Phòng QLKH-HTQT - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

I. THÔNG TIN CHUNG

         Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế

         Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211 Nhà A2;

        ĐT: (0208)3859431;

         Email: phongqlkh-qhqt@dhsptn.edu.vn

 

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- Năm 1966, Phòng Giáo vụ được thành lập với chức năng, nhiệm vụ theo dõi giảng dạy, xây dựng chương trình, xuất bản giáo trình, triển khai kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý thiết bị và chất lượng đào tạo.

- Năm 1982, Phòng Quản lý khoa học được thành lập, có nhiệm vụ quản lý công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên, tổ chức lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn thay sách giáo khoa cho các trường phổ thông; xét duyệt hồ sơ cho cán bộ đi học tập ở nước ngoài.

- Năm 1997, Phòng Ðào tạo - Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập Phòng Ðào tạo với Phòng Quản lý khoa học và bộ phận phụ trách công tác Quan hệ quốc tế.

- Tháng 4 năm 2006, Phòng “Quản lý Khoa học – Hợp tác Quốc tế” được tái lập trên cơ sở tách từ Phòng Ðào tạo - Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế.

- Tháng 6 năm 2014, Đại học Thái Nguyên ra quyết định đổi tên Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế sang tên mới là Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế .

- Hiện tại phòng có 08 cán bộ, chuyên viên (01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng); Chi bộ Phòng có 6 đảng viên (01 Bí thư Chi bộ), Công đoàn phòng có 08 công đoàn viên (01 Chủ tịch Công đoàn).

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Chức năng

      Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

2. Nhiệm vụ

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh:

+ Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động, tổ chức và quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp (đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài cấp cơ sở…), các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường;

+ Thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài các cấp do Trường quản lý; hướng dẫn công tác bản quyền tác giả - sở hữu công nghệ;

+ Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường và các hội nghị, hội thảo khoa học liên kết giữa Trường với các đối tác khác;

+ Tổ chức việc tham gia các giải thưởng Khoa học công nghệ trong nước và quốc tế.

+ Là Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường;

+ Hoàn thiện hệ thống văn bản về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế:

+ Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm;

+ Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các cơ sở đào tạo và tổ chức nghiên cứu của nước ngoài, có kế hoạch theo dõi các văn bản đã ký kết;

+ Tư vấn cho Hiệu trưởng tiến hành các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học với nước ngoài;

+ Phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức việc hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nước ngoài;

+ Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Đào tạo quản lý lưu học sinh nước ngoài, cán bộ nước ngoài sang làm việc tại Trường;

+ Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức theo dõi quản lý đoàn vào và đoàn ra theo quy định; làm thủ tục mời và visa nhập cảnh cho khách quốc tế;

+ Tổ chức dịch các văn bản, tài liệu hợp tác quốc tế của Trường từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại. Xác nhận các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt (và ngược lại) cho cán bộ và sinh viên trong Trường;

+ Phối hợp với các Phòng, Ban trong Trường và các đơn vị ngoài Trường bảo đảm an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế;

+ Tư vấn, hỗ trợ thông tin về các quan hệ hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo và cán bộ;

+ Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường;

+ Hoàn thiện hệ thống văn bản về quan hệ hợp tác quốc tế của Trường.

- Giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý hoạt động biên soạn giáo trình và tài liệu học tập cho người học, tham gia các dự án:

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thực hiện biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình và tài liệu học tập cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh;

+ Tổ chức nghiệm thu, đánh giá giáo trình;

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị về viết giáo trình;

+ Tổ chức thực hiện các chương trình dự án do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên tổ chức.

