Khoa ĐTGV Tiểu học - www.dhsptn.edu.vn

 

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

Địa chỉ liên hệ: Đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3750742

Email: khoatieuhoc@dhsptn.edu.vn

Khoa GD Tiểu học của Trường ĐHSP- ĐHTN được thành lập theo quyết định số 48QĐ/ TCCB của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

 

I. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Giáo dục Tiểu học;

b) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình Giáo dục Tiểu học;

c) Phối hợp với Bộ môn Ngoại ngữ quản lý, tổ chức thực hiện chương trình đại học Giáo dục Tiểu học - tiếng Anh;

d) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ thuộc ngành Giáo dục Tiểu học;

đ) Phối hợp với Khoa Tâm lý – Giáo dục, Bộ môn Nghệ thuật, Khoa Toán, Khoa Ngữ Văn, Khoa Sinh học tổ chức, thực hiện chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học.

e) Tham gia bồi dưỡng giáo viên tiểu học cho các địa phương;

g) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, các Khoa liên quan, các địa phương, Trường thực hành tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Giáo dục Tiểu học; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học;

 h) Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức, các Khoa, Bộ môn liên quan làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Giáo dục Tiểu học;

i) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

k) Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, khoa, tổ bộ môn liên quan thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Giáo dục Tiểu học;

l) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

m) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Ban Chủ nhiệm Khoa

            1. TS. Lê Thị Thu Hương – Trưởng Khoa

            2. TS. Lâm Thùy Dương – Phó Trưởng Khoa

- Ban Chi ủy

            1. TS. Lê Thị Thu Hương – Bí thư Chi Bộ

            2. TS. Lâm Thùy Dương – Phó Bí thư Chi Bộ

            3. TS. Trần Ngọc Bích – Chi ủy viên

- Hội đồng Khoa học Ngành Giáo dục Tiểu học

            1. TS. Ngô Gia Võ – Chủ tịch hội đồng

            2. TS. Lê Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch hội đồng

            3. TS. Lâm Thùy Dương - Ủy viên

            4. TS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Ủy viên

            5. TS. Nguyễn Tú Quyên - Ủy viên

- Hội đồng Đào tạo

            1. TS. Lê Thị Thu Hương – Chủ tịch hội đồng

            2. TS. Lâm Thùy Dương  – Ủy viên

            3. TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên – Thư kí

            4. TS. Nguyễn Tú Quyên - Ủy viên

            5. TS. Đặng Thị Lệ Tâm - Ủy viên

- Ban Chấp hành Công đoàn

            1. TS. Đặng Thị Lệ Tâm – Chủ tịch Công đoàn

            2. TS. Nguyễn Tú Quyên – Phó Chủ tịch Công đoàn

            3. TS Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên

- Bộ môn Khoa học Tự nhiên (6 người).

- Bộ môn Khoa học Xã hội (7 người).

- BCH Liên chi Đoàn (7 người).

            TS Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Liên chi đoàn

- BCH Liên chi Hội Sinh viên (7 người).

            SV Nguyễn Thị Yến – Liên chi Hội trưởng Liên Hội sinh viên

            Hiện nay, Khoa Giáo dục Tiểu học có 13 cán bộ, viên chức (1 cán bộ văn phòng và 12 giảng viên).

            Trình độ đội ngũ GV: 8 Tiến Sĩ; 4 Thạc sĩ - Nghiên cứu sinh.

 

BỘ MÁY LÃNH ĐẠO KHOA

STT

Ảnh

Họ tên

Chức vụ/nhiệm vụ

SĐT

Email

 

1

TS. Lê Thị Thu Hương

- Trưởng Khoa

- Bí Thư Chi bộ

 0982002919

 Huongltt.tue@gmail.com

2

TS. Lâm Thùy Dương

- Phó Trưởng Khoa

- Phó Bí thư chi bộ

0915459454

lamthuyduongsptn@gmail.com


 

2. CÁC TỔ BỘ MÔN

2.1. TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nhiệm vụ chính: đảm nhận giảng dạy  các học phần về  Toán, Phương pháp dạy học Toán và các học phần về Khoa học Tự nhiên – Xã hội

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Bộ môn:

STT

Họ tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

SĐT

Email

1

TS. Lê Thị Thu Hương

- Trưởng Khoa

- Bí thư Chi bộ.

