Ban Giám hiệu - www.dhsptn.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

Họ tên:  

Phạm Hồng Quang

Học hàm, học vị:  

Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ:  

-  Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

-  Lãnh đạo, chỉ đạo chung: Phụ trách công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường.

-  Lĩnh vực công tác:Tổ chức cán bộ; Tài chính; Quản lí vĩ mô các dự án phát triển và Hợp tác quốc tế.

Phụ trách;  

Công tác:  

-  Chủ tài khoản số 1.

-  Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Phục vụ; Trung tâm NNSP Việt Bắc. Khi cần thiết, Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công việc đã phân công cho Phó Hiệu trưởng.

-  Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Tâm lý – Giáo dục; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Hành chính- Tổ chức.

Điện thoại:  

 0208. 3750 740 

Email:  

phamhongquang@dhsptn.edu.vn

Lý lịch Khoa học:  

Xem chi tiết

 
 

Họ tên:  

Nguyễn Thị Tính

Học hàm, học vị:  

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ:  

 - Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

 - Viện trưởng viện Nghiên cứu Xã hội, Nhân văn miền núi

Phụ trách:  

Công tác:  

- Chủ tài khoản số 2.

- Lĩnh vực công tác: Bồi dưỡng giảng viên, giáo viên và CBQLGD; công tác nội chính – hành chính và một phần cơ sở vật chất (mua sắm, trang thiết bị và sửa chữa nhỏ); Thanh tra – Pháp chế; Khảo thí & ĐBCLGD; Phát ngôn với báo giới và các cơ quan chức năng. Chỉ đạo chiến lược đổi mới chương trình giáo dục.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng KT & ĐBCLGD, Khoa Lịch sử, Khoa Tâm lý - GD, Khoa GD Mầm Non, Khoa GD Tiểu học, Khoa Ngữ văn, Khoa Giáo dục chính trị, Trung tâm HTQT và đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Tâm lý – Giáo dục; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Khảo thí và ĐBCLGD -Thanh tra – Pháp chế.

Điện thoại:  

0208.3856 886

Email:  

nguyenthitinh@dhsptn.edu.vn

Lý lịch Khoa học:  

Xem chi tiết

 

Họ tên:  

Mai Xuân Trường

Học hàm, học vị:  

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ:  

 - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách:  

Công tác:  

-  Lĩnh vực công tác: Đào tạo đại học (chính quy và VLVH); sau đại học; Công tác đảm bảo an ninh; Công tác học sinh sinh viên. Chỉ đạo và triển khai kế hoạch đổi mới chương trình giáo dục.

-  Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT HSSV, Ban Bảo vệ, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Địa lý, Trường THPT Thái Nguyên, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật.

-  Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Hóa học; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Đào tạo.

Điện thoại:  

0912 739 257

Email:  

maixuantruong@dhsptn.edu.vn

Lý lịch Khoa học:  

Xem chi tiết

 

Họ tên:  

 Hà Trần Phương

Học hàm, học vị:  

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ:  

 - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách;  

Công tác:  

-  Lĩnh vực công tác: NCKH và chuyển giao công nghệ; Xây dựng, triển khai, đánh giá các kế hoạch dài hạn và trung hạn và tiếp cận thị trường; Phụ trách xây dựng và các dự án mua sắm đầu tư các thiết bị lớn; Kế hoạch tăng cường các nguồn thu; Phát triển công nghệ thông tin và thư viện. Chỉ đạo và triển khai các điều kiện đảm bảo cho nhiệm vụ đổi mới chương trình giáo dục.

-  Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng KHCN & HTQT; Trung tâm Thông tin - Thư viện; Ban Quản lý ký túc xá; Khoa Toán; Khoa Thể dục thể thao; Trung tâm tin học Miền núi.

-  Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Toán; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Điện thoại:  

 0913.546.296

Email:  

hatranphuong@dhsptn.edu.vn

Lý lịch Khoa học:  

Xem chi tiết