IV. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG

Stt

Họ tên

Chức vụ/ nhiệm vụ đảm nhận

Sđt

Email

Ghi chú

1

PGS.TS. Nguyễn Danh Nam

Trưởng phòng - Phụ trách chung

0979.446.224

danhnam.nguyen

@tnue.edu.vn

 

2


PGS.TS. Nguyễn Văn Hoàng

Phó trưởng phòng - Phụ trách hoạt động Khoa học Công nghệ

0915.095.713

hoangnv@tnue.edu.vn

 

3

TS. Ôn Thị Mỹ Linh

Phó Trưởng phòng – Phụ trách hoạt động hợp tác quốc tế và Trung tâm ĐT-BDTV cho người nước ngoài

0911.238.986

linhotm@tnue.edu.vn

 

4

TS. Nguyễn Hữu Quân

Chuyên viên quản lý đề tài cấp Quốc gia,cấpBộ; tổng hợp dữ liệu giờ NCKH cho cán bộ; tổng hợp dữ liệu xét hỗ trợ cán bộ có trình độ cao; tổng hợp dữ liệu báo khoa học;...

0369.238.303

quannh@tnue.edu.vn

 

5

ThS. Đồng Thị Thanh

Chuyên viên quản lý: đề tài cấp Đại học, cấp Cơ sở, cấp Tỉnh, NCKH sinh viên; biên soạn, xuất bản giáo trình học liệu; tổng hợp xét hỗ trợ cán bộ có trình độ cao, hỗ trợ công bố báo khoa học;…

0978.722.883

thanhdt@tnue.edu.vn

 

6

ThS. Hoàng Thị Kim Oanh

Chuyên viên quản lý hoạt động hợp tác quốc tế; các đề tài dự án hợp tác sử dụng tiếng Trung;…

0977.071.807

oanhhtk@tnue.edu.vn

 

7

ThS. Vũ Đình Bắc

Chuyên viên quản lý hoạt động hợp tác quốc tế; các đề tài dự án hợp tác sử dụng tiếng Anh;…

0979.369.523

bacvd@tnue.edu.vn

 

8

ThS. Nguyễn Thuỳ Dương

Chuyên viên quản lý hoạt động các hội đồng khoa học liên ngành, các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, học liệu bài giảng e-learning;….

0945.375.371

duongnt@tnue.edu.vn

 

9

TS. Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viênquản lý hoạt động hợp tác quốc tế, hội nghị, hội thảo; các đề tài dự án hợp tác sử dụng tiếng Anh;….

0965.396.897

binhnt@tnue.edu.vn

 

10


ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên của trung tâm Đào tạo –Bồi dưỡng Tiếng Việtcho người nước ngoài

0985.500.945

hangntt.ric@tnue.edu.vn

 

 

 

V. NHỮNG THÀNH TÍCH CƠ BẢN

·    Quản lý và triển khai các hoạt động KHCN:

 + Sau gần hơn 50 năm xây dựng và phát triển, phòng  được giao nhiệm vụ  quản lí, triển khai nghiên cứu thành công 1350 đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Đại học, cấp Trường; 5280 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; 211 giáo trình được in tại các NXB; đăng tải 4504 bài báo khoa học trong các tạp chí khoa học (trong đó hơn 217 bài báo quốc tế, với 68 bài báo thuộc danh mục được xếp hạng cao trên thế giới SCI, SCIE, 20 bài báo ở danh mục Scopus).

+ Trong 8 năm trở lại đây (2009-2017): Triển khai thực hiện 01 đề tài cấp Nhà Nước, 07 đề tài Nafosted, 06 đề tài cấp tỉnh; 125 đề tài cấp Bộ; 173 đề tài cấp trường; 2641đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

+ Cán bộ trong phòng đã in 12 đầu sách, chủ trì 17 đề tài cấp Bộ, đăng tải 84 bài báo khoa học, tham dự các hội thảo, tham gia các dự án quốc tế (Hà Lan, Nhật Bản, Thái Lan). Phòng được tặng thưởng:

         - 01 Huân chương lao động hạng Ba năm 2006;

 - 03 Bằng khen của BộGD&ÐT các năm 2006-2007 và 2013-2014;

- 03 cán bộ được phong PGS; 01 nhà giáo ưu tú; 01 chiến sĩ thi đua toàn quốc; 02 chiến sĩ thi đua cấp Bộ;

        - Tập thể lao động xuất sắc 5 năm liên tục (2008-2012); 02 bằng khen của Bộ năm học 2013-2014;

        - Liên tục Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, xuất sắc;

       - Công đoàn liên tục đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

VI. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tr­ường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học lớn của Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là một hoạt động trọng yếu của Trường.

      Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trư­ờng đư­ợc tuân thủ theo các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Đại học Thái Nguyên và các cơ quan hữu trách. Tr­ường đã thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý, triển khai hoạt động nghiên cứu như­: đăng kí nhiệm vụ khoa học, thẩm định đề cương nghiên cứu, hoàn tất hồ sơ trình các cơ quan quản lý phê duyệt, kí hợp đồng triển khai thực hiện, kiểm tra tiến độ, tổ chức đánh giá nghiệm thu... Trong quá trình đó, Tr­ường luôn chủ động kế hoạch và kịp thời điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Toàn bộ các văn bản h­ướng dẫn, triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học đều đư­ợc công bố trên Website của Trường và l­ưu trữ tại Phòng KH-CN&HTQT.                                   

     Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường ngày càng đ­ược đẩy mạnh. Liên tục trong 10 năm gần đây, nhiều sinh viên của Tr­ường đạt đư­ợc các giải cao trong các kì thi nghiên cứu khoa học sinh viên toàn quốc, các kì thi Olympic quốc gia.

     Các kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đó giúp phần khẳng định uy tín và thương hiệu của Trường trong phạm vi toàn quốc.

- Giai đoạn 1994 - 2017, tổng số các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp như sau:

  • Cấp Nhà nước: 03
  • Nafosted: 07
  • Đề tài thuộc chương trình Tây Bắc: 01
  • Cấp tỉnh: 07
  • Cấp Bộ : 144 (16 đề tài trọng điểm cấp Bộ)
  • Cấp Đại học: 164
  • Cấp cơ sở: 364.
  • 38 đề tài NCKH sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc” và giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” (từ giải khuyến khích đến giải nhất).

- Trường đã ký hợp tác NCKH với các Trường và Viện nghiên cứu trong nước (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học QGHN; Viện Công nghệ Sinh học; Viện Hóa học; Viện Toán học; Viện Vật lý; Viện NCGD,...).

- Trường đã ký hợp tác nghiên cứu khoa học với các Trường ĐH nước ngoài: Học viện Sư phạm Quảng Tây, Đại học dân tộc Quảng Tây, Đại học Sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc, hợp tác NCKH với khoa Giáo dục -  Đại học Quốc gia Ryukyu - Nhật Bản, Cao đẳng Đông Kham Sang, Đại học Feng Chia, Đại học Chang Hua – Đài Loan.

 VII. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUAN HỆ QUỐC TẾ

Trường ĐHSP - ĐHTN đã có chính sách ưu tiên phát triển hợp tác quốc tế, thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều trường Đại học, nhiều tổ chức giáo dục và xã hội trong khu vực và trên thế giới. Trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác hợp tác quốc tế.

     Trong 7 năm gần đây, Trường đã thiết lập, phát triển quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều trường đại học và các tổ chức giáo dục - xã hội quốc tế của Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ, như: Học viện Sư phạm Quảng Tây, Học viện Ngôn ngữ Quảng Tây, Học viện Khâm Châu - Quảng Tây, Học viện Ngoại ngữ Đông Phương - Quảng Tây, Đại học Dân tộc Quảng Tây, Đại học Sư phạm Quảng Tây, Học viện Kỹ thuật Hiện đại Quảng Tây (Trung Quốc), Đại học Feng Chia, Chang Hua (Đài Loan), Đại học Ryukyu, Đại học Kanazawa (Nhật Bản), Đại học Công nghệ Troyes và Đại học Savoe (Pháp), Đại học Hawaii và Viện Anh ngữ (Hoa Kỳ), Trung tâm Văn hoá và Khoa học (Nga), Đại học Kasetsart (Thái Lan), Hiệp hội các Trường Đại học giáo dục định hướng nghề nghiệp (Hà Lan), Đại học SouphaNouvong, Cao Đẳng Đông Khăm Sang.

    Trường thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và làm việc về chuyên môn với Viện Anh ngữ Hoa Kỳ, Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga, các Đại sứ quán các nước như Pháp, Lào,... Mỗi năm Trường tiếp hàng chục lượt khách nước ngoài đến làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học.... Bên cạnh đó, Trường cũng cử một số lượng tương đương các đoàn ra nước ngoài du học, tham gia hội thảo khoa học, tham quan học hỏi,... Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo đúng các Quy định hiện hành.