- Phó Chủ tịch Hội đồng ngành GDTH

- Giảng dạy PPDH Toán

 0982002919

 huongltt.tue@gmail.com

2

TS. Lâm Thùy Dương

-Phó Bí thư Chi bộ

- Phó Trưởng Khoa

- Trưởng Bộ môn,

- Giảng dạy Toán

 0915459454

 lamthuyduongsptn@gmailcom

3

 

TS. Trần Ngọc Bích

- Phó Trưởng Bộ môn, Chi ủy viên

- Trợ lý đào tạo hệ VLVH.

- Giảng dạy Toán và PPDH Toán

 0904321939

 bichtransptn@gmail.com

4

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

- Giảng dạy các học phần về Khoa học Tự nhiên – Xã hội

 0912869849

 hangsptn@gmail.com

5

 

TS Nguyễn Thị Hồng Chuyên

- Trợ lý đào tạo hệ Chính quy và SĐH

- Giảng dạy các học phần về Khoa học Tự nhiên – Xã hội

 01685752405

 hongchuyensptn@gmail.com

 

2. TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

Nhiệm vụ chính: đảm nhận giảng dạy các học phần về Văn học, Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Bộ môn:

 

STT

Họ tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

SĐT

Email

1

TS.GVC.  Ngô Gia Võ

- Chủ tịch Hội đồng ngành GDTH

- Giảng dạy Văn học VN

0913344617

vosahadhsp@gmail.com

2

TS. Nguyễn Tú Quyên

- Trưởng Bộ môn  

- Trợ lý NCKH

- Giảng dạy Tiếng Việt

 0985502727

 tuquyendhsp@gmail.com

3

TS. Đặng Thị Lệ Tâm

- Chủ tịch Công đoàn Khoa

- Giảng dạy PPDH Tiếng Việt

 0912454828

 letamsptn79@gmail.com

4

Ths. NCS Nông Thị Trang

- Phó Trưởng Bộ môn, - Giảng dạy Văn học

 0915208007

 nongtrangsp@gmail.com

5

TS Nguyễn Thị Thu Hà

- Bí thư liên chi đoàn Khoa

- Giảng dạy  Tiếng Việt

0913068599 

 hanguyenthusptn@gmail.com

6

Ths. NCS Trần Thị Kim Hoa

- Trợ lý Sinh viên

- Giảng dạy Tiếng Việt

0978411299

trankimhoa25@gmail.com

7

CN Lê Thị Anh

Cán bộ văn phòng

 

 

 

III. QUY MÔ ĐÀO TẠO

     +) Hệ chính quy: Đã đào tạo 14 khóa SV hệ chính quy với tổng số khoảng 1770 sinh viên tốt nghiệp.  Đang đào tạo 14 lớp với tổng số 971 sinh viên.

     +) Hệ vừa làm vừa học: Đã đào tạo trên 13 000 sinh viên, hiện đang đào tạo khoảng 2000 sinh viên thuộc các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kan, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thái Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên.

     +)  Về nghiên cứu khoa học: Đã thực hiện và nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Đại học; 35 đề tài NCKH cấp cơ sở; nghiệm thu hơn 250 đề tài NCKH sinh viên; xuất bản 8 giáo trình và 5 tài liệu tham khảo; nghiệm thu hơn 35 đề cương bài giảng, đã đăng tải trên 300 bài báo Khoa học trên các tạp chí trong nước và 11 bài trên tạp chí khoa học nước ngoài. Hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện đề tài NCKH các cấp theo kế hoạch năm học.

     +) Các thành tích khác:

+ 1 giải Nhất và 1 giải Ba Tin học không chuyên Toàn quốc.

+ 1 SV đoạt giải Á hậu toàn quốc do Báo tiền phong tổ chức.

+ 6 giải SV nghiên cứu khoa học toàn quốc và ĐHTN.

+ 3 giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên.

+ 3 giải Nhì giải thưởng NCKH trẻ Trường ĐHSP và 1 giải Nhì cấp đại học Thái Nguyên

+ 1 giải Nhất và 2 giải Nhì giải chạy đều tập thể Trường ĐHSP.

+ 1 Giải Ba bóng chuyền SV

+ Giải Nhất cuộc thu “ Ngày hội dân vũ năm 2014”

+ 1 giải Nhất cấp Trường và 1 giải Ba cấp Tỉnh trong cuộc thi tìm hiểu về Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh

+ 1 giải Đặc biệt về cuộc thi viết về mái trường  thân yêu do Đoàn Trường ĐHSP tổ chức

+ 1 giải Nhì toàn đoàn trong hội thi NVSP của SV năm 2013.

