Khoa giáo dục Tiểu học - www.dhsptn.edu.vn

 

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

Địa chỉ liên hệ: Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3750742

Email: khoatieuhoc@dhsptn.edu.vn

Khoa GD Tiểu học của Trường ĐHSP- ĐHTN được thành lập theo quyết định số 48QĐ/ TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

 

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Giáo dục Tiểu học;

b) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình Giáo dục Tiểu học;

c) Phối hợp với Bộ môn Ngoại ngữ quản lý, tổ chức thực hiện chương trình đại học Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh;

d) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ thuộc ngành Giáo dục Tiểu học;

đ) Phối hợp với Khoa Tâm lý – Giáo dục, Bộ môn Nghệ thuật, Khoa Toán, Khoa Ngữ Văn, Khoa Sinh học tổ chức, thực hiện chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học.

e) Tham gia bồi dưỡng giáo viên tiểu học cho các địa phương;

g) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, các Khoa liên quan, các địa phương, Trường thực hành tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Giáo dục Tiểu học; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học;

 h) Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức, các Khoa, Bộ môn liên quan làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Giáo dục Tiểu học;

i) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

k) Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, khoa, tổ bộ môn liên quan thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Giáo dục Tiểu học;

l) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

m) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Ban Chủ nhiệm Khoa

            1. TS. Lê Thị Thu Hương – Trưởng Khoa

            2. TS. Lâm Thùy Dương – Phó Trưởng Khoa

- Ban Chi ủy

            1. TS. Lê Thị Thu Hương – Bí thư Chi Bộ

            2. TS. Lâm Thùy Dương – Phó Bí thư Chi Bộ

            3. TS. Trần Ngọc Bích – Chi ủy viên

- Hội đồng Khoa học Ngành Giáo dục Tiểu học

            1. TS. Ngô Gia Võ – Chủ tịch hội đồng

            2. TS. Lê Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch hội đồng

            3. TS. Lâm Thùy Dương - Ủy viên

            4. TS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên

            5. TS. Nguyễn Tú Quyên - Ủy viên

- Hội đồng Đào tạo

            1. TS. Lê Thị Thu Hương – Chủ tịch hội đồng

            2. TS. Lâm Thùy Dương  – Ủy viên

            3. TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên – Thư kí

            4. TS. Nguyễn Tú Quyên - Ủy viên

            5. TS. Đặng Thị Lệ Tâm - Ủy viên

- Ban Chấp hành Công đoàn

            1. TS. Đặng Thị Lệ Tâm – Chủ tịch Công đoàn

            2. TS. Nguyễn Tú Quyên – Phó Chủ tịch Công đoàn

            3. TS Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên

- Bộ môn Khoa học Tự nhiên (6 người).

- Bộ môn Khoa học Xã hội (7 người).

- BCH Liên chi Đoàn (7 người).

            TS Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Liên chi đoàn

- BCH Liên chi Hội Sinh viên (7 người).

            SV Nguyễn Thị Yến – Liên chi Hội trưởng Liên Hội sinh viên

            Hiện nay, Khoa Giáo dục Tiểu học có 13 cán bộ, viên chức (1 cán bộ văn phòng và 12 giảng viên).

            Trình độ đội ngũ GV: 8 Tiến Sĩ; 4 Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh.

 

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO KHOA

STT

Ảnh

Họ tên

Chức vụ/nhiệm vụ

SĐT

Email

 

1

TS. Lê Thị Thu Hương

- Trưởng Khoa

- Bí Thư Chi bộ

 0982002919

 lethithuhuong@dhsptn.edu.vn

2

TS. Lâm Thùy Dương

- Phó Trưởng Khoa

- Phó Bí thư chi bộ

0915459454

lamthuyduong@dhsptn.edu.vn


 

2. CÁC TỔ BỘ MÔN

2.1. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nhiệm vụ chính: đảm nhận giảng dạy  các học phần về  Toán, Phương pháp dạy học Toán và các học phần về Khoa học Tự nhiên – Xã hội

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Bộ môn:

STT

Họ tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

SĐT

Email

1

TS. Lê Thị Thu Hương

- Trưởng Khoa

- Bí thư Chi bộ.

- Phó Chủ tịch Hội đồng ngành GDTH

- Giảng dạy PPDH Toán

 0982002919

 lethithuhuong@dhsptn.edu.vn

2

TS. Lâm Thùy Dương

-Phó Bí thư Chi bộ

- Phó Trưởng Khoa

- Trưởng Bộ môn,

- Giảng dạy Toán

 0915459454

 lamthuyduong@dhsptn.edu.vn