    Hoạt động hợp tác quốc tế đã mang lại hiệu quả tích cực cho công tác đào tạo. Từ các chương trình hợp tác quốc tế và các dự án, nhiều cán bộ, sinh viên của Trường đã được đi đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tại nước ngoài. Việc tham gia thực hiện các dự án, các chương trình phối hợp nghiên cứu khoa học với nước ngoài cũng tạo điều kiện cho giảng viên đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức làm việc. Một số chương trình đào tạo tiên tiến đã được thực hiện trên cơ sở hợp tác với nước ngoài.

    Cùng với 8 trường Đại học khác trong cả nước, Trường ĐHSP - ĐHTN đã tham gia và triển khai Dự án Giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan. Dự án được triển khai tại Khoa Ngoại ngữ, lớp Tiếng Anh chuyên ngành thuộc 2 khóa 41 và 42. Dự án đã thu hút 30 cán bộ quản lý và giảng viên tham gia với 170 sinh viên được thụ hưởng chương trình giáo dục tiên tiến. Từ việc thực hiện dự án, Bộ chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh đã được hoàn thiện đang tiếp tục triển khai cho các lớp sinh viên khóa sau và các trường Đại học khác có đào tạo ngành tiếng Anh. Việc triển khai dự án đã giúp cho sinh viên có kỹ năng hoạt động nhóm trên tinh thần chủ động, tự giác, tích cực và sáng tạo. Các hoạt động cụ thể của sinh viên phát huy tác dụng phát triển kỹ năng ngôn ngữ cùng với rèn luyện các kỹ năng ứng dụng, hợp tác và chia sẻ. Dự án được triển khai tại trường đã giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên nâng cao trình độ tiếp cận, phát triển chương trình và quản lý giáo dục Đại học. Kết quả cụ thể của Dự án là đã trang bị 01 phòng thư viện, 02 phòng thực nghiệm Phương pháp giảng dạy với các thiết bị, học liệu hiện đại tổng trị giá 75.000 EURO. Các phòng thư viện và thực nghiệm hiện nay được khai thác hiệu quả, phát huy tác dụng tốt trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học.

    Trong những năm gần đây Trường đã và đang thúc đẩy hoạt động hợp tác liên kết đào tạo cho các sinh viên quốc tế. Hiện nay có gần 300 lưu học sinh đang học tập tại Trường.

 VIII. TRIỂN KHAI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (GIAI ĐOẠN 2006-2017)

   Trường đã huy động tối đa nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thể hiện bằng số l­ượng, chất lượng các công trình đ­ược công bố trên các tạp chí chuyên ngành và các công trình được áp dụng vào thực tiễn. Nội dung của các chương trình chuyển giao tập trung chủ yếu vào lĩnh vực Khoa học Giáo dục. Trường ưu tiên cho kế hoạch nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ dạy học cho giáo viên phổ thông các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đáp ứng việc đổi mới nội dung, PPGD hiện nay. Các kết quả nghiên cứu về phương pháp giảng dạy đã được áp dụng hiệu quả qua 2 đợt tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên THPT năm 2007, 2008 đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa mới lớp 12 cho giáo viên các tỉnh miền núi phía Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn. Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên,...). Năm 2009, trường đã tiến hành nhiều lớp bồi dưỡng về nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào ĐMPPDH các môn học ở trường PTTH thuộc tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang,... Năm 2010 tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên THPT đáp ứng đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 11 cho giáo viên các tỉnh phía Bắc (Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai,....). Năm 2013, Trường đã thực hiện thành công đề tài KHCN cấp tỉnh với tỉnh Bắc Kạn  và chuyển giao các sản phẩm như sau: đề tài đã tổng hợp được thực trạng chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn; đề tài đã chuyển giao các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở tỉnh Bắc Kạn: gồm 3 nhóm giải pháp (nhóm giải pháp quản lý, nhóm giải pháp điều kiện và nhóm giải pháp chuyên môn); đề tài đã chuyển giao học liệu cho giáo viên ở các cấp học (Tiểu học, THCS, và THPT); đề tài đã chuyển giao các bài giảng đảm bảo tính khoa học, tính tư tưởng, thẩm mĩ và sư phạm đã được thẩm định, các bài giảng đã được in thành đĩa. Năm 2014, trường đang triển khai thực hiện 03 đề tài cấp tỉnh với tỉnh Thái Nguyên về nội dung nghiên cứu chiết xuất tinh chất chè xanh, về giáo dục đào tạo từ xa môn địa lý cho giáo viên THPT, về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của một số dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên; năm 2016 đã nghiệm thu hai đề tài cấp tỉnh. Năm 2016, trường bắt đầu triển khai thực hiện một đề tài thuộc chương trình Tây Bắc “Nghiên cứu phát triển, chuyển giao bộ tiêu chuẩn và phần mềm đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để hỗ trợ dạy - học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học vùng Tây Bắc”.