+ 1 giải Nhất phần thi ứng xử SP của hội thi NVSP Trường

+ 1 giải Nhất liên hoan văn nghệ của CB GV Trường ĐHSP

+ Giải Nhất Hội thi Nghiệp vụ sư phạm các tỉnh vùng Đông Bắc.

+ 1 Giải Nhất Hội diễn văn nghệ quần chúng các tỉnh miền núi phía Bắc.

          +  01 SV được nhận danh hiệu SV 5 tốt cấp Đại học Thái Nguyên

          + 15 SV được nhận danh hiệu SV 5 tốt cấp Trường

          +1 giải Khuyến khích cuộcthi Olympic tiếng Việt lần thứ Nhấtdo Đoàn Trường tổ chức

          +1 giải Ba cuộc thi “Giải kéo co sinh viên 2014”

          +1 giải A, 2 giải B và 1 giải Khuyến Khích“Hội thi Thiết kế Giáo án điện tử”.

          +1 giải Nhìcuộc thi “Chạy đều tập thể năm học 2013- 2014”

          +1 giải Bacuộc thi “Chạy đều tập thể năm học 2014 - 2015”

          +1 giải Ba nữ cuộc thi “Giải bóng chuyền sinh viên năm 2014“

          +1 giải Nhì nữ cuộc thi bóng đá năm học 2014-2015

          +Toàn Liên chi đoàn tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện: Hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, tình nguyện ...

IV. NĂNG LỰC VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

     Khoa Giáo dục Tiểu học đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo nghề, đào tạo theo yêu cầu xã hội cho sinh viên để nâng cao chất lượng đào tạo. Mục tiêu để SV ra trường có thể đảm nhiệm ngay và làm tốt việc giảng dạy, công tác ở trường tiểu học. Vì vậy, từ nhiều năm nay, Khoa Giáo dục Tiểu học đã liên kết chặt chẽ với các trường Tiểu học trong khu vực thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia như: Đội Cấn, Nguyễn Viết Xuân, Trưng Vương, Nha Trang. Từ năm thứ 2, SV Khoa Giáo dục Tiểu học đã được tổ chức đi thực tế phổ thông, tìm hiểu tình hình công tác học tập ở các trường Tiểu học như: công tác quản lý nhà trường, phân công chuyên môn ở các khối lớp, công tác tuyển sinh, công tác bán trú, công tác y tế học đường và một số công tác khác.

     Năm thứ 3, SV đi kiến tập sư phạm trực tiếp làm công tác Chủ nhiệm lớp, dự giờ học tập kinh nghiệm giảng dạy. Sau khi kiến tập, SV bắt đầu học học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại trường, theo từng nhóm nhỏ 9- 10 người. Sinh viên có học phần rèn luyện kỹ năng trình bày bảng, kỹ năng thuyết trình gắn liền với các môn học ở tiểu học. Sinh viên nào không đạt sẽ không được đi thực tập ở trường phổ thông. Ở học phần rèn luyện kỹ năng và phương pháp giảng dạy SV phải chuẩn bị giáo án theo những PPDH đã được học, được nhóm góp ý xây dựng dưới sự chỉ đạo của GV, được chấm điểm giáo án. Sau đó, SV tập giảng trước nhóm, có GV dự để đánh giá, góp ý. Vì vậy, sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học Trường ĐHSP- ĐHTN khi đi thực tập sư phạm luôn tự tin, vững vàng, làm chủ công việc của mình, được học sinh yêu quý, được BGH và đội ngũ GV trường thực tập đánh giá cao; nhiều năm liền kết quả thực tập đạt 100% loại giỏi, có nhiều SV xuất sắc, được các trường tiểu học mời về làm GV sau khi tốt nghiệp.

     Hàng năm, Khoa Giáo dục Tiểu học còn tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao và nghiệp vụ sư phạm phong phú để nâng cao năng lực sư phạm cho SV như: giải bóng đá nữ giữa các lớp, giải bong chuyền, giải chạy đều tập thể, Hội diễn văn nghệ Khoa, các trò chơi dân gian, Thi viết chữ đẹp, Hội giảng, Hội nghị NCKH, Thi trí tuệ SV để nâng cao năng lực ứng xử sư phạm.

     Liên chi đoàn Khoa phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Ban Chủ nhiệm Khoa và Đoàn Trường đưa SV vào những hoạt động tập thể bổ ích và hứng khởi, cùng với Phòng Công tác HSSV quản lý SV chặt chẽ, liên hệ mật thiết với gia đình SV để kịp thời uốn nắn ,động viên, khen thưởng giúp cho mỗi SV phát triển toàn diện.

