Ban Giám hiệu - www.dhsptn.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

Họ tên:

 

 Phạm Hồng Quang

 

Học hàm, học vị:

 

 Giáo sư, Tiến sĩ

 

Chức vụ:

 

   - Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách

công tác:

 

-  Lãnh đạo, chỉ đạo chung; phụ trách công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Nhà trường.

-  Lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ;Kế hoạch-Tài chính;Xây dựng cơ bản;Các dự án phát triển và Hợp tác quốc tế.

-  Chủ tài khoản số 1.

-  Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Hành chính - Tổ chức. Khi cần thiết, Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các công việc đã phân công cho Phó Hiệu trưởng.

-  Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Tâm lý – Giáo dục; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Điện thoại:

 

 0280. 3750 740 

Email:

 

phamhongquang@dhsptn

Lý lịch khoa học:

 

  Xem chi tiết

 

   
       
 

Họ tên:

 

Nguyễn Thị Tính

 

Học hàm, học vị:

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

Chức vụ:

 

  - Phó hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

  - Viện trưởng viện Nghiên cứu Xã hội, Nhân văn miền núi

Phụ trách

công tác:

 

- Lĩnh vực công tác: Đào tạo VLVH, Bồi dưỡng giảng viên và giáo viên; công tác nội chính – hành chính và một phần cơ sở vật chất;Thanh tra – Pháp chế;Khảo thí&ĐBCLGD; Phát ngôn với báo giới và các cơ quan chức năng.Chỉ đạo chiến lược đổi mới chương trình giáo dục.

- Chủ tài khoản số 2.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng TTr-PC, Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng Quản trị - Phục vụ, Khoa Lịch sử, Khoa Tâm lý GD, Khoa GD Mầm Non, Khoa GD Tiểu học, Khoa Ngữ văn, , Khoa Giáo dục chính trị, Khoa Thể dục thể thao và Trường THPT TN.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Tâm lý – Giáo dục; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Khảo thí và ĐBCLGD -Thanh tra – Pháp chế.

Điện thoại:

 

0280.3856886

Email:

 

nguyenthitinh@dhsptn.edu.vn

Lý lịch khoa học:

  Xem chi tiết

 

 

 

Họ tên:

 

 Mai Xuân Trường

 

Học hàm, học vị:

 

  Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

Chức vụ:

 

   - Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Sư Phạm

Phụ trách

công tác:

 

-  Lĩnh vực công tác: Đào tạo đại học, sau đại học, NCKH; Công tác đảm bảo an ninh; Công tác học sinh sinh viên;Công nghệ thông tin và thư viện. Chỉ đạo và triển khai kế hoạch đổi mới chương trình giáo dục.

-  Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT HSSV, Phòng KHCN&HTQT; Trung tâm Thông tin và thư viện, Ban Bảo vệ, Ban Quản lý ký túc xá, Khoa Toán, Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Địa lý, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật.

-  Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Hóa học; sinh hoạt chính quyền, Đảng, đoàn thể tại Phòng Đào tạo. 

Điện thoại:

 

 0912 739 257 

Email:

   maixuantruong@dhsptn.edu.vn
                Lý lịch khoa học:         Xem chi tiết