòng 102 nhà A2

Công việc phân công:

      - Thủ quỹ, văn thư của phòng, in trả biên lai thu tiền qua phần mềm CMC

      - Một số công việc khác được phân công.

 

13. CN. Lê Thị Hải Yến - Kế toán viên

Điện thoại: 0280. 3754.387 (CQ)

Di động: 0984.587.562

Email: yennam.ktthb@gmail.com

Phòng 103 nhà A2

Công việc phân công:

- Kế toán viên theo dõi tổng hợp và phân bổ các nguồn thu;

- Theo dõi thu nộp học phí, lệ phí hệ VLVH, địa chỉ, cử tuyển;

       - Một số công việc khác được phân công.
 

clip

Thống kê

  • Đang truy cập: 56
  • Khách viếng thăm: 48
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 10
  • Tháng hiện tại: 193216
  • Tổng lượt truy cập: 8924605