     Tất cả những điều đó khiến cho SV Khoa Giáo dục Tiểu học- Trường ĐHSP- ĐHTN ra trường đạt chất lượng cao, hầu hết đều trở thành GV trường Tiểu học trong biên chế Nhà nước, được các trường tiểu học, các Phòng Giáo dục - Đào tạo đánh giá cao. Nhiều SV đã trở thành nhà quản lý giáo dục, GV giỏi cấp Tỉnh, nhiều người đã học lên trở thành Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Giáo dục Tiểu học.

 V. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA GD TIỂU HỌC (1997 -2016)

            Khoa Giáo dục Tiểu học Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên thành lập từ năm 1997, ban đầu chỉ có 5 cán bộ giảng viên với 116 sinh viên khóa I với biết bao khó khăn bõ ngỡ, đến hôm nay, Khoa Giáo dục Tiểu học đã trải qua quá trình 19 năm xây dựng và phát triển.

            Ở chặng đường 10 năm đầu (1997 - 2007), Khoa có 24 giảng viên, 1 cán bộ văn phòng và 2 Tiến sĩ. Sau khi Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật trực thuộc Trường được thành lập, các giảng viên Âm nhạc, Mỹ thuật trong biên chế của Khoa chuyển đi, hiện tại Khoa chỉ còn 12 giảng viên, 1 cán bộ văn phòng, trong đó Tiến sĩ: 8; Thạc sĩ: 4 và đang học Nghiên cứu sinh, 2 người dự kiến bảo vệ luận án năm 2016, 2 người sẽ bảo vệ luận án năm 2017. Như vậy, tính đến năm 2017, 100% giảng viên của Khoa đều có trình độ Tiến sĩ. Ấy là còn chưa kể đến 3 giảng viên của Khoa sau khi hoàn thành luận án Tiến sĩ đã được Nhà trường điều chuyển sang các Khoa khác trong Trường.

            Có thể nói, công tác xây dựng đội ngũ giảng viên đã được các thế hệ lãnh đạo Khoa đặc biệt quan tâm, coi đó là nhiệm vụ sống còn để nâng chất lượng và năng lực đào tạo.

             Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao, tích cực và năng động trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa Giáo dục Tiểu học đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ. Hiện tại Khoa có 971 sinh viên chính quy với 2 mã ngành: cử nhân GD Tiểu học và cử nhân GD Tiểu học – Tiếng  Anh, gần 2000 học viên hệ Vừa làm Vừa học ở nhiều tỉnh thành miền Bắc như: Thái Nguyên, Thái Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn,…. Năm 2014, Khoa đã hoàn thiện đề án đào tạo Cao học Thạc sĩ Giáo dục học – chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và lớp Cao học thạc sĩ đầu tiên đã được vận hành.

            Hòa nhịp với công cuộc đổi mới chương trình  và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, Khoa Giáo dục Tiểu học đã xây dựng và hoàn thiện các bộ chương trình đào tạo mới như Chương trình Cao học Thạc sĩ, Chương trình cử nhân bắt đầu từ K50 (2015), các chương trình hệ VLVH, chương trình Cao học Thạc sĩ ứng dụng cho các tỉnh, chương trình bồi dưỡng và tập huấn cho giáo viên tiểu học theo định hướng đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

             Tất nhiên, để đạt được kết quả đào tạo này, Khoa Giáo dục Tiểu học có sự hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả của đội ngũ giảng viên và các nhà khoa học ở các đơn vị trong trường như: Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Thể dục Thể thao, Khoa Tâm lý Giáo dục. Khoa Giáo dục Chính trị. Khoa còn tích cực liên kết với những nhà khoa học có uy tín ở các đơn vị khác để nâng cao chất lượng và năng lực đào tạo như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục – thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam…

            Sinh viên được đào tạo từ Khoa Giáo dục Tiểu học sau khi ra trường hầu hết được tuyển dụng (hơn 90%), được các trường phổ thông đánh giá cao về trình độ và năng lực. Nhiều người đã trở thành giáo viên giỏi cấp Tỉnh, Thành phố; nhiều người đã học xong Cao học Thạc sĩ,  trở thành cán bộ quản lý giáo dục ở trường Tiểu học, Phòng Giáo dục và các cơ sở giáo dục khác.

