Phòng Thanh tra - Pháp chế - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Thời gian thành lập Phòng: Tháng 06 năm 2014 (trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục).

Địa chỉ văn phòng: P308 - Nhà Hiệu bộ A1

ĐT: 02803.841.007

Email : phongthanhtraphapche@dhsptn.edu.vn

 

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

1.Chức năng: 

Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Trường nhằm bảo đảm tính kỉ cương, kỉ luật của Nhà trường; tư vấn, giúp việc Hiệu trưởng về công tác pháp chế, đảm bảo tính hợp pháp trong việc ban hành các quyết định và văn bản quản lý của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nhiệm vụ thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ việc thực hiện các quy định về giáo dục bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản và khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống  tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

- Kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành các quy định của ĐHTN, các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT, Pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo, đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục, các quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHTN và của các đơn vị trực thuộc về giáo dục, đào tạo nhằm khắc phục những hạn chế, không phù hợp với thực tế, phát huy những yếu tố tích cực.

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, các Phòng chức năng xử lý có hiệu quả các kết quả thanh tra, nhằm tạo động lực cho các hoạt động đào tạo phát triển.

2.2. Nhiệm vụ pháp chế

- Rà soát, kiểm tra tính hợp pháp của các quyết định, các văn bản quản lý của Nhà trường; kiến nghị điều chỉnh, sửa chữa những nội dung chưa phù hợp;

- Kiểm tra nội dung, hình thức các văn bản do các đơn vị chức năng soạn thảo, ký xác nhận trước khi trình lãnh đạo ký ban hành;

- Tư vấn, giúp việc Nhà trường trong việc soạn thảo, ký kết hợp đồng với các tập thể, cá nhân trong và ngoài trường, đảm bảo tính chặt chẽ và tính hợp pháp;

- Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế khác do Hiệu trưởng phân công.

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo quy chế hoạt động của Trường, hệ thống các văn bản của Trường. Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức, các đơn vị liên quan xây dựng, kiện toàn hệ thống pháp chế của Trường.

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản do các đơn vị thuộc Trường dự thảo trước khi đơn vị chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành.

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài trường gửi lấy ý kiến;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, soạn thảo các văn bản của các đơn vị trong Trường.

- Chủ trì, phố hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản của các đơn vị trong Trường.

- Rà soát hệ thống các văn bản của Trường để hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế. Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản của Trưởng khi không còn phù hợp với thực tế.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Trường, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật của từng đơn vị trong trường và của toàn trường.

- Tham gia ý kiến đối với các đơn vị có liên quan về việc xử lý các vi phạm pháp luật của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng văn bản và thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý việc khắc dấu, sử dụng con dấu của Trường.

- Tham gia cho ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, mở mới các đơn vị của Trường theo đúng quy định của pháp luật.

- Tư vấn về pháp luật cho các đơn vị, cá nhân trong trường.

 

III. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Stt

Họ tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

Email

1

TS Nguyễn Thị Ngân

Trưởng phòng              

Phụ trách chung các hoạt động của Phòng.

Trực tiếp phụ trách công tác thanh tra

ngandhsptn@gmail.com

2

ThS Lê Thị Lệ Thủy

Giảng viên, Tổ trưởng công đoàn  

ĐT: 0983073059

- Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giảng dạy và học tập trên giảng đường.

- Theo dõi công văn, cơ sở vật chất của Phòng

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

lethuypy69@yahoo.com

3

ThS Nguyễn Thanh Tú

Giảng viên

ĐT: 0979947298

- Đang học NCS tại Trung Quốc

tunt@dhsptn.edu.vn

4 ThS. Mã Thị Hương Lan

Chuyên viên          

ĐT: 0985056451

- Chuyên trách về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng.

- Cập nhật các thông tin của Phòng trên mạng

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

 

huonglandhsp@gmail.com

 

 

clip

Thống kê

  • Đang truy cập: 58
  • Khách viếng thăm: 50
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 13
  • Tháng hiện tại: 193219
  • Tổng lượt truy cập: 8924608