IX. HỘI NGHỊ HỘI THẢO KHOA HỌC (GIAI ĐOẠN 2006-2016)

- Hằng năm, các khoa trong Trường đều tiến hành Hội nghị nghiên cứu Khoa học Sinh viên để đánh giá hoạt động NCKHSV.

- Năm 2006:  Hội nghị "Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục".

- Năm 2007, Hội nghị "Phát triển chương trình tiếng Anh theo định hướng nghề nghiệp: Kinh nghiệm và bài học thực tiễn".

- Năm 2008, Hội nghị "Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy".

- Năm 2009, Hội nghị : “Đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học".

- Tháng 11/2009 tổ chức “Hội thi nghiệp vụ sư phạm Toàn Quốc”.

- Tháng 05/2010 Hội thảo “Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc và thời đại”.

- Tháng 12/2010, Hội thảo “Môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Khu vực miền núi phía Bắc: hiện trạng và định hướng phát triển bền vững”.

- Năm 2012, Hội thảo “Hội nghị khoa học cán bộ trẻ năm 2012”.

- Tháng 9/2013, Hội thảo “Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trường, khoa sư phạm với các trường phổ thông và mầm non trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục sau năm 2015”.

- Tháng 9/2013, Hội thảo “Đánh giá tác động bền vững của chương trình cấp học bổng hỗ trợ sinh viên người dân tộc thiểu số”.

- Tháng 6/2014, “Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ III - năm 2014”.

- Tháng 4/2015, “Hội nghị Tổng kết hoạt động sinh viên NCKH giai đoạn 2010-2015”.

- Tháng 5/2015, Hội thảo "Dạy học các môn lí luận chính trị trong trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông".

- Tháng 6/2015, “Hội nghị các Trường Đại học Sư phạm lần thứ VI”.

- Tháng 7/2015, Workshop "Developing Fluent, Intelligible Pronunciaton", (speaker: Dr. Amada Baker).

- Tháng 8/2015, Hội thảo quốc tế “Teacher training curriculum development opportunities and challenges”.

- Tháng 12/2015, Hội thảo chuyên đề với GS Shiro Goto về hoạt động giảng dạy toán tại Khoa toán Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN và Đại học Meiji.

- Tháng 4/2016, Hội nghị Bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo VLVH.

- Tháng 6/2016, Hội thảo khoa học và Trường quốc tế về Đại số Giao hoán - phối hợp với Nhật Bản (“International School on Commutative Algebra”, Thai Nguyen University of Education, June 6-10, 2016).

- Tháng 5/2016, Hội nghị giảng viên năm 2016.

- Tháng 10/2016, Hội nghị "New approaches to curriculum development in Australia".

- Tháng 10/2016, Hội nghị "How best to assess students while on practicum".

- Tháng 10/2016, Hội thảo "Đánh giá năng lực phát triển các trường sư phạm".

- Tháng 10/2016, Hội thảo quốc tế "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục".

- Tháng 12/2016, Hội nghị tập huấn "áp dụng các TCVN về danh pháp và thuật ngữ hóa học"

- Tháng 12/2016, Seminar chuyên đề của ngành Toán và GD Toán với GS Đại học Nort Texas - Hòa kì.