            Khoa đặc biệt chú ý đến công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên và sinh viên, động viên và tạo mọi điều kiện để giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo viết các bài báo khoa học đăng tải ở các tạp chí có uy tín. Đến nay Khoa đã nghiệm thu gần 60 Đề tài khoa học, trong đó có trên 30 đề tài cấp cơ sở, 13 đề tài cấp Đại học Thái nguyên và cấp Bộ, hơn 300 bài báo, trong đó có 11 bài báo đăng ở các tạp chí khoa học nước ngoài.

            Hàng năm, Khoa động viên sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, trung bình mỗi năm có gần 30 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được nghiệm thu đạt kết quả tốt.

            Hiện nay, chương trình đào tạo mới của Khoa (được thực hiện từ K49 - năm học 2013-2014) đặc biệt chú ý đến việc phát triển năng lực nghề cho sinh viên. Thời lượng các học phần Nghiệp vụ sư phạm và Phương pháp giảng dạy chiếm hơn 50% tổng số tín chỉ. Mỗi môn học đều có chương trình và thời lượng bắt buộc, yêu cầu sinh viên ra học nghề và rèn luyện ở các trường phổ thông. Ngay cả các học phần kiến thức cơ bản cũng được xây dựng theo hướng giảm thiểu lý thuyết, tăng cường thời lượng thực hành, thảo luận, làm bài tập, viết tiểu luận …. để tạo ra sự liên thông hiệu quả với thực tế giáo dục sau này.

            Khoa Giáo dục Tiểu học tích cực tham gia các chương trình tập huấn của Bộ GD&ĐT, cử giảng viên có chuyên môn tốt đi học để nắm bắt kịp thời những phương pháp giáo dục mới  như dự án VNEN, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, phương pháp dạy thực nghiệm của GS. Hồ Ngọc Đại,… Từ đó, trang bị cho sinh viên những kiến thức cập nhật để sinh viên sau khi ra trường đáp ứng tốt nhất thực tiễn giáo dục phổ thông đang đổi mới.

          Công tác sinh viên của Khoa GDTH được coi như là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng đào tạo, các hoạt động văn nghệ thể thao, các phong trào bề nổi của Trường được Khoa động viên sinh viên tích cực tham gia, trở thành một trong Khoa đạt thành tích cao trong Nhà trường. Như giải Ba cuộc thi “Giải kéo co sinh viên 2014” , giải A, B -“Hội thi Thiết kế Giáo án điện tử”,giải Nhìcuộc thi “Chạy đều tập thể năm học 2013- 2014”, giải Bacuộc thi “Chạy đều tập thể năm học 2014 - 2015”,giải Ba nữ cuộc thi “Giải bóng chuyền sinh viên năm 2014“, giải Nhì nữ cuộc thi bóng đá năm học 2014-2015, toàn liên chi tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện: Hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, tình nguyện ...

            Bên cạnh đó, Khoa còn tổ chức các hoạt động đặc thù như: Trò chơi dân gian, Thi đấu thể thao giữa các lớp, Sinh hoạt chuyên đề; tổ chức cho sinh viên tham quan, ngoại khóa, vận động sinh viên rèn luyện và phấn đấu “Vì ngày mai lập nghiệp”…. Tất cả những điều đó đã tạo ra một sân chơi hấp dẫn mang đặc trưng “Văn hóa Sư phạm” khiến sinh viên coi Khoa như một tổ ấm yêu thương, không ngừng rèn luyện và học tập tốt.

            Năm 2017, Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN tròn 20 tuổi.  Trên nền tảng đã đạt được, hy vọng Khoa ngày càng trở thành lớn mạnh, trở thành một địa chỉ đào tạo tin cậy, có chất lượng cao trong ngành Giáo dục Đại học Việt Nam.

 

Một số hình ảnh của Khoa:

 

Tập thể khoa GDTH năm 2015

 

Chi bộ Khoa GDTH tham quan khu di tích lịch sử K9 – Đá Chông, 01/2016

 

Giảng viên và sinh viên khoa Tiểu học

 

Dự án ứng dụng CNTT trong GD Tiểu học

 

Giải Nhì Giải Bóng đá truyền thống năm học 2013 - 2014

 

 

Ngày hội đổi sách lần thứ Nhất - 2015

 

Ngày hội đổi sách lần thứ Nhất - 2015

 

Ngày hội Trò chơi dân gian lần thứ IV -2015

 

Giải Nhất Ngày hội Dân vũ lần thứ II -2015